Views
6 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

dzīvībai, tas

dzīvībai, tas samaksāja savu taksi un viņam tika radītas daudzpusīgas priekšrocības; bet kas tur nāca, lai meklētu un atrastu patiesību, caur kuru ir noteikta cilvēka iekšējā dzīvība, viņam viņa meklēšana tika padarīta rūgta gandrīz nedzirdētā veidā. Un ja viņš lielo dzīvības patiesību atrada, tad viņam vajadzēja kļūt par priesteri un zem stingrākā zvēresta viņš no tā, ko atrada, nevienam lajam nedrīkstēja darīt zināmu ne zilbi! 6] Svētā patiesība tātad vienmēr bija grūti sasniedzama, kamēr melu pulks bez atlīdzības izpletās pār visu pasauli. Bet tā kā pār cilvēkiem zizli vienmēr vadīja senie meli, tad cilvēki arī ir pieraduši pie meliem, tie viņiem ir kļuvuši par otro dabu, un tas jo vieglāk tādēļ, ka ļoti daudzi, kaut arī ne visi, pie tam jutās un vēl jūtas pavisam labi. Nu, kā es domāju, melu atmešanai tieši nebūs tik daudz kavēkļu, bet līdz šim baudīto priekšrocību atmešana tieši ir tas āķis, kuru būs ļoti grūti locīt. 7] Tomer pacietību, — tas viss vēl būs labi! Apsoli un dodi priesterībai citas priekšrocības, šai kastai, kurai jau tāpat nav nekādas ticības, draudzīgi, zem četrām acīm rādi patiesību un tad to nolīgsti, — mazākais tas mazāko daļu — patiesības izplatīšanai, un es domāju, ka tādā veidā citādi lielākās grūtības ļausies pārvarēties pavisam vieglām pūlēm. Bet vai uz zemes meli jebkad tiks pilnīgi uzvarēti, tas nu ir cits jautājums! Labi un taisnīgi noskaņoti cilvēki, kuru dvēseles ir pilnas patiesības, gan noteikti darīs visu, lai mazākais savus kaimiņus liktu labākā gaismā. Īsi, starp tādiem gaismas nesējiem vienmēr izskatīsies tā skaisti gaiši. Bet tālāk prom no tādiem gaismas nesējiem tad jau atkal kļūs tumšāks, un ļoti tālu prom, gan telpā un laikā, tā kā tagad, valdīs pilnīga nakts! 8] Tāds ir mans uzskats. Tu, ak Kungs, gan varbūt vari to padarīt citādu; bet Tu arī zini to, kādēļ uz šīs zemes tā vajag būt! Tādēļ arī lai vienmēr notiek vienīgi tikai Tava svētā griba!” 34. “Vajag” un “tev būs” likums 1] ES saku: “Mans mīļais draugs! Tavi uzskati Man patīk pavisam labi, un svētajam Tēvam debesīs vienmēr ir liels prieks par to, ja Viņa bērni ar Viņu gudri apspriežas; bet ir zināmas lietas, kurām reiz tā vajag būt un kāda noteikta mērķa sasniegšanai šim un tam vajag notikt tā, kā tas notiek, bez kā mērķi būtu neiespējami sasniegt. 