Views
3 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

sāpīgākā

sāpīgākā spīdzināšanā ir nomiris, tad viņa miesa vēl papildus tiek nolādēta un izmesta kraukļiem par barību, un šāda ķēniņa dimantcietā sirdī nekad neatgriežas kāda nožēla, bet gan dusmas vai Āfrikas kvēlojošākās smiltis paliek, tūlīt atnesamas briesmīgāko nāvi katram, kas jebkad iedrošinātos neparādīt augstāko godu arī tikai kādai vietai, kur lepnais ķēniņš stāvēja. 6] Tādam ķēniņam, protams, gan arī vēl ir dvēsele, bet kā viņa izskatās? Es tev saku: ļaunāk, nekā Āfrikas lielā tuksneša kvēlojošākā vieta. Tu gan domā, vai tāda dvēsele nekad nevar tikt pārvērsta par Dieva Debesu augļu dārzu? Es tev saku: Tūkstoškārt drīzāk Āfrikas tuksneši nesīs brīnišķīgākās dateles, vīģes un vīnogas, nekā šāda dvēsele tikai vienu mazāko pilieniņu mīlestības! 7] Tādēļ pirmām kārtām sargieties visi no augstprātības; jo nekas pasaulē dvēseli nesagrauj vairāk kā aiz dusmām šņācoša augstprātība un lepnība. Tātad nepārtraukta atriebības kāre tieši tā ir to pavadonis, kā Āfrikas lielo kvēlojošo smilšu tuksnešu mūžīgais pavadonis ir mūžīgas un nedzēšamas slāpes pēc lietus, un katrs dzīvnieks, kas savas kājas liek uz to virsmas tāpat pārāk drīz tiek satverts no šīs mocības, kā tā lepnā kalpotāji beigās paši kļūst pavisam ārkārtīgi lepni un arī atriebīgi. Jo, kas kalpo lepnajam, tam beigās pašam vajag kļūt lepnam; kā citādi viņš varētu būt lepnā kalpotājs?! 83. Audzināšana pazemībai. 1] (KUNGS:) “Bet ka tad kāds cilvēks var izsargāties no šīs visļaunākās kaislības, kur tak katrā dvēselē sastopams tās dīglis un ļoti bieži jau pie bērniem ir sasniedzis ievērojami augstu punktu? Tas ir iespējams vienīgi caur pazemību! 2] Un uz šīs zemes cilvēku nabadzība tieši tādēļ ir tik pārsvarā esoša pret pārticību, lai caur to augstprātību vienmēr turētu stingros grožos. Pamēģini kādam nabaga ubagam uzlikt ķēniņa kroni un tu tūlīt pārliecināsies, ka viņa iepriekšējā pazemība un pacietība iztvaikos vairāk kā zibens ātrumā, un tādēļ ir labi, ka ir maz ķēniņu un ļoti daudz nabagu. 3] Katrai dvēselei, mantotai no Dieva, Kura ideja un griba viņa ir, ir diženuma sajūta, ko ļoti labi var manīt jau pie bērnu kautrīguma. 4] Bērna kautrīguma jūtas ir dvēseles, kad viņa reiz sāk sevi just, sajūta, caur ko viņa klusu dara zināmu neapmierinātību, tā ka dvēsele kā kas garīgs sevi redz ietērptu neveiklā un lempīgā miesā, no kuras bez sāpēm nevar atbrīvoties; jo maigāka un jūtīgāka ir kādas dvēseles miesa, jo spēcīgāks arī būs tās kautrīgums. Ja nu kāds patiess mazo audzinātājs šo neizskaužamo sajūtu prot novirzīt uz pareizu pazemību, tad viņš no šīs sajūtas bērnam rada sarggaru un liek to uz ceļa, pa kuru staigādams tas viegli var sasniegt agru garīgu pilnību; bet kāda tikai nedaudz nepareiza šīs iedzimtās sajūtas virzīšana to tūlīt pat var novirzīt uz augstprātību un lepnību. 5] Kautrību ievirzīt tā saucamā bērna godkārībā jau ir ļoti kļūdaini; te tad bērns sevi tūlīt sāk iedomāties izcilāku nekā kādu citu. Viņš viegli apvainojas un bēdājas un tādēļ pavisam rūgti raud. Šī raudāšana pavisam skaidri un gaiši dara zināmu, ka viņa kundzības sajūta no kāda ir tikusi ievainota. 