Views
7 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

4] Caur vārdiem Es jums

4] Caur vārdiem Es jums jau vairākas reizes esmu rādījis, iekš kā īstenībā pastāv miesas nāve; kādā atšķirīgā veidā tā var norisināties un kādas ir un vajaga būt tās sekām dvēselei un viņas garam. Bet ja Man tas jums būtu jāizskaidro caur gari teorētiskiem teikumiem, tad mēs ar to netiktu galā veselā gadā. Jūsu pamatīgai izpratnei Es jums to lietu rādīšu vārdiem un darbiem un tad jūs to aptversiet. 5] Bet pirms mēs nonākam pie īstenās lietas, Man vispirms tomēr vajaga rādīt, kā dvēsele ir saistīta ar miesu. 6] Un tā klausāties Manī: dvēselei kā kādam sakopojumam un satverti saliktai kopā caur un caur ir ēteriski substanciāla daba. Bet tā kā miesa savā būtībā pamata sevī arī ietver ēteriski-substanciālo, tad tā ir radnieciska ar dvēseles substanciālo būtību. Šī radniecība tieši ir tas, kas dvēselei ar miesu tik ilgi savieno, līdz tā ar laiku pārāk daudz nav pārgājusi tīri materiālajā, kur tad ar dvēseles sastāva būtību ir pārāk niecīga un bieži arī vairs nekāda radniecība, −un ja jau kāda vēl ir, tad tai no ķermeņa vajag jau tikt šķirtai un viņpasaulē zināma kārtā kailajai dvēselei pievesta tikai caur trūdēšanas procesu. 7] Bet ja beigās dvēsele no viņas miesas pati sevī ir uzņēmusi par daudz materiālo, tad miesas nāve sasniedz arī dvēseli un viņai vajag satrūdēt kopā ar miesu un tad pamosties tikai pēc vairākiem zemes gadiem un dabīgi kā ļoti nepabeigtai, kur tad viņai būs ļoti grūti pacelties kādā augstākā gaismā, tādēļ ka viņai viss ir tumša pasaule, kurā visos kaktos dus maz dzīvības un gaismas. 8] Par kādu gara pamošanos viņā tik ilgi nevar būt nekāda runa, līdz laikam kad posts un visādi pazemojumi no dvēseles nav atšķīrusi un aizmēzuši, visu pasaulīgo lietu tumšo un rupjo vai, tā sakot, miesīgi — substanciālo; un viņpasaulē tas notiek daudz grūtāk nekā šeit; jo viņpasaulē dvēselei pašai par sevi tik ilgi vajaga būt zināmā vientulībā, lai kā kaila un it kā vēl ilgi bez ādas un ietērpa būtne netiek aprīta no kādas citas būtības, kas jau pilnā spēkā ir pilna augstākās dzīvības uguns un netiek iznīcināta un novārdzināta kā ūdens piliens uz kvēlojošas dzelzs. Jo katrai vēl ļoti nepilnīgai dvēselei iepretī kādam jau pilnīgam garam ir spēkā tas, ko Es reiz teicu Mozum, kad viņš vēlējās Mani redzēt: “Tu nevari Dievu skatīt un dzīvot!” 9] Jo kāda dzīvība par sevi stāv augstākā potencē, jo viņa pati par sevi ir spēcīgāka, varenāka un smagāka un visa dzīvība, kas te vel stāv uz kādas ļoti zemas pakāpes iepretī kādai augstākā potencē stāvošai dzīvībai nekad nevar sevi saglabāt, izņemot zināmā attālumā. Kas ir ods pret ziloni, kas ir muša pret lauvu?! Kas ir ūdens piliens pret varenu uguni?! — ja kāds no jums uzkāpj uz ziloņa, tad tas zilonim neko nekaitē; bet ja kāds no jums uzkāpj uz skudras, tad ar viņas dabas dzīvību ir beigas. Bet apvienošanās princips pamatu pamatā ir mīlestība. Bet, ja kādai dzīvībai vispirms nebūtu šī principa, tad bezgalīgajā telpā nebūtu nekādas saules, ne zemes un tāpat arī uz tām un tajās nekādas radības. 