Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

tilbydes patienter a) som led i forløbsprogrammet, b) om patientuddannelse, c) omegenbehandlingProjektet er et pilotstudie, hvor den telemedicinske løsning udvikles, afprøves ogevalueres.Overordnet rekruttering af patienter i pilottestningsfasen:Patienterne rekrutteres fra Aarhus Universitetshospital i Skejbys optageområde efterhenvisning til specialiseret genoptræning på hold i Fysioterapi – og Ergoterapiafdelingen iSkejby. Patienterne henvises konsekutivt i perioden d. 1/11 til 31/12 2012.Rekruttering i forbindelse med det endelige projekt:Deltagerne er patienter, som på grund af erhvervsarbejde i efterforløbet takker nej tilgenoptræningsforløbet i hospitalsregi eller har brug for et kombineret, individuelttilrettelagt forløb. Der indgår 10 patienter.Forløbets indhold:• Test inden og efter træningsforløbet. Erfarne fysioterapeuter forestår testningen,overvågningen samt feedback til patienten om den telemedicinske træningsindsats.• Fysiske test: Kardiorespiratorisk fitness (kondition), VO2 max, måles med Breath byBreath metoden med iltoptagelsesudstyr (Jaeger MasterScreen CPX) påergometercykel (Lode Corival). Der måles desuden carbondioxid udskillelse, puls, iltsaturation og EKG.• Generelt aktivitetsniveau: Spørgeskemaet Physical Activity Scale, PAS, anvendes• Isometrisk muskelstyrke og muskel power: Maksimal voluntær isometriskknæekstension på dominant side måles siddende på dynamometerstol (Good MuscleStrength, Metitur)Ekstensionspower i underekstremitet på dominant side måles siddende medNottingham Leg Extensor Power Rig• Helbredsrelateret livskvalitet, HQRQoL:Spørgeskemaet SF 36• Desuden registreres en række basisoplysninger om patienterne: køn, alder, nuværendeog tidligere hjertediagnoser, tidligere operationer, forbrug af hjertemedicin.• Valget af teknologisk løsning er et monitoreringsbælte med en tilhørende applikation ogwebportal.• Telemedicinsk træning, monitorering og kontakt mellem patient og hospital. 10patienter gennemfører et 12 ugers træningsforløb.Inden træningsforløbet:Patienterne instrueres i at anvende det tekniske udstyr og i at henvende sig tilafdelingen, hvis de har spørgsmål om træningen eller tekniske problemer. Dettelemedicinske udstyr indstilles ud fra patientens VO2 max test.Under træningsforløbet:Patienterne superviseres telemedicinsk i hele forløbet af 2 erfarne fysioterapeuter.Der er beregnet 4 - 6 telekonsultationer af ½ times varighed fordelt overtræningsforløbet for at sikre, at forløbet bliver interaktivt. Hyppigheden tilpasses til denenkelte patient.Herudover er der løbende kontakt med hver enkelt patient om træningsrelateredespørgsmål. Kontaktformen vælges i samarbejde med patienten (telefonisk, SMS,Skype).Side 258

More magazines by this user
Similar magazines