Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

4. Levede projektet op til formålet/målsætningen, jf. den oprindeligt formuleredemålsætning i projektansøgningen og eventuelle senere af ministeriet godkendteændringer til denne målsætning.Ift den forventede inklusion af egnede pt er målet på 50 pt/ år ikke opnået, se ovenfor.For de inkluderede pt har uddannelsesforløbet og behandlingen været en stor succes.Tiden i terapeutisk niveau har været på 75-90% for langt hovedparten af pt., hvilket ermeget flot sammenlignet med det forventede.Pt har tilkendegivet stor tilfredshed med uddannelsesmaterialet og forløbet, og med athave fået øget kendskab til egen behandling og betydeligt flere muligheder for at rejse ogvære ”fri”. De ser mere sig selv som borgere og ikke som patienter.”Inddragelse af patienten i håndtering af sygdommen” mindsker risikoen for indlæggelseog giver i højere grad patienten mulighed for at styre og overvåge den livslange sygdom.Det er klart erfaringen at patienterne efter endt kursusforløb er i stand til på betryggendevis at selvstyre og tage ansvar for egen behandling.Projektet har styrket det tværfaglige samarbejde mellem Medicinsk Afdeling og KliniskBiokemisk Afdeling. Desuden er det regionale samarbejde på tværs af regionen styrket vianetværks- og styregruppemøder.5. Beskriv og vurder projektets resultater og erfaringer i relation til projektbeskrivelsenog herunder eventuelle afvigelser mellem forventede og faktiske resultaterInklusionen af pt har, som tidligere anført, været den største barriere. Antallet er dog ikkenoget mål i sig selv, det er nærmere at indføre teknologien og se at den virker.Det har været en barriere for rekrutteringen at der samtidig med indførelse af selvstyretAK-behandling er indført nye stoffer (som anført) til AK-behandling som ikke krævermonitorering.Det har været en succes at deltage for både patienter og personale. Det er lykkedes atoplære langt de fleste patienter i selvstyret AK-behandling, og behandlingen har væretsærdeles velreguleret. Det er flere gange i videnskabelige arbejder vist at patienter iselvstyret AK-behandling har mere tid indenfor det ”terapeutiske interval” sammenlignetmed patienter i AK-behandling styret via f.eks. den praktiserende læge.Projektet har styrket den tværfaglige indsats mellem Klinisk Biokemisk Afdeling ogMedicinsk Afdeling.5.a Særligt om de drifts- og sundhedsøkonomiske erfaringer og resultater fra projektetI starten af projektet blev der brugt en del tid og ressourcer på at udarbejdeundervisningsmateriale til patientundervisningen. Materialet tog udgangspunkt i dettilsvarende som er udarbejdet og anvendes af de andre centre i Region Midtjylland somvaretager selvstyret AK-behandling.Efterfølgende har der været dels en ”styk-pris” pr. deltager (apparatur og målestrimler)samt faste omkostninger til plejepersonalet til follow-up. Tidsforbruget til follow-up harværet øget i takt med inklusion af flere og flere pt. Det er vurderingen at vi ved projektetsafslutning den 31.12.2013 vil have forbrugt alle de tildelte projektmidler.Overordnet set har projektet i perioden bidraget til at nedsætte antallet af besøg hos denpraktiserende læge til kontrol af AK-behandling. Det er der ikke foretaget målinger på somen del af projektet.Den nye praksis ønskes videreført i afdelingen, da• det har vist sig at være sikkert og effektivt at uddanne patienterne til selvstyret AKbehandlingSide 311

More magazines by this user
Similar magazines