Views
6 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

nevarēja un

nevarēja un nedrīkstēja pacelt I-zis vareno plīvuru, izņemot tikai zināmās, sevišķi svētās dienās augstākais priesteris, — bet pat viņš tautas priekšā tikai apakšējo apmali. 11] Toreiz jūs, kā ne mazāk es, Pirmdievības priekšā sajutām lielāko cieņu. Ceļā uz Kar nag (ne kails, tātad ietērpts un apslēpts) uz Ko rak (pazemīgs kā vēzis) netika runāts ne par ko citu, kā tikai par Pirmdievību, un pie katra koka, kura iekšiene arī ir katru acu priekšā aizklāta, priekšnieks mums izskaidroja I-zis aizklāto tēlu un ar katru mūs nesošo kamieļu soli pieauga mūsu pārsteigums un mūsu godbijība. 12] Katrā dabas priekšmetā mēs sākām saskatīt aizklātās un aizplīvurotās I-zis mīklaino tēlu un priekšniekam bija liels prieks par mums, viņa melnajiem mācekļiem, un no Kar nag visu dabu aplūkojām ar pavisam citām acīm kā iepriekš. 13] Kādas lielas un brīnišķas sarunas pēc tam izraisījās starp mums, un no kādas godbijības tika pārņemta visa mūsu daba, kad no darba brīvajās stundās mūsu domas un vārdus novirzījām uz to vienu mūžīgo Dieva būtni! Cik bieži ar labo un gudro priekšnieku Memfisā mēs parunājām par to, cik neaprakstāmi aplaimojošu sajūtu cilvēkos vajadzētu radīt tam, ja vien būtu iespējams tikai reizi, ja arī tikai pavisam klusi, bet noteikti sirdī dzirdēt vienu vārdu no augstākās Dieva būtnes! 193. Lielais klints templis Iabusimbil 1] (OUBRATOUVISARS:) “Mēs priekšniekam jautājam, vai uz visas lielā zemes kādam ļoti taisnigam cilvēkam kaut kas līdzīgs vēl nekad nav atgadījies. 2] Priekšnieks paraustīja plecus un teica: “Tieši noteikti vel nekad; bet netieši no raktiem un mutiskiem nostāstiem gan ir patiesi piemēri, ka ļoti taisnīgi un dievbijīgi cilvēki ir tikuši pacelti zināmā ekstāzē, kurā redzēja Dieva Garu kā visas bezgalības telpu piepildošu gaismu, un sajuta, ka viņi paši bija šīs gaismas daļa. Bet visi, kam tika piešķirta tāda žēlastība, atzinās, ka šajā gaismā viņi caur un caur tika pārņemti no neizsakāmas svētlaimes un sāka pareģot; un ko viņi tad pareģoja, tas vienmēr arī piepildījās. Bet vel nekad kāds mirstīgais patieso Pirmdievu nav skatījis zem kāda cita izskata. 3] Cilvēks, kā kāda robežota forma Pirmdievu gan vēlētos sev tuvināt, viņa sirds slāpst radītāju reiz skatīt kādā pieejama cilvēka formā un ar Viņu, to mūžīgo Pirmgaru, sarunāties kā ar kādu cilvēku, bet tas nav nekas cits kā garā vāju cilvēku alkas, kas gan zināmā mērā ir ļoti piedodamas, bet mūžam nekad nevar tikt realizētas. Jo iznīcīgais mūžam nevar tikt bezgalīgs un tas bezgalīgais mūžam nekad iznīcīgs! 4] Tā mums teica gudrais priekšnieks, un mēs to arī aptvērām, cik labi tas mūsu vājajām uztveres spējām bija iespējams. 5] Bet neraugoties uz to, lai arī cik liela dievišķa personība, tā ka dievišķā bezgalībā mēs tomēr nekad tā nevarējām orientēties, pie katra no mums kā pārāk pamestiem pati no sevis uzmācās kāda neatlaidīga prasība. Mūsu sirdis vienmēr vēlējās kādu personisku, uzskatamu un mīlamu Dievu, kaut arī mūsu prāts nabaga sirdij vienmēr pasludināja karu, kas tad tomēr jutās daudz par mazu ar visu mīlestību aptvert dievišķo bezgalību, kaut gan priekšnieks mums deva padomu Pirmsdievību mīlēt. 