6] Ja nu vāji un tuvredzīgi vecāki apvainoto bērnu cenšas nomierināt caur to, ka viņi, kaut arī tikai šķietami, bērna apvainotāju sauc pie atbildības un soda, tad viņi bērnā jau ir ielikuši pirmo atriebības apmierināšanas dīgli, un ja vecāki bērnu vienmēr cenšas apmierināt tādā pat veidā, tad viņi ne reti no tā izaudzina velnu sev un daudziem citiem cilvēkiem. Bet kur vecāki ir gudri un jau laicīgi bērnam citos cilvēkos ļauj saskatīt lielas vērtības un tā kautrību ievirza pareizā pazemībā, tad viņi no bērniem izaudzinās eņģeļus, kas vēlāk kā patiesi dzīvības paraugi līdzīgi skaistākām zvaigznēm zemes dzīves naktī apgaismos citus unar savu maigumu un pacietību viņus iepriecinās. 7] Bet tā kā bērni tikai reti saņem šādu audzināšanu, caur kuru viņu dvēselēs tiktu pamodināts viņu gars, tad pieaudzis un tīru izpratni sasniedzis cilvēks lai pirmām kārtām skatās uz to, ka ar visiem saviem spēkiem cenšas pēc patiesas un pareizas pazemības. Pirms viņš līdz pēdējam pilienam nav atmetis kādu ausgstprātības sajūtu, viņš ne šeit, ne viņpasaulē nevar pāriet kādā tīri garīgas, debesu dzīvības pilnīgā pilnībā. 8] Kas te pats grib sevi pārbaudīt, vai viņš pazemībā ir pavisam pilnīgs, tas lai jautā savai sirdij, vai viņš caur kaut ko vēl var tikt apvainots un vai viņš savam lielākam apvainotājam un vajātājam no visas sirds viegli var piedot un labu darīt tiem, kas viņam ir nodarījuši ļaunu; vai viņš šad un tad nejūt kādas ilgas pēc kādas pasaules godības, vai viņam ir patīkami justies niecīgākam pat starp niecīgākiem un varēt visiem katrā pakalpot? Kas to visu spēj bez skumjām un sērām, tas jau šeit ir DIeva augstāko debesu 84

iedzīvotājs un tas paliks mūžībā; jo caur tādu pareizu pazemību dvēsele ar viņas garu ne tikai kļūst pilnīgi viens, bet pa lielākai daļai arī miesa. 9] Tādēļ tāds cilvēks arī nekad nejutīs un nebaudīs miesas nāvi, jo visa miesas ēteriskā daļa — kā tieši dabas dzīvības pilna — jau šaipasaulē kopā ar dvēseli un viņas garu ir kļuvusi nemirtsīga. 10] Caur fizisko nāvi no dvēseles tikai tiek atdalītas nejūtīgas un nedzīvas ēnas, kas dvēselei vairs nevar izsaukt nekādas bailes un nekādas tālāks sāpes, jo viss miesas sajūtu dzīvais jau sen ir pilnīgi savienojies ar dvēseli; un tātadkāds tik pilnīgs izveidojies cilvēks jau tāpat vienmēr nejūtīgās un tātad mirušās miesas ārējo ēnu atkrišanu tikpat maz var sajust, kā ja kādai miesai tās pilnīgas dabas dzīves laikā nogriež matus vai nagus, kas izauguši no miesas, vai kā ādas blaugznu atkrišanu, kas šad un tad atdalās no miesas jau tāpat nejūtīgās ādas virsmas. Jo kam pie miesas nekad nebija kāda sajūta, tam arī pie pilnīgas dvēseles iziešanas no miesas nevar būt nekāda spēja sajust, jo viss miesas jūtīgais un dzīvais jau iepriekš ir savienojies ar dvēseli unar to nu veido vienu būtni, kas no viņas nekad nevar tikt šķirts. 11] Tagad tu redzi, kas ir īsta pazemība un ko tā panāk, un tā tu turpmāk centīsies pēc šī tikuma! Kas nu šim tev no Manis teiktam uzticīgi seko, tas sevī pārliecināsies, ka šie viegli aptveramie vārdi, kaut arī doti bez kāda daiļrunīga tukša spožuma, nāk ne no cilvēka, bet gan no Dieva. Un kas pēc tiem dzīvo un rīkojas, tas pa pareizu ceļu iet uz patiesi iekšējāko garīgas dzīvības pilnību. — Bet nu saki arī tu Man, vai tas viss tev ir kļuvis pavisam skaidrs un saprotams!” 