Views
8 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

4] Bet pēc kāda laika

4] Bet pēc kāda laika saderinātais to uzzina un viņa sirds pie tam kļūst ļoti skumja. Dusmu un niknuma pilns viņš nu pavisam nopietni apņemas par neuzticīgo nekad vairs nedomāt; bet jo vairāk viņš to apņemas, jo vairāk viņš par viņu domā un slepenībā vēlas, lai viss sliktais, ko viņš no svešām mutēm par meiteni dzirdējis, varētu būt tīrākie meli. 5] Tomēr beigās viņš meiteni redz saejamies ar kādu citu! Te viņš aiz dusmām slepenībā vai sprāgst, un ar visu spēku grib par neuzticīgo vairs nedomāt; bet īsti kvēlojošās domas viņu tā nomoka, ka līdzās tam neviena cita veselīga doma gandrīz vairs neatrod vietu. Dienu un nakti viņam vairs nav ne miera, ne atpūtas, viņš bieži rūgti raud un neuzticīgo nolād. 6] Jā, bet kādēļ tomēr tas viss? Vai viņš nav stingri apņēmies neuzticīgo nekad vairs neatcerēties?! 7] Bet viņa mokās pie viņa nāk kāds patiess draugs un viņam saka: “Draugs, tu savai saderinātai tomēr nedaudz nodari pāri. Redzi, caur savu šķietamo vieglprātību viņa tikai gribēja izpētīt tavu mīlestību; jo viņa zināja un viņai vajadzēja zināt, ka viņa ir nabaga meitene, bet tu esi bagāts. Viņa tiko aptvēra iespējamību, ka tu varētu ņemt viņu par likumīgu sievu. Tavu viņai piedāvāto mīlestību viņa pa pusei turēja par izzobošanu un pirms pilnīgas rokas sniegšanas nodomāja nedaudz pārbaudīt, vai tu viņu tā mīli, kā skan tavi vārdi. Jo bēdīga pieredze nabaga meitenei pārāk bieži mācīja, ka tadi bagāti jaunekļi, kāds esi tu, ar nabaga meitenēm dzen tukšu un vieglprātīgu spēli. Bet tava meitene nu redzēja, ka tu ar viņu tomēr esi domājis nopietni, un tādēļ mīl tevi vairāk, kā tu to jebkad varētu ticēt. Kopš viņa tev apsolīja mīlestību, savā sirdī viņa tev nekad vairs nebija neuzticīga. — Nu tu, aklais fanātiķi, jau zini, kā ar viņu ir. Dari nu, kā tu gribi!” 8] Vai tu, Kirenij, gan domā, ka dziļi aizvainotais pielūdzējs par skaisto, bet nabadzīgo meiteni nu neko vairs negrib dzirdēt un viņu redzēt, kā viņš to bija nodomājis? Ak, pavisam nē. Viņa drauga runa viņam bija pavisam patīkama un viņš tiko varēja sagaidīt acumirkli, kurā savai iemīļotai uz visiem laikiem sniegtu roku. 9] Un tāpat izies arī mūsu Cinkam! Viņš nu gan ēd un dzer, itkā brīnumainais viņam nemaz vairs nerūpētu; bet savā iekšienē viņš nu ar to ir daudz