Views
7 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

varu teikt, ka es to

varu teikt, ka es to visu nebūtu sapratis; man tas viss gan ir īsti skaidrs, tikai man liekas, ka uz šīs zemes viss tas man reiz varētu kļūt neskaidrs un tas mani padarītu nelaimīgu! Jo viss tas, ko mēs no Tavas svētās mutes nu dzirdējām tomēr tik nedaudz par augstu pāri pat vispamodinātākam cilvēka prātam; tādēļ par dažu ko neliels papildu paskaidrojums varbūt gan nebūtu dēvējams par veltīgu!” 2] ES saku: “Draugs, jums, romiešiem ir ļoti labs sakāmvārds, kas skan apmēram tā: Longum iter per praecepta, brevis et efficax per exempla! (Pamacības ceļš ir ilgstošs, piemēra īss un iedarbīgs! Izd.). Redzi, tas arī šeit pavisam labi ļaujas tikt pielietots! Gaidi uz turpmāk sekojošiem piemēriem, kurus Es jums brīnumainā veidā došu skatīt. Tie tev padarīs gaišu to, kas te tagad vēl ir neskaidrs; bet pavisam tīri tu to sapratīsi tiki tad, kad pār jums nāks mūžīgās patiesības tīrais Gars un vedīs jūs Debesu un visu pasauļu tīrā patiesībā. 3] Vai tad tu nepamani, ka jau dabā visu stādu un dzīvnieku augšanai ir tikai viens likums?! 4] Redzi, visi stādi un dzīvnieki aug un vairojas no iekšienes; no zemes krituma viņi sev pievelk atbilstošas vielas un beidzot caur tūkstots kanāliem sevī pašā vai savā dzīvībā tās attīra. 5] Pamatā dzīvnieki ņem viņu barību no tiem pašiem avotiem; — tikai tā iepriekš vai nu stādu organismā vai zemāku dzīvnieku sugu jau daudz vairāk attīrītā gaļā ir daudz vairāk attīrīta kā sākotnēji zemes humusā. 6] Cilvēks no stādu pasaules tāpat kā arī no dzīvnieku pasaules beigās bauda jau vissmalkāko un tīrāko. Viņu vairs nebaro siens, zāle un salmi. No stādiem viņš galvenokārt bauda tikai graudus un no kokiem cēlākos, medus saldos augļus. No dzīvniekiem viņš visvairāk bauda tikai atzīti tīrāko un viņam pretīga pavisam netīru dzīvnieku gaļa. 7] Bet cik daudz noviržu, nomaldīšanās un sānceļu ir šīs laicīgās stādu un dzīvnieku pasaules attīstībā, un tomēr katrs sasniedz savu mērķi! Kāda uzmanīga pētnieka acis nevar nepamanīt, ka te viena lieta vienmēr kalpo otrai un vienas uzplaukums un tālākdzīvošana tad ir otra uzplaukums un tālākdzīvošana. 8] Dvēseles dzīvībai vajaga iziet caur dažādiem dabas elementiem. Vispirms tā ir ēterī; tad caur līdzīga ar līdzīgu, vienāda un radnieciska saķeršanos tā koncentrējas. Caur to kļūst smagāka un vispirms sevī pašā noslīd savas pašas centrā, kļūst smagāka un jūtamāka dzīvības substance. 9] Kā gaiss tā atkal koncentrējas kā augšā ēterī no tā top mākoņi un migla, un tie atkal koncentrējas un kļūst par ūdens pilieniem un krīt no gaisa uz zemi lietū, krusā, sniegā, rasā un zināmos apvidos kā apliekoša u nepārtraukta tvaika veidošanās un mitri nokrišņi. 10] ūdenim, kā gan vēl ļoti pakārtotam, bet jau virs ētera un gaisa stāvošam dzīvības elementam īsti daudzpusīgi jau atkal vajaga sākt kalpot augstāk stāvošiem dzīvības kondensācijas pasākumiem. Tam vajaga rupjākā matērijā reiz vairāk un pavisam par akmeni sacietējušo dzīvību mīkstināt un veicināt tās uzņemšanu un tālāk nogādāšanu sevī pašā, tas ir, ūdens elementā; tas ir kāds pirmais pakalpojums. 