Views
7 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

tiem, kas to apdzīvo,

tiem, kas to apdzīvo, protams gan vairs neliekas kā kas brīnumains! 8] Bet, kā ārkārtējākā mērā tagad, uz tās pašas brīnumaini radītās pasaules pie pasaules iedzīvotājiem nāk Radītājs, tad viņiem noteikti vajaga sākt ļoti brīnīties, ja senais Visvarenais viņu acu un ausu priekšā sāk izvest darbus, kuri, protams, ar būt iespējami tikai Viņam un citādi visā bezgalība bez Viņa gribas nevienam citam. 9] Bet ar to es pavisam negribu apstrīdēt, ka kāds garīgi pavisam pilnīgs cilvēks pat varēs radīt arī kādu mazu pasauli — bet noteikti ne bez dievišķās gribas līdzdalības! Tāds gars noteikti varēs arī ļoti gudri runāt un mācīt, bet arī mūžam ne bez dievišķā Gara viņa krūtīs! 10] No jūdu vēstures es vēl tumši varu atcerēties, ka uz kādu pravieti Bileamu ir jābūt pavisam gudri runājušam ēzelim. Jā, senos laikos pat mežonīgiem un plēsīgiem zvēriem ir jābūt pamācījušiem stūrgalvīgus cilvēkus! Pēc taviem vārdiem mēs tur arī nebijām klāt, bet neskatoties uz to, tajā jau vienmēr var būt kas patiess. Bet šie dzīvnieki acumirklī nenoteikti tika pārņemti no Dieva Gara un vajadzēja Tam kalpot kā darba rīkiem! Un ne daudz citādi un labāki būs arī ar gudrāko cilvēku un garu gudrību; īstenā lielā starpība pastāvēs tikai palikšanā un izaugsmē. 11] Tāds ir mans uzskats! Es to gan, protams, negribu uzstādīt kā nepastrīdamu drošu patiesību, jo ar sava prāta pamatojumiem es jau reiz kļūdījos un uz dzīvību un nāvi vēlreiz es to nevēlos pārciest; bet tikai, kā saprātīgā kārtā par to saka, bez kāda motivējuma kādus uzskatus tak galu galā nevar izvirzīt pret kādiem citiem un beigās nonākt pie atziņas, vai un cik daudz tajos ir kaut kas patiess vai nav!” 12] KORNĒLIJS saka: “Draugs, tu runā, kā ir rakstīts, un tavās vienkāršās domās noteikti arī kas ir, bet tagad man tev ir vēl kādas domas un tā pastāv tajā, ka tev nu jāēd tava zivs un tik daudz nav jāskatās uz to, ka Debesu jauneklis apēd vienu zivi pēc otras un vēl vienmēr izrāda apetīti, no kā viegli ļauj redzēt, ka viņš bez pūlēm spētu apēst vēl desmit tādas zivis! Ēd nu arī tu un rādi, ka arī tu vari kļūt vismaz vienas zivs un arī kāda laba kausa labākā vīna meistars!” 13] Pēc šiem vārdiem mūsu Corels pavisam vienā mierā ēd un dzer un pavisam vairs neraizējas par visu, kas te ap mums notiek. 88. Dažādie uzskati par Kunga būtību 1] Bet vīns sāka atraisīt mēles un pie galdiem kļuva arvien dzīvāk un dzīvāk. Par Mani pat radās dažādi uzskati un, varētu teikt, ka šeit pie vakariņām notika kāda pirmā baznīcas škelšanās. Daži apgalvoja, ka Es pavisam tieši esot visaugstākā Dieva būtne; bet citi teica: Es gan tas esot, bet ne tieši, bet gan netieši. Vēl citi teica: pēc izcelšanās Es īstenība esot tikai kāds Dāvida dēls un esot noteikts par Dāvida valstības Mesiju un tādēļ apbruņots ar Dāvida brīnumspēku un Zālamana gudrību. Vēl citi domāja: Es esot kāds Debesu pirmais eņģelis tagad uz Zemes pro formā staigādams miesā un man pie Manis ir vēl viens adjutants no Debesīm. 