Views
6 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

jams ar vistīrāko, bez

jams ar vistīrāko, bez dusmām un atriebības mīlestību, tas patiesi arī būtu pūļu vērts, ja pie šīs izdevības tiktu nedaudz tuvāk apgaismots!” 142. Par pirmo cilvēku pāri 1] ES saku: “Tā kā tu, draugs, nu esi runājis par Dieva dusmām un atriebību, taisnīgumu un mīlestību, tāpat arī spriež kāds aklais par krāsu harmonisko krāšņumu varavīksnē. 2] Vai tu vēl neesi uztvēris, ka visas piecas Mozus grāmatas un visi praviešu, Dāvida un Zālamana raksti var tikt saprasti un aptverti tikai pa iekšēju garīgas attīstības ceļu?! 3] Vai tad tu nopietnībā domā, ka Dievs caur kādu eņģeli, kas kā padzīšanas ieroci savā labajā rokā turēja liesmojošu zobenu, lika no Paradīzes padzīt Ādamu? Es tev saku, ja arī tas Ādamam ticis attēlots kā parādība, tad tā bija tikai atbilstība tam, kas īstenībā ir noticis pašā Ādamā un tieši piederējās viņa audzināšanas aktam un pirmās reliģijas un pirmbaznīcas dibināšanai cilvēkiem. 4] Bet uz zemes nekur nebija kāda materiāla Paradīze, kurā cilvēka mutē būtu peldējušas ceptas zivis, bet gan viņam, tā kā tagad, vispirms tās vajadzējs noķert un izcept un tikai tad ar mēru baudīt; bet ja cilvēks bija darbīgs un savāca sev augļus, kurus viņam nesa zeme un caur to radīja krājumu, tad katrs zemes apvidus, kuru cilvēks kultivēja, bija īsta, laicīga paradīze! 5] Kas arī būtu noticis ar cilvēku, ja viņam kādā īstu slaistu un rīmu paradīzē ne par ko nebūtu jārūpējas un jāgādā, ja viņam, kā teikts, mutē izaugtu labākie augļi, ja viņam, mīkstā zālē guļošam, vajadzētu tikai vēlēties un viss jau būtu te, tā ka viņam tikai vajadzētu atvērt muti un mutē jau spiestos labākie kumosi?! Kad pie tāda audzināšanas veida cilvēks tad sasniegtu nolīgto dzīvības pastāvību?! Es tev saku, ka pēc tava priekšstata Paradīzē cilvēks līdz šai stundai nebūtu nekas cits kā pavisam labi apgādāts barojams vērsis vai parazīts polips jūras dibenā. 6] Ko tādēļ attēlo eņģeļa ar uguns zobenu parādība? Ko šo vārdu aina izsaka? Cilvēks bija kails; jo līdz šim neviens cilvēks nav nācis pasaulē kādā tērpā. Ja arī viņš, tikpat maz kā šeit šī ēzeļa māte, miesā būtu piedzīvojis kādu bērnību, tā kā miesā viņš ir izcēlies tapat kā šī ēzeļu māte, un ja arī viņš būtu divpadsmit pēdu liels, un nedaudz mazāka Ieva, tad sākotnējā pieredzē par zemes dabu viņš tomēr bija bērns un viņam vajadzēja kļūt gudram tikai caur pieredzi. 7] Siltā pavasarī, vasarā un rudenī viņš ar kailu ādu jau varēja izturēt; bet ziemā viņš ļoti sāka izjust aukstumu, un savām spējām sajust, ko caur garīgām un dabīgām ietekmēm Dievs viņā vienmēr vairāk atmodināja, viņš pats sev jautāja: “Kur tad es esmu? Kas ar mani noticis? Iepriekš man bija tik patīkami, un tagad man salst un aukstais vējš manai ādai dara sāpes!” Acīmredzot viņam vajadzēja lūkoties pēc kāda no vēja aizsargāta mājokļa, un savu miesu sākt pārklāt ar visādu koku lapām. Caur šo piespiesto darbu domāšana kļuva rosīgāka un drīz arī sakārtotāka. 8] Bet viņš arī sāka just izsalkumu, jo ļoti daudzu koku un krūmu zari bija kaili. Viņš gāja tālu un meklēja barību, un atrada vēl pilnus kokus, un nesa augļus grotā, kuru viņš uzskatīja par labu mājvietu. Te viņa jau vairāk pieredzējusī daba viņam vēlreiz teica: “Šajā laikā zeme atrodas kādā lāstā, un tu, cilvēks, savu barību vari savākt tikai ar sviedriem vaigā.” 