2] Tādēļ no Dieva ir kāds divkāršs likums. Viens ir tīri mehānisks un saucas “Vajag!” No šī likuma iziet visas formas un to iedalījums, pēc kā tad pierādas formu noderīgums. No šī mehāniskā likuma mūžam nevar tikt izmainīts ne ķeksītis. Bet otrais likums saucas “Tev būs!” Un vienīgi tam noder tā Dzīvības Mācība! 3] Pēc dzīvības likuma tu vari izskaust, sagraut vai pat pilnīgi iznīcināt visus kopuma ķeksīšus, tad tas tieši tik daudz neko nenozīmē un ir vienalga. Kam te jākļūst brīvam, tam vajag būt brīvam arī jau savā pirmajā attīstībā. Ja tas arī izveidojas pilnīgi brīvā, iekšējā esamībā, tad tādēļ “Vajag!” likums par sevi nevar tikt atcelts; bet formā vienmēr atrodas dīglis, kas pareizā kārtībā atkal no jauna sāk dzīt asnus, kas brīvā dzīvības sfērā atkal satver samaitāto un pārvelk pareizā kārtībā. 4] Kas attiecas uz dvēseli, tad tu uz zemes redzi ļaudis, kas ir pilnīgi samaitāti, bet viņu stāvs paliek, un ja tu tos uzlūko, tev vajag atzīt, ka tie ir cilvēki. Caur visādiem meliem, viltībām un ļaunumiem viņu dvēseles ir izkropļotas, bet īstā laikā Es dzīvības dīglī lieku iespiesties vairāk siltumam un tas sāk augt, izskauž dvēseles seno nekārtību kā zāles sakne arī jau kūtru kļuvušo ūdens pilienu un tad rodas vesels, dzīvības spēcīgs un visās daļās tīrs zāles stiebrs ar ziedu un sēklām. 5] Šī iemesla dēļ jums par kādu samaitātu cilvēku nav jāizsaka pārāk bargs spriedums. Jo cik ilgi paliek forma, cilvēkā paliek arī tīrs dīglis; bet ja tas paliek, tad arī velns vēl var kļūt par eņģeli! 6] Cilvēku un viņu dvēseļu samaitāšanas pastāvīgais iemesls parasti ir maldu skolotāji, dažu vareno varas un mantas kāre un ļauni gari, kuri pielavās cilvēku miesas un nervu gariem un uz laiku viņu pārņem savā īpašumā. Bet par kādu galīgu, itkā arī iekšējākā dzīvības dīgļa samaitāšanu nevar būt ne runa. 7] Uzlūko Mathaelu un viņa četrus biedrus; kā viņa bija no ļauniem gariem apstrādāti! Es šos piecus no tiem atbrīvoju un viņos pamodināju dzīvības dīgli, un redzi, kādi viņi nu ir pilnīgi cilvēki! 8] Protams, starp cilvēkiem ir starpība! Dažas dvēseles šeit ir no augšienes. Viņas ir spēcīgākas un šīs zemes ļaunie gari viņām var kaitēt mazāk vai arī nemaz. Tādas dvēseles tad arī var izturēt kādu spēcīgāku miesas dzīvības pārbaudījumu, neciešot kādu ievērojamu zaudējumu. Ja pie viņām gars, t.i., apslēptais pirmdzīvības dīglis, tiek pamodināts, un tas tad ar savām mūžīgas dzīvības saknēm caur un caur iespiežas dvēselē tad caur to pie tādas dvēsles tas tikai nedaudz samaitātājs tiek tūlīt izdziedināts 36