6] prieksnieks mums darīja zināmu, ka u Zemes esot kāda tauta, kas saucas jūdi. Šī tauta esot pareizākā visaugstākā Dieva izpratnē. Viens viņu pirmgudrais, dzimis ēģiptietis, vārdā Moi ie sez (t.i., “manis saņemts” — vārds, ko viņam deva princese, kad viņa to izglāba no Nīlas straumes — izd.), ap piecdesmit gadus ilgi sarunājās ar Dieva Garu. Dieva Gars viņam tieši uzlika par stingru pienākumu Viņu nekad nestādīties priekšā kā kādu tēlu! Arī šis gudrais pēc savas sirds vēlmes reiz vēlējās Viņu personīgi saskatīt, bet saņēma atbildi: “Tu nevari Dievu skatīt un dzīvot!” 7] Bet kad, neraugoties uz to gudrā sirdī vēlēšanās skatīt Dievu kļuva dedzīgāka, tad Dieva Gars lika viņam paslēpties kādā klints aizā un gaidīt, kad viņš tiks pasaukts iznākt priekšā. Gudrais to darīja un, kad viņš tika pasaukts, viņš iznāca priekšā un tālumā redzēja Dieva muguru, mirdzošāku nekā tūkstots saules! Bet viņa sejai pēc tam bija jābūt kļuvušai tik mirdzošai, ka septiņus gadus ilgi neviens cilvēks nevarēja to uzlūkot, nekļūstot akls, kādēļ šim gudrajam arī visu šo laiku savu seju vajadzēja pavisam biezi aizklāt. Tātad, kā jūs zināt, to visu mums pavēstīja ļoti gudrais priekšnieks. 8] Ciktāl viss tas ir tā vai citādi, par to mes tālāk nevaram spriest, mēs zinām tikai to, ka pār priekšnieka lūpām nekad nav izlidojis neviens nepatiess vārds. Kā viņš to ir dzirdējis, tieši tā viņš mums to arī ir pavēstījis. 9] Jūs zināt, kad mēs viņam jautājām, kur visā Ēģiptes zemē patiesa mūžīgā Pirmdievība jebkad tiek 208

pielūgta un augsti godāta iespējamākā patiesībā, ko viņš tad teica: “Ne ļoti tālu no šejienes un, proti, lielajā klinšu templī Ja bu sim bil (t.i., “es biju, esmu un būšu”)! Caur lieliem un augstiem vārtiem ceļš ved lielās kalna halles iekšienē. Tā ir greznota ar kolonnām, kas visas izkaltas no klints. Starp katru tādu kolonnu, mazākais, divpadsmit vīru augstumā stāv apbruņots milzis, tā ir kā viņš balstītu tempļa griestus. 10] Iekšiene caur arku atšķirta trijās hallēs, bet katras abos sānos stāv septiņi tādi milži, kopā katrā no trim hallēm četrpadsmit milži, tie ir no Dieva izejošo septiņu garu simboli. Bet hallēs tās trijos nodalījumos ir sešreiz septiņi tādi milži; tas parāda, ka Dievs jau kopš visas radīšanas sākuma bija licis sešu laika posmus, un ka katrā šajā bezgala ilgajā un vienmēr iedarbīgā laika posmā visu ir nesuši un visur ir darbojušies tie paši gari. Katra no garās, trīsdaļīgās halles sešām malām ir greznota ar visādiem zīmējumiem un figūrām, no kurām senā gudrība iesvaidītie var atšifrēt visu, ko Dieva Gars ir atklājis šīs zemes pirmgudriem. 11] Triju haļļu galā vēlreiz atrodas I-zis aizklātais tēls, atklātais Ou-sir-iz, un I-zis priekšā vienā altārī cita akmenī iekalti stāv vārdi: Ja-bu-sim-bil! Pie tempļa ieejas abās pusēs vārtiem atrodas divi milži sēdošā stāvoklī un attēlo Dieva četru galveno elementu spēku dabā. Tas, ka viņi sēž, apzīmē kārtību un mieru, kurā tie no Dieva likti, Lai pēc Dieva gribas kalpotu visai radībai. 