Views
1 week ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

dīt, bet ar visiem

dīt, bet ar visiem Romas ieročiem tu nekad nespēsi locīt mana dzīvības principa taisno līniju; bet ja tev ir kādi citi un trāpīgāki prāta pamati stingri likumīgajam īpašumam, tad es gribu tos uzklausīt un pēc tā kārtot savu turpmāko dzīves veidu!” 45. Corelam vajag uzklausīt patiesību 1] KIRENIJS pārsteigts nedaudz slepeni Man saka: “Kungs! Tu pirmīt man iepriekš teici, ka tas cilvēks esot īsti dumjš un ļauns un šis cilvēks visā kārtībā runā kā pagānu pirmais advokāts! No jūdisma viņš gan paņēmis maz, bet mūsu un senās grieķu valsts likumos viņš ir tikpat izglītots kā kāds no mums un viņam nebūt nav daudz ko iebilst. Es nu gaidīju uz kādu rupju dumjību, bet veltīgi, — viņš tikai kļuva arvien gaišāks un savas zādzības aizstāv tādā veidā, ka pret to gandrīz nekas nav iebilstams. Kas pie šādas perspektīvas ar viņu būtu darāms?” 2] ES saku: “Lai tas tikai paliek; visu, ko viņš pēc savas ļauni dumjās idejas atrod par pilnīgi saprātīgu, viņš pats pārliecinošā veidā apgāzīs! Bet nu tikai pārbaudi vēl tālāk; jo Man ir ļoti svarīgi, lai jūs īsti skaidri un gaiši mācītos atšķirt tā dēvētos cilvēciskas asprātības pamatojumus no cilvēciska saprāta pamatojumiem!” 3] KIRENIJS saka: “Nu, te es tomēr esmu augstākā mērā ziņkārīgs, kas te beigās nāks klajā!” 4] CORELS jautādams saka: “Augstais Romas pavēlniek! Kas man sagaidāms un atļauts? Vai tu esi manos uzskatos, vai arī man jāpieņem tavējie, bet kurus tu protams vēl neesi pateicis?” 5] KIRENIJS saka: “Pirms es tavu vēlēšanos izpildīšu vai neizpildīšu, līdz tam mēs viens ar otru vēl dažu ko pārrunāsim! Tu man šķieties esam asprātīgs savādnieks, un tavs godīgums, šķiet, nesniedzas tālu. Vai tu minēto četrus mājlopus esi atradis lielajā mežā maldāmies apkārt to likumīgajam īpašniekam tieši kā jau tāpat zudušus, jeb vai tomēr kaut kur citur un vai tu arī savus mājas darba rīkus esi atradis, to mēs pagaidām atstājam. Bet nu es tev saku ko citu un tas pastāv tajā, ka šeit manā sabiedrībā, — kā citās vietās nu ir tik gaižredzīgi cilvēki, kuri par savām gaišredzības spējām jau nodevuši tūkstots pierādījumus un ka viņu ļoti vienkāršiem izteicieniem tā ticu, ka tie nevar tikt atspēkoti caur simttūkstoš pretpierādījumiem. 6] Redzi, viens tāds vīrs, kad tu tiko vēl biji atstājis pilsētu, man teica, ka tu nāksi un ko tu no manis prasīsi! Pirms es tevi ieraudzīju, es jau zināju, ka tev notikusi nelaime. Tu to viegli arī būtu varējis novērst, ja tu būtu palicis mājās, bet tavi nelikumīgie uzskati par īpašuma likumīgu aizsardību dzina tevi degošās pilsētas ielās, lai nelegālā ceļā atkal kaut kur kaut ko piesavinātos. Pa to laiku tavu salmu būdu satvēra uguns un ātri iznīcināja tavu nelikumīgo īpašumu. Tas ir saprotams, ka pie šiem apstākļiem tava kalpone tevi atstāja, jo viņa tevi pazīst un zina, ka tu esi cilvēks, kuram šādā gadījumā pavisam nevar uzticēties. 7] Jo lai arī cik ļoti pie citiem tu esi pret privātīpašumu, bet savā mājā tomēr gribi būt netraucēts un pilnīgi drošs! Nu bet tavu māju iznīcināja uguns un elementu tu nevari saukt pie atbildības, jo tas tev noteikti nedotu nekādu atbildi, bet savu kalponi tu uz stingrāko būtu ņēmis priekšā un uz nežēlīgāko ar viņu apejoties viņai uz dzīvību un nāvi vajadzētu zaudējumu atlīdzināt, jo tu stingri apgalvotu, ka uguns tev visu iznīcinājis tikai caur viņas nolaidību. 