Views
8 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

5] Bet tādēļ Es jums

5] Bet tādēļ Es jums pirmām kārtām iesaku tuvākā mīlestību, kas tad nāk no mīlestības uz Dievu! Jo vienīgi tā cilvēkus no viņu pilnīgās ačgārnības var atal pārvērst Manā kārtībā. Neļaujieties no pasaules apžilināties, jo viss, ko tā jums dod, ir nāve un tiesa, tira saprāta auglis! Vienīgi mīlestība jūs var pārveidot dzīvībā! 6] Es tādēļ esmu nācis pasaulē, lai jums rādītu pareizu atgriešanos atpakaļ pie Manas mācības un pareizu ceļu, pa kuru staigāt tālāk līdz gara dvēselē atkalatdzimšanas sasniegšanai, pēc kura vairs nav iedomājams nekāds ļauns atpakaļkritiens. 7] Pie jums nu vajaga tikt sagatvotam ceļam, tā ka tiem, kas reiz ir kļuvuši ačgārni, vienīgi ar dvēseles salāpītu atgriešanos būtu maz palīdzēts. Pirms gara atdzimšana dvēselē ir ieūstama, dvēselei gan vajaga pilnīgi atgriezties; bet aizbāztas, ielāpainas un tā uz pareiza ceļa uzvestas dvēsles labāks stāvoklis nav noturīgs, tādēl ka caur pasaules varu un tās laicīgām priekšrocībām kāda tikai salāpīta dvēsele pie tuvākiem, nedaudz spēcigāk viļņojošiem apstākļiem atkal iekrīt tās senierastajā ačgārnībā. 8] Bet, lai iespējami to novērstu, Es jauno ceļu nu esmu tā sagatvojis, ka Mans Gars, ko Es kā Manas Tēva sirds vienu dzirksteli nu likeu un esmu licis katra cilvēka sirdī, caur jūsu mīlestību uz Mani un no tās patiesi un darbīgi uz tuvāko tiek barota, jūsu dvēselē aug un, sasniedzot pareizu lielumu un spēku, pilnīgi apvienojas ar labāku kļuvušo dvēseli un kļūst viens ar viņu, — šis akts tad nozīmē un arī nozīmēs gara atkalatdzimšanu. 9] Kas to ir sasniedzis, tas, protams, stāv nesalīdzināmi augstāk kā kāda vienīgi pati par sevi pilnīga dvēsele, kas gan arī spēj daudz, bet, neskatoties uz to, tomēr mūžam ne visu, kas ir iespējams pilnīgi atkaldzimušam. 10] Bet šī manas mīlestības dzirkstelīte kāda cilvēka sirdī pilnībā tiek likta tikai tad, kad kāds cilvēks ir Manu Vārdu dzirdējis un savā sirdīi ticīgi un ar visu mīlestību uzņēmis; cik ilgi tas tā nav, neviens lai cik dvēselē pilnīgs cilvēks vēl nevar sasniegt gara atkalatdzimšanu. Jo bez Mana Vārda, ko Es uz jums nu runāju, Manas mīlestības dzirkstele nenāk jūsu dvēseles sirdī, un kur tā nav, tā dvēsele arī nevar augt un zelt un tātad arī nevar kļūt atkalatdzimusi. 11] Bet turpmāk arī bērniņi, ja viņi Manā vārdā un pēc Maniem vārdiem tiek iezīmēti un kristīti, viņu dvēseles sirdīs saņems ieliktu Manas mīlestības Gara dzirksteli, bet pie ačgārnas audzināšanas tā tomēr neaugs, bet gan tikai pie audzināšanas pēc Manas jums visiem nu pavisam skaidri rādītās kārtības, pēc kuras vispirms jātiek izglītotai sirdij, un tikai no tā atbilstoši prātam. Bet sirds tiek izglītota caur patiesu mīlestību un caur lēnprātību un pacietību! 12] Māciet bērniem agri mīlēt Tēvu Debesīs, rādiet viņiem, cik Viņš visu, kas te ir, ir ļoti labi, skaisti un gudri radījis cilvēku labumam un cik Viņš ir ļoti labvēlīgs sevišķi viņu par visu mīlošiem mazajiem bērniņiem! Pie katras seviškas izdevības dariet viņus uzmanīgus tam, ko visu kārto un liek notikt un pieļauj Tēvs Debesīs, tad jūs mazo sirdis pievērsīsiet Man, un viņos drīzāk sāks zelt Mana mīlestība! Ja jūs mazos tā vadīsiet, tad jūsu vieglās pūles jums drīzz nesīs zelta augļus, — bet citādi tikai dadžus un ērkšķus, uz kuriem neaug ne vīnogas, ne vīģes! 