Views
8 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

gudro jēgu un pamanīt

gudro jēgu un pamanīt vēl nenorūgušās un rupjās matērijas sliktos un kaitīgos garus. 5] Protams, tu ar acīm, ausīm, degunu un augslējām un vēl mēli gan arī vari grēkot, ja tu šos jutekļus lieto ne tieši labā kārtībā; ja tu savas acis nekaunīgi vērs tikai turp, kur tiek ņemta vērā tikai miesa, ja tu labprāt un alkatīgi uzklausi tikai zaimus, paļas, neķītras runas. Ja tu tikai joka pēc osti smirdošas lietas, kas aptraipa miesu un padara slimu un darbam nespējīgu. Tu grēko arī ar augslējām un mēli, ja tu lielas baudkāres dēļ neatsakies no dārgākiem kārumiem; jo kādēļ tavām augslējām jātiek lutinātām ar dārgākām lietām, ja tev līdzās daudzi nabagi cieš izsalkumu un slāpes? Ja tu esi izsalcis un izslāpis, tad apmierini izsalkumu ar vienkāršu un svaigi sagatavotu ēdienu; bet ja tu pārmērīgi rij un plītē, tu grēko pret visu Dieva kārtību. 6] Nu redzi, pie tevis viss tas tā nav — pretēji, tu pats no sevis pār savu miesu ja esi izcīnijis daudzas slavas pilnas uzvaras. Tu visās lietās arī esi bijis atturīgs un tavās tieksmēs saprātīgs. Kas pie tevis vairāk vai mazāk bija ļauns, pastāvēja tavā neticībā Rakstiem, kurus tu iepriekš nevarēji saprast; bet tava neticība bija godīga, kamēr Gabi neticība bija īsti farizejiski negodīga. Bet tadēļ tu Rakstus neatmeti; tu tikai gribēji gaismu un skaidrību, un tādēļ studēji arī ēģiptiešu un grieķu pasaules gudros. Bet tev tomēr negribēja kļūt gaišs; ārēji tu gan paliku farizejs, bet iekšēji tu tomēr vienmēr biji čakls patiesības pētnieks. Un tā kā Es to labi zināju, tad Es tevi nu arī atmodināju un tev, kā arī ar to visiem citiem atvēru vartus uz gaismas pilnāko patiesību. 7] Nu tu nekad nevari nonākt naktī un tādēļ tev uz šīs zemes jākļūst dedzīgam cīnītājam Mana Gara valstībai! Caur tevi pagāniem Persijā jāsaņem daudz gaismas! Nu atkal ēd un dzer, jo tu vēl esi izsalcis un izslāpis un savu zivi neesi apēdis ne pusi, un arī savu biķeri neesi iztukšojis! Tādēļ nu, Mans mācekli Simon, dedzīgi ķeries klāt!” 8] Simons visu laiku ir līdz asarām aizkustināts un kopā ar maizi un vīnu pamazām apēd zivi. 178. Par eņģeļa būtību. Sirds un atmiņa 1] Arī pārējie viesi vēl ķērās klāt un it sevišķi atkal Rafaels, kas Korneliju beigās tomēr pamudināja uz diezgan lakonisku piezīmi, kuru viņš zināmā mērā pačukst viņam līdzās sēdošajiem romiešiem. Romieši bija Faustus un Jūlijs, un viņa, t.i., KORNELIJA piezīme skanēja: “Cilvēkam ar miesu un asinīm šīs ļoti labi sagatavotās zivis garšo ļoti labi un viņš tās var daudz apēst, bet gars Rafaels, kuram nav ne miesa, ne asinis, varētu mēroties ar milzi Herkulesu un vilistru Goliātu! Dīvaini, ka kāds gars var tik daudz apēst. Nu viņš ēd jau divpadsmito zivi un garam tas tomēr patiesi ir brīnumaini daudz! Es tiko esmu pieveicis vienu zivi, bet viņš tajā pat laikā ir ticis galā ar divpadsmit! Nē, nē, tas tomēr ir nedaudz par traku! Es ticu, ka viņš pieveiktu vēlreiz divpadsmit!” 2] EŅĢELIS saka: “Ne vēlreiz divapdsmit, bet gan vienā acumirklī desmit reiz simttūkstoš divpadsmit, un ja arī tās būtu tīri lielākas valzivis kā tā, kuras vēderā pravietis Jona pilnas trīs dienas ņēma diezgan neērtu mājvietu! 