Views
9 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

man neviens upuris nav

man neviens upuris nav par grūtu! Tas tiks izpildīts pat par šīs manas miesas dzīvības cenu! Jo kāda vērtība arī var būt dzīvībai, ja tā salikta kopā no skaidrām nepilnībām?! Ar kaut ko nepilnīgu nevar sasniegt neko pilnīgu, — bet pēc kaut kā nepilnīga man patiesi pavisam nav patikas. 3] Bet tu teici, ka par to, kas man jādara, mani pamācīs kāds cits cilvēks, kas ir pilns Dieva Gara; tu viņu pazīsti — parādi man viņu, lai es pieeju pie viņa un viņam lūdzu līdzekļus mana gara atmodināšānai! 4] JĀNIS saka: “Tas ir Tas, kas tevi pirmīt sūtīja pie manis! Ej pie Viņa, Viņš tevi atmodinās!” 5] CORELS saka: “Jau kopš manas pamošanās kāda iekšēja nojauta man teica, ka šim pirmīt man iepazīstinātam namdara dēlam no Nācaretes vajag būt kam vairāk kā tikai cilvēkam! Ko es līdz šim tikai tumši nojautu, beidzot paradās kā patiesība! Vispār tas ir ārkārtīgi dīvaini, ka tieši šis cilvēks man liekas tik ļoti pazīstams. Bet kā tad viņš nonāca pie šādas pilnības? Vai par to tu man nevari dot nekādu paskaidrojumu?” 6] JĀNIS saka: “Par to es tev nevaru teikt neko citu, ka tev tāds jautājums ganir piedodams; bet citādi tas gan būtu kā tikdaudz itkā tu jautātu pēc tā, kā un kādā veidā Dievs ir sasniedzis Savas bezgalīgās gudrības un varas pilnību. Dievs Pats Viņu izvēlējies savai miesīgai mājvietai. Tā ir tā lielā žēlastība, kas caur šo Izvēlēto uzsmaidījusi visām tautām. Cilvēciskais, ko tu Viņā redzi, ir kā Dieva Dēls; bet Viņā pilnībā mājo Dieva Gars. 7] Bet ja tā, tad tu man nevari jautāt, kā Viņš nonāca pie tādas bezgalīgas pilnības, Tas kas Viņš nu ir un mūžam būs, Viņš bija jau mātes miesās. Viņš gan ņēma dalību visā cilvēciskā, izņemot grēkos, ko cilvēki vienmēr vairāk vai mazāk izdara, bet pie Viņa garīgā pilnībā tie nepiedalījās, jo Viņš bija pilnīgs jau kopš mūžības. Bet Viņš visu darīja un dara tikai lai visiem cilvēkiem Viņā būtu pilnīgs paraugs sekot Viņam kā visas esamības un dzīvības Pirmpamatam un Pirmmeistaram. 8] Tagad tu arī zini, ar ko tev Viņā ir darīšana. Tādēļ pieej, lai Viņš tev rāda pareizu ceļu uz tavu garu, kas ie tevī kā tīra mīlestība uz Dievu, un caur tavu garu vai caur tavu mīlestību uz Viņu, kas te nu staigā starp mums kā visu cilvēku, kas jebkad dzīvojuši uz šīs zemes, dzīvo tagad un turpmāk dzīvos, patiesa svētība. 9] Bet ja tu ej pie Viņa, tad ej pie Viņa savas srids mīlestībā un ne ar tava prāta skaidrību! Jo tu Viņu vari iegūt un Viņu arī aptvert Viņa dievišķībā tikai caur mīlestību, bet ar prātu tu mūžam neko nepanāksi. Jo tikai tīra mīlestība ir patiesa kāpinājuma spējīga, kamēr prātam ir liktas savas robežas, pāri kurām tas mūžam nespēs pārkāpt. Bet cilvēka mīlestība, kā teikts, ir mūžīga kāpinājuma spējīga un jo varenāka tevī kļūs mīlestība uz Viņu, jo gaišāk arī kļūs visā tavā būtībā! Jo tīra mīlestība uz DIevu ir dzīva uguns un gaišākā gaisma. Kas staigā šajā gaismā, tas, kā Viņš Pats tā runāja, mūžam neredzēs navi! Un nu jau tu zini ļoti daudz; pamosties sirdī un pieej pie Viņa!” 10] Bet pēc šī vēstījuma Corels aiz tīras godbijības tiko nu zina, kas viņam nu jādomā un jādara. Jo