Views
8 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

kādu aizdoto lielāko

kādu aizdoto lielāko summu viņš nevarētu un nevēlētos svētīgi un izdevīgi izlietot, tad arī no Manis nevienam cilvēkam nav uzlikts par pienākumu nabadzīgam viņa prasīto summu aizdot, jo ar to viņš savu naudu, ar ko būtu varējis kādam patiesi palīdzēt, tīšā prāta ir kā aizmetis prom un tam nabaga ņēmējam tikai sagādājis izdevību, caur ko viņš sāktu, un pēc viņa dabas arī vajadzētu, sākt just pamudinājumu uz visādam pārmērībām. Tāds darbs tātad nebūtu sevišķi labs, vēl vairāk, tieši otrādi, tas dēvējams ja ne tieši par sliktu, tad tomēr par ļoti dumju — kas nevarētu būt patīkams Manai mīlestībai un vēl mazāk Manai gudrībai. 5] Ak, pavisam citādi būtu, ja nāktu kāds nabaga vīrs, par kuru jūs zināt, ka viņš gan prot ar naudu apieties un ir kļuvis nabags tikai caur nepatīkamu nejaušību, un no jums vēlētos aizņemties naudu, tā jums viņam nav jāatrij arī bez augiem u bez drošās pārliecības jebkad dabūt atpakaļ! Ja tas vīrs to naudu ir izlietojis labi, tad viņš kā jūsu brālis jau arī zinās, kas viņam pēc tam būs darāms, jo viņam pret jums ir tie paši pienākumi, kas jums pret viņu. 6] ja viņš aizlienēto tomēr nespētu atmaksāt atpakaļ, tad tādēļ jums uz viņu nav jādusmojas vai jūsu kredīts jāmeklē pie viņa pēcnācējiem, jo tas būtu cietsirdīgi un pilnīgi pret Manu kārtību. Bet ja pēcnācēji, sevišķi bērni vai pirmie mazbērni ir nonākuši pie pārticības, tad viņi darītu ļoti labi un Man patīkami, ja viņi dzēstu to parādu, ko viņu tēvs vai vectēvs n kāda cilvēku drauga ir aizņēmušies. Bet, ja tas notiek, tad cilvēku draugs gan zinās, ko aiz mīlestības uz Mani un tuvāko viņš ar šo naudu darīs. 7] Tātad, ja Es saku, ka jums jūsu nauda jāaizdod arī tiem, kas jums to nevar atmaksā atpakaļ, tad ar o Es gribu teikt to, ka jums ar savu naudu vai citiem krājumiem jārīkojas tieši tā, kā Es nu jums esmu parādījis; kas ir virs tā vai zem tā, tas būtu vai nu dumji vai ievērojams ļaunums, tātad rupjš grēks pret patiesu tuvākā mīlestību! 99. Par pareizu un nepareizu palīdzību 1] (KUNGS:) “Tātad lielais lozungs cauri visām bezgalības sfērām, kā lielajā dabas valstībā, tā arī bezgalīgajā garu valstībā, saucas “kalpošana”. 2] To labi pazina arī elles ļaunie apdzīvotāji — tikai ar to vareno starpību no Debesu iedzīvotāju kalpošanas, ka ellē pamatā katrs grib tikt apkalpots, un, ja kāds pakalpo otram, tad tā ir tikai liekulība, tātad vienmēr ļoti savtīgi ieinteresēta šķietama pakalpība, caur ko viens otru grib maldināt, lai pie kāda izdevīga gadījuma viņu jo drošāk dabūtu zem saviem nagiem u no viņa krišanas gūt sev labumu. 3] Kāda ellišķa daba savus priekšniekus tieši tāda pat iemesla dēļ paceļ augstākā pakāpē, kādēļ jūras krastā zināmas sugas lijas — bruņurupuci. Tāda pakalpīga lija kādā muklājā ierauga bradājam apkārt bruņurupuci. Bruņurupucis cenšas nonākt uz sauszemes, lai sava izsalkuma apmierināšanai meklētu zāli. Gaļas kārā lija parāda viņam laipnību! Vispirms izceļ to no muklāja un liek uz sausas, zālēm bagātas zemes. Lija kādu laiku noskatās un tikai pavisam viegli pārbauda, cik ciets it kā ir bruņurupuča apvalks. Bet tā kā viņa asais knābis no apvalka nevar izkniebt ne gabalu gaļas, tad viņš nabaga bruņurupucim tik ilgi ļauj pavisam mierīgi ganīties, līdz tas, tiekdamies pēc zālēm, bezbailīgāk un pārdrošāk no bruņām izbāž galvu. 