3] Zivis man nav vajadzīgas manai barībai, bet gan ētera dabas garu veidošanai, no kuriem pēc Kunga gribas man vajag sastādīt un uz laiku uzturēt šo redzami ķermeni, kuram, kaut gan garīgam, netrūkst miesa un asinis. Redzi te, vai tās nav asins āderes, vai tā nav miesa? 4] Ka manā, man no Kunga dotajā varā ir šo miesu sadalīt un tad atkal savilkt to kopā, tas atkarīgs no manas līdz šim iespējami augstākās dzīvības pilnības, bet es ar manas gribas varu spēju vienā acumirklī saadlīt ne tikai šo manu miesu, bet gan arī tavu un līdzīgā laika sprīdī arī visu zemi. 5] Bet tādēļ, ka es to vienā acumirklī varētu sadalīt, vai tāpēc tavs ķermenis nesastāv no miesas un asinīm?! Jeb vai tādēļ, ka ar Kunga pieļāvumu es vienā, tev neiedomājami ātrākā acumirklī arī zemi varētu sadalīt pirmgarīgās specifiskās daļiņās, kuru apmērs, ja arī tas būtu kas materiāls, tavām acīm būtu tīrākais nekas, Zeme tādēļ nepastāv no visādām cietākām matērijām un no ūdens, gaisa, un neskaitāma daudzuma pamatvielām?! 6] Tādēļ, draugi, pirms jūs pār savām lūpām liekat nākt kādam vārdam, vispirms domājat, domājat, lai jūs kā Dieva mācekļi nekad nerunājat aplamības, ar ko jūs savam Meistaram patiesi nedarat godu. Jūs nu gan jau daudz ko esat redzējuši, dzirdējuši un pieredzējuši, bet par kāda, saku — tikai eņģeļa gara, nerunājot par mūžīgā Dieva Gara, iekšējā gara lielumu un varu jums vēl nav nekāda bāla un miglaina ideja! Un pēc tam jūs varat izteikt dzēlīgas piezīmes par to, kas vajadzīgs kādam erceņģelim viņa pagaidu šķietamās miesas uzturēšanai?! 190

7] Vai tu gan domā, ka tu panestu manu pirmgaismas stāvu, ja es vēlētos sevi tev tajā parādīt?! Redzi, manas pirmesamības gaisma ir pietiekami varena, lai iznīcinātu neskaitāmu daudzumu pirmcentrālsaules, nerunājot par tevi un visu šo zemi. Bet lai caur manu klātbūtni tas nenotiek, pēc visvarenās Dieva gribas man vajag veidot šo šķietamo miesu un tā ietīt manu īsteno būtību, ka tad matērijas tiesā tiek novērsts katrs kārtības traucējums. Bet caur manu iekšējo dzīvības uguni vispirms matērijai tomēr vajag tikt sagatavotai, lai tā varētu kalpot kā aizsargapvalks! Un tādēļ man materiālo ēdienu sevī vajag uzņemt vairāk ka kādam no jums. 8] Jūs to gan nezinājāt un nevarējāt zināt, bet to gan jūs jau varētu zināt, ka kāds no mums no Kunga ne tādēļ tika aicināts šajā parādīšanās tapšanā, lai jums par dusmām jūsu priekšā sevi parādītu kā rīmu, jokdari vai burvi, bet gan lai jums daudzveidīgi palīdzētu un lai jums dotu taustāmu pierādījumu par Dieva eņģeļa klātbūtni un viņa varu! Bet ja jūs to saprotat, kā jūs par manu ēšanu varat izteikt dzēlīgas piezīmes?” 9] KORNELIJS saka: “Mīļais, brīnišķīgais sūtni no Dieva Debesīm, ak nedusmojies uz mani tādēļ, jo tu zini, ka garīgi mēs neesam nekas cits kā tiko jaunpiedzimuši berni šūpulī un vairāk dzīvojam kādu sapņu dzīvi, nekā kadu jau pilnīgi apzinātu! Turpmāk ēd, cik daudz tu nu vienmēr gribi un nevienam no mums visiem par to gan nekad vairs neienāks prātā, nerunājot par izrunāšanu, neviena, lai cik klusa, piezīme. Bet vienlaicīgi atļauj mums šiet izteikt arī mūsu pateicību par ārkartējo pamācību, kuru tu, savās taisnīgās dusmās par mūsu pastāvīgo muļķību, mums sniedzi. Ja mēs nu tagad zinām Kādēļ, tad par Tādēļ noteikti nekad nespriedīsim aplami! Bet ja Kādēļ mums ir nezināms, ka pēc tam mums jābūt zināmam Tādēļ? Tāpēc vēlreiz mana pavisam sevišķa pateicība par tavu tagadējo lielo un svarīgo pamācību!” 