Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

erfaringer, som man havde med det telemedicinske projekt. Dette skal kortlæggesundhedsøkonomien i telemedicin, idet der er truffet aftale med Syddansk Universitet omforskning i emnet.PatientflowHospitalsenheden Horsens har sammen med Odder og Horsens kommuner søgt om midlertil at få færdigudviklet en it-løsning. Der afventes svar på disse ansøgninger. Der erenighed omkring rollefordeling og projektorganisation, samt samarbejdspartnere.WebbookingRegionen har besluttet at indkøbe en løsning, som kan anvendes af alle hospitaler.Hospitalsenheden Horsens har igangsat et arbejde, der skal sikre implementering i alleafdelinger på hospitalet.9. Kilder, litteraturliste og bilagsoversigtProjektbeskrivelse for telemedicinAnsøgning til Trygfonden vedr. patientflowOverbliks rapport på de telemedicinske patienterKort konklusion på det telemedicinske projektHertil kommer, at projektet har fået yderligere midler til evaluering, som vil anvendeantropologisk metode til at få afdækket patientoplevelserne i forbindelse med telemedicinog webbooking.Det er planlagt, at der dels gennem kvalitative semistrukturerede interviews ogobservationer og dels gennem spørgeskemaer indsamles viden om brugernes oplevelse aftelemedicin og webbooking. De flere typer at data kobles og analyseres medantropologiske briller, for at gennemskue værdier, behov og udfordringer hos brugerne –herunder både personale og patienter. Da begge løsninger er nye tiltag i sundhedsvæsneter de kvalitative evalueringer centrale, for at vide, hvor brugerne står og hvordan vi kankomme videre på baggrund af erfaringerne.Sidst men ikke mindst, så vil evalueringen gennem før og eftermålinger synliggøre denfaktuelle brug af systemerne og evt besparelser eller kvalitetsforbedringer, der er opnåetgennem projekterne.Side 223

More magazines by this user
Similar magazines