8] Redzi, to un vēl citu par tevi iepriekš pateica tādi cilvēki, kuriem es dāvinu vairāk ticības nekā Romas un Atēnu dieviem. Bet mūsu likumos ir izteiciens, kas skan tā: “Audiatur et altera pars!” (Uzklausi arī pretējo pusi! — izd.) Un tādēļ tu man vari dot kādu pretpierādījumu sevis attaisnošanai, kādu tu zini un vari, no manis viss tiks uzklausīts ar lielāko pacietību!” 46. Corels lūdz atļauju doties prom 1] Nedaudz pārdomādams, CORELS saka: Augstais pavēlniek! Ja jau tu iepriekš apgalvo kādam tavam pārbaudītam pareģim dāvināt vairāk uzticības, nekā simttūkstoš citiem lieciniekiem, te es tad tomēr vēlētos zināt, kādam nolūkam te no manas puses būtu labi kāds katrā ziņā bezprātīgs iebildums! Pret tavu lai uz kāda pamata balstīto nemainīgo ticību neiespējami dot kādu pretpierādījumu! Pie tam tavās rokās ir lielākā vara! Kas te varētu sākt ar tevi strīdēties?! 2] Ko tas man līdz, ja arī es tev visstingri saku, ka tas tomēr tā nav? Tu man liksi priekšā gaišreģi, kas man vēlreiz sejā teiks to, ko tu man jau teici, un es ar savu iebildumu īsti sēžu visu peļķu peļķē. Īsi, 46

ar tavu vairāk kā simttūstoš cilvēku ticību, nekas cits vairs nav iesākams, kā pavisam labprātīgi tev piekrist; jo tam gaišreģim tu tomēr ticēsi vairāk, nekā simts tūkstošiem no manis tev pretī pievestiem pierādījumiem! Pie tāda iepriekšēja apgalvojuma es vairs nesaku neko citu, kā: Augstais pavēlniek, piedod man, ka es esmu tev tuvojies! 3] Vispār es tomēr palieku pie saviem principiem, ka kāds caur stingri sankcionētiem likumiem aizsargāts privātīpašums cilvēku sabiedrībai ir tūkstots reizes sliktāks nekā brīvs kopienas īpašums! Savus pamatojumus pret šo īsto Pandoras šķirstu es jau izklāstīju un tātad nav vajadzīgs tos atkārtot. Tikai to es nu piemetinu, ka ārējās rupjās varas nepatīkamā vajaga dēļ turpmāk es no manu principu prakses atsacīšos. 4] Īpašuma aizsardzības likumos es gan neredzu nekādu svētību nabaga cilvēcei un pamatā redzu lielāko neprātību; bet ko kāds nožēlojams lupatās ietinies cilvēks var pret simts tūkstoš simts tūkstošiem?! Caur likumīgu īpašumu kaut kur gan var tikt aizkavēts kāds kopīpašumā sastopams ļaunumiņš, aiz tā iemesla, ka katrs sliktais sevī glabā arī kaut ko labu; bet maza ļaunumiņa aizkavēšana nestāv nekādā attiecībā ar šausmām, kas ceļas un kam vajag celties no privātīpašuma. 5] Es tātad esmu pateicis visu. Pie pastāvošiem apstākļiem man nekas labs nav saredzams, un tā būs labāk ar tavu žēlīgu atļauju atkal laisties lapās. Bet dabīgi tikai ar tavu atļauju! Jo saskaņā ar nosodošiem — dievi to zina — izteicieniem pret mani, kuri tev ir no taviem gaišreģiem, es tavā priekšā stāvu kā noziedznieks, un pirms tas atkal tiek atlaists, viņam iepriekš vajag tikt sodītam. Likumam vispirms vajag tikt pabarotam ar nabaga fauna asinīm, pirms viņam atkal tiek dota brīvība! 