Views
7 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

6] Ar tavu gribu tu,

6] Ar tavu gribu tu, protams, mūžam neko nespēsi, kā ar savu gribu neko nespētu eņģelis. Bet, ja tu Manu gribu esi padarījis par savu, tad arī tu spēsi to, ko spēja šis eņģelis! 7] Bet nu ir labi, ka tu tik daudz izproti un saproti, bet pie tam vienlaicīgi sāc praktiski atzīt, ka sava paša griba pat tavai miesai spēj maz vai neko. Tu vari pazīt un saprast visu, ko pazīst un saprot eņģelis; bet, ja tu sev neesi piesavinājies Manu gribu tāpat kā Manu gudrību, tad visa zināšana un aprašana tev, protams, neko nelīdz. Ja tu tiecies darbības, tās tev kalpo tikai ciešanām. Un tas arī ir labi, jo tikai caur pazemību cilvēks kļūst cilvēks un patiess Dieva bērns! 8] Vispār tas viss jums netika rādīts atdarināšanas dēļ, bet gan tikai ka jums Manī pilnīgi jāpazīst Dievu, lai tad jo stiprāku gribu darītu to, ko Es kā visas dzīvības Kungs jums esmu mācījis un ieteicis dzīvības pilnībai. 9] Tikai caur to jums vajaga sasniegt jūsu gara atkalatdzimšanu, bez kā Mana griba nevar jūsos darbīgi iesakņoties. Ja jūs ar savu gribu reiz tikai tiktāl satverat Manu gribu, ka caur darbību jūs savu gribu brīvprātīgi pakļaujat Manai gribai un rūpīgi vingrinieties tajā, lai mana no jums pazītā griba gūst virsroku, tad caur to Mans Gars jūs pilnībā kļūst dzīvības pilns un drīz pārņems visu jūsu būtni. 10] No jums iepriekš čakli pielietotā Mana griba caur to jūsos sasniegs pilnu spēku, un ko tā pilnīgi līdzīgi Man gribēs, tas notiks; bet, kā teikts, tikai tad — un ne ātrāk! 11] Bet atzīšanai īstenībā jābūt tikai grožiem, caur kuriem savu gribu spējat ievadīt Manā; jo caur Maniem darbiem jums nu vajaga atzīt, ka Es gan esmu Tas, par ko Es Sevis jums nu pastāvīgi dodu pazīt. 12] Bet, ja jūs to pilnīgi atzīstat, tad jums būs vieglāk sekot manai gribai, kuras pamats ir mūžīga, nepārprotamāka patiesība un caur to tad padarīt to par savu īpašumu. 13] Ja kāds jums iesaka kādu ceļu un viņa runā jūs manāt, ka viņam pašam ceļš nav pilnīgi pazīstams, tad jūs gan padomāsiet, vai iet pa ceļu, kuru viņš ir rādījis, un teiksiet: “Ak, labāk paliekam šeit, kur mēs esam!” Bet kur no kāda runas viegli pieņemat, ka viņa ceļu vajaga pilnīgi pazīt, jo viņš šeit ir tieši no turienes uz turieni, viņš ceļu visos sīkumos ir pareizi un patiesi aprakstījis, tad jūs teiksit: “Viņam ir zināšanas un labākā griba, viņš nevar un negrib mūs maldināt un dodamies ceļā bez kādām pārdomām!” Redziet, caur to labas un stingras paļāvības dēļ jūs paša gribu pakārtosiet tā gribai, kas jums pareizo ceļu ir parādijis kā pilnīgs lietpratējs! 14] Un redziet, tā tas ir šeit! Ja Es jūsu priekšā būtu uzstājies tikai kādā miglainā un mistiskā nekonsekvencē, tad jūsos vēl vajadzētu palikt kādām šaubām un tas arī būtu piedodami, ja jūsos rastos kādas šaubas. Bet ja Es vārdos un darbos jums Sevi atklāju jau gandrīz līdz atomam un ar visu mīlestību, gudrību un varu jums rādu, ka Es patiesi esmu tas, par ko Es Pats jums Sevi esmu stādījis priekšā, tad tak rezultāts ir drošs! Pirmkārt, jums ir neiespējami par Mani vairs šaubīties un, otrkārt, sekošanai Manai gribai vienīgi caur ko jūsu gars var sasniegt pilnīgāko atkalatdzimšanu, kam jums vajaga būt pavisam vieglai, jo jums pārāk skaidri vajaga saprast, ka, sekojot Manai gribai, jūs nenomaldīsieties, bet gan sasniegsiet mūžīgi patieso realitāti. Es domāju, ka nu jūs gan sapratīsiet, kādēļ Es jūsu priekšā tagad daru visnedzirdētāko un jums Sevi pilnīgi rādu un atklāju! 