Views
6 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

vadību, izveidošanu,

vadību, izveidošanu, pilnu atdzīvināšanu un mērķtiecīgu iekšēju organizāciju. 5] Tu nu uzlūko šo zemi un neredzi nekā cita, kā šķietami mirušu matēriju. Es nu gan arī redzu matēriju škietami mirušās formas, bet es tajās redzu vēl ļoti daudz vairāk, ko tu ar savām acīm nekad nevari redzēt. Es tajās redzu saistītas garīgas lietas un būtnes, sajūtu to dziņas un redzu, ka to iekšējā izglītība vienmēr pastiprinās, tāpāt to mērķtiecīgo formu labāks un noteiktāks izskats un attīstība, un es no jauna redzu neskaitāmus garus un gariņus, kas ir nerimstoši darbīgi, kā smiltis kādā romiešu stundu skaitītājā. Te par kādu mieru nav ne runas, un no viņu nerimtīgās darbības veidojas visas un katras dabas dzīvības visa rašanās. 6] Es tev saku, katrā rasas pilienā, kas lai cik gaiši dreb kādas zālītes galotnē, es kā jūrā jau redzu visos virzienos steidzamies miljardiem būtņu! Ūdens piliens ir kādas Dieva domas tikai kāds pirmais un vispārējais ietērps. No tā tad tajā sagūstītie gariņi ņem viņu speciālo apvalku un pēc tam tūlīt jau pastāv kādā noteiktākā formā, kas no vispārējās ārējās jau ir ļoti atšķirīga; bet caur to tad piliens kā ūdens pērle pazūd, un tad kā dzīvību nesošas lellītes tajā jaunveidotajās formās pielien stādiem vai citām lietām pie kurām ūdens piliens izveidojās. Daudzās jaunās formas gaismas un siltuma iespaidā pārveidojas par jaunu un lielāku formu mērķtiecīgu organismu, un tā radušās jaunās būtnes uzsāk jaunu darbību kā sagatavošanos vēlreizējai pārejai kādā vienmēr vairāk un vairāk izveidotā formā, kurā atkal sāk kļūt darbīgas pārejai uz vēl augstāku un pilnīgāku formu. Un tā katras, jau kaut kādā formā iegajušas būtnes darbība nav nekas cits, kā patiesa sagatavošanās augstākai un pilnīgākai formai gara un beigās cilvēka formā tīri garīgas dzīvības nostiprināšanai. 7] Tas, ko es tev saku, nav nekāda fantāzija, bet gan tīrākā un mūžīga patiesība. Es tev par Dieva kārtību vēl ļoti daudz ko varētu pavēstīt tā kā es to esmu visskaidri redzējis un pazīstu. Bet es nu arī zinu, ka šis manas pilnības laiks iet uz beigām, tādēļ man šeit vēl vajag tikai piemetināt lūgumu, lai tad, kad es atkal būšu ļoti dumjš un dažkārt nepatīkams cilvēks, tu ar mani būtu pacietīgs un mani vestu pareizā tev nu zināmā Dieva kārtībā un pa pareizu ceļu. Man pasaulē pamostoties tu būsi ļoti pārsteigts, ka es atkal esmu pavisam dumjš un tumšs un no visa tā, kas ar mani šeit noticis, nezināšu ne zilbi; bet tas viss man tomēr noderēs. 8] Mans nu piespiesti nobriedis kļuvušais gars, šī nepierastā un neparastā stāvokļa noguris, kādu laiku gan izturēsies pavisam miegaini mēms; bet caur tagad vēl nepieciešamo mieru drīz būs spēcināts un pamodīsies un jutīs patiesas dzīvības pilnības, kuras saldumu tas nu dabūn nobaudīt, neatliekamību, un tātad ļoti daudz sekmēs dvēseles pilnīgu izglītību, lai tā viņā drīz top nobriedusi visā patiesībā un spējās, lai pilnīgi pārietu viņu caurstrāvojošā garā. 9] Es nu vēlreiz pusstundu ilgi gulēšu, pēc kāda laika caur tavu roku uzlikšanu tev mani vajag atmodināt. Bet kad es atkal būšu pamodies, liec man palikt uz vietas, līdz es pie šī galda nebūšu pilnīgi pazinis cilvēku Cilvēku! Jo Viņš ir viens ar to, kuru es nu vēl redzu mūžam lielās garu pasaules saulē.” 