6] Ja pēc tavas izpratnes es tavā priekšā stāvu kā sodams noziedznieks, tad sodi mani tūlīt, — un tad dod man atkal brīvību — vai nāvi! Tagad man tas ir vienalga! Jo es tavā priekšā nu stāvu pavisam neaizsargāts, bet jūs, romieši, esat un paliekat sausi likuma bruņinieki un jūsu atriebības priekšā viņ prāts un viņa posts nevienu nepasargā! Saki, augstais pavēlniek, vai es drīkstu atkal doties prom kā nācis jeb kāda man piespriesta soda dēļ man jāpaliek šeit!?” 47. Sagatavošanās noteikumi letarģiskai ārstēšanai 1] KIRENIJS gan nopietnā, tomēr cilvēciski laipnā tonī saka: “Prom doties tu nedrīksti; bet tev šeit arī nav jāuzturas kāda sagaidāma soda dēļ, bet gan vienīgi tavas svētības dēļ! Mums, romiešiem, nekad nav bijusi patika pie kāda grēcinieka sodīšanas, bet gan tikai par viņa patiesu un pilnīgu labošanos. Ja tas var tikt sasniegts bez soda rīkstes, tad tas mums vienmēr ir daudz patīkamāk! Soda rīksti ņemam rokā tikai tad, kad visi citi līdzekļi neko nelīdz. Tā arī kāda vienreizēja grēka pret pastāvošiem svētīgajiem likumiem dēļ neviens netiek saukts pie stingrākās atbildības; tas notiek tikai tad, ja viņš vai nu aiz lielas vieglprātības, vai aiz nelabojamas pārgalvības atkārtoti ir izdarījis to pašu grēku. Kas te vienmēr atkārtoti tīši izdara kādu grēku, tam arī vajag tikt sodītam. 2] Nu, pēc taviem seniem spartiskiem principiem esi nogrēkojis tikai aiz nabadzības un nu pirmo reizi stāvi kāda tiesneša priekšā! Vienīgi šī iemesla dēļ tu arī netiksi nolādēts un sodīts; bet tev šeit nu vajag atmest tavu ļaunumu un tavu muļķību! Tava ļoti slimā dvēsele tiks izdziedināta un tev vajag saprast gudri likumu svētību un tad sākt stingri pēc tiem rīkoties. Tikai tad tu dosies prom no šejienes kā kļuvis pilnīgi brīvs un tev pašam par to būs liels prieks, jo tu kļūsi patiesi tīrs un brīvs cilvēks. 3] Bet lai tāda izdziedināšana varētu tikt panākta, tad viens tīrs un fiziski un garīgi spēcīgs cilvēks no mūsu sabiedrības tev uz galvas un uz krūtīm uzliks savas svētību nesošās rokas un tikai šāda ļoti maiga rīcība atmodinās un atdzīvinās tos tevī pašā snaudošos priekšstatus, izejot no kuriem tu tad īsti pazisi kārtoto un stingri sankcionēto Romas likumu svētību un pats par to priecāsies! — Vai tu tam piekrīti?” 4] Nedaudz priecīgāks kā iepriekš CORELS saka: “Augstais kungs un dižais pavēlniek, es piekrītu visam, kas te nenozīmē sitieni, galvas nociršana vai pat piesišanu krustā! Bet vai tāda ārstēšana man nesīs labākus un saprātīgākus principus, par to es ļoti negalvoju; jo vecs koks tik viegli neļaujas locīties! Bet tā iespējamību es arī negribu tieši apšaubīt! — Bet kur ir tas vīrs, kas man uzliks savas spēcīgas rokas?” 5] Kirenijs sāņus Man jautā, vai nu būtu laiks. 6] ES saku: “Vēl nedaudz pacietības; atļauj nu dvēselei vēl mazu sagremošanas laiku! Šīcilvēka domas nu ir satrauktas un nebūtu labi nu likt viņu letarģiskā miegā. Arī Cinka nedrīkst viņam tikt rādīts ātrāk, lidz tam būs pilnīgi īstais laiks! Es jums tam došu mājienu. 47

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Lmin'a'mñumsaanń'räumu ...
Page 1 Page 2 I'. JÜbfJ/ïf“ WWW.BOOKS4ALL.NET Page 3 Page 4 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
'- "' 4* d5 - Bts.i
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Page 1 Page 2 II J” 9/514“ WWW. BOOKS4ALL. NET Page 3 Page 4 ...