4] Kad lija pie bruņurupuča šo pakļāvību mana viņa ar saviem nagiem saķer mīksto, gaļaino galvu, tad paceļ bruņurupuci augsti gaisā un nes to uz turieni, kur zemē mana akmeņainu pamatu. Tur viņas augšā pacelto bruņurupuci atlaiž vaļā, un te sākas tā nāvējošais kritiens. Bultas ātrumā nonākdams uz akmeņainās virsmas, tas sasprāgst gabalos un lija viegliem spārniem, kas tāpat bultas ātrumā savu krītošo upuri bija pavadījusi, tad arī ātri ir klāt un par savu iepriekšējo pakalpojumu sāk sev ņemt algu un ar to piepildīt savu vienmēr izsalkušo māgu. Te jums ir ellišķas darba dedzības dabīga aina. 5] Tas gan arī ir pakalpojums, bet tikai ļoti savtīgs un tātad katrs vairāk vai mazāk savtīgs pakalpojums, kādu cilvēki savstarpēji parāda, arī vienmēr vairāk vai mazāk ir radniecisks ar elles iztapību un, ciktāl tas ir radniecisks, tam Manā un visu Manu debesu priekšā neiespējami būt kādai vērtībai. Tikai tīri nesavtīgs pakalpojums ir arī tīri debesu pakalpojums un Manā un visu Manu Debesu priekšā vienīgi tam ir patiesa un pilnīga vērtība. 6] Tātad ja jūs savstarpēji viens otram pakalpojat, tad pakalpojat mīlestībā un patiesā brālībā, kā tas ir Debesīs! Ja kāds no jums lūdz pakalpojumu, tad pakalpojiet visā priekā un mīlestībā un pirms pakalpojuma neprasiet lūdzējam algu; jo tā dara arī pagāni, kas nepazīst patieso Tēvu Debesīs, un viņu parašas vairāk ir ņemtas no dzīvniekiem nekā no viena Dieva. Tam pieradījumu vel līdz šai dienai dod 102

senie ēģiptieši, kuru pirmais, nedaudz uz pārdomām mudinošais skolotājs bija vērsis, kuram viņi tādēļ un līdz šai dienai parāda dievišķu godināšanu. 7] Bet, ja kāds tev ir izdarījis labu pakalpojumu, te tev arī nav jājautā un jāsaka: “Draugs, ko es tev esmu parādā?”, bet gan pēc saviem spēkiem no visas savas sirds mīlestības un draudzības palīdzību sniegušo draugu jāatalgo! Ja tas, kas tev ir palīdzējis, to pamanīs, tad viņš tevi apkamps un teiks: “Cēlais draugs, redzi, es tev esmu tikai nedaudz pakalpojis un tu mani par to tik ļoti atalgo! Redzi, desmitā daļa no tā ir vairāk pietiekami un pat to es pieņemu tikai kā tavas man tik dārgās brāļa sirds pierādījumu. 8] Ja palīdzības sniedzējs no patiesu un dzīvības dziļu jūtu pamatiem tā teiks palīdzības lūdzējam, vai te abi tūlīt nekļūs patiesi Dieva draugi? Pavisam noteikti, un tieši caur to pie jums nāks Debesu Valstība un jūs debešķīgi pārvaldīs ar gaismas un visas žēlastības zizli. 100. Mozus mācība un Kunga mācība 1] (KUNGS:) “Ak, vēl ne ilgi nav pietiekami tikai zināt un ticēt, kas pēc Dieva kartības ir labi, pareizi un patiesi, bet gan visā sirds mīlestībā un draudzībā vajaga pēc tā rīkoties, tikai tad starp jums cilvēkiem patiesi nāk Dieva Valstība un tās taisnīgums un tikai tā dara jūs par patiesiem Dieva bērniem! 