Views
4 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

3] Zāles, kuras Es tiem

3] Zāles, kuras Es tiem pieciem sākumā vakarā norīkoju, noteikti nebija saldas un gardas, bet Mana lielā mīlestība uz viņiem tās atzina par nenovēršami nepieciešamām viņu pilnīgai izdziedināšanai un tā tās rūgtās zāles arī bija Manas mīlestības uz viņiem augstākais akts. Caur to viņi no rīta jo vieglāk tika izdziedināti no visām slimībām, un viņiem jasaka, vai baudīto rūgto zāļu dēļ kāds uz Mani var būt dusmīgs! 4] Bet ja kāds, vadīts tikai no dusmām un atriebības jūtām, iedomāto noziedznieku moka un spīdzina, tad caur to viņš jau ir daudzkārt lielāks noziedznieks, un kārdeiz viņam arījo vairāk nāksies nobaudīt rūgtāko. 5] Ar kādu mēru jūs mērojat, ar tādu pat mēru jums kādreiz atkal tiks atmaksāts. Kas mēra ar patiesu mīlestību, tam tā arī tiks atmaksāts; bet kas mēra dusmās un atriebībā, tam viņa izdziedināšanai atkal tiks pasniegtas tieši tās pašas zāles dubultā mērā un viņš ne sekundi ātrāk neiznāks no viņpasaules rūgtākās iestādes, līdz katra šķiedra pie viņa dvēseles nav kļuvusi balta un maiga kā vilna. 6] Es nu jums vispārīgi esmu rādījis cilvēka patieso dabu un būtību, un jūs nu vairs nevarat teikt: “Mēs to nezinājām!” Bet tā ka nu jūs to zināt, tad arī dariet pēc tā un māciet to arī tiem, kuri stāv zem jums un līdz šim paši nezina ko viņi dara! Tad jūs kā patiesi un veseli līdzstrādnieki Manai Valstībai uz šīs zemes būsiet darbīgi pareizā un labākā mērā, un visos jūsu ceļos un takās jūs pavadīs Mana labpatika. Bet ja jūs atkal kaut kur darbosieties pēc jūsu senās dabas, te atcerieties, ka jūsu dvēselēm atkal ir uzbrukusi kāda slimība un tad lūdzat, lai Es jūs no tās izdziedinu un jūs nekrītat pašu dubultās ciešanās! 7] Ak jūs, kas jūs tiesājat un ar jūsu spriedumiem nabaga slimās dvēseles padarat vēl slimākas nekā tās bija iepriekš; padomājiet tak nopietni, kas jūs pēc patiesības esat un kam jums jābūt un kas jums jādara pēc Kunga kārtības. Jums tiesnešiem un galveniem varas nesējiem pie ļaudīm, kas beigās tak atkal ir viss jūsu spēks, vara un gods, jums jābūt jūsu ļaužu patiesiem tēviem un kā tādiem jums ļoti jārūpējas par jums uzticēto daudzo bērnu pilnīgu veselību un ar visu mīlestību un patiesi tēvišķām rūpēm jārūpējas par viņu dvēseļu svētību! Jums nav jābūt miesas ārstiem, — bet toties jo vairāk patiesiem dvēseļu ārstiem! 8] Bet ja jūs redzat, ka jūsu bērni neievēro jūsu tēvišķos likumus un šad un tad pret tiem īsti spēcīgi nogrēko, vai jums pieklātos, zināmā mērā kā par atbaidošu piemēru vienu vai otru bērnu spīdzināt un beigās pat piesist krustā! Varbūt kādreiz tā ir darījis kāds varas kārs tēvs, tomēr daudzus tādus piemērus pasaules vēsture neuzrādīs. Bet jūs, labākie vecāki, savus bērnus, kas ir kļūdījušies, mazākais, šķietami nopietni gan sabārsiet, un neatliekamā gadījumā arī sodīsiet ar dziedinošu soda rīksti. Ja bērni pēc tam labosies, jums par to būs liels prieks, jo jums būs īsta bauda savu bērnu dvēseles savā priekšā redzēt spirgtas un veselas. 