Views
4 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

lestība, Es to teikšu,

lestība, Es to teikšu, un tas tad piepildīs visu viņa dvēseli un viņa muti. Ko viņš tad runās vai rakstīs, tas būs runāts un rakstīts no Manis uz visiem laiku laikiem. 6] Bet cietsirdīga dvēsele tiks satverta no ļauniem gariem un tie viņu samaitās un padarīs līdzīgu dzīvnieku dvēselēm, kāda viņa tad viņpasaulē būs skaidri redzama. 7] Dodiet labprāt un dodiet bagātīgi, jo kā jūs te izdaliet, tā jums tiks izdalīts atpakaļ! Kam ir cietsirdīga sirds, tas netiks apstarots no Manas žēlastības gaismas un viņā mājos tumsa un nāve ar visām tās šausmām. 8] Bet kāda maiga un mīksta sirds ļoti drīz un viegli tiks caurstrāvota no Manas žēlastības gaismas, kas ir ļoti maiga un liega, un tādā sirdī Es Pats drīz ieiešu ar visu Manas mīlestības un gudrības pilnību. 9] To jūs gan varat ticēt! Jo šie vārdi, kurus Es nu jums saku, ir dzīvība, gaisma, patiesība un paviekts darbs, kura realitāti vajag atzīt katram, kas to ievēros. 80. Par miesas kāri 1] (KUNGS:) “Tātad nabadzību mēs nu esam izstudējuši un arī redzējām naidīgās lietas, kas var parādīties caur tās izplatīšanos; bet mēs arī redzējām kā tai ir palīdzams un kādēļ un kādas priekšrocības katram cilvēkam var izaugt sekojot šai Manai pamācībai. Un tā mēs ar šo postu un nepatikšanām būtu galā un ejam nu līdzās uz citu lauku, kas nu aplūkotājam gan izskatās ļoti maz līdzīgs; bet tomēr ar to stāv tuvākā savienībā. Šis lauks saucas: miesas kāre. 2] Tajā vairāk vai mazāk īstenībā aprakts galvenais ļaunums visiem cilvēkiem. No šīs kāres reiz ceļas gandrīz visas miesīgās slimības un jau pavisam noteikti un droši visas dvēseles slimības. 3] Katru grēku cilvēks vieglāk atmet kā šo; jo pārējiem ir tikai ārēji motīvi, bet šim grēkam motīvs ir sevī pašā un grēcīgajā miesā. Tādēļ jums tik ilgi jānovērš savas acis no miesas pievilcīgajām briesmām, līdz jūs esat kļuvis savas miesas meistars! 4] Pasargājiet bērnus no pirmās krišanas un uzturiet viņos viņu kaunīgumu, tad viņi kā pieauguši vieglāk apvaldīs viņu miesu un tik viegli nepaklups; bet reiz to neievērot, — un miesas ļaunais gars miesu pārņemis savā īpašumā! Bet neviens velns no cilvēka nav grūtāk padzenams kā tieši miesas velns, kas no cilvēka var tikt padzīts tikai caur daudz gavēšanu un lūgšanām. 5] Tādēļ sargieties mazos sadusmot, vai caur pārmērīgu greznošanu un caur pievilcīgiem tērpiem viņus kairināt un miesīgi iekvēlināt! Bēdas tam, kas tā nogrēko pret mazā dabu! Patiesi, tam būtu labāk, ja viņš nekad nebūtu dzimis! 6] Ļaundari, kas nogrēkojies pret jaunības svēto dabu, Es Pats sodīšua ar visu Manu dusmu varu! Jo, ja miesa reiz ir kļuvusi viegli iedragājama, tad dvēselei vairs nav nekāds stingrs pamats un viņas pilnība norisinās grūti. 7] Kāds darbs tas ir kādai vājai dvēselei izdziedināt un padarīt pilnīgi bez rētām kādu trauslu miesu! Kādas bailes tai pie tam bieži jāpārcieš, ja viņa mana viņas miesas, viņas laicīgās mājvietas trauslumu un vājumu! Kas pie tā vainīgs? Bērnu sliktākā uzraudzība un bērnu sašutums, kas pie bērniem caur daudz ko tiek veicināts. 