2] Viena daļa, pie kuriem daļēji pieslējās pat Mani mācekļi, Mani paskaidroja par Visaugstākā Dēlu. Man gan esot tās pašas īpašības kā Manam Tēvam, bet Es tomēr esot pavisam cita personība un it kā arī tas bieži pieminētais Dieva Gars sastāda kādu trešo personību, kurai zināmos gadījumos pilnīgi pašai par sevi būtu sakāms kāds vārdiņš. 3] Ar šīm domām tomēr tikai nedaudzi bija vienis prātis. Daži jautāja Pēterim, ko tad viņš domā. 4] Bet PĒTERIS teica: “Viņš, Pats Kungs, kad mēs staigājām apkārt šajā apvidū, mums jautāja, par ko gan ļaudis Viņu tur, kas Viņš esot un beigās par ko mēs paši viņu turot. Tur arī tika šis un tas apgalvots un kad beigās jautāja man, es arī, kā es sajutu savā sirdī pavisam tieši pateicu: “Tu esi Visaugstākā Dēls!” Un ar tādu manu apliecinājumu Viņš bija pilnīgi apmierināts un pat nosauca Mani par ticības klinti, uz kuras Viņš cels Savu baznīcu, kura vairs netiks no elles pārvarēta. Ar to tad manas toreiz izteiktās domas no Viņa Paša tātad tika atzītas par labām un apstiprinātas un tā es nedaru nepareizi, ja es pie tā palieku stāvam kā klints!” 5] Bet JĀNIS tomēr bija ļoti ievērojami pret šīm Pētera domām un teica: “Viņa ķermenī mājo Dievības pilnība! Kā Dēlu, bet kas nav un nevar būt nekāda cita personība, es Viņa miesu atzīstu tikai tiktāl, cik tas ir līdzeklis mērķim, bet kopumā Viņš tomēr ir identisks ar Viņā pilnībā mājojošo dievību! 6] Jeb vai tad mana miesa ir it kā cita personība kā mana dvēsele? Vai tad abi nesastāda vienu cilvēku, kaut gan manas esamības sākumā dvēselei šo miesu vispirms vajadzēja izveidot un vai varētu gan teikt: dvēsele virs sevis ir uzvilkusi kādu otru personību !? var gan teikt, ka miesa ir dēls vai kaut kas no 90

dvēseles radīts, bet tādēļ tā nesastāda nekādu otru personību kopā ar visu vai pat bez viņas! Un vēl mazāk to var teikt par Garu dvēselē; jo kas tad būtu kāda dvēsele bez dievišķā gara viņā? Viņa kļūst pilnīgs cilvēks tikai caur garu, ja tas viņu ir pilnīgi pārņēmis! Te tad gars, dvēsele un miesa ir pilnīgi viena un tā pati personība. 7] Pie tam stāv rakstīts: “Dievs radīja cilvēku pilnīgi pēc savas līdzības.” Bet ja cilvēks kā pilnīga Dieva līdzība ar savu garu, savu dvēseli un savu miesu ir tikai viens cilvēks un ne trīs, tad tak tomēr Dievs, kā pilnīgākais Pirmgars, apņemts ar kādu tikpat pilnīgu dvēseli un nu mūsu acu priekšā redzams ar miesu, arī ir tikai viens Dievs un mūžam nekad trīsvienība, it kā pat vēl trīs atsevišķās personās! — Tāds ir mans uzskats, pie kā es mūžam palieku, bez kā tādēļ gribēdams būt kāda ticības klints!” 8] VISI pie Mana galda saka: “Jānis ir runājis pareizi!” 9] Bet PĒTERIS tādēļ nu grib sevi koriģēt un saka: “Jā, es arī tā domāju, tikai es neesmu tik daiļrunīgs, lai tik ātri parādītu savu iekšējo izpratni, kaut gan šī lieta vienmēr būs diezgan grūti aptverama!” 10] JĀNIS saka: “Grūti un atkal ne grūti! Pēc tava veida to gan neviens cilvēks uz šīs zemes neaptvers, — bet pēc mana veida, tā es domāju, atkal pavisam viegli! Starp mums abiem vienīgi Kungam jābūt pareizam tiesnesim!” 