9] Tātad jūs, varenie tiesneši, esiet tādi arī pret visiem cilvēkiem un jūsu līksmei nekad nebūs gala. Iedomājieties sevi to vietā, kuriem pēc likuma vajag jums paklausīt un pieņemt un ievērot jūsu likumus! Vai tas jums nedarītu labu, ja viņi kā jūsu tiesneši būtu pret žēlsirdīgi un ar jums apietos iespējami saudzīgi!? Ko jūs saprātīgā kārtā varat vēlēties lai viņi vēlētos darīt jums, ja jūs viņu priekšā stāvētu ar slimām dvēselēm, to dariet arī viņiem, ja viņi ar viņu slimām dvēselēm stāv jūsu priekšā! 39. Tuvākā mīlestības mūžīgais princips 1] (KUNGS:) “Redzi, tajā atrodas visu Mozus likumu un visu praviešu pareģojumu praktisks izskaidrojums: Mīliet Dievu pār visu kā jūsu mūžīgo Tēvu, bet jūsu nabaga un dažējādi slimos brāļus un māsas visos apstākļos kā sevi pašu, tad jūs kā patiesi, dvēselē veseli mūžīgā Tēva debesīs bērni, kļūsiet tikpat pilnīgi kā Viņš Pats ir pilnīgs, — uz ko jūs īstenībā esat izraudzīti! Jo kas te nebūs tik pilnīgs, cik pilnīgs ir Tēvs debesīs, nenāks pie Viņa un uz mūžību neēdīs pie Viņa galda. 2] Redzi nu, tu Mans Kirenij, tajā tev ir viss, ko tu iepriekš uzskatīji kā grūti uzvaramu pasaules ļaunumu! Protams, pasaulē starp cilvēkiem iesakņojušos melus gan ir grūti apkarot, jo tie ir dvēseles grūti uzvarama pamatslimība; bet caur patiesību, kas izriet no mīlestības kā gaisma no liesmas, ar meliem viegli var tikt galā. Bet ja tev gaisma ir vajadzīga tikai lai apgaismotu kādu tukšu istabu, vai kāds tevi cildinās kā gudru, ja tu istabu mīļāk tūlīt aizdedzini un caur to iznīcini?! Tādēļ Manam vārdam un Manai mācībai nav jātiek tālāk izplatītai caur zobenu! 3] Ja tu gribi dziedināt kādu, kuru moka kāds ievainojums, tad līdzās dziedināmam ievainojumam tev nevajag viņam cirst jaunu un vēl desmitkārt ļaunāku ievainojumu; ja tu to darītu, tad būtu labāk, ka 40

tu ievainotajam seno ievainojumu būtu atstājis neārstētu. 4] Patiesi, kas Manu Vārdu un Manu mācību izplatīs ar zobenu rokās, tas par savu dedzību no Manis nesaņems nekādu svētību, bet gan pats tiks izstumts lielākā tumsībā! Ja tu nakts laikā kādu istabu apgaismo ar tīras eļļas lampu, tad visiem, kas tajā ir, būs iepriecinoša gaisma; bet ja tu aizdedzini visu istabu, tad visi tevi sāks nolādēt un no tevis izvairīsies kā no trakojoša āksta. 5] Kas te sprediķo dvēseles svētībai, tas lai runā gan sadzirdamiem, bet mierīgiem vārdiem, un lai nekliedz, kā kāds trakojošs, kas plīst aiz dusmām un niknuma; jo dusmās trakojošs cilvēks ar savu mežonīgo kliegšanu nevienu nelabo. Viņš panāk, ka klausītāji viņu vai nu izzobo un izsmej; un ja viņš kliedz vēl ļaunāk, beigās viņu ar pātagām vai kulakiem pat padzen no draudzes. 6] Lai neviens savam brālim nesaka samierinošu vārdu, ja viņš paša krūtīs jūt dusmu ērkšķi, jo savā dusmu dedzībā beigās pats pārrunājas, sadusmojas, un caur to savu brāli ne tikai nepierunā uz saticību, bet gan tikai vēl vairāk izaicina uz pretējo un nodomāto labo mērķi atgrūž atpakaļ tālu aizmugurē! 7] Jā, pie Manas mācības izplatīšanas jums vienmēr jārāda tikai laipnu vaigu; jo ar Manu mācību jūs pie cilvēkiem ejat ar draudzīgāko un prieka bagātāko vēsti no debesīm un jums viņiem to arī vajag pasludināt ar priecīgāko un draudzīgāko vaibstu! 8] Bet ko tev kāds teiktu, ja tu pie viņa nāktu un viņu ielūgtu prieka mielastā un ielūgumu izteiktu sekojošā veidā: “Klausies, tu nevērtīgais un Dieva nolādētais grēciniek! Tavu grēku un Dieva taisnīguma dēļ es tevi gan nicinu, bet tomēr nāc, un ar visiem manā rīcībā esošiem varas līdzekļiem pieprasu tev jo noteiktāk nākt uz manu prieka mielastu, pretējā gadījumā es tevi uz visiem laikiem nolādētu; bet ja tu nāc, tad mazākais prieka dienā tev jābūt drošam par manu žēlastību un prieka vēlējumu!” 