Views
9 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

mūžības, bet gan jums

mūžības, bet gan jums vajaga stingri izpētīt savas sirdis, vai jūsu mīlestībā nedus neviens nezāles atoms. Ja jūs to atrodat, tad izraujiet to ar visām, lai cik mazām, saknītēm un pēc tam pilnībā kļūstiet darbīgi pēc Manas jums nu zināmās kārtības, tā jūs no tā iegūsiet patiesu dzīvības labumu! 10] Bet lai jūs arī varat redzēt, ka viss tas, ko Es nu jums esmu izskaidrojis, tāir, Es jums uz neilgu laiku gribu atvērt acis, lai jūs paši to visu varat pieredzēt. Nu labi ieērojiet visu, ko jūs redzēsit. 109. Par pestīšanu, atkalatdzimšanu un atklāsmi 1] Aiz viegli aptveramiem iemesliem uz šādu izskaidrojumu neviens gan nebija sagatavojies un visus klātesošo pārņēma tāds izbrīns un pārsteigums,, kam, tāpat kā manam izskaidrojumam, nebija nekā līdzīga. 2] DAUDZI sita pie krūtīm un skali kliedza: “Kungs, Kungs, Kungs, nonāvē mūs, jo mēs Tava priekšā stāvam pārak lieli un rupji grēcinieki, un tas viss caur mūsu pašu apzinātu un neapzinātu vainu! Vienīgi Tu esi labs un svēts; bet viss cits, kas te nes materiālu ietērpu, ir slikts un lāsta cienīgs. Ak Kungs, cik ilgi mēs staigāsim mūsu pašu matērijā? Kad mēs tiksim atbrīvoti no senā lāsta?” 3] ES saku: “Tieši tagad, tā ka Es Pats svētīju visu matēriju caur to, ka Es Pats Sevis esmu iespiedis jūsu senajā lāstā un caur to tam atnesis svētību. Visa senās debess senā kārtība izbeidzas kopā ar debesīm un tagad uz caur Mani svētītās matērijas bāzes tiek darināta jauna kārtība un jaunas Debesis un visam visumam, kā arī šai zemei, vajaga ņemt jaunu iekārtojumu. 4] Pēc senās kārtības neviens, kas reiz ir atradies matērijā, nevarēja nākt debesīs; no šī laika neviens patiesi nevarēs nākt pie manis augstākās un tīrākās debesīs, kas līdzīgi Man nav izgājis matērijas un miesas ceļu. 5] Kas vien no šī laika Manā Vārdā tiks kristīts ar Manas mīlestības tīro ūdeni u Manas Mācības Garu Mana Vārda spēkā un Garā, no tā uz mūžību ir nomazgāts senais iedzimtais grēks un viņa miesa caur to vairs nav viņa grēku kāda sena slepkavu bedre, bet gan Svētā gara templis. 6] Bet lai katrs tad uzmanās, ka caur seno, indīgo nezāli viņš to no jauna nepadara netīru! Sargieties tikai no tā, tad jūs padarīsit svētu arī savu miesu un asinis un kad vienīgais valdnieks jūsos kļūs tīrākais gars, tad tajā un caur to ne tikai dvēsele pacelsies uz pilnīgu, mūžīgu dzīvību, bet gan kopā ar visu miesu un asinīm! 7] Redzat, kāda te ir starpība starp agrāk un tagad! Bet kā tagad tiek iekārtos, tā tas paliks arī mūžībā. 8] Saule, kas iepriekš bija pilna lāsta, no šī brīža būs pilna svētības, un tāpat viss, kam vien bezgalīgajā telpā bija lai kāda esamība! Jo kā Es jums jau esmu teicis, Es nu visu daru jaunu un visām senām attiecībām vajaga tikt pārvērstām, tā kā Es pats esmu pārvērtis caur to, ka Es Pats esmu apvilcis matēriju. 