šī pēdējā pamācība viņā vairs neatstāj nekadu šaubu, ka Es Sevī visā pilnībā slēpju Dievību, un tādēļ aiz aizvien pieaugošas godbijības klūst arvien bailīgāks un mazdūšīgāks un pēc kāda dziļu pārdomu pilna laika viņš saka: “Draugs! Jo vairāk es tavus vārdus nu pārdomāju un apdomāju, jo grūtāk man arī kļust pieiet pie Viņa un kā Viņa žēlastības necienīgam arī Viņu lūgt, lai Viņš Pats man rāda gaismas pilno ceļu uz gaismu! Atklāti sakot, man nu ir gandrīz neiespējami pieet pie Viņa, jo es no Viņa jūtu man pretī dvešam kādu īpašu svētlaimi, un tā man vienmēr saka: “Kāpies atpakaļ, tu necienīgais! Vispirms gadiem ilgi nožēlo grēkus un tikai tad nāc un skaties, vai tu vari aizskārt Mana tērpa vīli!” Saki man, no kurienes mani pārņem tādas ārkārtējākās bailes?” 11] JĀNIS saka: “Tas tā jau ir pareizi; patiesai mīlestībai uz Dievu pa priekšu vienmēr vajag iet sirds pazemībai! Kur tas tā nav, tur mīlestība nekad neatklājas kā dzīva un patiesa. Paliec vēl kādu neilgu laiku Viņa priekšā šādā tavas sirds nomāktībā! Bet kad Viņš tevi sauks, tad nekad nevilcinies steidzīgi pieiet pie Viņa!” 78. Ceļš uz mūžīgo dzīvību 1] Bet ES, viņam par lielāko pārsteigumu un izbrīnu, Corelam saku: “Kas nožēlojot atzīst savus grēkus un tos nožēlo savas sirds patiesā, dzīvā pazemībā, tas Man ir mīļāks kā deviņdesmit deviņi taisnīgie, kuriem grēku nožēlošana nekad nebija vajadzīga. Tādēļ nāc nu pie Manis, tu grēkus nožēlot gatavais draugs; jo tevī nu valda patiesa pazemības sajūta, kas Man ir mīļāka, nekā kopš pirmsākuma taisnīgie, 78

kas te viņu sirdīs sauc: “Oziana, Dievs augstībā, ka mēs Tavu svētāko Vārdu ar mūsu ziņu un gribu caur kādu grēku nekad neesam apgānījuši!” Viņi tā gan sauc un viņiem uz to arī ir tiesības, bet tādēļ viņi kādu grēcinieku arī uzlūko ar nosodošām acīm un no viņa tuvuma bēg kā no mēra! 2] Viņi līdzinas ārstiem, kas paši plīst aiz pilnākās veselības, bet tādēļ aiz bailēm varbūt pašiem saslimt baidās iet tur, kur kāds skimnieks viņiem sauc pēc palīdzības. Vai tad labāks un godājamāks nav tāds ārsts, kas nebaidās ne no kādas slimības un steidzas pie katra slimnieka kas viņu ir saucis?! Ja viņš kārdeiz arī tiek no kādas slimības satverts, tad viņš par to nedusmojas, tomēr palīdz slimajam un arī pats sev. Un tā tas ir pareizi! 3] Tādēļ nāc nu pie Manis un Es tev rādīšu to, ko Mans māceklis tev nevarēja rādīt, proti dzīvības un mīlestības ceļu, un no tā patiesu gudrību!” 4] Pēc šiem Maniem vārdiem Corels saņem drosmi un pavisam lēniem soļiem nāk pie Manis. 5] Kad viņš bija pie Manis, ES teicu: “Ceļš, kas ved uz gara dzīvību ir ērkšķains un šaurs! Tas nozīmē tik daudz, ka visu, kas tev šajā dzīvē no cilvēku puses arī vienmēr var atgadīties ļauns, to apkaro ar visu pacietību un lēnprātību, un, kas tev dara ļaunu, tam to tāpat neatdari, bet gan pretējo; tad tu virs viņa galvas sakrāsi kvēlojošas ogles! Kas tev sit, tam neatmaksā līdzīgu ar līdzīgu, — labāk saņem vēl vienu sitienu no viņa, lai starp jums ir un paliek miers un vienotība, jo sirds un gara attīstība dvēselē zeļ tikai mierā. 