15] Bet patiesi pilnīgi gudrs meistars neko nedara bez iemesla un arī Es neko nedaru bez iemesla. Bet Es jūs nemācu tikai jūsu pašu dēļ, bet gan lai vēlāk Manā Vārdā jūs kļūtu jūsu aklo brāļu un māsu skolotāji, vadoņi un ceļa rāditāji, un tādēļ jums jo dziļāk vajaga tikt ieviestiem manas Valstības, Manas būtības noslēpumos un jums arī vajaga pazīt cilvēkus visā viņu būtībā, sākot no viņu dziļākās izcelšanās līdz viņu augstākai un iespējamākai pilnībai un pilnīgākai Dieva līdzībai. 16] Jo caur pilnīgāko un dzīvāko paļāvību visdrīzāk var tikt atmodināta līdzīga paļāvība jūsu mācekļos, caur ko arī viņi drīz saskatīs un patvers tās apslēptās lietas, kuras nu skatāt un patverat jūs. 17] Vai nu jūs Mani esat labi sapratuši un labi saprotat to, kādēļ Es visu to nu jūsu priekšā esmu atklājis?” 18] VISI, dziļi aizkustināti, saka: “Jā, Kungs, mūsu Meistar, mūsu Dievs!” 19] ES saku: “Nu tad labi, tad atkal atmostieties šurp dabas pasaulē, lai Es jums rādu vēl citas lietas, jo jums vēl ļoti daudz ko vajaga iepazīt un aptvert tālāk un dziļāk!” 122. Kungs atklāj Jūdas iekšieni 1] Pēc šiem Maniem vārdiem visi atkal skatās ar miesas acīm un ir ārkārtīgi pārsteigti par redzēto u 126

dzirdēto un visi sāk Mani skaļi cildināt, kas turpinās ap pusstundu. 2] Kad caur viņu skaļajiem slavinājumiem un cildinājumiem visi labi deva pazīt, ka viņi Mani ir pazinuši visos dzīvības dziļumos, pie Manis pienāca arī JŪDA ISKARIOTS un teica: “Kungs, es ilgi biju neticīgs; bet tagad arī es pilnībā ticu, ka Tu nopietnībā esi Pats Jehova jeb vai, mazākais, kāds Viņa patiess Dēls! Bet kaut ko es pie Tevis tomēr joprojām nevaru aptvert un tas pastāv tajā: 3] Kā Tu kā Jehova, kas ir bezgalīgs, varēji atstāt to Tavu bezgalību un iespiesties iekšā šajā iznīcīgajā formā? Bet pie tam senā, bezgalīgā telpa palika vēl tā pati, kas tā šeit bija kopš mūžības! Tu kā Jehova tieši esi pati tā bezgalīgā telpa! Kā tā var pastāvēt savā nemainīgākā, bezgalīgākā būtībā un Tu Pats kā bezgalība šajā šaurajā cilvēka formā? 4] Redzi, Kungs, tas ir loti svarīgs jautājums! Ja Tu man te dod pienācīgu gaismu, tad es esmu dedzīgākais no visiem Taviem mācekļiem, — bet citādi manu dvēseli vienmēr saduļķojušas nelielas šaubas!” 5] ES saku: “Kā tas ir iespējams, ka visi nu redz, un vienīgi tu esi palicis akls?! Vai tad tu domā, ka Es esmu ieslēgts šajā čaulā?! Jeb vai saule ar tas iedarbīgo gaismu ieslēgta vienīgi tur, kur tā iedarbojas? Ka gan tu to varētu skatīt, ja tā ar savu gaismu nesniegtu tālāk kā līdz tās galējākai virsmai? 6] Es esmu tikai Manis Paša mūžīgais viduspunkts; bet no tā Es tomēr mūžam nemainīgi piepildu bezgalīgo telpu. 7] Es it visur esmu tas mūžīgais Es; bet šeit pie jums Es nu esmu Manas mūžīgās esamības vidū, no kura visa bezgalība vienādi nepārtraukti un vienādi nemainīgi tiek uzturēta tās bezgalīgākā, mūžīgā platībā. 