13] Bet nu sakiet Man atklāti, vai jūs tagad labi saprotat, kā un kāda iemesla dēļ šie mūsu melnie brāļi var realizēt tādas lietas, kas jums pagaidām vēl bija un vajadzēja būt mīklainākam brīnumam!” 221. Par pareizu izpratni un domu lasīšanu 1] Pēc tam moru VADONIS saka: “Kungs, Tu visuvarenais un gudrākais Dievs! Es un mani biedri esam Tevi sapratuši pavisam lai, bet vai arī baltie, kueu dēl īstenībā Tu šo izskaidrojumu esi devis, Tevi ir sapratuši pareizā izpratnē un garā, to es dabīgi ar pilnīgu noteiktību pavisam nevaru apgalvot! Kā man liekas, dažiem vēl šis tas ir palicis neskaidrs! 2] Vienīgi, ja kādam vēl kas ir uz sirds, un ja tīra izpratne viņam ir svarīgāka kā šķietami uzticību pelnošs prāta gods, tas gan pieteiksies! Jo arī starp šiem baltajiem varētu būt tādi, kas tādēl neko tālāk nejautā, lai caur jautājumu nenodotu sava prāta vājumu! Nu, es kā melnais viņiem gribētu dot padomu labāk atmest prāta nenozīmīgo godu un tā vietā izšķirties par tīru patiesību, kas var sekot tikai tīrai izpratnei, citādi kāda nesaprasta patiesība jūsu m acekļiem nevar būt daudz labāka kā kādi sekli meli, jo kāda nesaprasta patiesība kādam tikpat maz var noderēt kā kādi meli. 3] Kādus saskatāmus melus gan neviens nepielietos, tādēļ tie viņam nevar nedz kaitēt, bet dabīgi 238

vēl vairāk noderēt; bet arī kāda nesaprasta patiesība nevienam nevar noderēt, tādēļ ka tā kā nesaprasta vai nu nekādi nevar tikt pielietota, vai arī augstākais nepareizi un tādā veidā lietotajam nevar būt ne par matu labāka kā skaidri, pilnīgi meli. 4] Tas būtu mans uzskats; varbūt kādam ir kāds labāks, un tad es klusējot labprāt ar lielu uzmanību gribu noklausīties tālāko!” 5] ES saku: “Tava piezīme bija pavisam laba un ļoti pareiza. Es Pats šeit zinu vairākus, kas šo Manu izskaidrojumu ir nepietiekami dziļi aptvēruši; bet viņi kaunās caur kādu jautājumu izpaust sava prāta vājumu, un tādēl labāk apmmierinās ar kādu daļēju izpratni.” 6] Kad Es izteicu šo piezīmi, vairāki tūlīt jautāja, vai tie būtu viņi, kas šo brīniško izskaidrojumu nav pietiekami dziļi aptvēruši. Bet Es klusēju. Arī Kirenijs ļoti bailīgi Man jautāja, vai varbūt arī viņš šīs patieības nav aptvēris pietiekami dziļi un patiesi. 7] Te ES teicu: “Ne vienīgi tu, bet lielākā daļa no jums! Šo Manu izskaidrojumu par pilnīgas dvēseles stāvokli pilnīgi ir aptvēruši tikai devi Mani mācekļi, — visi citi, izņemot morus, nē! Jums par to lietu ir tikai kāda jausma un vēl ilgi ne kāds pilnīgs jēdziens, ko vadonis pie vairākiem no jums pat redzēja un labi nomanīja, tādēļ viņa piezīme arī bija pilnīgi pareiza. 