Views
8 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

9] Jūs visi nu jau esat

9] Jūs visi nu jau esat aptvēruši grūtas lietas, kaut gan esat ap mani tikai nedaudz dienas; bet tas māceklis ir pie Manis jau gandrīz pusgadu un bija acu un ausu liecinieks visiem iesējamiem brīnumiem un mācībām, un tomēr viņš neaptver patiesību! Iemesls tam ir viņa ļoti lielā naudas kāre — un tas tādēļ, ka viņš ir ļoti kūtrs un slinks. 10] Patiesi čakls cilvēks ik dienas viegli nopelna tik daudz, cik viņam vajadzīgs un vēl dažu labu virs tā, kas viņam labi noderēs vecuma dienās; un ja arī viņš neko nevarēja ietaupīt, pie kam savu pārpalikumu labprāt deva nabagiem un trūcīgiem, tad par viņa vecumdienām tomēr tiks gādāts. 11] Bet slinks cilvēks mīl neko nedarīt un dzīvot uz savu čaklo līdzcilvēku rēķina, tādēļ viņš kļūst melis, krāpnieks un zaglis, lai tikai saraustu kopā tik daudz dārgumu, ka tad varētu dzīvot līdzīgi ķēniņam. 12] Bet ar tādu alkatību viņš savu dvēseli tiktāl aptumšo — ka viņa no kā tīri garīga neko vairs nevar aptvert; un ja viņa arī tiek apgaismota no augstākā un tīrākā Gara gaismas, tad viņa savā savtīgā, rupji materiālajā būtībā to tūlīt sagroza un tādēļ vēlreiz neredz un nesaprot neko citu kā tikai materiālo. 13] Bet ka garīgais pārvēršas materiālajā, to jūs redzējāt pie šīs ēzeļu mātes, kas nu ganās jūsu priekšā, un tādēļ Man jums par to nav vajadzīgs ko vairāk izskaidrot. Jo kurš no jums to ir aptvēris, tas to ir apvēris tūlīt un viegli; bet kas to tūlīt un viegli nav aptvēris, tas to vēl ilgi un uz šīs pasaules nekad pavisam pilnīgi neaptvers. 14] Tādēļ visi pasi sev jautājat, kā tad ir ar jūsu izpratni! Kuram tā ir, tam tā ir; bet kuram tās nav, tam vēl ilgi nebūs. Kura dvēsele ir garīga, tas garīgo arī viegli var aptvert; bet kam dvēsele tiecas pēc matērijas, tam šo augsti tīri garīgo arī neiespējami saprast! 124. Par bērnu audzināšanu 1] (KUNGS:) “Starp cilvēkiem gan vajaga tikt dotai atšķirībai; tomēr pēc dvēseles šajā pasaulē neviena netiek tā novārtā atstāta, ka viņai vajadzētu kļūt pilnīgi matērijai. Jo neviena dvēsele nav tikusi likta miesā bez brīvas gribas un savtīgas inteliģences. 2] Bet cilvēka dvēseles galvenais samaitāšanas iemesls galvenokārt ir pirmssākotnējā, parasti neprātīgā audzināšanā. Ļauj kociņam augt, ka tas aug, un caur ļoti nepiemērotu lutināšanu vēl sekmē visu iespējamo, lai stumbram ļautu augt pavisam līkam. Bet, ja stumbrs reiz ir sacietējis, tad visas pūles padarīt to taisnu parasti līdz maz vai arī nemaz. Kāda reiz greiza izaugusi dvēsele gan reti vairs kļūst par pilnīgi taisnu stumbru. 3] Tādēļ savus bērnus liecat taisnus viņu viegli liecamā jaunībā un tad kaut kur drīz vairs būs maz tādas materiālās dvēseles, kas tad garīgo nevarētu saprast un nepakļautos pareizai rīcībai uz Dieva dzīvības pareiza ceļa! To labi ievērojat, jo tādēļ Es jums jau mates miesās rādīju kādas dvēseles miesas radīšanu! 4] Bērns līdz septītam gadam vēl vienmēr daudz vairāk ir dzīvnieks nekā cilvēks. Jo kas pie bērna ir cilvēks, tas pa lielākai daļai vēl guļ parakts dziļā miegā. Bet tā kā bērns ir daudz vairāk ir dzīvnieks nekā cilvēks, tad viņam arī ir tikai ļoti daudz dzīvniecisku un pie tam ļoti maz patiesi cilvēcisku vajadzību. 