58. Netiesājat 1] Pēc šiem vārdiem mūsu Corels atkal mierīgi gulēja un CINKA teica: “Nē, ko visu šis cilvēks mums nav pavēstījis! Ja tas viss ir patiesība, tad mēs esam saņēmuši zināšanas, par kādām diez vai kāds pravietis kaut ko ir sapņojis. Nē, es no šī cilvēka dziļākās gudrības esmu kā pilnīgi izsists no sliedēm. — Patiesi, nevienam eņģelim nevar būt dziļāka gudrība!” 2] Arī KIRENIJS saka: “Jā, tam cilvēkam vajag palīdzēt, jo kas tik augsti brīnumains no Tavas dievišķās kārtības te vēl nav ticis atklāts. Mataela atklāsmes bija lielas un lika mums daudz domāt; bet tas viss, ko atklājis šis Corels, ir kas nedzirdēts! Tiko ticams un iedomājams, ka tādi iekšējākie gudrības dziļumi vēl ļaujas ietērpties cilvēciskos vārdos un tad attēloti kā skaidri saprotami. Īsi, šis Corels ir mani pavisam satriecis! Ja viņš to turpmāk arī miesas nomoda stāvoklī varētu pateikt, ak, es nu viņu liktu uz troņa, no kura viņam cilvēkiem būtu jāsprediķo augstākā patiesība, lai viņi jo drošāk sasniegtu viņu esamības un dzīvības īsteno un pabeigtāko uzdevumu!” 3] ES saku: “Pavisam labi, draugs Kirenij! Pagaidām mazāk svarīgi tas, ko viņš savā trešā gudrības stadijā pareģoja, — kaut gan tas ir pilnīga patiesība, — bet gan tas, ka turpmāk par kādu cilvēku nelaužat zizli tādēļ, ka viņš par sevi ir slima dvēsele. Jo jūs visi nu dzirdējāt un sapratāt, ka kādā lai vēl cik slimā dvēselē dus pilnīgi vistīrākais dzīvības dīglis; un ja caur jūsu brālīgām pūlēm dvēsele tiek padarīta vesela, tad jūs esat ieguvuši to, ko jums mūžīgi nevarēs samaksāt neviena pasaule! Kādu labumu pēc 58

tam var atnest šāds pilnīgs cilvēks! Kas izmērīt tā sekas?! Jūs, cilvēki, to nezināt, bet Es zinu, cik tālu tādas pūles ir pūļu vērtas! 4] Tādēļ Es jums saku: Vienmēr esat līdzcietīgi arī pret lielākiem noziedzniekiem un grēciniekiem pret jums un pret dievišķiem likumiem. Jo grēkot iespējams tikai slimai dvēselei, veselai gan nekad, tā ka vesela dvēsele pavisam nevar grēkot; tā kā grēks vienmēr ir tikai slimas dvēseles sekas. 5] Bet kas no jums, cilvēkiem, kādu dvēseli var tiesāt un sodīt kāda likuma pārkāpuma dēļ, tā ka jūs tak visi stāvat zem tā paša likuma?! Bet viens Mans likums pastāv tieši tajā, ka jums neviens nav jātiesā! Ja jūs tiesājat savu tuvāko, kas nogrēkojies pret Maniem likumiem, tad jūs līdzīgā mērā grēkojat pret Manu likumu! Bet kā jūs paši kā grēcinieki varat sodīt un nolādēt kādu citu grēcinieku?! Vai tad jūs nezinat, ka kamēr jūs savu dvēselē slimo brāli vainas izpirkšanai pārāk cietsirdīgi nolādat, ar to jūs arī sev esat izteikuši dubultu lāsta spriedumu, kas jums, ja pēc apstākļiem arī ne šeit, reiz tiks izpildīts. 6] Ja kāds no jums ir grēcinieks, tas lai no tiesneša amata atkāpjas; jo ja viņš tiesā, tad viņš pats sevi notiesā dubultai pazudināšanai, no kā viņam būs grūtāk atbrīvoties nekā tam, ko viņš ir notiesājis un nolādējis. Vai tad viens aklais jebkad var vest kādu otru aklo, vai likt viņu uz pareiza ceļa?! Jeb vai kāds kurlais otram kurlam var ko pastāstīt par mūzikas harmonijas iedarbību, kā tas vistīrāk tika pieredzēts pie Dāvida?! Jeb vai viens klibs var otram teikt: “Nāc šurp, es tevi vedīšu uz viesnīcu!”