Views
2 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

2] Tu no sava tuvākā

2] Tu no sava tuvākā pavisam godīgi vari ko nopirkt un tad visu cilvēku priekšā godīgi to iegūt; bet kādam cilvēkam pret viņa gribu ko atņemt ir grēks pret caur Mozu cilvēkiem doto Dieva kārtību, jo tāda rīcība acīmredzami ir pret visu tuvākā mīlestību. Jo kas taisnīgā kārtā tev vajag būt nepatīkami, ja kāds cits tev to dara vai darītu, to nedari arī savam tuvākam. 3] Zagšana pa lielākai daļai ceļas no patmīlības, tādēļ ka no tās izriet slinkums, tieksme uz labklājību un bezdarbību. No tā ceļas zināma mazdūšība, kas ielenkta ar augstprātīgu bailīgumu, saskaņā ar kuru gan nevīžo apgrūtinoši lūgties, bet jo drīzāk zagt un paņemt. Zagšanā tātad dus daudz noziegumu, to skaitā ļoti pieaugoša patmīlība, kas ir acīmredzamākais iemesls visiem citiem. Šai dvēseles slimībai visos laikos visvairāk var darboties pretī caur īsti dzīvu tuvākā mīlestību. 4] Saprotamā kārtā savās smadzenēs tu nu domā: “Tuvākā mīlestība būtu viegli pielietojama, ja vien tikai vienmēr tam būtu līdzekļi! Bet starp simts cilvēkiem vienmēr ir tiko desmit, kas ir tādi, ka viņi var vingrināties tuvākā mīlestībā, bet tie 90 visvairāk tādi, pie kuriem 10 mantīgiem jāpilda šis tikums. Bet ja zagšanas lāstam spēcīgi var pretoties tikai caur tuvākā mīlestību, tad tiem 90 nabadzīgajiem jau būs grūti varēt no tā pasargāties, jo viņiem trūkst līdzekļu šajā tikumā spēcīgi vingrināties.” 5] Tu saprātīgā kārtā esi domājis pavisam pareizi un ar pasaules prātu neviens tev neko nevar iebilst. Bet sirds prātā tu lasi citu valodu un tā skan: “Tuvākā mīlestība var tikt vingrināta ne tikai ar dāvanām, bet gan daudz vairāk caur visādiem labiem darbiem un godīgiem un krietniem pakalpojumiem, pie kuriem, dabīgi, nedrīkst trūkt laba griba. 6] Laba griba ir kāda laba darba dvēsele un dzīvība; bez kā pavisam par sevi arī labākam darbam Dieva tiesas krēsla priekšā nebūs nekāda vērtība. Bet ja arī bez kādiem līdzekļiem tev ir laba griba savam tuvākam, ja tu viņu ieraugi un sastopi kādā nelaimē, tā vai citādi viņam palīdzēt, un tev ap sirdi kļūst grūti ka tu to nespēj, tad tava labā griba pie Dieva skaitās daudz vairāk nekā kāda cita darbs, uz ko viņu caur kaut ko vajag pavedināt. 7] Un ja kāds bagātais kādu pavisam nabadzīgu draudzi ir nostādījis uz kājām, tādēļ, ka draudze, kad tā atkal kļūs turīga, viņam ir apsolījusies samaksāt desmito daļu un zināmu pakļautību, tad visam viņa labajam darbam Dieva priekšā nav nekāda vērtība, jo viņš savu algu jau ir saņēmis. Ko viņš ir darījis, to peļņas dēļ būtu darījis katrs lai arī cik liels augļotājs skopulis. 8] No tā tu redzi, ka Dieva priekšā un sava paša iekšējās, garīgās dzīvības labumam katrs cilvēks, un vai viņš ir bagāts vai nabags, var vingrināties tuvākā mīlestībā; tas atkarīgs tikai no patiesi dzīvi labas gribas, pēc kuras ar visu pašaizliedzību katrs labprāt dara, ko tikai viņš var. 9] Protams, vienīgi laba griba te arī nebūtu nekas, ja tev viena vai otra mantība gan piederētu un tev arī netrūktu labas gribas, bet pie tam tu zināmā mērā rēķinātos daļēji pats ar sevi, daļēji ar saviem bērniem, daļēji ar saviem radiniekiem un pa daļai vēl ar daudz ko citu, un tam, kas tavā priekšā stāv nabadzīgs dotu vai nu tikai ļoti nedaudz, vai dažkārt arī neko, jo vienmēr tomēr nevar zināt, vai palīdzības meklētājs itkā tomēr nav slinks plukata, kas meklētās palīdzības nav cienīgs. Tad tu tikai atbalstītu kādu plukatu viņa slinkumā un caur to atrautu atbalstu kādam cienīgākam! Bet ja tad nāk kāds cienīgāks, tad ir tādas pat pārdomas; jo ar pilnīgu noteiktību tak tomēr nevar zināt, vai viņš ir tā pilnīgi cienīgs. 