5] Lai viņiem tiek dots tikai nepieciešamākais. Savlaicīgi pieradinot viņus pie visādas atsacīšanās, nekad pārspīlēti neslavinot krietnos, bet arī nekad neesot pārāk stingriem pret mazāk spējīgiem un mazāk krietniem, bet gan apejieties ar viņiem ar patiesu mīlestību un pacietību. 6] Lieciet viņiem vingrināties visā labā un noderīgā un lai cik krietnu bērnu nekad nepadariet iedomīgu, patmīlīgu un tādu, kas sevi pārāk augstu novērtē. Bērnus, sevišķi, ja viņi ir skaisti veidoti, caur skaistiem un bagātiem tērpiem nekad nepadariet vēl iedomīgākus, nekā viņi jau no dabas labprāt ir. Turiet viņus tīrus, bet nekad nepadariet viņus par zināmiem mājas elkiem, tad viņi jau kopš dzimšanas tiks likti uz tā ceļa, pa kuru viņi savā nobriedušākā jaunībā nonāks tur, kur nu jūs esat nonākuši tikai caur Mani. 7] Jaunava, pilna šķīstības un tiklības, sasniegs godājamas mātes stāvokli un jauneklis vīra vecumā ieies ar nobriedušu dvēseli un pamodinātu garus un būs par svētību saviem tuviniekiem un zemei un visai radībai. 8] Bet, ja jūs savu bērnu dzīvnieciskām tieksmēm un kaislībām pārak piekāpieties, tad ar to atverat jaunus un plašus vārtus visiem netikumiem, caur kuriem viņi šajā pasaulē pulkiem spiedīsies visā postā, un ja viņi tur reiz būs, tad jūs ar visiem ieročiem veltīgi dosieties cīņā pret to un neko nepanāksiet pret 130

tā lielo spēku un varu! 9] Tādēļ kopiet kociņus, lai to stumbru tiecas taisni pret debesīm un rūpīgi attīriet no visām netīrām kroplībām, jo ja koki reiz ir izauguši lieli un spēcīgi, un ir pilni izliekumiem, ko pie tiem paveikuši ļauni vēji, tad ar visiem varas līdzekļiem jūs vairs nebūsiet spējīgi tos iztaisnot. 10] Pirmīt jūs savā priekšā redzējāt uguns mēļu pikas. Savā dvēseļu specifikas vaļīgā un brīva stāvoklī vēl ilgi nebija noteikts, ka no tām būt jātop ēzeļa mātei. Tikai pēc sekojošas pavēles no eņģeļa puses daļas sāka savienoties vienā organismā tā, ka beigās vajadzēja parādīties ēzeļa stāvam. 11] Bet tā kā ēzelis te stāv kā jau pilnīgi pabeigts, tad pārvēršana citā dzīvniekā tikko vairs ir iespējama! Gan nav nekā, kas Dievam būtu neiespējams, bet tad šim ēzelim iepriekš jātiek pilnīgi likvidētam un visām pamatspecifikām, pieņemot jaunas specifikas, vajadzētu savienoties kādā citā organismā un aizgādāt daudzās specifikas, kas nu nosaka ēzeļa būtību. Bet tās tak tomēr būtu simtreiz lielākas pūles un darbs nekā no pirmbūtnēm pareizās attiecībās radīt pavisam jaunu būtni, kas iepriekš vēl nekad nav bijusi uz šīs zemes virsmas. 12] Tā arī no bērna viss ir viegli panākams, kamēr vīrs vai pat sirmgalvis maz vai neko vairs nepieņems. 