Views
9 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

daudz necilvēciskāka

daudz necilvēciskāka muļķība ir tieši tad, ja jūs kādu dvēselē slimu cilvēku tiesājat un nolādat tādēļ, ka iepriekš minēto iemeslu dēļ viņa dvēsele ir kļuvusi vāja un slima. 3] Pēc saviem likumiem un noteikumiem jūs tādus cilvēkus dēvējat par noziedzniekiem un pakļaujat nepielūdzamiem stingriem sodiem; bet ko jūs caur to darāt? Jūs sodat vienu dvēseli, tādēļ ka viņa — pamatā bez viņas vainas — ir kļuvusi slima! Jautājiet dev paši, kā jūsu tiesai vajag izskatīties Dieva priekšā! 4] Bet jautā pats sev, tu mans cilvēkiem draudzīgais Kirenij, ko tu kā Romas augstākais tiesnesis un varas nesējs pār dzīvību un nāvi, bez Manis būtu darījis ar tiem 5 galveniem noziedzniekiem?! Tu būtu licis nolasīt priekšā viņu nekrietnos, ļaunos darbus un beidzot visus 5 būtu nodevis krusta nāvei! Vai tev jebkad būtu ienācis prātā padomāt, ka šajos piecos varētu mājot tādi gari? Ak nē, tas tev nekad nebūtu ienācis prātā! 5] Tu, pavisam saniknots par viņu ļaunajiem darbiem, ar vēsākām acīm pasaulē būtu viņus notiesājis uz nāvi un pie tam vēl apmierināti domājis, ka Dievam un cilvēcei esi izdarījis kādu lielu pakalpojumu. Bet kādu zaudējumu tu būtu izdarījis cilvēcei, no zemes iznīdēdams tadus garus, kas nu kā pilnīgi izdziedināti — dvēseliski un miesīgi — zemes cilvēkiem mirdzēs kā pavasara saule un uz labu un patiesu sasildīs un atdzīvinās tūkstots reiz tūkstots cilvēku sirdis! No šīs stundas tu, protams, gan izturēsies citādi, bet agrāk tu būtu bijis nepielūdzams. 6] Un redzi, tā uz mīļās zemes stāv ar visām pasaulīgām tiesām. Miesīgām slimībām un kaitēm jūs atrodat ārstus un pagatavojat visādas zāles, tikai nabaga dvēseļu slimībām nav nekadu citu ārstu un zāļu kā vispirms bieza grāmata pilna stingrākiem likumiem — un aiz likumiem tiesājošs zobens! 7] Vai tad nebūtu labāk, gudrāk un cilvēciskāk sagādāt vairāk ārstu un zāļu slimām kļuvušām dvēselēm, nekā to miesām, kas īsā laikā kļūs par tārpu barību?! 8] Ka kādu dziļi iesakņojušos dvēseles slimību ir grūtāk izdziedināt nekā daudzas miesas slimības, to Es gan zinu vislabāk; bet neviena nav pilnīgi neizdziedināma, kamēr katrai miesai beidzot tomēr ir pēdējā slimība, kuras izdziedināšanai uz visas zemes nav izaugusi neviena zāle. Un tomēr jūs, cilvēki, darāt tik ļoti aplami. 9] Sabrūkošai, totāli mirstīgai miesai jūs ierīkojat aptiekas un pirtis, izgatavojat smēres un plāksterus un dziedinošus dzērienus un vienu dziedniecības iestādi pēc otras; bet nemirstīgajai dvēselei jūs vēl neesat ierīkojuši nevienu dziedniecības iestādi. 10] Tu pie sevis sirdī nu protams gan saki: “Kā tas bez Tevis, ak Kungs, gan būtu bijis iespējams?!” Tas katrā ziņā ir pareizi, — šīs zināšanas gan, protams, prasa visas cilvēka dabas dziļāku izpēti, nekā tikai senas pieredzes dēļ zināt, kādas zāles sula vislabāk dziedina pārpildītas māgas kaites. Bet nemirstīga cilvēka dvēsele arī ir vērta, ka par tās daudzveidīgo dabu nedaudz vairāk rūpējas nekā par kādas aiz rijības pārpildītas māgas dabu. 11] Bet visos laikos šajā pasaulē ir tikuši sūtīti patiesi Dieva Gara pilni