9] Bet pēc tam, kad pirmais šīs zemes cilvēks bija pārziemojis grotā augstienē, kas tur robežoja Apsolītās zemes, pie kuras pieder arī mūsu Galileja, ziemeļu daļu, tad viņam bija brīvs laiks kopā ar savu sievu sevi dziļāk izdibināt un ielūkoties sevī. Tad viņš arī atrada vajadzību pēc lielākas sabiedrības. Sapnī viņš tika pamācīts, kas viņam būtu darāms, lai tiktu pie kādas tādas, t.i., lielākas sabiedrības, un pēc tādas pamācības viņš sāka laist pasaulē Kainu un drīz pēc tam Ābelu un Setu. 10] Bet sieva bija tā, kas viņam deva pirmo tieksmi uz pēcnācēju radīšanu, jo viņai pirmai sapnī parādījās vīzija, kā radīšana notiek. Tālāk mēs šai lietai nesekosim, un nu Es tev, mans draugs Stahan, saku: Viss notika pavisam dabīgi un tur nekur neparādījās kas pretdabīgs. Bet Mozus tomēr redzēja, ka tas viss varēja notikt tikai pēc Dieva gribas. Caur Dieva garu viņš saskatīja, ka visa šī pavisam dabīgā vadība pa uzzināšanas ceļu tika virzīta caur Mani, t.i., caur Manu Garu, un tādēļ līdzās šim pirmajam cilvēku pārim caur atbilstošām ainām vienmēr lika Dievu, un Manu ietekmi arī personificēja īsākās, bet tomēr atbilstošākās līdzībās, kā tas toreiz bija un arī vajadzēja būt pieņemtam, jo ļaužu un tautu vadīšanai tādas līdzības visur bija nepieciešamas. 11] Bet vispār pats par sevi saprotams, ka Dievs un eņģeļi gan zināja un arī saprata pirmam cilvēku pārim likt tapt un izcelties kādā pasaules auglīgākā apvidū. 150

12] Kad vēlākās un speciāli pielaistās dabas parādības piespieda pirmo cilvēku pāri atstāt viņu pirmo viņus barojošo dārzu un uz zemes meklēt tālāk, tas tātad arī nenotika aiz sava veida dievišķām dusmām, bet gan tikai aiz mīlestības uz cilvēku, lai viņš atkal tiktu atmodināts no savas laiskas kļuvušās juteklības un pārietu uz darbību un paplašinātu savu pieredzi. 13] Kad Ādams un viņa sieva un dēli redzēja, ka uz plašās zemes gandrīz visur ir ko ēst, viņi uzsāka lielākus ceļojumus, caur kuriem puslīdz iepazinās ar Āziju un Āfriku. Tas viņus atkal bagātināja ar visādām pieredzēm. Slepenībā no Dieva Gara vadīti, viņi nonāca atpakaļ viņu pirmajā Ēdenē, un palika tur, no kurienes tad sākās arī visas zemes iedzīvotāji. 14] Saki man savā sirdī, vai te saredzamas kādas Dieva dusmas vai atriebība?! 143. Grēku plūdi 1] (KUNGS:) “Jā, Dieva Gudrība gan var just nepatiku, ja jau izglītoti un pa daļai nobrieduši cilvēki saceļas pret Dieva kārtību; bet tādēļ te atkal ir klāt Dieva mīlestība, kas tās lielajā pacietībā cilvēku aplamām tieksmēm vienmēr prot likt pretī derīgus līdzekļus un viņus atkal vest uz pareiza ceļa, caur ko tad beigās ar cilvēci vajag tikt sasniegtam Manam galējam mērķim, bez ka caur kādu visvarenu Dieva atriebību cilvēks tiek spiests būt līdzīgs kādai mašīnai. 