vairāk nodarbināts, nekā bija jebkad iepriekš. Tādēļ neraizējies par to! 10] Es pazīstu visus cilvēkus, un zinu, kas viss te notiek viņu sirdīs. Turklāt arī tikai no Manis iziet justu sirdī vadība, kur tas ir vajadzīgs, tur Es zinu, kas Man darāms. Tādēļ esam nu labā omā un ēdam un dzeram kas te ir likt priekšā, jo šīs dienas pēcpusdienai mums ir vajadzīgs nedaudz vairāk miesas spēcinājuma un vēlu nāksim vakariņās!” 11] Visi nu ēd īsti līksmi un priecīgi un daudzi slavē Dievu to Kungu. Daži pat uzskāk dziedāt, bet izņemot Herme, tur nebija neviena krietna dziedātāja. Viņš no vairākiem tiek uzaicināts, lai kaut ko dziedātu; bet viņš īsti negribēja piekrist, jo viņš baidījās muzikālo romiešu kritikas un tādēļ ļāva sevi ļoti lūgt. 12] Bet viņš (HERME) runāja: “Mani draugi un kungi! Es Dievam tam Kungam dziedu dziesmu sirdī; Izraela Kungs to noteikti dzird ar labpatiku. Ja es to dziesmu dziedātu jūsu ausīm, tad varbūt dažu netīru toņu dēļ tā tomēr nepatiktu. Tas tad man sagādātu kaunu un dusmas, kas nebūtu labi ne man, ne jums. Tādēļ es sirds dziesmu labāk nedziedu skaļi, bet gan pavisam klusi sirdī. Uz ko tā attiecas, tas to noteikti saprot!” 13] ES saku: “Tev ir taisnība, Herme! Dziedi tikai tā vienmēr savā sirdī! Tāda dziedāšana Dieva ausīm skan daudz patīkamāk, nekā skaļa, bezjēdzīga činkstēšana, caur kuru tiek kutināta tikai miesīgā auss, bet sirds pie tam paliek auksta un neskārta. 14] Bet ja pie izdevības tiek jau dziedāts arī ārēji, tad tam jānotiek tikai tad, ja sirds jau tik pārpilna mīlestības jūtu, ka caur mutes balsi vajag sākt atvieglināt sirdi, lai zināmā merā nenosmaktu pārāk spēcīgas mīlestības uz Dievu saviļņojumā. Tad Dievam patiesi ir patīkama ārēja dziedāšana. Bet viņam jādzied ar tīru balsi, kas dabu vēl vairāk pacilā. 15] Jo kāda netīra un slikti skanoša balss ir kā duļķains purva ūdens uzliets uz liesmojošas liesmas. Tā sekas katrs pats var viegli iedomāties!” 16] Bet kad Es par dziedāšanu devu šo paskaidrojumu, mīļā JARA man teica: “Bet Kungs! Tādēļ, ka mēs jau tik ļoti priecīgi sēžam kopā, kā tad būtu, ja Rafaels mums ko nodziedātu priekšā?!” 17] Kā kad jokodamies Es viņai saku: “Palūdz viņam to! Varbūt tev par prieku viņš tā ko dara! Es dabīgi pret to neko neteikšu un Man nekas nav pretī.” 18] JARA nu tūlīt satver Rafaelu un neatlaidīgi lūdz, lai viņš kaut ko nodzied. 24