un viss cilvēks te stāv pilnīgs — kā tu to vari redzēt pie Mathaela, Philopolda un vēl dažiem citiem. 9] Daža laba cilvēka dvēsele pat ir agrākie debesu eņģeļi. Nu, pie viņiem nekas nevar tikt viegli samaitāts. Jānis Kristītājs un vairāki pravieši kā Mozus, Elija, Jesaja un vēl vairāki var tev kalpot kā piemēri, un vēl tagad uz zemes ir daži, kas ir atnākuši no debesīm, lai šeit kopā ar Mani izietu miesas šaurāko ceļu. Tādi cilvēki jau ir spējīgi ļoti spēcīgam dzīvības pārbaudījumam un ar lielāko uzupurēšanos to vienmēr arī iztur. 35. Starpība starp dvēselēm uz zemes 1] (KUNGS:) “Bez tam vēl ir arī dvēseļu, kas šeit ir no augšas, tāda veida starpība, ka dažas cēlušās no pilnīgu sauļu pasaulēm. Viņas ir spēcīgākas nekā tās, kas šeit atnākušas no mazām, šai zemei līdzīgām planētām, lai uz šīs zemes sasniegtu iespēju kļūt par Dieva bērniem. 2] Bet jo nepilnīgākā ir kāda planēta, jo vājāki ir arī tās izceļotāji. Viņiem gan ir pārciešams niecīgāks dzīvības pārbaudījums, bet pie dvēseles jau var saņemt lielāku zaudējumu! Bet viņiem sevī tomēr ir spēcīgāks dzīvības dīglis; ja tas īstā laikā tiek atmodināts, tad tās dvēseles drīz jau atkal ir pilnīgā dzīvības kārtībā. 3] Beidzot, visbiežāk ir dvēseles, kuras kopš pirmsākuma cēlušās no šīs zemes. Viņas vistiešāk ir aicinātas kļūt par Dieva bērniem, viņas ir visvājākās un par sevi visdrīzāk varētu tikt totāli samaitātas, bet tas atkal tādēļ nav viegli iespējams, ka starp 100 šeit vienmēr noteikti atrodas 1 līdz 2 spēcīgas no augšas, caur kurām vājās dvēseles tiek kavētas un aizsargātas no pilnīgas sagandētības. Ja starp viņām ir arī ļoti pazudušas avis, tad savā laikā viņas tomēr atkal tiks atrastas. 4] Bet katrai dvēselei, lai cik tā sevī ir vāja, nevarīga un samaitāta, viņai sevī ir pirmdzīvības dīglis, kas nekad nevar tikt sagandēts. Ja taisnīgā laika posmā dvēsele ir tikusi novesta tikai pie tā, ka iekšējākais pirmdzīvības dīglis tajā var tikt pamodināts, tad viņa jau tūlīt ir svētīta un visās lietās mīlestības un gudrības spēcīga, un tad tikpat labi ir Visaugstākā bērns, kā cilvēks kļuvis eņģeļa gars vai kāda dvēsele no kādas centrālās saules, no kādas mazākas planētas saules, vai citur no kāda tumša un par sevi bezgaismas zemes ķermeņa, kādu plašajā radības telpā ir vairāk nekā smiltis jūrā un visas zāles uz zemes. 5] Kurš no jums, piemēram, jau ir vairāk pilnīgs cilvēks, tas kādam tik dumjam un māņticīgam cilvēkam-dzīvniekam spēj uzlikt savas roaks vai arī viņu maigi noglāstot novilkt līniju nodeguna saknes pāri deniņiem lejup līdz pakrūtei, tad caur to cilvēks tiks novests ekstāzes miegā. Šajā miegā lai cik satraukta dvēsele kļūst brīva no viņas miesu mocītājiem gariem un pirmdzīvības dīglis tad uz īsu laiku dvēselē ir darbīgs. 6] Jautājiet tad tādam ekstāzes miegā guļošam, un jūs te saņemsiet atbildi, par kuru jusu gudrība būs ļoti pārsteigta! 7] Ja pēc kāda īsa laika tāds cilvēks pēc sava paša noteikšanas, kas ir vērā ņemama, atkal tiek pamodināts laicīgā dzīvībā, tad pirmdzīvības dīglis atkal atgriežas atpakaļ savā mierā, un dvēsele tad atkal atkāpjas atpakaļ viņas senajās miesas saitēs un neatceras neko, kas ar viņu noticis viņas miesas ekstāzes pilnajā miegā. Viņa nezina ne jota no visa tā, ko caur miesas muti gudri runājusi un tad atkal ir tikpat dumja un māņticīga kāda bija iepriekš. 8] Tas lai jums kalpo kā pierādījums, ka neviena dvēsele nevar tikt tā samaitāta, ka tā nekad nebūtu izdziedināma. 9] Protams, pie daudzām dvēselēm vai nu šeit un vēl vairāk viņpasaulē būs nepieciešams zināms laiks, līdz viņas sasniegs to pastāvīgo, veselīgo nelokāmību, kas nepieciešama tam, lai pirmdzīvības dīgli sevī pilnīgi atmodinātu un ļautu tam sevi visās daļās caurstrāvot. Bet pie kādas dvēseles, kura pamatā jau šķiet pilnīgi samaitāta, šo dzīvības aktu iedomāties kā pilnīgi neiespējamu un nekad neaizsniedamu būtu tikpat rupjš grēks pret Dieva mīlestību un gudrību, kā nolādētu sevi iedomājusies dvēsele pati sevī liekas kā elles padibenes un te stāv kā kalna liels un blīvs grēka kamols. 36. Dvēseles slimības un to ārstēšana 1] (KUNGS:) “Tādēļ jums cilvēkus nav jātiesā, lai caur to beigās nekļūstat par jūsu pašu tiesnešiem. 2] Vai tad tā nebūtu visnecilvēciskākā muķļība, kādu miesīgi slimu cilvēku gribēt tiesāt un bez sirdsapziņas negodīgi viņam uzlikt sodu, tādēļ, ka viņš ir kļuvis slims un nožēlojams?! Bet daudz lielāka un 37