9] Saki Man, kādu seju ielūgtais rādītu uz tādu ielūgumu, un vai noliktais prieka mielasts viņam arī būtu prieka mielasts! Es domāju, ka par tādu ielūgumu pateiksies katrs lai vai cik dumjš cilvēks! Ja viņš jūtas vājš, viņš gan nāks, lai ar to no saviem pleciem noveltu piedraudētās smagās sekas, bet ja viņš jūtas pietiekami spēcīgs, tad viņš rupjo ielūdzēju satvers un izmetīs no savas mājas. Un ka viņš tādu ielūgumu noteikti nepieņems, tas pats par sevi viegli saprotams. 10] Tieši tādēļ pie Manas mācības izplatīšanas, kas arī no debesīm ir ielūgums uz patiesu prieka mielastu, pirmām kārtām jāievēro tas, lai visi tie, kuri starp zemes cilvēkiem grib izplatīt Manu mācību, starp cilvēkiem uzstājas kā patiesi sūtņi no debesīm un sludina Evaņģēliju pilni draudzības un mīlestības. Jo kaut ko ārkārtīgti iepriecinošu un labu tak nevar pavēstīt ar pēkšņās dusmās iekarsušu izķēmotu seju. Un ja kāds to darītu, tad viņš būtu vai nu nelga vai jokdaris un kā tāds pilnīgi nepiemērots Manas mācības izplatīšanai. — Vai tu un arī jūs visi citi šo Manis nu teikto esat labi sapratuši?” 11] Pavisam satriekts no tādas Manas pamācības patiesīguma KIRENIJS saka: “Kungs, Tu vienīgi patiesais, es to visu esmu labi sapratis, un kas attiecas uz mani, visā un katrā es pie tā stingri turēšos. Dabīgi, par visiem citiem es nevaru galvot, bet es domāju, ka viņi visi Tevi ir sapratuši tikpat labi kā es. Bet vienlaicīgi es nu saprotu, ka pie manām iespējami labākām zināšanām, sirdsapziņas un gribas es tik rupji un bieži esmu nogrēkojies pret cilvēci! Kas gan šos manus grēkus vērsīs par labu tiem, pret kuriem es esmu nogrēkojis?” 12] ES saku: “Par to nekad neraizējies, bet gan tikai par turpmāko! — Bet nu tūlīt nāks kas jauns!” 40. Somnabulisms un tā pielietošana 1] KORNĒLIJS pienāk tuvāk pie Manis un jautādams saka: “Kungs, tavas pārdievišķās runas un mācības laikā Tu nu devi mājienu par to, ka kāds garīgi pilnīgs cilvēks kādam citam varētu uzlikt rokas un šis otrs tūlīt pēc tam varētu nonākt hipnotiskā miegā un ar veselīgu dvēseli runāt gudras runas — un lai citādi viņš būtu lai cik akls un pilnīgi dumjš cilvēks! Ja es tikai tomēr varētu redzēt kādas tādas ārstēšanas norisi, tad es zinātu, kā tāds dziedināšanas mēģinājums, ja tas kaut kur būtu nepieciešams, no kāda ir uzsākams. Bet ja tādā dziedināšanā ir īsts nemākulis, tad pat pie labākās gribas neko nevar uzsākt un tātad arī neko panākt. — Vai tu man par to vēlētos uzticēt ko tuvāk?” 2] ES saku: “Ak jā, īsti labprāt, jo miesas un dvēseles zaudētās veselības atjaunošanai šis akts ir pilņigi nepieciešams! Jo jau tikai rokas uzlikšana mazina pat spēcīgākās miesas sāpes, un pa lielākai daļai tā sekas ir, ka cilvēks, kuram tu stingrā ticībā, ar spēcīgu gribu viņam palīdzēt, esi uzlicis rokas, kļūst gaišredzīgs un tad pats var noteikt noderigas zāles, kurām, pielietotām saskaņā ar priekšrakstu, vajag viņam nest pilnīgu izdziedināšanu. Dabīgi, pretējā gadījumā, ja tas notiek pret viņa priekšrakstu, te ar viņa 41

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...