8] Es kopš mūžības mājoju Manā nepieejamā vidū un Manā nepieejamā no Manis Paša gaismā. Bet šīs zemes cilvēku dēļ Man ir labpaticis tādā veidā iziet no Mana nepieejamā vidus un Manas nepieejamās gaismas, ka Es tajā pat vidū un tajā pat gaismā, kas kopš mūžības bija pilnīgi nepieejama arī augstākiem eņģeļiem, nu devos uz šo zemi pie jums, cilvēkiem, un tagad pat no visām pusēm esmu labi pieejams, un jūs Manu gaismu varat lai panest. 9] Bet, kad mēs no Sicharas devāmies ceļā šurp uz Galileju un pēc pusdienas laika atpūtāmies uz kāda kalna, tad Es vairākiem no jums patiesi rādījis, ka Mana riba sniedzas arī līdz Saulei. Atsauc to atmiņā un tad jau tu redzēsi, ka caur Manu visur vienādi vareni darbīgo gribu, Es visur esmu un varu būt mājās. 10] JŪDA ISKARIOTS saka: “Ja es krietni padomāju, es gan varu atcerēties, ka Tu uz dažiem acumirkļiem aptumšoji sauli! Nu tas katrā ziņā nav nekāds sīkums −, bet tomēr stāsta, ka to spēja arī senie ēģiptieši — kā, tas, protams, ir cits jautājums! Lielajā dabā ir daudz dīvainu, noslēpumainu spēku; Tu tos pazīsti un senie magi arī tos pazina un tos sev pakļāva. Dabīgi, līdz šim, cik mēs zinām, neviens gars nav veicis tādus darbus kā Tu! 11] Bet arī Tu neesi bez kādas pasaulīgas skolas. Jo par Tava tēva Jāzepa un pat Tavas mātes Marijas, kas bija Simona un Annas mācekle, izveicību stāsta dažādi; un ja vienam gudram jaunam cilvēkam ir tādi vecāki, tad viņš var jau daudz ko sasniegt! Bet tās ir tikai manas tīri pasaulīgās domas, jo kas atticas uz mani, tad es ticu, ka Tevī pilnībā mājo un darbojas Jehovas Gars. 12] Kādu labumu man arī jāgūst no mūžam neredzamā Jehovas, kas kaut kur augstu pāri visām zvaigznēm sēž Savā nepieejamā gaismā un Savai radībai nekad Sevi nerāda, neveic nekādus brīnumus, izņemot ikdienas stereotipos, kas tikpat labi varētu tikt veikti no dabas?! Tādēļ Tu, mazākais, man esi patiess Jehova, jo caur vārdiem un darbiem Tu mūsu acu priekšā pārāk bieži un acīm saredzami esi sevi parādījis kā visas dabas un radības Meistaru. Kas kā Tu mirušiem spēj atkal atdot dzīvību pavēlēt elementiem un no gaisa pat radīt dažus nule kā pagatavotus ēzeļus un zivis un tāpat no gaisa piepildīt vecā Markusa ēdiena kambarus ar maizi un vīnu, tas man ir vienīgi patiesais Dievs, pāri kuram visi pārējie man ir bijuši nebijuši! Tātad lai Tavas tīri dievišķās spējas Tev ir, no kurienes Tu gribi, tad man Tu reiz esi īstens Dievs! Vai man ir taisnība vai ne? 13] Kā to mans brālis Toms domāja, pavisam uz galvas kritis es tomēr neesmu! Es zinu, ko es zinu un ko es runāju; bet ja brālis Toms nepārtraukti domā, ka es esot ēzelis vai vērsis, tad viņš par mani vareni maldās! Ja es ar viņu gribētu runāt tā, kā es varētu runāt, viņš uz tūkstoti vārdu vienu man nevarētu atbildēt. Ja es Tevī jau sen nebūtu nojautis patieso Jehovu, tad es jau būtu atgriezies atpakaļ mājā pie saviem podiem; bet tā kā es vislabāk zinu, ar ko man Tevī ir darīšana, tad es palieku un pametu savu ļoti ienesīgo mākslu, neskatoties uz to, ka es arī tieši neesmu zelta un spožā sudraba ienaidnieks, jo Tavs garīgais zelts un sudrabs man ir mīļāks! 127

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Lmin'a'mñumsaanń'räumu ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Pictures part 4 - KNX
'- "' 4* d5 - Bts.i
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Notes 4-1B rates
TechnologiCS 4 - CADmaster