8] Bet tikumu pagrimšana tieši pilsētās vienmēr ir lielāka nekā uz laukiem. Tādēļ jūs, kā Mani mācekļi, dariet reiz cilvēkus uz to uzmanīgus un rādiet viņiem ļoti daudzās ļaunās sekas, kas ceļas no pārāk agra miesas panīkuma, tad pēc tā daudzi atgriezīsies un parādīsies veselas dvēseles, kuras būs vieglāk atmodināmas, nekā tas nu tagad ir pie ļoti daudziem! 9] Aplūkojiet visus aklos, kurlos, kroplos, spitālīgos un ģikts slimniekus; aplūkojiet tālāk ar visādām miesas kaitēm slimojošus bērnus un pieaugušos cilvēkus! Viss pārāk agra miesas panīkuma sekas! 10] Pirms sava divdesmit ceturtā gada nevienam vīram nav jāaizskar neviena jaunava — jūs zināt, kā un kur tas pirmām kārtām ir saprotams —, un jaunavai jābūt mazākais pilni astoņpadsmit gadi vai mazākais pilni septiņpadsmit; jo pirms šī laika viņa vēl ir nenobriedusi un viņai nekādu vīru nav jāpazīst. Jo ja viņa no kāda miesas kāra vīra par agru tiek aizskārta, tad miesa jau ir panīkusi un dvēsele kļuvusi vāja un kaislīga. 11] Ir grūti izdziedināt kāda vīra trauslu miesu, — bet daudz grūtāk jaunavas, ja tā pirms laika kļuvusi trausla! Jo, pirmkārt, viņai nebūs viegli pasaulē nest pavisam veselu bērnu, un, otrkārt, pēc tam viņa no nedēļas uz nedēļu kļūst kaislīgāka un beigās pat netikle, kas te pie cilvēku dzimuma ir nožēlojamākais kauna traips ne tik daudz sev pašām kā daudz vairāk tiem, caur kuru nolaidību viņas tādas tika 80

padarītas. 12] Bet bēdas tam, kas izmanto kādas jaunavas nabadzību un salauž tās miesu! Patiesi, arī viņam būtu labāk, ja viņš nekad nebūtu piedzimis. Bet kas pieguļ ķādu jau samaitātu netikli, tā vietā, lai caur pareiziem līdzekļiem viņu novērstu no no samaitāšanas ceļa un palīdzētu viņai nokļūt uz pareiza ceļa, tas reiz Manā priekšā pārcietīs vairākkārtēju stingrāko tiesu; jo tas, kas sit kādam veselam, tas nav tik ļoti nogrēkojies kā tas, kas ir slikti apgājies ar kādu kropli. 13] Kas ir piegulējis kādu pavisam nobriedušu un veselu jaunavu, tas gan arī ir nogrēkojies; bet tad caur to sagādātais ļaunums nav tik sevišķi nozīmīgi kaitīgs, sevišķi, ja abas puses ir pilnīgi veselas, tā ka tad ir tikai kāda mazāka tiesa. Bet kas aiz tīras, jau senas saldkaisles kādai lai cik nobrieušai jaunavai dara itkā tā, kā viņš to darītu kādai netiklei, bez dzīva augļa dzemdināšanas jaunavas klēpī, tam būs jāpārcieš dubulta tiesa; bet ja viņš to dara ar kādu netikli, tad viņam arī ir jāpārcieš desmitkārtīga tiesa! 14] Jo viena netikle savā miesā un savā dvēselē ir pilnīgi sabrukusi un salauzta jaunava. Kas viņas tādā lielā postā ar krietnu un Man uzticīgu sirdi viņai palīdz, tas reiz būs liels Manā valstībā. Kas par nicināmu naudu kādu netikli pieguļ un viņu padara vēl sliktāku, kāda viņa jau bija iepriekš, tas reiz purvā, kas sagādāts visiem velniem un to kalpiem, tiks atalgots ar tādu algu ar kādu tiks atalgots karts ļauns slepkava. 15] Bēdas tai valstij, bēdas tai pilsētai, kur tiek dzīta netiklība un bēdas tai zemei, ja šis ļaunums uz tās pieaugs! Pār tādām valstīm un pilsētām Es par valdniekiem likšu tirānus un viņiem vajadzēs uzlikt cilvēkiem pārmērīgas nastas, lai noziedzīgas miesas cieš badu un atkāpjas no noziedzīgākās rīcības, kādu vien vienmēr kāds cilvēks var nodarīt otram cilvēkam! 