Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

skal facilitere processen med det telemedicinske arbejde. Projektet opstiller desuden enrække delmål, angivet i punktform herunder:• At beskrive patientforløbene i praksis inden telemedicin indføres• At de telemedicinske konsultationer øger de involverede parters kompetencerindenfor sårbehandling.• At primærsektoren på grund af de øgede kompetencer kan løse flere opgavergeografisk patientnært• Kortere patientforløb• Færre ambulante konsultationer på sårcentret for den enkelte patient• Færre indlæggelser på grund af komplikationer• Hurtigere intervention ved akut forværring i sårtilstand• Hurtig og let adgang til diagnostisk udredning, rekonstruktive indgreb ogtrykaflastning• Bedre patientkompliance ved hjælp af patientens adgang til elektronisk sårjournal• At telemedicin medvirker til, at der bliver ligeværdig behandling i hele Region Midtuanset geografi• At kunne beskrive det ideelle forløb for patienter med diabetiske fodsår ud fraerfaringerne med telemedicinsk dokumentation og rådgivning.• At beskrive en optimal visitation af patienter med diabetiske fodsår tilsekundærsektoren; “rette patient på rette sted”.Projektforløbet3. Beskriv kort de væsentligste tiltag i projektet, herunder fx konkrete tilbud, dertilbydes patienter a) som led i forløbsprogrammet, b) om patientuddannelse, c) om egenbehandlingI projektperioden (indtil 3. december 2012, projekt forløber indtil 31. december 2012) erinkluderet 36 patienter med Type 1 eller Type 2 diabetes, som i almen praksis præsentereret større eller mindre sår på foden. Patienterne kommer fra 4 almen praksis, som erinviteret til at deltage i projektet af styregruppens praktiserende læge.Region Midtjyllands ”Forløbsprogram for Type 2 Diabetes” (revideret oktober 2012) (www.rm.dk – søg: forløbsprogram diabetes) danner grundlag for stratificering af patiententil rette behandlingsniveau. I forløbsprogrammet er almen praksis tovholder for patienten.Den ukomplicerede patient bibeholdes i praksis, mens patienten som ikke opnårbehandlingsmålene eller har svære komplikationer visiteres til hospital. Patientenreturnerer til almen praksis regi når behandlingsmålene er nået og/eller de sværekomplikationer er behandlet. Et eksempel på svære og akutte komplikationer er netop detdiabetiske fodsår. Telemedicinsk specialistbistand forventes at kunne understøtte dissepatientforløb.Telemedicin er kort beskrevet som ”digitalt understøttede sundhedsfaglige ydelser overafstand”. I dette projekt har det sundhedsfaglige personale anvendt mobiltelefon ogelektronisk sårjournal til at sende billeder og information imellem behandlere for at biståfodsårsbehandlingen hos diabetikere. Teknologi-platformen er direkte adapteret fraCenter for Den Diabetiske Fod (Med Afd MEA), hvor systemet er i fuld klinisk drift.Patienten oprettes, efter at have givet samtykke, i den elektroniske sårjournal.Samarbejdspartnere gives adgang til den givne patient samt adviseres via sårjournalenved hjælp af SMS og e-mail. Herefter henvises patienten til Sårcenter Vest, som isamarbejde med patienten lægger den fortsatte udrednings- og behandlingsplan.Sårbehandlingen foregår herefter i patientens hjem (evt. med hjælp fraSide 21

More magazines by this user
Similar magazines