8] Jo kādai pirmdzīvības pilnīgai dvēselei līdzās brīnumaini darbojošam spēkam kā pavēlniekam pār šīs zemes radību, sevišķi satrauktos mirkļos ir arī tā brīnumainā īpašiba pazīt citu cilvēku domas un pat saskatīt, kas kāda cilvēka sirdī norisinā; jo tāda cilvēka piesātinātā ārējās dzīvības sfēra uz vietas pamana to, kas ir kāda cita cilvēka ārējās dzīvības sfērā, un tādēļ tādi dvēseles dzīvības pilnīgi cilvēki pavisam nav apkrāpjami. Viņi ar savu ļoti intensīvo ārējās dzivības sfēru biež jau no ļoti liela attāluma saskata, ko kāds viņiem pretimnākošs cilvēks domā un ko viņš grib. 9] Ja tuvojas kāds ienaidnieks, tad tādi dvēselē pilnīgi cilvēkki caur viņu ārējās dzīvības sfēras apvienošanu viņu tikpat nenovēršami var piespiest bēgt, kā jūs caur viņu dzivības sfēru apvienošanu redzējāt no zemes izceļam spēcīgu koku, pārnesam varenu klinti un beigās pat iekuram uguni, kas tūlīt satvēra krūmu un pārvērta par pelniem. 10] Tādēļ lai neviens no jums nedusmojas, ja tas melnais vadonis arī dažu ko saka un trāpa jums kā veikls šāvējs savu mērķi; jo jūsu ārējā dzīvības sfēra viņam nodod, jā, pavisam gaiši apgaismo pat jūsu slepenākās domas, ja tikai ar tām ir apvienota jūsu griba. Tīri smadzeņu domas, kas īstenībā nav nekādas domas, viņi gan nesaskata, tādēļ ka tās pastāv tikai tīri no smadzeņu tāfelīšu ainām un tām nav nekādas dzivibas; bet sirds domas viņi saskata precīzi, seviški, ja viņi kā tagad paši atrodas kādā nedaudz sirdi satraucošā stāvoklī. 222. Dvēseles ārējās dzīvibas sfēras nozīme 1] (KUNGS:) “Tikai jūs to vēl nepietiekami dzīvības skaidri saprotat, kas pamatu pamatā īstenībā ir dvēseles ārējās dzīvības sfēra, un kā šis spēks var ārēji izpausties darbīgs, jūtīgs, dzirdošs un pat redzīgs! Jūsu prātam tas gan ir nedaudz grūti aptveram, tādēļ ka ārējā, jūsu miesas acīm skatītā pasaule neļauj izvirzīt nevienu derīgu piemēru, tā ka viss garīgais tikai ļoti grūti ir ietērpjams kādā materiālā ainā. Bet tā ka šo ļoti svarīgo lietu jūs tad tomēr saprotat nedaudz vāji, Es jums to gribu apgaismot vēl nedaudz vairāk. Bet jums visu savu prātu vajaga ļoti stingri saņemt kopā, citādi jūs šo vissvarīgāko dvēseles lietu vēlreiz pietiekami dziļi neaptversiet. 2] Bet ka tas ir kas vissvarīgākais, jūs varat saprast un labi izprast no tā, ka šo pirmdzīvības noslēpumu Es apgaismoju mūsu šejieneskopā esamības pašās beigās. Bet cik lielu Es jums jau iepriekš pilnas septiņas dienas šeit un agrāk arī citur esmu redzējis, bet šī tomēr paliek tā lielākā un viss cits līdz šim ir ticis rādīts šis lielākās dēļ, tādēļ, ka bez tādiem brīnumainiem notikumiem un sagatavošanas jums būtu neiespējami aptvert pat tā niecīgāko daļu. 3] Bet kādēļ es tieši to nu apzīmēju kā svarīgāko? — Tas ir ļoti viegli uzminams un saprotams! Kas savu dzīvību atiesi grib uzlabot un pacelt īstenā dzīvībā, tam vispirms to vajaga pazīt visās tās dalās, kā tā pastāv un izpaužas; kā tā zem zināmiem notikumiem vai norisēm tā vai tā izpaužas; kā tā, ja tā kļūtu samaitāta vai ačgārna, atkal ir labojama, uzturama pavisam uzlabotā dzīvības stāvoklī un pārejoša ir pārnesama arī uz līdzcilvēiem, ar to lai beigās top viens gans un viens ganāmpulks! 4] Bet ka patiesam cilvēkam pilnīga izpratne par dzīvību ir tas vissvarīgākais, to visos laikos saprata 239

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Pictures part 4 - KNX
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...