6] Kas vien vienmēr tev lūdz kādu pakalpojumu vai kādu dāvanu, tam neko neatsaki, izņemot, ja no tevis prasītais pakalpojums ir pret Dieva baušļiem un valsts likumiem, ko tu gan jau labi spēsi novērtēt. Ja kāds tev lūdz svārkus, tad dod viņam līdzi arī mēteli, lai viņš pazīst, ka tu esi māceklis no Dieva skolas! Ja viņš to atzīst, tad viņš tev to mēteli atstās, bet ja viņš to paņem, tad viņa izpratne vēl ir ārkārtīgi vāja, un nežēlo mēteli, bet gan to, ka viens brālis vēl nav pazinis Dieva Valstības tuvumu. 7] Kas tev lūdz vienu stundu iet kopā ar viņu, ej ar viņu divas stundas, lai viņam tāda tava pakalpība kļūst par liecību, no kādas skolas vajag būt tam, kam piemīt tik augsta pašaizliedzības pakāpe. Tādā kārtā pat kurlie un aklie iegūs mājienu, ka Dieva Valstība ir pienākusi tuvu. 9] Pēc jūsu darbiem jūs pazīs, ka jūs visi esat Mani mācekļi! Jo vieglāk ir pareizi sprediķot, nekā pareizi darīt. Bet ko līdz tukši vārdi, ja caur darbību tu neiegūsti dzīvību?! Ko tev līdz skaistākās domas un idejas, ja tev trūkst iespējas tās jelkad realizēt?! Tāpat tev neko nelīdz skaistākie un patiesākie vārdi, ja tev pašam pirmām kārtām nepiemīt pat griba tos realizēt. Vērtība ir vienīgi pašam darbam, bet domas, idejas un vārdi ir nevērtīgi, ja tie kaut kur netiek realizēti. Tādēļ katram, kas labi sprediķo, arī pašam labi jārīkojas — citādi viņa sprediķis nav vairāk vērts kā kāds tukšs rieksts! 79. Par nabadzību un tuvākā mīlestību 1] (KUNGS:) “Pasaulē dvēselei ir ļoti daudz briesmu. No vienas puses tev ir nabadzība; jēdziens par mans un tavs kļūst jo vājāks, jo vairāk cilvēks no tās tiek nospiests. Tādēļ nekad starp cilvēkiem nabadzībai neliekat kļūt pārāk lielai, ja gribat, lai viņi staigā pa drošu ceļu! 2] Bet kas jau ir nabadzīgs, tas lai pārtikušajiem brāļiem lūdz nepieciešamo dāvanu; ja viņš atduras pret cietsirdīgu sirdi, tad lai viņš vēršas pie Manis un viņam jātiek palīdzēts! Nabadzība un posts neattaisno zagšanu un laupīšanu un vēl mazāk kāda aplaupītā nogalināšanu. Kas ir nabadzīgs, tas nu zina, kurp viņam vērsties. 3] Nabadzība cilvēkiem gan ir lielas mokas, bet tā sevī nes pazemības un patiesas pieticības cēlo dīgli un tādēļ arī vienmēr paliks starp cilvēkiem, bet bagātiem tomēr nav viņiem jāļauj kļūt vareniem, citādi viņi kļūs ļoti bīstami šeit un reiz arī viņsaulē. 4] Ja starp jums ir nabadzīgie, tad Es jums visiem saku: Jums nav viņiem jādod, lai arī viņi kļūtu bagāti, bet jums nav jāļauj viņiem ciest trūkumu! Kurus jūs redzat un pazīstat, tiem pēc tiesas un taisnības palīdziet. Bet uz šīs plašās Zemes vēl būs ļoti daudzi, kas ir ļoti nabadzīgi un cieš ļoti lielu postu. Vienīgi jūs viņus neredzat un viņu vaimanas nedzirdat; tādēļ Es viņus jums nelieku pie sirds, bet gan tikai tos, kurus jūs pazīstat un kas kaut kur nāk pie jums. 5] Kas no visas sirds būs nabagu draugs, tam arī Es būšu draugs un brālis laicīgi un mūžīgi un viņam nebūs vajadzīgs iekšēju gudrību iemācīties no kāda cita, bet gan Es viņa sirdī to došu visā pilnībā. Kas savu tuvāko nabaga brāli mīlēs kā pats sevi un neatstums kādu nabaga māsu, lai kādas dzimtas un kāda vecuma viņa arī ir, pie tā Es vienmēr nākšu Pats un uzticami Sevi atklāšu. Viņa garam, kas ir mī- 79

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...