11] Pēc tam savus dzīvības garus vai zināmā mērā dvēseliskas substances partikulas tam vajaga nodot stādos. Ja partikulas pamazām un vairāk un vairāk izveidojas par noteiktas inteliģences formām, tad tās atkal tiek uzņemtas no ūdens un no tvaikainā gaisa un ūdenim vajaga tām sagādāt vielas jaunām un brīvākām dzīvības formām. Tā ūdens vēl vienmēr kalpo savā sfērā, kaut gan no tā ik stundas kļūst brīvas un vairāk un vairāk pastāvīgas miljards reiz miljards dvēseles dzīvības inteliģences mazas daļiņas. 12] Bet stāda dzīvībai vēlreiz vajaga pieņemt un veikt vairākus nu jau komplicētākus pakalpojums. Ūdens pakalpojumi vēl ir ļoti vienkārši, kamēr stādu pakalpojumi dzīvības tālākai nosūtīšanai pie lai vēl cik vienkārša stāda tuvākos aplūkošanas jau ir salikti kopā ļoti daudzi. 13] Vēl daudzējādāki un daudz nozīmīgāki ir pakalpojumi dvēseles dzīvības tālākai paaugstināšanai pat vispirmos un vienkāršākos dzīvniekos, kuri stāv vistuvāk stādu pasaulei. Un tā pakalpojumi katrā vienā augstāk stāvošā dzīvības formā kļūst arvien komplicētāki. 14] Ja dvēseles dzīvība reiz ir pilnīgi pārgājusi cilvēka formā, tad pakalpošana ir tās pirmais noteikums. Tad ir dažādi dabas pakalpojumi, kas katrai cilvēka formai ir uzlikti kā “vajaga”; bet līdzās tad ir arī neskaitāms daudzums brīvi un vēl vairāk morāliski brīvākie pakalpojumi, kurus cilvēks pārņem izpildīšanai. Un ja viņš visos virzienos ir uzticami paklanījies, tad caur to viņš arī pats sevi ir pacēlis augstākā dzīvības pilnībā. Nu, tas gan notiek pie nedaudz cilvēkiem, kuri jau kopš dzimšanas ir tikuši nolikti augstākā dzīvības pilnībā; bet pie citiem cilvēkiem, kas, tā teikt, tikko vēl stāv pie dzīvnieka līnijas tas šaipusē neiet, un visu tālāka izglītošana notiek tikai viņpusē, −bet vienmēr uz kalpošanas pamatceļa. 98

95. Kalpošanas mērķis 1] (KUNGS:) “Caur kalpošanu visvairāk tiek vingrināta un veicināta pazemība; jo pakārtotāks bieži šķiet kāds pakalpojums, jo derīgāks tas ir dzīvības patiesai izglītībai. Bet pati pazemība nav nekas cits kā sevī pašā vienmēr lielāka un spēcīgāka dzīvības kondensācija, kamēr augstprātībai vienmēr ir nestabils veids un izkaisās bezgalībā un beigās ir gandrīz pilnīga dzīvības zaudēšana, ko mēs gribam nosaukt par otro vai garīgo nāvi. 2] Augstprātībā visai kalpošanai ir beigas un tātad arī visai tālākai dzīvības izglītībai un apmācībai. Ja augstprātības pilnā valdīšana pār citiem būtu noteikta dzīvības apmācībā, tad no Manis noteikti būtu dota tāda kārtība, ka katram cilvēkam būtu kaut kādas neierobežotas tiesības valdīt, bet tā ka tas ir pret Manu mūžīgo kārtību, tad katram cilvēkam un eņģelim vajaga kalpot un beigās tieši mūžīgā un vienmēr lielākā un plašākā kalpošanā atrast lielāko svētlaimi. 3] Bez kalpošanas tātad īstenībā nav nekādas dzīvības, nekāds tāds izturīgs ilgums, neāda laime, nekāda svētlaime un nekāda mīlestība, nekāda gudrība un nekāda dzīvības bauda, ne šeit, ne viņpasaulē, un kas kādas debesis iedomājas bez kalpošanas, pilnas laiskuma un bezdarbīgas līksmības, tas ļoti maldās. 4] Jo tieši tādēļ augsto debesu svētākie gari saņem kādu gandrīz Man līdzīgu spēku un varu, lai Man un visiem cilvēkiem jau uz šīs dzīvības pārbaudījuma pasaules var jo krietnāk kalpot. Kādam nolūkam viņiem citādi gan tas būtu noderīgi, ka viņiem piemīt kāds pat radošs spēks un vara? Vai nekā nedarīšanai gan vajadzīgs kāds spēks un kāda gudrība? Ja viņu darbība un pakalpojumi jums jau šai Zemei ir neaprakstāmi svarīgi, cik ļoti svarīgiem tiem vajag būt visai garu pasaulei un no tā visai bezgalībai! 