16] Bet vienai netiklei jāzaudē viss gods un cieņa pat no tiem, kas viņu par kauna naudu izmantojuši un viņas miesai turpmāk jāsaslimst ar visādām nedziedināmām vai mazākais grūti dziedināmām slimībām. Bet ja kāda pilnīgi labojas, tad arī viņai pie Manis atkal jātiek uzlūkotai žēlastībā! 17] Bet ja kāds miesas kārīgs ķeras pie citiem apmierināšanas līdzekļiem, izņemot no Manis sievas miesā liktā traukā, tam jebkad būs grūti uzlūkot Manu vaigu. Mozus par to gan pavēlēja nomētāt ar akmeņiem, ko Es gan ne tādēļ pilnīgi atceļu, ka tas ir cietsirdīgs sods jau pilnīgi velnam padotam noziedzniekam, bet Es jums tikai dodu tēvišķu padomu tādus grēciniekus aizgādāt prom no draudzes, vispirms izraidījuma vietā viņus pamest lielā postā un tikai, kad viņi gandrīz kaili nāk pie dzimtās zemes robežas, viņus atkal uzņemt un tad viņus novietot kādā dvēseles dziedniecības iestādē un neļaut viņiem to atstāt ātrāk, pirms tādi cilvēki nav pilnīgi labojušies. Kad viņi, daudzkārt pārbaudīti, ilģāku laiku parāda savu pilnīgu labošanos, tad viņi var atgriezties atpakaļ sabiedrībā; bet ja viņi kaut kur ļauj pamanīt tikai niecīgākās pēdas no jutekliska kārdinājuma, tad lai viņi labāk visu mūžu paliek zem uzraudzības, kas ir daudz labāk, nekā ja kādas draudzes nesamaitāti cilvēki caur viņiem tiktu samaitāti. 18] Tu, Corel, šajā ziņā arī nebiji gluži tīrs, jo jau kā zēns biji iestidzis visādās nekrietnībās un taviem jaunības biedriem biji ļauns piemērs. Bet tas tev tomēr nevar tikt pierakstīts par grēku, jo tu nebiji dabūjis nekādu labu audzināšanu, no kuras tu būtu varējis sasniegt kādu tīru patiesību, kas tev būtu parādījis, kas pēc Dieva kārtības te ir pilnīgi taisnīgi. Ko labāku tu sāki saprast tikai tad, kad tu pie kāda advokāta iepazinies ar Romas pilsoņu tiesībām. No tā laika tu gan vairs nebiji kāds cilvēks-dzīvnieks, , bet parasts pirmās klases likumu pārkāpējs un savus tuvākos krāpi, kur vien tas tikai vienīgi bija iespējams. Tomēr tas viss ir garām un pēc tavas tagadējās izpratnes tu Manā priekšā stāvi kā labāks cilvēks! 19] Bet, neskatoties uz visu to, Es tomēr manu, ka tevī vēl ir atrodama liela miesīga saldkaisle. Uz to Es tevi daru sevišķi uzmanīgu un iesaku, ka šajā punktā tev vēl daudz jāuzmanās; jo kad reiz dzīvosi nedaudz labāku dzīvi, tad tava vēl ļoti nesakārtotā miesa savā vēl ilgi neizdziedinātā trauslumā sāks rūgt un tad tev var būt grūtības to nomierināt un beidzot pilnīgi izdziedināt. Tādēļ izsargies no visām pārmērībām, jo nesātīgumā un pārmērībās dus miesīgas saldkaisles sēkla! Tādēļ visā esi mērens un nekad neļaujies pavesties pārmērīgā ēšanā un dzeršanā, citādi tu savu miesu grūti varēsi iegrožot! 20] Un tātad mēs nedaudz esam izstudējuši arī miesas lauku, ciktāl tev tas ir nepieciešams. Un nu dosimies uz citu lauku, kas var spēcīgi tikt attiecināts arī uz tevi. 81. Par pareizu, Dievam patīkamu došanu 1] (KUNGS:) “Tas pastāv tīrā jēdzienā par mans un tavs. Mozus saka: “Tev nebūs zagt!” un atkal: “Tev nebūs iekārot pēc visa, kas ir tava tuvākā, izņemot to, kas atbilst visam taisnīgumam!” 81

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Lmin'a'mñumsaanń'räumu ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Pictures part 4 - KNX
'- "' 4* d5 - Bts.i
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
TechnologiCS 4 - CADmaster
Notes 4-1B rates