?! Vai tie abi drīz nepaslīdēs un neiekritīs grāvī?! 7] Tādēļ pirmām kārtām ievērojat, ka jūs nevienu netiesājat, un lieciet to pie sirds arī visiem tiem, kas reiz kļūs jūsu mācekļi! Jo šo Manu mācību ievērojot jūs no cilvēkiem audzinat eņģeļus, bet neievērojot velnus un paši sev tiesnešus. 8] Uz šīs pasaules gan neviens nav pavisam pilnīgs; bet tomēr prātā un sirdī pilnīgākie lai ir savu slimo brāļu un māsu vadoņi un ārsti, un lai tas, kas pats ir spēcīgs, lai nes vājo, citādi viņš pakritīs kopā ar vājo un abi vairs netiks no vietas! 9] Bet lai jūs visi to pamatā pareizi un patiesi saprastu, tādēļ Es jums tieši ar šo Corelu devu īsti rokām aptveramu piemēru, no kura jūs varat pazīt, cik tas ir ļoti kļūdaini kādu noziedznieku tiesāt pēc jūsu veida. Pasaulē gan jūsu tiesas veids vienmer paliks un tirānijas pūķa dimantcietā galva ar grūtībām jebkad tiks pilnīgi samīta — jo zeme tieši tādēļ ir pārbaudījumu pasaule Maniem topošiem bērniem —; bet starp jums tā nav jāpaliek, jo starp jums debesis sēj augļus, apgādātus ar bagātīgiem sēklas graudiem. 10] Ja jūs nu baudat Manas dedzības augļus, tad neaizmirstiet tos no tiem izkritušos sēklas graudus cik iespējams bagātīgi izsēt jūsu brāļu un māsu sirdīs, lai tie tur spēj uzdīgt un nest bagātīgus un veselus augļus! Bet kā no sirdīliktās sēklas grauda rodas jauns brīnumains auglis, to gandrīz visā skaidrībā rādīja Corels. Tātad dariet pēc tā, un jūs kā paši no sevis jau pievilksiet dzīvību un tieši caur to iegūsiet mūžīgo dzīvību visā jums nu zināmā pilnībā! Pēc šī roku uzlikšanas akta tas jums ir dots iespējami precīzākai ievērošanai un lietošanai! 11] Bet nu ir pienācis laiks, kad tev, Cinka, Corelam vajag uzlikt rokas pretējā kārtībā, lai viņš pamostas; bet tad, kad viņš pamodīsies, tu, Markus, dod viņam vīnu ar nedaudz ūdens, lai viņa miesa atgūst iepriekšējo spēku! Bet kad viņš pamodīsies un sāks runāt kā iepriekš, tad nedusmojieties un nemaz netagādiniet viņam to, ko viņš savā ekstāzē ir runājis; jo tas viņā varētu panākt miesisku zaudējumu. Bet arī neizsmejiet viņu, ja parādās kāda muļķība! Bet gan pavisam lēnām pievērsiet viņa uzmanību Man; bet pie tam tikai nekādu pārsteidzību, jo caur to viņam uz ilgu laiku varētu daudz ko samaitāt! Un tagad tu, Cinka, ej pie sava darba, kamēr Markus jau ir te ar vīnu un ūdeni!” 59. Corela materiālistiskā ticība 1] Cinka nu uzlika Corelam rokas pretējā kārtībā un viņš tūlīt atvēra acis un pamodās. Kad Corels bija pilnīgi pamodies, Es pamāju vecajam viesnīcniekam Markusam Corelam pasniegt nedaudz ar ūdeni atšķaidītu vīnu, jo viņu ļoti mocīja slāpes. Markuss to tūlīt darīja un ļoti izslāpušais Corels ar vienu vilcienu iztukšoja pavisam krietnu kausu un lūdza vēl vienu pilnu kausu, jo viņam vēl slāpa. Markuss Man jautāja, vai viņam tā kas gan jādara. Un Es to apstiprināju, tikai atzīmēju, ka otro reizi viņam jādod vairāk ūdens nekā vīns. Markuss tā darīja un tas Corelam nāca par labu. Bet kad viņš tā bija spēcinājies, viņš aplūkojās apkārt un apskatīja apkārtni, kuru viņš pavisam labi vēl varēja saskatīt, kaut gan saule jau ļoti sāka tuvoties rietam. 59

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...