10] Jā, draugs, kas pie laba darba, pat pie labākās gribas tā pārdomā, vai viņam kas ievērojams jādara vai nē, tā labai gribai vēl ilgi nav patiesa dzīvība, tādēļ Dieva priekšā neko sevišķu neskaitās ne viņa labā griba, ne tie labie darbi. Kur ir pārticība, tur gribai un darbiem vajag būt vienādiem, citādi viens otram Dieva priekšā atņem dzīvības vērtību un nozīmi. 11] Bet ko tu dari vai dodi, to dari un dodi ar lielu prieku, jo draudzīgam devējam Dieva priekšā ir dubulta vērtība un viņš arī ir dubulti tuvāks garīgai pilnībai! 12] Jo draudzīga devēja sirds līdzinās auglim, kas viegli un ātri nobriest, jo tam sevī ir pilnībā preizs siltums, kas ir augstākā mērā nepieciešams augļa nobriešanai, tāpēc ka siltumā darbojas dzīvību atbalstošs elements — mīlestība. 13] Tālab devēja un darītāja prieks un draudzīgums ir tieši tā nekad pietiekami ieteicama patiesi iekšēja, garīga dzīvības siltuma pilnība, caur ko dvēsele dubult ātrāk nobriest gara pilnīgai uzņemšanai visā viņas būtībā, jo tieši šis siltums ir mūžīgā Gara pāriešana viņa dvēselē, kas caur šādu pāreju tiek padarīta tam vienmēr līdzīgāka. 14] Bet citādi lai cik dedzīgs devējs un labdaris no patiesi iekšējas, garīgas dzīvības pilnības ir jo tālāk jo saīgušāks un nedraudzīgāks viņš ir dodot un darot; jo nedraudzīga un saīguša izturēšanās dodot sevī vēl ir kas materiāli pasaulīgs un tādēļ ir daudz tālāk no tīri debesu elementa nekā priecīga un drau- 82

dzīga izturēšanās. 15] Tālab dodot un darot tev nav jādod līdzi nopietnas un bieži rūgtas pamācības; jo tas nabaga brālim rada liekas skumjas un tad viņš sirdī sāk ļoti ilgoties varēt neko vairs nepieņemt no sava viņu vienmēr ar nopietnu seju pamācošā labdara. Bet labdaris tādas nelaikā izteiktas pamācības ne reti izsaka nedaduz lepni, un caur to apdāvinātais jūtas pārāk zemu nomests zem labdara kājām un tik tad tā īsti jūt savu postu labdara labklājības priekšā un tad ir tas, kur ņemšana kļūst daudz grūtāka nekā došana. 16] Kam ir mantība un laba sirds, ta lai dod viegli; bet nabaga ņēmējam jau pie draudzīga devēja kļust bail, ja caur savu nabadzību redz sevi spiestu draudzīgam devējam kļūt par nastu. Bet cik smagi viņam vajag kļūt ap sirdi, ja labdaris nāk viņam pretī ar niknu seju un pirms labā darba liek viņam saņemt vēl vairākas gudras mācības, kas apdāvinātajam nākotnē kļūst par šķērsli kādā vajadzības gadījumā vēlreiz nākt pamācošā sprediķotāja durvju priekšā, jo nākot otro reizi, viņš sagaida vēl gudrāku, garāku un tātad vēl neatlaidīgāku sprediķi, kas pēc viņa prāta gan nozīmē tikdaudz kā — “Nenāc man tik drīz — vai arī nekad!”, kaut gan devējs varbūt nekad to nopietni nav domājis. 17] Bet tieši tādēļ priecīgam un draudzīgam devējam ir tik liela priekšrocība pret saīgušu pamācītāju sprediķotāju, jo viņš ņēmēja sirdi mierina, pacilā un liek sajust pateicību, ņēmēju pilda arī ar mīlestības pilnu un derīgu uzticību pret Dievu un pret cilvēkiem un viņa parasti tik smagais jūgs viņam kļūst par vieglāku nastu, kuru viņš tad nes ar vairāk pacietības un pašaizliedzības, nekā viņš to nesa iepriekš. 