5] Arī Es tādēļ nenācu pie jums, lai no jums audzinātu dīkdieņus vai jūs izglītotu tikai lauku apstrādāšanai, lopu audzināšanai un līdzīgi, bet gan lai no jums izaudzinātu čaklus strādniekus debesu lielajam vīna kalnam. Mana mācība jums visiem virzīta uz to, lai, pirmkārt, jūs paši patiesi pilnveidojaties jūsu iekšējās dzīvības sfērā un, otrkārt, lai jūs tad paši kā dzīvības pilnīgi Man jau šeit un pavisam sevišķi reiz taipusē Manā valstībā vēlaties būt un jums jābūt krietnākiem un spēcīgākiem strādniekiem. 6] Ja tas nebūtu Mans galējs nolūks un Es jums teiktu: “Esat darbīgi tikai šeit; reiz taipusē manā Valstībā pilnīgi varēsit atpūsties vienās izpriecās un visu mūžību blenzt uz visu Dieva godību!”, tad Man Pašam vajadzētu būt muļķīgākam kā kādam muļķīgākam no jums. Ja, jūs mūžam apbrīnosit Dieva godību, bet ne bez darbības; jo tieši no jūsu darbības atkarāsies pavairot Dieva brīnumus un tos darīt arvien diženākus un krāšņākus! 7] Es gribu, ka no šī laika caur jums, Mani bērni, tiek pilnīgi realizētas Manas domas un idejas, šeit, jau jūsu brāļu un māsu dvēselēm, sirdīm un gariem, bet Viņpasaulē visā lielā tiešamībā n viņu iekšējākās garīgās izcelšanās sfēras līdz viņu vipārējākai materiālai izglītībai un no tā — uz vēlreizēju atvešanu atpakaļ pavairotā, tīrā un patstāvīgā garīgā dzīvībā. Un tam nolūkam, Mani draugi, būs vajadzīgs bezgala ilgs laiks, pacietība un liels darbīgums un tikpat liela un visu patveroša gudrība un spēks! 96. Ieskats radības noslēpumos 1] (KUNGS:) “Neticat, ka kāda pasaule, kā šī mazā Zeme, var tikt radīta no šodienas līdz rītam un pēkšņi tikt apdzīvota. Tam ir vajadzīgs jūsu uztverei neiedomājami daudz miljardu zemes gadu. Cik jums neiedomājami ilgs laiks vajadzīgs vienīgi tam, līdz kāda pasaule kļūst nobriedusi kāda cilvēka attīstībai! Cik daudzām stādu un dzīvnieku sugām caur to rūgšanu un trūdēšanu zemes augsnē vispirms vajaga būt mēslojušām, līdz uz tās virsmas un tās stādu un dzīvnieku trūdos ir izveidojies tas humuss, no kura kāda pirmā spēcīgā dvēsele varētu ņemt viņas miesu un pie dievišķās kārtības to tā iekārtot, ka tai vajadzētu kļūt visai noderīgai un spējīgai līdzīgu pēcnācēju radīšanai, lai gatavām un brīvām, bet vēl neiemiesotām dvēselēm vairs gadu simtiem ilgi nav nepieciešams no iztvaikojumiem sakoncentrēt miesu, bet gan to radīt daudz īsākā ceļā kādā ar visu nepieciešamo jau pilnīgi apgādātā mātes klēpī. 2] Redzat, tam visam vajadzīgs daudz laika un daudz gudrības, daudz pacietības un bezgalīgs spēks! Bet tā kā jūs un vēl mazāk Es nekad nepārtrauksim domāt un satvert idejas, tad radīšana arī mūžam turpināsies. Jo tukšu domāt nevaru ne Es un arī jūs to nevarat! Bet, ja doma reiz tiek sajust kā Kaut kas , tad tai vajaga būt kādā formā, bet ja tā riez ir kā forma, tad tā jau arī ir garīgi ietērpta un stāv mūsu priekšā kā gaismu uzņemt spējīga, citādi mēs to nevarētu pamanīt kā kaut ko izveidotu. Tātad cik ilgi 99

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...