dvēseļu ārsti un ir sprediķojuši pareizu ceļu dvēseļu ārstēšanai. Daži tam ir pievērsuši uzmanību un nekļūdīgi arītika izdziedināti; bet tā dēvētie lielie un varenie savas dvēseles jau tāpat turēja par pilnīgi veselām, nicināja no Manis sūtītos dvēseles ārstus, beigās vajāja viņus un viņiem pat aizliedza nodarboties ar slimu dvēseļu dziedināšanu — un tā caur lielajiem un varenajiem vienmēr notika, ka žēlastības mācība slimu dvēseļu dziedināšanai pie cilvēkiem nekad nevarēja dzīt tās saknes, caur kurām tātad būtu izaugusi par pilnīgi spēcīgu dziedināšanas koku. 12] Un ja arī kaut kur ir tikusi likta vesela un spēcīga sēkla, tad šīs zemes savtīgie un varas kārie cilvēku bērni prata šo koku tik ilgi spodrināt, atņemt tam šķietami liekās saknes un zarus un tam nepieciešamo mizu tik ilgi noberzt, līdz beigās visam kokam vajadzēja nokalst. Un tātad arī līdz šai stundai slimu dvēseļu dziedināšanai nav ierīkotas citas dziedināšanas iestādes, kā visstingrākie likumi, aresti, izmeklēšanas cietumi, asi, visnežēlīgākie zobeni un visādi moku rīki un nonāvēšanas instrumenti. Tās gan arī ir slimu, bet spēcīgu dvēseļu produkti, kurām vispirms vajag tikt palīdzēts, ja uz šīs zemes jānonāk pie laimīgām sekmēm ar mazo vājo un padoto dvēseļu dziedināšanu. 37. Par dvēseļu dziedināšanas iestādēm un dvēseļu ārstiem 1] (KUNGS:) “Man tieši tādēļ Pašam vajadzēja nākt uz šīs zemes, lai visām slimām dvēselēm ierīkotu paliekošu un visiem laikiem iedarbīgu dvēseļu dziedināšanas iestādi, tādēļ, ka cilvēki to nekad 38

neizdarītu. 2] Bet neskatoties uz visu to, ar dziedināšanas iestāžu slimām dvēselēm ierīkošanu vēl vienmēr ies grūti, tādēļ, ka zināmi cilvēki caur to sāks justies traucēti viņu šķietamajās pasaules tiesībās. 3] Egoisms un pasaules mīlestība, kas cilvēka krūtīs ir elles iezīme, tad vienmēr pretosies un negribēs tikt izdziedinātas no viņu ļaunām slimībām un neatmetīs viņu pasaules līdzekļus, kā te ir grūti izpildāmi stingri likumi, tiesas un sodi. 4] Bet tomēr pēc Manis visur būs daudzi, kuri šo Manis ierīkoto dvēseles dziedināšanas iestādi gribēs izmantot. Tādas īstas dziedniecības iestādes Mana patiesā un dzīvā Vārda dēļ no pasaulīgi gan varenām, bet sevī slimām dvēselēm gan dažu ko un bieži daudz ko pārcietīs, bet Es Pats ziņāšu tās aizstāvēt. 5] Ja tomēr pēc pašu gribas pārāk ļauni slimas kļuvušas pasaules cilvēku dvēseles būtu nodomājušas vienu vai otru dvēseļu dziedniecīabs iestādi pavisam iznīcināt, tad caur mērķtiecīgu ārkārtēju tiesu Es pratīšu viņas satvert un viņu dvēseļu dziedināšanu norīkot viņpasaules dziedināšanas iestādē, kur līdz tikai ļoti lēni progresējošai izdziedināšanai būs dzirdama leila vaimanāšana un zobu griešana! 6] Jau uz šīs zemes ļoti iedarbīgas miesas zāles parasti garšo ļoti rūgti, bet vēl rūgtāk garšos viņpasaules dvēseles dziedināšanas zāles, jo tām vajag būt ļoti stiprām, lai bīstami slimo dvēseli tātad dziedinātu tur, jo šeit nekāda dziedināšana vairs nebija iespējama. Jā, viņa gan tiks izdziedināta, bet tas ies ilgi un ļoti izmisīgi rūgti! Tādēļ laime tam, kas savu dvēseli padarīs veselu šajā laicīgā dziedināšanas iestādē. 