19] Un RAFAELS saka: “Tev gan vēl nav ne jausmas, kā dzied kāds no mums; bet es tev iepriekš saku, ka tu manu balsi ilgi nepanesīsi, jo tā skan un tai arī vajag skanēt pārāk aizgrābjoši, jo tā tiek veidota caur par daudz tīriem elementiem. Tava miesa manas balss skaņu pavisam nepanes: ja es tev dziedātu priekšā pusstundu, tad tu manas, uz zemes ne ar ko nesalīdzināmās, balss pievilcības dēļ mirtu! Ja tu, mīlīgākā, gribi mani dzirdēt dziedam, prasi nu un es dziedāšu; bet kādu iespaidu mana dziedāšana atstās uz tavu miesu, es tev tiko varu iepriekš noteikt!” 20] JARA saka: “Tad tomēr dziedi mazākais vienu vienīgu toni, tas tak tomēr mani noteikti nenonāvēs!” 21] RAFAELS saka: “Labi, tad es tev gribu nodziedāt tikai vienu toni, un jums visiem, kas esat šeit un arī tiem, kuri mājo diezgan lielā attālumā, tas jādzird un jāmēģina izdibināt, kādu skaņu viņi ir dzirdējuši. Bet man pašam dažus acumirkļus uz to vajaga sagatvoties; esi tikai gatava uz to, jo arī vienam tonim uz tevi būs milzīgs iespaids!” 22. Rafaels kā dziedātājs 1] Šos vārdus dabīgi dzird arī mūsu CINKA un līdzās sēdošajam Ebabam jautā: “Vai tas cēlais jauneklis gan ir kāds teicams dziedātājs? Vai tu viņu reiz jau esi dzirdējis?” 2] EBABS saka: “Es gan viņu jau bieži esmu dzirdējis runājam, tomēr dziedam vēl nekad, un tādēļ pats esmu ļoti ziņkārīgs uz viņa toni.” 3] CINKA runā: “No kurienes tad viņš ir, un kas ir tā meitene? 4] EBABS atbild: “Jauneklis Ģenecaretē ir manā mājā un tā meitene ir mana miesīga meita. Viņa ir tikai 15 gadus veca, bet galvā un sirdī viņai ir visi raksti, — un tāpat jauneklim, kas pagaidām ir skolotājs manā mājā! Tātad es viņu ļoti labi pazīstu! Bet no tā, ka viņš esot tik ārkārtējss dziedātājs, es līdz šai stundai nezināju ne zilbi, tādēļ nu pats esmu ļoti ziņkārīgs uz viņa toni!” 5] Kad Ebabs to izteica, RAFAELS teica: “Nu klausieties un labi uztverat!” 6] Pēc šī aizrādījuma visi kā no liela tāluma sadzirdēja gan ļoti klusu, bet tik neaprakstāmitīrāko skaņu, ka visi ielīksmojās un CINKA lielā sajūsmā izsaucās: “Nē, tā nedzied neviens laicīgs dziedātājs! Tā var dziedāt tikai Dievs vai mazākais kāds Dieva eņģelis!” 7] Bet skaņa pamazām kļuva spēcīgāka, dzīvības pilnāka un varenāka — lielākā spēkā kā izejoša no tūkstots bazūnēm, tā skanēja ka kvartakords d-molā, ar oktāvu atkārtojumu sniegdamās no mazākās pirmajā oktāvā, pēc tam atkal kļuva vājāka atkal nedzirdētā tīrībā pazuda vājākā. 8] No šī viena toņa visi bija tā aizgrābti, ka viņi pārgāja viņu jutekļu dzivības sava veida reibumā un atradās zināmā nesamaņas stāvoklī. Uz Mana mājiena eņģelim vajadzēja viņus vispirms atkal atdzīvināt. 9] Tad visi pamodās kā no svētlaimīga sapņa, un CINKA pilns entuziasma metās pie Rafaela, ar visu spēku viņu apkampa un teica: “Jaunekli! Tu neesi kāds mirstīgais! Tu esi vai nu Dievs, vai arī Dieva eņģelis! Jā, ar tādu balsi tev vajag varēt atmodināt arī mirušos un atdzīvināt visus akmeņus! Nē, nē, nē! Tādu pārdebešķīgu skaņu gan vēl nav dzirdējis neviens mirstīgais uz visas zemes! Ak, tu pārdebešķigais jaunekli, tu! Kas no tavas rīkles tev mācīja atskaņot tādu skaņu?! 10] Ak, es esmu pavisam aizgrābts! No šī viena toņa neaprakstāmā skaistuma un tīrības vēl dreb visas manas dzīvības šķiedras. Man likās ka nedzirdēti tīrākais tonis neattīstījās no tavas rīkles, bet gan man likās, itkā būtu atvērušās visas debesis un pār mirušo zemi no Dieva mutes būtu tikusi izlieta harmonija! 11] Ak Dievs, ak Ābrama, Īzāka un Jēkaba Dievs, — Tu neesi tukša artikulēta mutes skaņa! Tu esi vienīgi patiesība un tīrākā, mūžīgā harmonija! Ak šī skaņa, šī skaņa! Jā, šī skaņa man deva visu pazaudēto, tā man atkal deva manu Dievu, manu svēto Radītāju un Tēvu, tā manai sirdij bija tīrākais Evaņģēlijs no debesīm! Ko varbūt nebūtu spējuši tūkstotsun atkal tūkstots vārdu, to panāca šis viens tonis no debesīm; tas pie manis pabeidza pilnveidot cilvēku! Mana iepriekš akmeņainā sirds ir kā vasks saulē un tik maigi jūtīga kā karājošs rasas piliens. 12] Ak, Jāni, kuram ar salauztu sirdi man vajadzēja pavēstīt nāvi! Ja tu savas laicīgās esamības pēdējā acumirklī būtu dzirdējis šādu skaņu, patiesi, miesas nāvei tev vajadzētu kļūt par mirdzošiem gaismas vārtiem uz Dieva debesīm! Bet tumšajā cietumā, kas sevī glabāja Dieva svēto, dzirdēja tikai vaimanu, bēdu un sēru skaņas! 13] Ak cilvēki, cilvēki, cilvēki! Cik ļauni vajag izskatīties jūsu sirdīs un cik tumši jūsu nabaga dvē- 25