13] Tādēļ pirmām kārtām domājot par savu bērnu pareizu un labu audzināšanu tad jums, jaunajām tautām, būs viegli sprediķot šo Manu pilno Evanģēliju un labā sēkla arī kritīs uz kādas labas un tīras augsnes un nesīs simtkārtīgus augļus! Bet, ja jūs saviem bērniem ļaujat augt kā pērtiķi saviem mazuļiem tad jūs kā nezāles sev sagādāsiet tādu labumu kā pērtiķu bērni saviem senčiem; ko senči savāc, to viņu bērni pārgalvīgi apēd un izposta; un, ja vecāki viņus no tādas ļaunprātības grib atgaiņāt, tad viņu mazuļi tūlīt atņirdz pretī savus asos zobus un dzen vecos prom. 125. Jūdas Iskariota dzīve 1] (KUNGS:) “Bet tam jums izteiksmīgs piemērs ir Jūda Iskariots. Viņš bija sava ļoti turīgā tēva un tāpat viņa līdz nāvei neprātīgi iemīlējušās mātes vienīgais dēls. Sekas bija tādas, ka abi vecāki savu dēlu pavisam pērtiķveidīgi izlutināja u ļāva viņam lūgt un arī deva visu, ko vien tik jauneklis vienmēr kāroja; un tā vēl tālākas sekas bija, ka jauneklis, kad viņš bija kļuvis spēcīgs, vecos izdzina no mājām un pats uzjautrinājās ar pērkamām meičām, cik vien tikai viņa daba varēja panest. 2] Nebija vajadzīgs ilgs laiks, ka jauneklis arī vecāku īpašumu bija tā notriecis, ka abiem vajadzēja ķerties pie ubagu spieķa un drīz pēc tam aiz dusmām un bēdām arī nomirt. 3] Bet jauneklis, ka nupat tāpat pilnīgi nabags, sāka savu rīcību nedaudz pārdomā un beigās pats sev jautāt un teica: “Jā, kādēļ es esmu kļuvis tāds un ne citāds? Es sevi neesmu iedzemdinājis un vēl mazāk dzemdējis; pats sevi es tak tomēr nevarēju audzināt, — un tomēr katrs cilvēks man sauc sejā, ka es esot nožēlojams nelietis caur saviem palaidnīgiem un ļauniem nedarbiem savus vecākus un visu viņu grūti nopelnīto īpašumu esmu novedis pie ubagu spieķa un beigās priekšlaicīgi kapā. 4] Ko es tur varu darīt? Tas viss no manis varēja būt ļoti slikti, bet vai es esmu vainīgs, ka vecāki mani nav izaudzinājuši kam labākam?! Bet ko es nu lai daru? Nabags, bez naudas, bez mājas, bez darba, bez maizes! Zagt un laupīt būtu tas vieglākais un visātrāk tiku pie kāda laba mērķa; bet ka neveiklam zaglim tikt notvertam un tad asiņaini tikt sodītam, tas it ka pavisam negaršo saldi! Ar laupīšanu izskatās vēl sliktāk! — Bet es nu zinu, ko es darīšu! Es iemācīšos kādu amatu, un lai tas būtu senā, dumjā podniecība, kas manu tēvu padarīja bagātu!” 5] Teikts, darīts! Viņš Kapertaunā gāja mācībā pie kāda pavisam omulīga podnieka un ar lielu čaklumu īsā laikā šo mākslu iemācījās. Bet vecajam podniekam bija meita, kas drīz pēc tam kļuva mākslas mācekļa sieva. 6] Bet cik nebēdnīgs mūsu Jūda bija agrāk, tik stingrs un skops viņš nu kļuva kā podnieka meistars. Viņa sieva bieži nobaudīja viņa cietsirdību. Viņš darināja labu preci un sāka apmeklēt visus tirgus, un saviem mājiniekiem lieka ciest trūkumu un strādāt līdz asiņainiem sviedriem. Ja viņš no kāda tirgus atnāca mājās ar lielu daudzumu nauda, tad viņš ar ko nedaudz gan rūpējās par saviem čaklajiem strādniekiem; bet ja viņš atnāca mājās ar nelielu peļņu, tad viņa nabadzīgajā mājā pieredzēja viņa bardzību. 7] Lai līdzās savai podniecībai sev sagādātu vēl kādu blakus peļņu, viņš nomāja ari kādu zvejas vietu un pirms pāris gadiem saka nodoties dabiskai maģijai, tādēļ ka viņš Jeruzālemē vairākas reizes bija redzējis, cik ļoti daudz naudas tur nopelnīja daži ēģiptiešu vai persiešu magi. Bet neko krietnu viņš nere- 131

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Pictures part 4 - KNX
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...