12] Kāds uzrakts virs vārtiem šīs svētākās vietas apmeklētājam atgādina, ka svētajās hallēs viņam jāieiet ar koncentrētu garu. Kas ienāk pirmajā hallē, tas abus pirmos pīlārus atrod izgreznotus ar pavisam savdabīgiem zīmējumiem un figūrām; tām zem izteiciena “Dieva kari” jāattiecas uz sava veida pasaules cīņu. 13] Nu, te es pats esmu par maz dziļi izglītots senajās gudrībās, lai jums to varētu tālāk un dziļāk izskaidrot! Septiņās dienās es jūs grib aizvest uz turieni, kur jūs paši varēsit to apskatīt. Protams, laika asais zobs pie šīs pirmsenās svētnīcas ir daudz ko iznīcinājis, bet ļoti daudz vēl ir saglabājies pavisam labi un jūs varat ļoti daudz mācīties! 14] Nu, kādas sajūtas tad mūsos sāka uzdīgt! Un mēs tikko varējām sagaidīt dienu, kurā mūsu priekšnieks mūs vestu uz aprakstīto svētnīcu. Kad tā diena beidzot pienāca, un mēs uz mūsu kamieļiem rikšojām uz turieni, kā sāka kvēlot mūsu sirdīs, kad mēs tikai sākām tuvoties mazajam priekštemplim, kam bija jābūt dažu pirmsgudro apbedīšanas vietai! Bet kā mums pukstēja sirdis, kad mēs nonācām lielā klints tempļa vārtu priekšā! Kādu neaprakstāmu iespaidu atstāja to četru personificēto elementu izskats un kad ar degošām lāpām ienācām tempļa iekšējā hallē, mēs gandrīz nebijām spējīgi izteikt ne vārda! Bet kādēļ viss tas mūs tik spēcīgi aizgrāba? Tādēļ, ka tur mēs šķitām esam tuvāk visaugstākai, patiesai Dieva būtnei nekā kaut kur citur pie Memfisas. 15] kad tad raudot un nopūšoties mēs brīnumaino templi atstājām un labais priekšnieks mums daudz ko darīja zināmu par zemes pirmlaikiem, cik ļoti aizkustinoši viss tas mūs ielīksmoja un beigās visu zemi jau sākām uzskatīt par vienu lielu Dieva templi! Vai tajās pāris dienās bija karsts vai vairāk vēss laiks, to mēs pavisam nejutām, jo mūsu prāti bija pilnīgi aizņemti un, proti, vienīgi ar visu to, ko Dieva Pirmgars mums bija vēlējies izskaidrot. Un tomēr mēs acīmredzami kļūdījāmies. Mēs tad gan zinājām daudz, bet I-zis palika aizklāta un aizplīvurota, un neviens mirstīgais nespēja pacelt mūžīgās dievības mistisko plīvuru. 194. Oubratouvisars savējiem rāda Dieva personību Jēzu 1] (OUBRTOUVISARS:) “Tikai mājas, mūsu karstajā zemē es saņemu tās parādības. Es jums tās atstāstīju tik uzticami, kā tās caur visaugstāko Gara žēlastību man tika piešķirtas, un jums visiem par to bija vislielākais prieks, ka jūs par to draiskojaties kā jaunas avis pļavā. Bet cik priecīgi un līksmi jūs arī pie tam bijāt, tad tomēr savās sirdīs jūs tomēr pavisam cēli mani par to apskaudāt, pie kam jūsos arvien lielāka kļuva vēlēšanās arī saņemt tādas parādības. Kad pēc septiņas reizes man zināmā darītā slepenā iekšējā norādījuma ar divdesmit biedriem devāmies ceļojumā uz šejieni, tad bez manis jūs mājas tikko pusi dienas varējāt izturēt. Jūs man sekojāt un šeit esat mani brīnumaini panākušas. 2] Nu mēs esam man parādības norādītajā svētākajā vietā un te ir bezgala daudz vairāk kā Memfisa, Karug zu Korag un lielākais pasaules templis Ja bu sim bil, bezgala daudz vairāk kā slepenības pilnais Izīdas tēls! Jo skatāties turp — pie tā lielā galda! Tā vidū, tērpts rožu sārtā un virs tā zila ieloču mētelī tērpts, virs kura pleciem bagātīgi viļņojas zeltaini mati, ne tikai visaugsti garīgi, bet arī ķermeniski sēž visaugstākā Dieva būtne — visdzīvākais atklātais Izīdas tēls. 209

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Lmin'a'mñumsaanń'räumu ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Pictures part 4 - KNX
'- "' 4* d5 - Bts.i
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Notes 4-1B rates