 • Page 1 and 2: Lielais Jāņa Evaņģēlijs 4. GR
 • Page 3 and 4: Lielais Jāņa Evaņģēlijs, 4. gr
 • Page 5 and 6: ziemeļu novados. 8] Tādēļ tieca
 • Page 7 and 8: pēc otra ejam prom, — un vīri u
 • Page 9 and 10: tajam kāda noslīkušā iespējama
 • Page 11 and 12: 1] Bet vecais MARKUSS no mājas, ku
 • Page 13 and 14: giem pamācīja, itkā mēs būtu v
 • Page 15 and 16: nīgi nonācis pie Jāņa, pat pie
 • Page 17 and 18: devies uz Galijeju un atkal darot s
 • Page 19 and 20: tība. Jo vispārējai, nemantīgai
 • Page 21 and 22: tikai mierīgā situācijā, bet š
 • Page 23: kādam sliktam, uzspiestam un nolā
 • Page 27 and 28: apņemšanās rīkoties pēc Mācī
 • Page 29 and 30: Viņu sacelties un sacelsies! Ak, V
 • Page 31 and 32: nekādas tirgoņa meitas no Kaperna
 • Page 33 and 34: agāts ar labiem un cēlim darbiem!
 • Page 35 and 36: zina — tiko jūs bijāt pāri mā
 • Page 37 and 38: un viss cilvēks te stāv pilnīgs
 • Page 39 and 40: neizdarītu. 2] Bet neskatoties uz
 • Page 41 and 42: tu ievainotajam seno ievainojumu b
 • Page 43 and 44: pielietotam un pēc neilga laika ar
 • Page 45 and 46: ams. Ko var nabaga niedra, ja tā n
 • Page 47 and 48: ar tavu vairāk kā simttūstoš ci
 • Page 49 and 50: mana kalpone nebūtu aizgājusi pir
 • Page 51 and 52: apģērbt. Bet Es viņam norādu, k
 • Page 53 and 54: cik ievērības cienīgs cilvēks t
 • Page 55 and 56: 14] Bet šādā stāvokli kāds cil
 • Page 57 and 58: mitreiz simtstūkstoš saules, pat
 • Page 59 and 60: tam var atnest šāds pilnīgs cilv
 • Page 61 and 62: u elements. 12] Draugs, ja kāds gr
 • Page 63 and 64: un tā savas nožēlojamās dienas
 • Page 65 and 66: Es domāju, ka te pietiekami tika p
 • Page 67 and 68: vēka galvenai misijai, jo bez tā
 • Page 69 and 70: viņu bērniem esot, un dažkārt a
 • Page 71 and 72: attaisnoties! 5] Bet tev jau tāpat
 • Page 73 and 74: tīgi savam labumam, pirms vēl vi
 • Page 75 and 76:

  ķēniņu Aleksandru, pašaizliedz

 • Page 77 and 78:

  kās pieredzes līdz šim visam sma

 • Page 79 and 80:

  kas te viņu sirdīs sauc: “Ozian

 • Page 81 and 82:

  padarītas. 12] Bet bēdas tam, kas

 • Page 83 and 84:

  dzīga izturēšanās. 15] Tālab d

 • Page 85 and 86:

  iedzīvotājs un tas paliks mūžī

 • Page 87 and 88:

  priekšā un ar tik aptverami skaid

 • Page 89 and 90:

  neprasīs; bet kā visu cilvēku T

 • Page 91 and 92:

  dvēseles radīts, bet tādēļ tā

 • Page 93 and 94:

  jās saules pasaulēs laiku pa laik

 • Page 95 and 96:

  ir dumjāks un aklāks kā šajā z

 • Page 97 and 98:

  uz sliktā ceļa, tad viņš ļauj

 • Page 99 and 100:

  95. Kalpošanas mērķis 1] (KUNGS:

 • Page 101 and 102:

  priekšā, nevēlaties atstāt cies

 • Page 103 and 104:

  senie ēģiptieši, kuru pirmais, n

 • Page 105 and 106:

  savas esamības un dzīvības brīv

 • Page 107 and 108:

  4] Tīkls arī ir nepieciešams lī

 • Page 109 and 110:

  saules, bet kā to reiz gan garu pa

 • Page 111 and 112:

  4] Un tas arī bija labi, lai tās

 • Page 113 and 114:

  12] Jā, tajos turpmākajos laikos

 • Page 115 and 116:

  kopā salipušais garīgais līdzī

 • Page 117 and 118:

  tikpat maz žēlosies, cik kāds ta

 • Page 119 and 120:

  un, otrkārt, vēl bija tik labs te

 • Page 121 and 122:

  12] Tādēļ cilvēks arī visvair

 • Page 123 and 124:

  tad var ap sevi satvert tālāk un

 • Page 125 and 126:

  kādu brīvu radīšanu, kā tas m

 • Page 127 and 128:

  dzirdēto un visi sāk Mani skaļi

 • Page 129 and 130:

  prot izvilkt ārā kādu visgudrāk

 • Page 131 and 132:

  tā lielo spēku un varu! 9] Tādē

 • Page 133 and 134:

  ķēnišķi greznojuši un laicīgi

 • Page 135 and 136:

  stundas ceturtās daļas laika apm

 • Page 137 and 138:

  personā atrodas runājošs un note

 • Page 139 and 140:

  zemes visnolādētāko vietu, kas i

 • Page 141 and 142:

  pa lielākai daļai arī paliek tie

 • Page 143 and 144:

  gan es nekad neesmu bijis un kā z

 • Page 145 and 146:

  9] Rabīns teica: “Draugs, es nu

 • Page 147 and 148:

  am tev jāizmaksā tūkstots naudas

 • Page 149 and 150:

  klajumus! Kas ir matērija, kā tā

 • Page 151 and 152:

  12] Kad vēlākās un speciāli pie

 • Page 153 and 154:

  2] Bet tā kā šie dabas dzīvība

 • Page 155 and 156:

  uz Betāniju un ceļa redzējām li

 • Page 157 and 158:

  les turpinās, jo vairāk viņi kļ

 • Page 159 and 160:

  mā tu pats sev ņēmi laicīgo mie

 • Page 161 and 162:

  āk miers un drīz kļuva saskatām

 • Page 163 and 164:

  atstāsta kāds pēdējais, īsten

 • Page 165 and 166:

  no daudzajām bestijām nekustējā

 • Page 167 and 168:

  ainu, tad abas saites, pie kurām l

 • Page 169 and 170:

  ierīkota. 2] Bet kādam no pozitī

 • Page 171 and 172:

  vairojieties un piepildiet zemi un

 • Page 173 and 174:

  zaudējumu, un tātad brūces vietu

 • Page 175 and 176:

  daudz pārdomā, un tu to jau atrad

 • Page 177 and 178:

  10] Debesu iedzīvotāji, kāds ir

 • Page 179 and 180:

  šu dzimumu. Te tādos brīdinājum

 • Page 181 and 182:

  22] “Tas ķēniņš ved mani savo

 • Page 183 and 184:

  vārdus. Tālab esmu pilnīgi amier

 • Page 185 and 186:

  nebiju piespiežams kaut ko izpaust

 • Page 187 and 188:

  dienām?” 4] SIMONS saka: “Kung

 • Page 189 and 190:

  2] Bet te visiem cilvēkiem kā pil

 • Page 191 and 192:

  7] Vai tu gan domā, ka tu panestu

 • Page 193 and 194:

  Ēģiptes augšējā daļā, — be

 • Page 195 and 196:

  “Romiet! Kas tev lika mani šeit

 • Page 197 and 198:

  atkal sasniedzām Nīlu un kādu no

 • Page 199 and 200:

  kamas netikles un nereti ar tām iz

 • Page 201 and 202:

  15] Tad ziņkārīgie drīz gāja a

 • Page 203 and 204:

  nobrieduši un veseli; arī pēc ta

 • Page 205 and 206:

  pie mums tas ir grēku nožēlošan

 • Page 207 and 208:

  8] Mēs to nebūtu uzsākušas, ja

 • Page 209 and 210:

  pielūgta un augsti godāta iespēj

 • Page 211 and 212:

  labākās dotības. Tādēļ šeit

 • Page 213 and 214:

  izskatās tik līdzīgi kā dvīņu

 • Page 215 and 216:

  attālumā. 6] Ar manas Mācības p

 • Page 217 and 218:

  gums! Skeptiķis par to tik ļoti i

 • Page 219 and 220:

  akšanas un, kas viņi to atvēra,

 • Page 221 and 222:

  tēli; jo senajiem ēģiptiešiem r

 • Page 223 and 224:

  stāv divas smailas kolonnas, saukt

 • Page 225 and 226:

  eiz atstās, tad viņam jānosaka,

 • Page 227 and 228:

  noteikti pastāvēja un kādai tai

 • Page 229 and 230:

  Kuru ūdens tā īsti labi vairs ne

 • Page 231 and 232:

  un mirti, meža dateli un āžu un

 • Page 233 and 234:

  ķermeņi, zināmā mērā ir saule

 • Page 235 and 236:

  ties, tad viņa aptumšo viņas gai

 • Page 237 and 238:

  attālumā. 4] Caur šo dabas pirmg

 • Page 239 and 240:

  vēl vairāk noderēt; bet arī kā

 • Page 241 and 242:

  eizas pašizziņas, Es jums esmu iz

 • Page 243 and 244:

  atkal pilnībā ir kārtība un sp

 • Page 245 and 246:

  229. Kirenijs lūdz paskaidrot māc

 • Page 247 and 248:

  as garu; ja kāds gars skubina un k

 • Page 249 and 250:

  233. Galvas priekšējo smadzeņu s

 • Page 251 and 252:

  eprezentē lietu arī no vispārēj

 • Page 253 and 254:

  1] (KUNGS:) “Nolieciet kādu lai

 • Page 255 and 256:

  kam viņai ir iedēstīti līdzekļ

 • Page 257 and 258:

  kas te tālāk notiks. 241. Jautāj

 • Page 259 and 260:

  1] ES saku: “Jā, jā, tas tieši

 • Page 261 and 262:

  cināta kļūt par Dieva bērnu, ta

 • Page 263 and 264:

  āļu priekšā! Bet pamodini arī

 • Page 265 and 266:

  mudināt pravieši. Bet vai tas jum

 • Page 267 and 268:

  nocentrējas ap zemi. Bet lai zemes

 • Page 269 and 270:

  254. Visuma lielums 1] ES saku: “

 • Page 271 and 272:

  kustības, to ātrumā vēl aonkār

 • Page 273 and 274:

  ja Es kādam no jums jautātu tā,

 • Page 275 and 276:

  2] Pēc jūsu laika mēra apmēram

 • Page 277 and 278:

  4] Kāda tāda dvēsele beigās tik

 • Page 279 and 280:

  jutīs, ne līdzīgi pasaules cilv

 • Page 281 and 282:

  48. Corela pašatzīšanās . . . .

 • Page 283 and 284:

  154. Atraitnes dzīvības indīgā

 • Page 285:

  259. Piemēri par dzīvnieku inteli

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...