 • Page 1 and 2: Lielais Jāņa Evaņģēlijs 4. GR
 • Page 3 and 4: Lielais Jāņa Evaņģēlijs, 4. gr
 • Page 5 and 6: ziemeļu novados. 8] Tādēļ tieca
 • Page 7 and 8: pēc otra ejam prom, — un vīri u
 • Page 9 and 10: tajam kāda noslīkušā iespējama
 • Page 11 and 12: 1] Bet vecais MARKUSS no mājas, ku
 • Page 13 and 14: giem pamācīja, itkā mēs būtu v
 • Page 15 and 16: nīgi nonācis pie Jāņa, pat pie
 • Page 17 and 18: devies uz Galijeju un atkal darot s
 • Page 19 and 20: tība. Jo vispārējai, nemantīgai
 • Page 21 and 22: tikai mierīgā situācijā, bet š
 • Page 23 and 24: kādam sliktam, uzspiestam un nolā
 • Page 25 and 26: 19] Un RAFAELS saka: “Tev gan vē
 • Page 27 and 28: apņemšanās rīkoties pēc Mācī
 • Page 29 and 30: Viņu sacelties un sacelsies! Ak, V
 • Page 31 and 32: nekādas tirgoņa meitas no Kaperna
 • Page 33 and 34: agāts ar labiem un cēlim darbiem!
 • Page 35: zina — tiko jūs bijāt pāri mā
 • Page 39 and 40: neizdarītu. 2] Bet neskatoties uz
 • Page 41 and 42: tu ievainotajam seno ievainojumu b
 • Page 43 and 44: pielietotam un pēc neilga laika ar
 • Page 45 and 46: ams. Ko var nabaga niedra, ja tā n
 • Page 47 and 48: ar tavu vairāk kā simttūstoš ci
 • Page 49 and 50: mana kalpone nebūtu aizgājusi pir
 • Page 51 and 52: apģērbt. Bet Es viņam norādu, k
 • Page 53 and 54: cik ievērības cienīgs cilvēks t
 • Page 55 and 56: 14] Bet šādā stāvokli kāds cil
 • Page 57 and 58: mitreiz simtstūkstoš saules, pat
 • Page 59 and 60: tam var atnest šāds pilnīgs cilv
 • Page 61 and 62: u elements. 12] Draugs, ja kāds gr
 • Page 63 and 64: un tā savas nožēlojamās dienas
 • Page 65 and 66: Es domāju, ka te pietiekami tika p
 • Page 67 and 68: vēka galvenai misijai, jo bez tā
 • Page 69 and 70: viņu bērniem esot, un dažkārt a
 • Page 71 and 72: attaisnoties! 5] Bet tev jau tāpat
 • Page 73 and 74: tīgi savam labumam, pirms vēl vi
 • Page 75 and 76: ķēniņu Aleksandru, pašaizliedz
 • Page 77 and 78: kās pieredzes līdz šim visam sma
 • Page 79 and 80: kas te viņu sirdīs sauc: “Ozian
 • Page 81 and 82: padarītas. 12] Bet bēdas tam, kas
 • Page 83 and 84: dzīga izturēšanās. 15] Tālab d
 • Page 85 and 86: iedzīvotājs un tas paliks mūžī
 • Page 87 and 88:

  priekšā un ar tik aptverami skaid

 • Page 89 and 90:

  neprasīs; bet kā visu cilvēku T

 • Page 91 and 92:

  dvēseles radīts, bet tādēļ tā

 • Page 93 and 94:

  jās saules pasaulēs laiku pa laik

 • Page 95 and 96:

  ir dumjāks un aklāks kā šajā z

 • Page 97 and 98:

  uz sliktā ceļa, tad viņš ļauj

 • Page 99 and 100:

  95. Kalpošanas mērķis 1] (KUNGS:

 • Page 101 and 102:

  priekšā, nevēlaties atstāt cies

 • Page 103 and 104:

  senie ēģiptieši, kuru pirmais, n

 • Page 105 and 106:

  savas esamības un dzīvības brīv

 • Page 107 and 108:

  4] Tīkls arī ir nepieciešams lī

 • Page 109 and 110:

  saules, bet kā to reiz gan garu pa

 • Page 111 and 112:

  4] Un tas arī bija labi, lai tās

 • Page 113 and 114:

  12] Jā, tajos turpmākajos laikos

 • Page 115 and 116:

  kopā salipušais garīgais līdzī

 • Page 117 and 118:

  tikpat maz žēlosies, cik kāds ta

 • Page 119 and 120:

  un, otrkārt, vēl bija tik labs te

 • Page 121 and 122:

  12] Tādēļ cilvēks arī visvair

 • Page 123 and 124:

  tad var ap sevi satvert tālāk un

 • Page 125 and 126:

  kādu brīvu radīšanu, kā tas m

 • Page 127 and 128:

  dzirdēto un visi sāk Mani skaļi

 • Page 129 and 130:

  prot izvilkt ārā kādu visgudrāk

 • Page 131 and 132:

  tā lielo spēku un varu! 9] Tādē

 • Page 133 and 134:

  ķēnišķi greznojuši un laicīgi

 • Page 135 and 136:

  stundas ceturtās daļas laika apm

 • Page 137 and 138:

  personā atrodas runājošs un note

 • Page 139 and 140:

  zemes visnolādētāko vietu, kas i

 • Page 141 and 142:

  pa lielākai daļai arī paliek tie

 • Page 143 and 144:

  gan es nekad neesmu bijis un kā z

 • Page 145 and 146:

  9] Rabīns teica: “Draugs, es nu

 • Page 147 and 148:

  am tev jāizmaksā tūkstots naudas

 • Page 149 and 150:

  klajumus! Kas ir matērija, kā tā

 • Page 151 and 152:

  12] Kad vēlākās un speciāli pie

 • Page 153 and 154:

  2] Bet tā kā šie dabas dzīvība

 • Page 155 and 156:

  uz Betāniju un ceļa redzējām li

 • Page 157 and 158:

  les turpinās, jo vairāk viņi kļ

 • Page 159 and 160:

  mā tu pats sev ņēmi laicīgo mie

 • Page 161 and 162:

  āk miers un drīz kļuva saskatām

 • Page 163 and 164:

  atstāsta kāds pēdējais, īsten

 • Page 165 and 166:

  no daudzajām bestijām nekustējā

 • Page 167 and 168:

  ainu, tad abas saites, pie kurām l

 • Page 169 and 170:

  ierīkota. 2] Bet kādam no pozitī

 • Page 171 and 172:

  vairojieties un piepildiet zemi un

 • Page 173 and 174:

  zaudējumu, un tātad brūces vietu

 • Page 175 and 176:

  daudz pārdomā, un tu to jau atrad

 • Page 177 and 178:

  10] Debesu iedzīvotāji, kāds ir

 • Page 179 and 180:

  šu dzimumu. Te tādos brīdinājum

 • Page 181 and 182:

  22] “Tas ķēniņš ved mani savo

 • Page 183 and 184:

  vārdus. Tālab esmu pilnīgi amier

 • Page 185 and 186:

  nebiju piespiežams kaut ko izpaust

 • Page 187 and 188:

  dienām?” 4] SIMONS saka: “Kung

 • Page 189 and 190:

  2] Bet te visiem cilvēkiem kā pil

 • Page 191 and 192:

  7] Vai tu gan domā, ka tu panestu

 • Page 193 and 194:

  Ēģiptes augšējā daļā, — be

 • Page 195 and 196:

  “Romiet! Kas tev lika mani šeit

 • Page 197 and 198:

  atkal sasniedzām Nīlu un kādu no

 • Page 199 and 200:

  kamas netikles un nereti ar tām iz

 • Page 201 and 202:

  15] Tad ziņkārīgie drīz gāja a

 • Page 203 and 204:

  nobrieduši un veseli; arī pēc ta

 • Page 205 and 206:

  pie mums tas ir grēku nožēlošan

 • Page 207 and 208:

  8] Mēs to nebūtu uzsākušas, ja

 • Page 209 and 210:

  pielūgta un augsti godāta iespēj

 • Page 211 and 212:

  labākās dotības. Tādēļ šeit

 • Page 213 and 214:

  izskatās tik līdzīgi kā dvīņu

 • Page 215 and 216:

  attālumā. 6] Ar manas Mācības p

 • Page 217 and 218:

  gums! Skeptiķis par to tik ļoti i

 • Page 219 and 220:

  akšanas un, kas viņi to atvēra,

 • Page 221 and 222:

  tēli; jo senajiem ēģiptiešiem r

 • Page 223 and 224:

  stāv divas smailas kolonnas, saukt

 • Page 225 and 226:

  eiz atstās, tad viņam jānosaka,

 • Page 227 and 228:

  noteikti pastāvēja un kādai tai

 • Page 229 and 230:

  Kuru ūdens tā īsti labi vairs ne

 • Page 231 and 232:

  un mirti, meža dateli un āžu un

 • Page 233 and 234:

  ķermeņi, zināmā mērā ir saule

 • Page 235 and 236:

  ties, tad viņa aptumšo viņas gai

 • Page 237 and 238:

  attālumā. 4] Caur šo dabas pirmg

 • Page 239 and 240:

  vēl vairāk noderēt; bet arī kā

 • Page 241 and 242:

  eizas pašizziņas, Es jums esmu iz

 • Page 243 and 244:

  atkal pilnībā ir kārtība un sp

 • Page 245 and 246:

  229. Kirenijs lūdz paskaidrot māc

 • Page 247 and 248:

  as garu; ja kāds gars skubina un k

 • Page 249 and 250:

  233. Galvas priekšējo smadzeņu s

 • Page 251 and 252:

  eprezentē lietu arī no vispārēj

 • Page 253 and 254:

  1] (KUNGS:) “Nolieciet kādu lai

 • Page 255 and 256:

  kam viņai ir iedēstīti līdzekļ

 • Page 257 and 258:

  kas te tālāk notiks. 241. Jautāj

 • Page 259 and 260:

  1] ES saku: “Jā, jā, tas tieši

 • Page 261 and 262:

  cināta kļūt par Dieva bērnu, ta

 • Page 263 and 264:

  āļu priekšā! Bet pamodini arī

 • Page 265 and 266:

  mudināt pravieši. Bet vai tas jum

 • Page 267 and 268:

  nocentrējas ap zemi. Bet lai zemes

 • Page 269 and 270:

  254. Visuma lielums 1] ES saku: “

 • Page 271 and 272:

  kustības, to ātrumā vēl aonkār

 • Page 273 and 274:

  ja Es kādam no jums jautātu tā,

 • Page 275 and 276:

  2] Pēc jūsu laika mēra apmēram

 • Page 277 and 278:

  4] Kāda tāda dvēsele beigās tik

 • Page 279 and 280:

  jutīs, ne līdzīgi pasaules cilv

 • Page 281 and 282:

  48. Corela pašatzīšanās . . . .

 • Page 283 and 284:

  154. Atraitnes dzīvības indīgā

 • Page 285:

  259. Piemēri par dzīvnieku inteli

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...