11] Bet ja pašā dzīvībā pastāv dzīvības apvienošanās princips un katra brīva dzīvība nepārtraukti cenšas apvienoties ar kādu citu tai līdzīgu un radniecisku dzīvību, tad no daudzām speciālām dzīvībām un speciālām inteliģencēm beigās top tikai viena dzīvība un viena pavairota, un tādēļ tālu sniedzoša inteliģence daudzām būtnītēm viena ar lielu prātu un daudz saprātu apbruņota būtne. 91. Nabaga dvēseļu turpmāka izglītošana viņpasaulē 1] (KUNGS:) “Ja nu saskaņa ar šo esamībai un dzīvībai svarīgāko un nemainīgo principu kāda tā dēvētā nabaga un kailā dvēsele taipusē tūlīt sastaptos ar kādu garu, kāds, piemēram, šeit ir mūsu Rafaels, tad viņa no tā tūlīt tiktu aprīta, kā jūra aprij kādu atsevišķu ūdens pilienu. Tādēļ caur visu bezgalību no Manis ir gādāts, ka kāda maza, vāja un ļoti akli kaila dzīvība vienmēr tā tiek apbruņota, ka tā ir kā par sevi atsevišķa un tai drīkst tuvoties tikai tādas dzīvības potences, kas noteikti kaut kā nav spēcīgākas kā tā atsevišķā par sevi savā vientulībā un kailumā stāvošā dzīvība. 2] Tādas dzīvība potences nevar savīties, jo atsevišķās potences ir vienāda spēka un stipruma, bet savā starpā tās tomēr veido savienības un apspriežas, bet no tā nekad nevar parādīties kas ļoti veiksmīgs, tādēļ ka katras vienas atsevišķas būtnes gudrība ir gandrīz uz mata līdzīga. Stādieties sev priekšā pavisam dumju cilvēku apspriedi, kas vēlas ko īsti gudru izlemt un beidzot ar apvienotiem spēkiem to izvest. Kas gan no viņu apspriedes iznāks? Nekas cits kā muļķīgas blēņas! 3] Mums uz šīs zemes un pa lielākai daļai uz tās salām vēl šodien ir tautas, kas pavisam netraucēti savas salas apdzīvo kopš Ādama laikiem; viņi ir Kaina pēcnācēji, kas vēl šodien stāv uz tās pašas kultūras pakāpes, uz kuras ir stāvējuši pirms 2000 gadiem. Jā, kādēļ viņiem ar visām viņu daudzkārtējām apspriedēm viņu kultūrā nav nekāda progresa, bet gan drīzāk regress? Tādēļ, ka gudrākais starp viņiem 94

ir dumjāks un aklāks kā šajā zemē kāds lai cik akls cūkgans. Bet ja jau gudrākais neko nezina, kas tad jāzina citiem, kas pie viņa ņem padomu?! 4] Šeit, protams, jautās un teiks: “Jā, kādēļ Diev pie tādām tautām nav sūtījis nevienu Sava Gara pilnu pravieti? Te mēs tieši esam nonākuši pie galvenā punkta! 5] Šajās tautās dzīvo vēl pārāk nenobriedušas un kailas dvēseles. Kāda augstāka atklāsme viņus aprītu un pārklātu ar tiesu, no kuras viņi nekad neatbrīvotos. Augstāko un tīrāko patiesību viņi pārvērstu rupjākā māņticībā un tajā tā nostiprinātos, ka beigās Es Pats caur kādiem līdzekļiem vairs nevarētu viņus atbrīvot. 6] Tādēļ ir nepieciešams , ka viņi tādi, kādi viņi ir, paliek vēl tūkstots gadus ilgi. Tikai pēc šī laika viņiem jātiek apciemotiem no saprātā pamodinātiem cilvēkiem, bet no viņiem vēl ilgi nav jāsaņem nekāda pamācība, bet gan tikai nedaudz pamodinoša piemēra. Tātad laiku pa laikam viņiem jātiek piešķirtiem tādiem viņus pamodinošiem pārsteigumiem. Ja tas tā pāris gadusimtus notiek, tad tādas kailas tautas miesīgi un dvēseliski tiek nedaudz vairāk apģērbtas un pamazām tikai pēc tam būs nobriedušas augstākai atklāsmei. 