9] Bet Es piemetinu un saku: kas te netic un netiek kristīts no ūdens un Gara Manā Vārdā un pēc Maniem vārdiem, pie tā tas paliek pa vecam! Tādi Viņpasaulē nenāks Manā Valstībā un neskatīs Mani, bet gan paliks pie Manas Valstības galējākām robežām, kur būs daudz tumsas un nakts un daudz vaimanu un zobu griešanas un Debesis viņiem nenesis tīrāko gaismu citādi kā te kāda mazākā stāvzvaigzne rieš gaismu uz šo zemi nu par manām patiesas dzīvības Debesīm viņi zinās tieši tik daudz, cik šeit cilvēki un zina, kā tur stāvzvaigznes izskatās, un kas tajās ir. Un cilvēki dienu un nakti tūkstot reiz tūkstotis gadu simtus ar vienmēr pārdomāt, kas tur augšā ir tie irdzošie punkti, tad arī pēc šī ilgā laika perioda viņi zinās tikpat daudz, cik viņi zina tagad. Ar laiku gan celsies cilvēki, kas tad atradīs acu ieročus, lai tālus priekšmetus redzētu pavisam tā, it kā tie stāvētu pilnā tuvumā; bet ar stāvzvaigznēm viņi tomēr nekad neko nepanāks jo tās stāv pārāk tālu no zemes. 10] Un tāpat Viņpasaulē pagāni, kas neticēja un nav tikuši kristīti, viņu labākajā sfērā likti Manas debesis tā skatīs no lielāka attāluma un par tām spriedīs, kā nu laicīgi debesis skata un par tām spriež cilvēki. Pēc kāda gadu tūkstoša viņi gan zinās nedaudz vairāk kā tagad un gan izdibinās, ka tās ir tīri saules, bet kas kāda saule ir, kā tā mirdz, cik tā ir liela un kādā attālumā, cik daudzas planētas ap to riņķo, kādas tās ir, kādus iedzīvotājus tās nes, kādi tur ir sastopami tikumi, valoda un ierašas — to ar savu prātu viņi neizdibinās. 11] Un ja jūs, kas nu daudz zināt, iespējamā kārtā viņiem to teiktu, tad viņi jms tomēr neticētu; jo tīrs pasaules prāts, kā tas nu ļoti stipri ir pie daudziem pagāniem, netic nekam, ko tas neredz un ko nevar ar rokām satvert. 112

12] Jā, tajos turpmākajos laikos starp patiesiem Mana Vārda piekritējiem Es šur un tur gan arī modināšu vīrus un kalpones, kam caur viņu mīlestības pilnajām sirdīm no Manis tiks atklāti visi debess un pasauļu noslēpumi; bet būs nedaudzi, kas to visu pieņems kā ko pārliecinoši patiesu! 13] Bet kam tas tiks atklāts, tie to skatīs, un viņiem būs liels prieks, un viņi slavēs un cildinās Tā vārdu, kas viņiem kā pilnīgi pārliecinoši patiesu ir atklājis tādas lietas, pie kurām citādi nekad nevar novest nekāds cilvēcisks prāts. 14] Jā, uz šīs zemes reiz būs cilvēki, kuru acu priekšā visa radība tiks atritināta kā kādi slepeni ieva raksti; bet nevienam, kas iepriekš nav ticējis Manam Vārdam un tajā netiks kristīti, šāda žēlastība netiks piešķirta! 110. Kristība. Trīsvienība Dievā un cilvēkā 1] KIRENIJS jautā: “Kungs, es ticu visam, ko Tu, ak Kungs, māci; vai es tādēļ jau arī esmu nokristīts?” 2] ES saku: “Nē, nokristīts tu gan vēl neesi, bet nu tas tieši nav no svara! Jo kas te tic kā tu, draugs, tas garā ir tikpat labi kā nokristīts un, proti, ar visu kristības svētību. 3] Jūdiem gan ir apgraizīšana, kas ir primskristība un ašai par sevi Manā priekšā tai nav nekāda vērtība, ja apgraizītais vienlaicīgi nav arī apgraizītu sirdi. Zem kādu apgraizītu sirdi Es saprotu tīri izslaucītu un ar visu mīlestību pilnu sirdi, kas ir vairāk vērta nekā visa apgraizīšana no Mozus lejup līdz mums. Pēc apgraizīšanas uz kādu laiku nāca Jāņa kristīšana ar ūdeni, kas no viņa mācekļiem tiek turpināta, bet arī šī kustība pati par sevi nav nekas, ja pa priekšu jau neiet vai tomēr pavisam noteikti neseko grēku nožēlošana. 