2] Bet ko kādam arī līdzētu visa atziņa un visa izpratne, ja viņš pēc tās nerīkotos, bet gan paliktu pie senierastajiem pasaules tikumiem? Vai viņš nelīdzinātos kādam muļķīgam cilvēkam, kas kā tīru dāvanu ir saņēmis kādu pili, lai viņš ar savējiem miesā un visā ērtībā to apdzīvo? Šim vīram gan būtu liels prieks par pils brīnišķīgāko un ērtāko iekārtojumu, bet viņš kopš jaunības ir pieradis pie ļoti neērtas dzīves savā vecajā, trūcīgajā un netīrajā būdā un, neskatoties uz to, ka atzīst brīnišķīgās un ļoti plašās pils labumu un mērķtiecību, tomēr kopā ar savējiem paliek mitrajā, neveselīgajā un loti neērtajā būdā, bet tomēr nepārtraukti žēlojas par savas senās mājvietas lielajiem trūkumiem. 3] Jā, ja tāds cilvēks nav nelga, tad šajā pasaulē tomēr neviens nav nelga. Bet vel daudz lielāks nelga ir tas, kuram ir Mana Mācība un viņš to atzīst kā mūžam patiesu, bet pie tam visā sava rīcībā tomēr paliek senais jūgu vērsis! 4] Es jums visiem saku: Mans jums uz pakalpojuma skausta uzliktais jūgs ir ļoti maigs un jums nešanai uzliktā nasta ārkārtīgi viegla. Kas to nesīs, tam būs vieglas pūles. Bet kas to nenesīs, tas tikai pats sev var pierakstīt vainu, ja viņam klāsies slikti un rūgti, un nožēlojami. Savstarpēji izrādāt pareizu mīlestību, tad jūs dusēsiet uz maigiem un ļoti mīkstiem spilveniem! Bet, ja jūs zem savām galvām mīļāk gribat akmeņus, tad jūs tos arī varat dabūt, bet tad dzīvības rītā lai neviens nežēlojas, ka uz akmeņiem viņa galva esot ievainota un sāpoša 5] Ja tev ir viens uzticams un viens neuzticams kalps, vai tu neesi milzīgs ēzelis, ja tu no sevis uzticamo kalpu no sevis attālini tādēļ, ka viņš tavā mājā ir daudz īsāku laiku nekā tas vecais īstais krāpnieks, kas pie katras izdevības ir tevi piekrāpis?! Tādēļ no jums pilnīgi jāpazūd visai senai kalpošanai, jo tā neder tīrai Debesu Mācībai, un šī Mācība nav it kā kāda jauna lupata kāda veca, pavisam saplēsta svārka lāpīšanai, bet gan tā ir par sevi pavisam jauns, gatavs tērps un vecajam, liktajam svārkam vajaga tam pilnīgi dot vietu. 6] Bet zem vecā svārka Es saprotu ne it kā Mozu un praviešus — jo viņi ir kā tīrākais zelts no debesīm — ,bet gan zem vecā, saplīsušā svārka līdzības Es saprotu jūsu, cilvēku, ieradumus. Ar tiem un tempļa statūtiem vairs nekas nav iesākams; jo ja jūs uz kādu vaļēju, plašu plīsumu arī liktu pavisam jaunu ielāpu, tad to tomēr nevarētu piešūt, jo pārāk satrunējis kļuvis audums vairs neturētu nekādus dūrienus. 7] Mozus izraēliešu tautai toreizējam laikam gan deva konstitūciju visai mājturībai un visām vajadzībām; bet, pirmkārt, tā jau tika pavisam izkropļota un, otrkārt, kā neizkropļota vairs nederēja šai Manai Mācībai. Jo, ja uzar, nevar novākt ražu; bet, kad iesētais grauds ir nobriedis, te salīgst pļāvējus un tad arkls starp pļāvējiem vairs neder. Mozus uzara, pravieši ir iesējuši, un tagad ir atnācis pļaujas un ražas laiks, kurā vairs nevar izlietot Mozu ar arklu rokā. Mēs nu gan ievāksim ražu un nesīsim mūsu šķūņos, kas tad tikai vienmēr ir nobriedis; bet pēc ražas novākšanas Mozus arkls atkal tiks likts jūsu rokās jaunai zemes uzirdināšanai un tīrākās sēklas no Debesīm jaunai iesēšanai, un tad tiks aicināti sargi, kas loti uzmanīs, ka lai nevar nākt ienaidnieks u starp tīrākiem kviešiem nesēj nezāles. 101. Nezāles starp kviešiem 103

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Lmin'a'mñumsaanń'räumu ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
'- "' 4* d5 - Bts.i
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Notes 4-1B rates