11] ES saku: “Ticība spēj daudz, bet mīlestība spēj visu! Tu. Simon Jūda, ticībā gan esi klints; bet Jānis mīlestība ir tīrs dimants un tādēļ viņš arī redz daudz dziļāk kā kāds no jums. Tādēļ viņš arī ir Mans īstenais mīļākais rakstītājs. Viņš no Manis pierakstīšanai saņems daudz ko, kas jums visiem vēl būs mīkla. Jo tādā mīlestībā ir daudz vietas, bet ticībā tikai kaut kas noteikts, kas te nozīmē: “Līdz šejienei un tad vairs ne tālāk!” Turieties tikai pie Mana mīluļa domu grauda, jo viņš Mani nodos pasaulei kā pilnīgu. 12] Par to Pēteris nedaudz apmulst un pavisam slepeni ir vienmēr nedaudz greizsirdīgs uz Jāni. Šī iemesla dēļ arī Pēteris, pēc manas augšāmcelšanās, kad Es viņu pasaucu, ka viņam jāseko man un jāgana manas avis, sašuta par to, ka arī Jānis bez Manas pavēles Man sekoja, ko Es tad, kā zināms, Pēterim aizradīju un pie kam Es arī apsolīju pilnīgāko nemirstību −no kurienes tad tautā nāca teiksma, ka šis māceklis nekad, pat miesā nemirs. 13] Bet Pēteris Jānim jautāja, kā tad viņš panāk, ka viņš vienmēr izsaka daudz dziļākas atziņas nekā viņš, Pēteris. 14] Bet JĀNIS teica: “Redzi, es nedzīvoju tavā dabā un tu manā, un man tam nav nekādas mērauklas, lai varētu noteikt kāda iemesla dēļ mani uzskati ir pamatīgāki un pareizāki. Bet ja Pats Kungs to mūsu priekšā ir skaļi ir teicis tieši starpību starp ticību un mīlestību, tad ņem to kā atbildi un tavu jautājumu! Jo kādu pamatīgi pārbaudīt var tikai tas Kungs tā Viņš uz mata ari zinās, kāda starpības starp mūsu dabām. 15] Ar šo atbildi Pēteris pagaidām bija mierā un tālāk neko nejautāja. Bet nu arī mielasts bija galā un mēs piecēlāmies un visi gājām uz kalna. 89. Gaismas akmens no Nīlas avota 1] Kad mēs visi pamazām nonācām uz mums zināmo kalnu un ieņēmām savas vietas, tad Markus kopā ar savu sievu un bērniem pienāca pie Manis un sirsnīgi lūdza Mani, lai Es vēl nākamo dienu vēlētos palikt pie viņa, jo viņam liekas pārāk sāpīgi, ka Es viņu atstāju jau pirms ausmas. 2] ES teicu: “Tādēļ esi bez raizēm! Es varu iet un palikt, Mani nespiež nekāds laiks, jo Es esmu Kungs arī pār laiku un visiem laikiem. Bet vēl ir daudzas vietas, kuras man vajaga apmeklēt un Es apmeklēšu, tomēr viena diena un viena stunda Man nav svarīga tur, kur esmu atradis patiesu, dzīvu mīlestību.” 3] Ar asarām acīs MARKUS saka: “Ak Kungs un Tēvs, mūžīga pateicība Tev par šo ārkārtīgi lielo žēlastību! Lai notiek vienīgi Tava vissvētākā griba! Bet Kungs, nakts ir ļoti tumša, jo debesis pārklājuši lietus mākoņi; vai man nav jāliek uznest lāpas?” 4] ES saku: “Atstāj to, mēs sev jau sagādāsim gaismu!” 5] Tad ES pasaucu Rafaelu un saku: “Āfrikas vidienē, tur, kur ir augstie Komraha kalni un ko kādas klints iztek Nīlas pirmais avots, desmit vīru augstumā zem nogruvuma tu atradīsi akmeni vīra galvas lielumā; atgādā to Man šeit, tam šī nakts mums pietiekoši jāapgaismo! Bet kad tu to atnesīsi, tev tas jānoliek uz tā kailā koka stumbra, lai tas savu gaismu nes tālu un apgaismo apvidu! Bet tas, ka Es ar tevi 91

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...