4] Kas tādēļ nopietnā nodomā laboties liek sevi kristīt ar ūdeni, tas caur to nedara nekādu kļūdu; bet tikai viņam nav jātic, ka tad ūdens tīra viņa sirdi un spēcina viņa dvēseli. To panāk tikai viņa paša pavisam brīva griba; ūdens tikai apzīmē un caur to norāda, ka griba, kā gara dzīvs ūdens, dvēseli nu tāpat ir attīrījusi no grēkiem ka dabīgais ūdens te tīra ādu un pārējo miesu no putekļiem un cita veida netīrumiem. 5] Kas ūdens kristību ir pieņēmis patiesi pareizā nozīmē, tas ir pilnīgi nokristīts, ja pie vai jau pirms kristīšanas akta kristītā sirdī griba ir izdarījusi savu iedarbību. Ja pie tam tas tā nav, tad tīri ūdens kristībai nav ne niecīgākā vērtība un nepanāk nekādu matērijas svētību un vēl mazāk kādu pestīšanu. 6] Tāpat arī nepilngadīgu bērnu kristīšanai nav nekāda vērtība izņemot kā tīri ārējai zīmei par uzņemšanu kādā labākā draudzē un ka bērns saņem vārdu, kas acīmredzami dvēseles dzīvībai nav nekāda vērtība, bet gan tikai ārēji politiska. Šī iemesla dēļ bērnam varētu dot vārdu arī bez apgraizīšanas un Jāņa ūdens kristībām un Manā priekšā tas būtu vienalga; jo nekāds vārds kāda dvēseli nepadara svētu, bet gan vienīgi brīva, laba griba visu savu dzīvi pēc labākās izpratnes pareizi rīkoties. Caur gribu un rīcību katrs vārds var tikt svētīts; bet otrādi tas nkad nav iespējams. 7] Kad Jānis kristīja, tad viņam, kā arī viņa mācekļiem nesa kristīt bērnus, ja bērna apzinīgais aizbildnis stādījās priekšā un uz svētāko apsolīja dedzīgi rūpēties par bērna pareizi audzināšanu. Nu, šajā gadījumā vārda dēļ kāds bērns gan arī var tikt kristīts ar ūdeni, bet bērna miesu un dvēseli kristība nesvēta ilgāk, kā tikai tik ilgi, līdz bērns nenāk pie patiesas Dieva un sevis paša izpratnes un nepielieto brīvu gribu. Līdz tam aizbildnis lai apzinīgi rūpējas, ka bērns uz labāko tiek apgādāts visā, kas ir vajadzīgs patiesas svētības sasniegšanai, — citādi aizbildnis uz savu dvēseli uzveļ visu atbildību. 8] Tādēļ ir labāk ūdens kristībām ļaut sekot tikai tad, kad cilvēks savas dvēseles un savas miesas svētīšanai pats pēc savas izpratnes un brīvprātīgu pašatzīšanu ir spējīgs izpildīt visus noteikumus. Vispār dvēseles un miesas svētībai ūdens kristības pavisam nav nepieciešamas, bet gan vienīgi izpratne un rīcība pēc pareizas Dieva patiesības izpratnes. Bet ja tiek kristīts ar ūdeni, tad nav vajadzīgs tieši Jordānas ūdens, tādēļ, ka Jānis kristīja Jordānā −, bet gan tam nolūkam ir labs katrs svaigs ūdens, tomēr labāk avota ūdens nekā ūdens no cisternas, jo tas miesīgai veselībai ir labāks nekā sasmacis cisternas ūdens. 9] Patiesa un pie Manis vienīgi derīga kristība ir ar mīlestības uguni uz Mani un uz tuvāko un ar gribas dzīvu dedzību un ar mūžīgas patiesības no Dieva svēto Garu! Šīs trīs lietas ir tās, kas Debesīs katram dod derīgu liecību; tās ir mīlestība kā patiess Tēvs, griba kā dzīvs un patiess vārds vai Tēva Dēls; un, beidzot, Svētais Gars kā mūžīgās un dzīvās Dieva patiesības izpratne, bet cilvēkā kā dzīvi darbīga un vienīgi cilvēkā! Jo kas te nav cilvēkā un nenotiek aiz paša gribas tieksmes, tam priekš cilvēka nav nekāda 113

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...