Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Eventuelle bemærkninger vedr. status for projektets gennemførelse kan angives iboksen nedenforTidsplan for projektet:• Dataindsamling august 2011 til august 2012• Validering af variabelsættet december 2012• Anvendes i EPJ efterhånden som datasættet valideresProjektets sammenhæng1. Beskriv kort projektets sammenhæng til øvrige tiltag i eller på tværs afregionen/kommunen, herunder om projektet indgår som en del af en eventuelt størreindsats eller lokal strategi for at styrke indsatsen for patienter med kronisk sygdomProjekt 24 er et af i alt tre delprojekter under den fælles titel ”Planlægning,implementering og evaluering af tværfaglig og tværsektoriel rehabiliteringsindsats sombeskrevet i Region Midtjyllands Forløbsprogram for hjertekarsygdom. Fokus pårehabilitering efter blodprop i hjertet og svær hjertekrampe.” De tre projekter (8, 23, 24)har en tæt indbyrdes sammenhæng.Projekt 8 vedr. den fysiske træning på hold afsluttes først og leverer data til dettelemedicinske projekt (54804/23) og til databaseprojektet (54804/24).Det telemedicinske projekt afprøver effekten af telemedicinsk overvågning og feedbackom træningsforløb i eget hjem for den patientgruppe, der grundet deres erhvervsarbejdeenten takker nej til træningsforløbet i hospitalsregi eller har mange afbud i forløbet.Resultaterne forventes at kunne sikre, at flere i denne gruppe af hjertepatientergennemfører et træningsforløb, samt at kunne styrke overførelsesværdien afrehabiliteringen og livsstilsændringer til patientens hverdagsliv.Databaseprojektet etablerer og validerer en tværfaglig og tværsektoriel klinisk databaseom hjertepatienters funktionsevne i alle 3 faser af rehabiliteringsforløbet. Databasensupplerer eksisterende nationale registre og databaser vedr. hjertepatienter og ses som etredskab til at evaluere og forbedre rehabiliteringsindsatsen, herunder hjertepakker ogforløbsprogram for Region Midtjylland.For alle 3 projekter gælder, at de i forhold til Den Danske Kvalitetsmodel især relaterer sigtil følgende standarder:• Dokumentation og monitorering af kvalitet og patientsikkerhed 1.2.3• Patientinddragelse 2.1.2., 2.1.3• Forløbsansvar 2.3.3• Rehabilitering 2.15.1• Forebyggelse og sundhedsfremme 2.16.3, 2.16.4• Overdragelse 2.17.1, 2.17.3• Hjerteinsufficiens 3.5.1Herudover er 1 projekt, projekt 16, vedr. etablering af et fælles datafundament ogdatafeedback for alle 3 sektorer i gang, knyttet til puljen vedr. en forstærket indsats forpatienter med kronisk sygdom. Vi vil holde os orienterede om resultaterne af projektet medhenblik på gensidig læring og muligt samarbejde, se også punkt 7.Formål2. Angiv projektets formål/målsætning og målgruppe - jf. den oprindeligt formuleredeSide 264

More magazines by this user
Similar magazines