7] Bet aiz visiem līdz šim parādītiem iemesliem jūs varenie tiesneši visā nākotnē esiet patiesi dvēseļu ārsti un katru slimu dvēseli tiesājiet pareizi viņas izdziedināšanai un nevis viņas vēl lielākai sakropļošanai! 8] Patiesi, cik jūs caur savu pašu slimo dvēseļu tiesu jau tāpat slimu dvēseli padarat vēl slimāku, tikpat daudz jūs kļūstat slimāki un nožēlojamāki pie savām dvēselēm, un atd viņpusē jūsu dziedināšana bus daudz rūgtāka nekā no jūsu ļaunās tiesas vēl nožēlojamākai kļuvušai dvēselei! Jo uz jūsu ļauno un neprātīgo tiesu, šāda dvēsele ir un paliek vienkārši slima un arī viņpasaulē atkal varēs tikt izdziedināta ar vienkāršu dziedināšanu; bet kāda neprātīga tiesātāja dvēsele pēc katras neizdevušās un ļaunas tiesas vienmēr pagrimst dubultā tās dvēseles slimībā, kuru viņa ļauni notiesājusi un caur to arī pašas dvēsles pamatslimība nepieciešami paaugstiņās dubulti. Ka atad viņpasaulē ar tadas ļoti nožēlojamas un slimas kļuvušas tiesātāja dvēseles dziedināšanu arī ies ļoti rūgti un ilgstoši, tas tikai nedaudz pārdomājot viegli pats par sevi saprotams! 9] Ja tu kā neveikls ārsts, pats būdams slims, tieci aicināts pie kāda ļoti bīstami slima slimnieka un peļņas dēļ ej tur un savā neveiklībā dod viņam zāles, kuras viņam nepalīdz, bet viņu padara vēl nožēlojamāku, — kāds tev no tā ir labums?! Jo ja tu viņam neesi palīdzējis, tad — kā ats pie jums ir paradums, — tu arī nesaņem algu, bet pie tam tu no bīstamās slimības esi arī vēl inficējies, un pirmkārt tev nu nav nekāda alga un ortkārt kādas vienkāršas slimības vietā nu pašam jāpārcieš dubulta slimība. 10] Ja nu tavā vietā nāk kāds gudrāks ārsts, vai viņš tavu iepriekšējo slimnieku nedziedinās ar kādām vienkāršām, derīgām zālēm, kamēr pie tevis, tādēļ, ka tu nu esi slims ar divām slimībām, viņam noteikti vajadzēs pielietot dubultas zāles, lai iespējamā kārtā tev palīdzētu?! Un tādas dubultas zāles tavā slimajā miesā noteikti izsauks arī dubulti tik lielu revolūciju, kā pie tava iepriekš ārstētā tikai vienkārši slimā. 38. Patiess taisnīgums 1] (KUNGS:) “Es domāju, ka arī tas nu jums varētu būt skaidrs, un tā Es turpinu runāt un saku: ar to nav teikts, ka tādēļ, ka Es tā ko uz jums esmu runājis, jums nu būtu jāsagrauj visi cietumi un visas apcietinājuma vietas un jāsarauj visas važas un jāsalauž visi zobeni; ak nē, to tas pavisam nenozīmē. Jo ar ļoti lipīgām slimībām slimām dvēselēm pat vajag tikt rūpīgi atšķirtām no veselām un tik ilgi tikt turētām apcietinātām, kamēr viņas līdz pamatam tiek izdziedinātas. 2] Bet lai stingros cietumos viņas netur jūsu dusmas un jūsu atriebības alkas, bet gan jūsu lielā tuvāka mīlestība un ar to cieši saistītās sirsnīgākās rūpes par visu iespējami pilnīgu izdziedināšanu! Ja mīlestības tīrais gars jums norādīs, ka pie viena vai otra smagi slimā nepieciešamas rūgtas zāles, tad neatraujat viņam tās, jo tāda līdzcietība būtu ļoti nenobriedusi un nelaikā. Bet smagi slimajam jums rūgtās zāles jāpasniedz tikai patiesā mīlestībā, tad tās viņam arī noteikti sagādās vēlamo izdziedināšanu un jūs tad sev iegūsiet daudz svētības. 39

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...