10] RAFAELS saka: “Pateicība pienākas vienīgi tam Kungam, kas kopš mūžības ir jūsu, kā arī mūsu Tēvs! Bet šai pamācībai liekat pāriet uz visām citām dzīvē sastopamām pieredzēm un parādībām, tad jūs drīz stāvēsiet mums eņģeļiem līdzās ka cienīgi brāļi! Izņemot melus un krāpšanu jums nekas nav jāpeļ un jāizsmej! Jo meliem vienmēr jāstāv kaunā, un krāpniekam jātiek liktam pie kauna staba, lai viņš nobauda melu un krāpšanas augļus. 11] Pie katriem citiem apstākļiem jums cilvēkus, kas kļūdās, maigi jāpamāca. Ja viņi pēc tā vadās, tad tas ir labi, bet ja viņi pēc tā nevadās, tad jūs jau varat runāt stingrāk! Ja arī tas nelīdz, tad tādus stūrgalvjus ieslēdzat labošanās mājā un liekat viņiem gavēt un vajadzības gadījumā šaustīt ar rīkstēm; jo pie pareizas un labas audzināšanas rīkstēm nav jātrūkst! Arī mēs, eņģeļi, kā jūsu slepeni audzinātāji tās pielietojam pie cilvēkiem, kas ir stūrgalvīgi un ļoti ietiepīgi. Ievērojiet arī šo mācību, un kur tas ir nepieciešams, to pielietojiet, tad jūs staigāsiet starp cilvēkiem, bet citādi tikai starp visādiem mežonīgiem zvēriem, kas slēpjas cilvēku maskās. 12] KIRENIJS saka: “Kungs, vai eņģelis to ir smēlis vienīgi no sevis — jeb vai visu tikai no Tevis?” 13] ES saku: “Mans draugs, tava atmiņa jau atkal kaut kur ir kļuvusi par īsu! Pirms dažām dienām Es jums tak pietiekami esmu izskaidrojis, kas ir eņģeļi, un kā viņi domā, grib un rīkojas, un tad nu tu jau atkal par to jautā! Ja viņi ir tikai car Manu gribu atdzīvinātas formas, kas tad viņiem ir savtīgs? Kādas domas viņi paši par sevi var domāt, kad viņi tak ir tikai Manas gribas izpausme un Manu domu un ideju un nodomu savākšanas trauks? 14] Ja viņiem būtu jādomā, jāgrib un jārīkojas patstāvīgi, iepriekš viņiem līdzīgi jums vajadzēstu ēst pie bērnu galda un jūsu miesā svētīt šo zemi. Bet no tā tak tomēr saules gaiši izriet, ka tas, ko enģelis Rafaels jums nu teica, ir Mans Vārds, Mana runa un Mana griba, kas jums tāpat jāņem vērā, itkā tieši Es Pats to būtu izteicis. 15] Jums Manus vārdu vajag dziļāk ietvert sirdī, tā tie pie jūsu atmiņas tik viegli nepaliks neuzticīg; jo viss, ko sirds reiz ir dzīvi satvērusi, tas tad arī noteikti paliek atmiņā un pie labas izdevības tie jums labi paņemami. Bet ja no Manis teikto jūs gribat iegaumēt tikai atmiņā, tad pa lielākai daļai to vienā gadā aizmirsīsiet mazākais simts reizes, jo vecumā atmiņa vairs nav tik spēcīga kā jaunības laikā. Bet jau jaunībā viegli aizmirst to, ko ir mācījies, nerunājot par vecumu. Bet ko reiz sirds ir satvērusi, tas ir pārgājis dzīvībā un paliek uz mūžību! 16] Es jums saku, ko vien uz šīs pasaules jūs esat uzņēmuši tikai atmiņā, viņpasaulē no tā vairs nepaliks ne burts, tādēļ visi sausie pasaules gudrie ierodas viņpasaulē kā kurli, akli un mēmi, neko nezina un neko nevar atcerēties. Ne reti viņi viņpasaulē nonāk tik katra priekšstata nabagi, kā šajā pasaulē bērns no mates miesas. Viņiem tur no jauna vajag sākt mācīties un uzzināt no pirmiem elementiem, 191

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...