2] Bet pat šie līdzekļi nav uzskatāmi kā dievišķu dusmu varas sekas, bet gan tikai kā cilvēku aplamas rīcības sekas. Jā, pasaulei un dabai no Dieva ir nepieciešmie un nemainīgie vajag likumi, un proti pareizā kārtībā; bet līdzīgi likumi ir arī cilvēkam pēc viņa formas un miesīgās būtības. Ja cilvēks pret šo kārtību nu grib sacelties un pārveidot pasauli, tad kādēļ viņš netiek sodīts no kādām brīvprātīgām Dieva dusmām, bet gan no apvainotas, stingras un fiksētas Dieva kārtības lietās, kurām jābūt tādām, kādas tās ir. 3] Tu pie sevis nu saki un sev jautā, vai arī grēku plūdi būtu uzskatāmi kā aplamas rīcības sekas. Un Es tev saku: Jā, tie tas bija! Es esmu modinājis vairāk kā simts pareģu un sūtņu, esmu ļaudis brīdinājis no rīcības, kas ir pret dabu un DIeva kārtību, un vairāk kā simts gadus nopietni darījis uz nepieciešami izrietošām miesīgi un dvēseliski šausmīgām sekām; bet viņu ļaunā pārgalvība gāja tik tālu, ka savā aklumā viņi sūtņus ne tikai izsmēja, bet gan daudzus pat nonāvēja, un ar Mani uzsāka pilnīgu cīņu. Bet Es tādēļ aiz dusmām un atriebības nekļuvu īgns, bet gan ļāvu viņiem darboties un iegūt bēdīgu pieredzi, ka neprātīgums un nezināšana — kā pati vainīga pie tā, ka tā ir — ar lielo dabu un Dieva kārtību nedrīkst darīt visu, kas tai tās aklībā tīk. 4] Redzi, tev ir ļauts uzkāpt no šeienes pret dienvidiem esošajā un ap pieci simts vīru augumu ausgtajā klintī, un tad pārgalvīgi mesties lejā no klints! Pēc nepieciešamā visu ķermeņu smaguma likuma tāda pārgalvība tev acīmredzami maksās tavas miesas dzīvību. jautā sev, vai tas tev ir noticis aiz Manām dusmām un Manas atriebības! 5] Tur pret austrumiem tu redzi augstu kalnu grēdas, kas ir apaugušas bieziem mežiem. Ej ar desmit reiz simttūkstoš cilvēkiem, pieliec uguni un visus mežus nodedzini, tad kalni tur stāvēs pavisam kaili! Bet kādas būs tā sekas? Daudzie caur to bezdarbīgi un kaili kļuvušie dabas gari tad sāks brīvā gaisā trakot un pēc tam neskaitāmi zibeņi, briesmīgākā veida lietus gāzes, nepārtraukta krusa iznīcinās veselus un plašus apvidus. Tas viss ir pavisam dabīgas to mežu nodedzināšanas sekas. Saki, vai arī te saredzamas Dieva dusmas un Viņa atriebība?! 6] Bet ja desmit reiz simttūkstoš cilvēki nopietni pūlas norakt kalnus un piepildīt lielus ezerus, vai ierīkot visplašākos kara ceļus, lai vieglāk vestu karus — ja cilvēki četri līdz pieci simts vīru auguma augstumā dienas ceļojuma platumā nolīdzina veselu kalnu grēdu, vai apkārt kalniem rok divsimt līdz trīssimt vīru auguma dziļus grāvjus un caur to atver zemes iekšējo ūdeņu slūžas, tā ka kalni sāk grimt tukšā kļuvušā lielajā ūdens baseinā un ūdeņi sāk tā celties, ka tie Āzijā kā jūra sāk viļņot pāri gandrīz augstāko kalnu galotnēm, — pie tam vēl pie šo lielo kalnu izpostīšanas tiek iznīcināti daudzi simttūkstots reiz simttūkstots morgenu mežu, pie kādiem apstākļiem nu pēkšņi brīvi un bezdarbīgi ir kļuvuši neskaitāmi miljardi zemes un dabas garu, kuriem iepriekš papilnam bija ko darīt ar skaistāko un auglīgāko veģetāciju —, jautā sev pats, kādu traci gaisa reģionā spēj uzsākt šie gari? Kādas vētras un kādas milzīgas lietus gāzes un kādas krusu masas un neskaitāmi zibeņi caur to vairāk kā četrdesmit dienas ilgi uzbruka zemei no mākoņiem, un kādas ūdens masas pacēlās pāri gandrīz visai Āzijai, un tas viss aiz tīri dabīgiem iemesliem! Saki, vai te atkal bija Dieva dusmas un Viņa nekad nesamierināmā atriebība?! 151

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...