18] Kādam nabaga un nelaimīgam brālim priecīgs un draudzīgs labdaris ir tieši tas, kas vētrainā jūrā kuģim ir noteikta un draudzīga osta. Bet īgns labdaris postā līdzinās tikai vētrai mazāk padotam jūras līcim, kas kuģiniekus gan pasargā no pilnīgas avārijas, bet līdztekus vienmēr tur nepārtrauktās bailēs, vai pēc vētras, kā tas šad un tad notiek, līci nevarētu piemeklēt kāds baiss un ļoti iznīcinošs paisums, kas tad viņiem varētu atnest lielāku zaudējumu kā iepriekš vētra atklātā jūrā. 19] Tagad tu pēc Dieva gribas mēra arī pilnīgi zini kādai vajag būt viegli un ātri veiktas tuvākā mīlestības patiesai un garīgai pilnībai; dari pēc tā un tad tu arī viegli un ātri drīz sasniegsi vienīgi patieso dzīves mērķi! 82. Par pazemību un augstprātību 1] (KUNGS:) “Bet tagad nāk vēl viens ārkārtīgi svarīgs dzīvības lauks, tikai uz kura var pilnīgi sasniegt gara pilnīgu atkalatdzimšanu viņa dvēselē, kas tad ir dzīvības patiesākais triumfs un augstākais beigu mērķis! Šis lauks ir pilnīgākais pretstats lepnībai un augstprātībai un saucas pazemība. 2] Katrā vienā dvēselē vienmēr atrodas kundzības sajūta un godkārība, kas pie niecīgākās izdevības un pieļāvuma pārāk viegli uzliesmo par visu iznīcinošu dusmu kaislību un nav ātrāk apslāpējama vai pat pilnīgi nodzēšama līdz tā savu upuri, kas to ir aizvainojis, ir iznīcinājusi. Bet caur šo briesmīgo kaislību dvēsele kļūst tik sagrauta un pilna matērijas, ka iekšējai garīgai pilnībai viņa kļūst vēl daudz nederīgāka —, kā Āfrikas lielo tuksnešu kvēlojošās smiltis slāpju dzesēšanai. 3] Pie nožēlojamās augstprātības kaislības dvēsele beigās pati kļūst par kvēlojošām tuksneša smiltīm uz kurām nevar izaugt pat nožēlojamākais purva stādiņš, nerunājot par kadu citu sulīgu un svētīgu augli; tāpat kā kādā augstprātīgā dvēselē tā mežonīgā uguns no dzīvības pamatiem nogremdē, sadedzina un iznīcina visu labo, cēlo un patieso un paies tūkstots reiz tūkstots gadu, līdz Āfrikas smilšu tuksnesis pārvērtīsies par draudzīgiem un svētību pilniem laukiem. Te vēl visai jūrai virs tiem bieži vajadzēs dzīt savus viļņus! 4] Aplūko kādu lepnu ķēniņu, kas caur kādu nelielu lietu no sava kaimiņa tika apvainots! Viņa dvēsele pēc tam arvien vairāk un vairāk nokļūst trakojošā ugunsgrēkā; no viņa jau gaišās liesmās ddzirkstī dusmas un neatsaucams lozungs saka: “Briesmīgāko atriebību godu aizmirsušajam apvainotājam!” Un tā sen zināmās bēdīgākās sekas ir iznīcinošākais karš, kurā nožēlojamā kārtā simts tūkstošiem vajag ļaut sevi saplosīt viņu lepnā un augstprātīgā ķēniņa dēļ. Dusmās degošais ķēniņš no savas telts ar lielu patiku tad noskatās trakākajās kaujās un slepkavībās un katru trakojošu karavīru, kas pretējai uzverētajai pusei varēja nodarīt kādu lielāku un jūtamāku zaudējumu, lepni atalgo ar zeltu un dārgakmeņiem. 5] Kad tāds ķēniņš ar savu dominējošo varu savu apvainotāju jau ir aplaupījis gandrīz līdz pēdējam kreklam, tad tas viņam vēl ir daudz par maz! Viņš pats savā priekšā grib redzēt viņu nežēlīgākā veidā spīdzinām. Pret to nelīdz nekādas lūgšanās. Un ja lepnā ķēniņa acu priekšā apvainotājs mokošākā un 83

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...