84. Corela labie nodomi 1] CORELS, pavisam satriekts no pārsteiguma par šīs Manas diezgan plašās praktiskas dzīvības mācības lielo patiesību un skaidrību, saka: “Visas esamības un dzīvības Kungs un mūžīgais Meistar! No šīs Tavas Mācības arī bez iepriekšējām praktiskām dzīvības iemaņām es, kas attiecas uz mani, atzinu, ka no Tavas mutes dzirdēto nav runājis kāds cilvēks, bet gan tikai Dievs, kas radījis debesis un šo zemi un cilvēkus! Bet visu, ko Tu, ak mīlestības Mīlestība, man nu žēlīgi esi mācījis, es arī praktiski pārnesīšu savā dzīvē! 2] Es saprotu visu, jo dīvainā kārtā man likās, ka līdzīgus vārdus es jau kaut kur kaut kad būtu dzirdējis un arī praktizējis. Bet tas var būt bijis tikai kādā sapnī; jo īstenā dzīvē es patiesi nezinātu, kur un kad man būtu tikusi piešķirta tāda žēlastība! Bet dīvaini vienmēr paliek, ka katrs vārds no Tavas mutes man likās tik ļoti pazīstams un mani ārkārtīgi draudzīgi ierosināja. Tādēļ viss man arī bija tik ļoti saprotams. Bet lai nu ir kā ir, — šādi vārdi un šāda Mācība, kas tik dziļi, tik patiesi un uzticami skar visu, kas cilvēkā saucas dzīvība, nekad nav tikuši izrunāti no kāda mirstīga cilvēka mutes. 3] Kam pēc šiem vārdiem vēl nebūtu jāatrod pareizs ceļš uz savu iekšējo, garīgās dzīvības pilnību un sevī negūtu spēcīgu dziņu savu rīcību precīzi pēc tiem izkārtot, tam patiesi vajadzētu būt vai nu ne cilvēkam, vai arī viņam vajadzētu būt tik ļoti spēcīgi saradušam ar dumjo, mirušo pasauli un viņa dvēselei vajadzētu būt pavisam dimantcietai, citādi gan pavisam nebūtu iedomājams, ka kāds cilvēks, kas dzirdējis un aptvēris šo Mācību, pēc tās neiekārtotu visu savu dzīvi, kur viņam tak tik gaiši un skaidri kā sauli pusdienā vajadzētu saredzēt caur to sasniedzamo beigu mērķi! Bet ar to es negribu sevi slavēt, itkā es jau kaut ko būtu sasniedzis; bet tādas Mācība tīrākās patiesības gaiša iespiešanās dzīvības apziņā un pilnīgi skaidrs uzskats tomēr jau arī ir kaut kas kam te — mazākais man — jau ir pavisam ievērojama dzīvības vērtība. 4] Bet kas šo svēto lietu reiz atzīst tik gaiši kā es, tas tak kopā ar mani vairs nebūs nelga un pie visas tādas dzīvākās atziņas un izpratnes mīļāk nemetīsies visos pasaules netīrumos un peļķēs, lai izzvejotu smirdošus dubļus, kuros viņam beidzot vajadzētu nosmakt, nekā uzkāpt Horelas un Libanonas gaišajās augstienēs un tur lasīt dziedinošas zāles, kas dziedina slimas dvēseles un padara viņas pilnīgi veselas mūžīgai dzīvībai. Zem dziedinošajām zālēm uz Horelas un Libanonas gaišajām augstienēm es saprotu darbus, kurus atrod tikai uz Tavas, ak Kungs, Mācības patiesības izpratnes gaismas pilnajām augstienēm, t.i., caur darbošanos pēc vārdiem, kas dzirdēti no Tavas mutes. Bet zem “Horela” un “Libanonas” es saprotu dievišķo patiesību un dievišķo laipnību, — pēc mana saprāta tāda ir to nozīme. 5] Liels, svēts un pār visu dižens esi Tu, ak Kungs, kas Tu šeit stāvi manā priekšā, — bet nekad lielāks, svētāks un diženāks kā cilvēkos, kurus Tava mīlestība un gudrība pārvērtusi par Taviem bērniem! 6] Redzi, Kungs, arī Tev tam vajag būt lielākam priekam, ja iepriekš kāda tikai cilvēkveidīga radība sāk dzirdēt un saprast Tavus Tēva vārdus, jā, beigās pat brīvi no sevis nemainīgi nolemj tā staigāt un 85

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Lmin'a'mñumsaanń'räumu ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Pictures part 4 - KNX
'- "' 4* d5 - Bts.i
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
TechnologiCS 4 - CADmaster
Notes 4-1B rates