7] Un tieši tā un vēl ievērojami nogurdinošāk lielajā Viņpasaulē norit pavisam kailas dzīvības tālāka izglītošana un dzīvības pilnveidošana. Viņai tik ilgi vajaga tikt atstātai visā tumsā, līdz viņa caur pašas postu spiesta sāk pamosties no viņas vairāk vēl kā pusmateriālas letarģijas un savā sirdī sāk domāt vienmēr noteiktākas domas 8] Ja domas top vienmēr izveidotāka un noteiktāka apveida, tad tādā dvēselē pavisam viegli sāk most gaisma un viņa sāk iegūt pamatu, uz kura viņa ar nedaudz stāvēt un pamazām arī staigāt apkārt. Šī staigāšana tad atbilst vienas domas pārejai kādā citā no vienas izjūtas cita. Tā ir meklēšana un meklēšanai vajag sekot kādai atrašanai, jo citādi meklējam, ja viņš pārāk ilgi neko nespētu atrast, savu bezgalīgo pūļu dēļ vajadzētu pa.... un tā atkrist atpakaļ senajā letarģijā. 9] Bet ja čakli meklēt sākusi dvēsele tikai nedaudz kaut ko atrod, tad tas viņai dod jaunu un paaugstinātu impulsu kādai vēl tālākai un čaklākai meklēšanai un pētīšanai, un, ja viņa atrod, viņai visai līdzīgas esamības pēdas, tad līdzīgi kādam medību sunim, dzenas tam pakaļ un ātrāk neliekas mierā līdz viņa kaut ko ir atradusi, kas apliecina viņai, mazākais, tuvi līdzīgu esamību. 10] Caur šo vienmēr pieaugošo meklēšanu viņa kļūst arī nobriedušāka un cenšas sevi paēdināt ar visu, ko viņa kā nejaušu atrod viņas substanciālās miesas ietērpšanai. Šur un tur viņa, lai arī cik trūcīgu, atrod savas mājas pildīšanai un bieži dedzinošo slāpju apklusināšanai. Jo ja reiz kāda dvēsele vienmēr dzīvākas topošas dzīvības uguns dēļ kļūst īsti zināt griboša, te tad vienmēr kaut kur sastop ko vairāk, pēc kā dvēselē pamostas kāda vajadzība. 92. Vadība viņpasaulē 1] (KUNGS:) “Bet te no kāda gara puses, kas no kāda zināma attāluma vada un ved kādu tādu dvēseli, vajaga tikt pielietotai lielākai uzmanībai, lai meklējamā ceļā dvēsele atrod tikai to, kas viņu var vest tālāk viņas dzīvības pilnībā. 2] Tikai ar laiku viņa var atrast kādu viņai arī līdzīgu gandrīz vienādu vajadzību nomāktu dvēseli, ar ko tad dabīgi tūlīt stājas tādā korespondencē, kā šajā pasaulē divi cilēki, kas ir tikuši vajāti no viena un tā paša liktens. Viņi savstarpēji apvaicājas, žēlojas un pamazām sāk apspriesties, kas te būtu darāms, lai viņu likteni padarītu tikai nedaudz panesamāku. 3] Pats par savi saprotams, ka tai otrai dvēselei vajaga būt tikai kādai šķietamai līdzībai ar pirmo, kas tikko izgājusi no pilnīgas vientulības, jo citādi viens aklais tiktu otram aklam dots kā vadonis, pie kam tad abi pārāk drīz varētu krist kādā bedrē un tad atrasties kādā ļaunākā stāvolī nekā bija iepriekšējais vientulības periodā. 4] Bet kā it kā nejauši sastaptais, sevī pilnīgāka gara cilvēks no savas pilnības neko nedrīkst ļaut manīt, bet gan sākotnēji viņam vajaga būt pilnīgi tam, kas ir jaunā dvēsele. Ja viņa smejas, tad viņš smejas kopā ar viņu un ja viņa raud, tad viņš raud kopa ar viņu! Tikai, ja dvēsele dusmojas par likteni un gānās, un nolād, tad gan gars nedara to pašu, bet gan sākotnēji arī izrāda it kā pats būtu nedaudz dusmīgs par savu šķietami līdzīgo likteni, bet pie tam vienmēr tēlo vienaldzīgo, kuram nu ir vienalga, vai viņam iet tā vai tā! Ja dvēsele pavisam negrib iet tālāk, nu, tad lai paliek tā, kā ir! Caur to jaunā dvēsele kļūst padevīgāka un apmierinās jau ar kādu mazu priekšrocību, kas kā nejauši ir ļāvusi atrasties. 95

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...