Views
2 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

lumu un nekad

lumu un nekad neizpētamo diženumu, — bet ārpus jusu mājas nabaga brāļi un māsas raudātu aiz izsalkuma, slāpēm un aukstuma?! Cik nožēlojamas un nekur nederīgas būtu skaļas gaviles un slavas kliedzieni par godu un slavu Dievam, kuru dēļ jūs nesadzirdētu nabaga brāļu postu! Ko līdz visi bagātīgie un krāšņie upuri templī, ja tā durvju priekšā viens nabaga brālis cieš izsalkumu?! 11] Tādēļ pirmām kārtām mēģiniet izdibināt jūsu nabaga brāļu un māsu postu; sniedziet viņiem palīdzību un mierinājumu! Tad jūs vienā brālī, kam esat palīdzējuši, atradīsiet vairāk, nekā ja jūs būtu apceļojuši visas zvaigznes un Mani slavinājuši Serafima mēlēm! 12] Patiesi, Es jums saku, visi eņģeļi, visas debesis un visas pasaules ar visu to gudrību jums mūžībā nevar dot to, ko jūs varat sasniegt, ja ar visiem saviem spēkiem un ar visiem saviem līdzekļiem jūs patiesi esat palīzdējuši savam brālim, kas bija nelaimē. Jo nekas pie Manis nestāv augstāk un tuvāk kā vienīgi tikai patiesa un darbīga mīlestība! 13] Ja tu lūdz Dievu, un kamēr tu lūdz, nedzirdi tava nabaga brāļa žēlabas, kas tavas lūgšanas stundā ir atnācis pie tevis pēc palīdzības, tad lai nolādēta ir tava tukšā varkšķēšana! Jo Mans gods pastāv mīlestībā — un nevis tavas mutes tukšā činkstēšanā! 14] Jums nav jābūt tādiem, kā tur Jesaja sauca: “Redzi, šī tauta godā Mani ar lūpām, bet tās sirds ir tālu no Manis!” Bet gan, ja jūs Mani pielūdzat, tad dariet to garā un visā patiesībā! Jo Dievs ir gars un var tikt pielūgts tikai garā un patiesībā. 15] Patiesa, Man vienīgi patīkama lūgšana garā tātad nepastāv mēles, mutes un lūpu kustināšanā, bet gan tikai darbīgā mīlestībā. Ko tas tev līdz, ja tu kāda pravieša kapu izgrezno ar daudzām mārciņām zelta, bet par to neesi ieklausījies kāda cietēja brāļa balsī? Nelga! Tu no Manis tiksi uzlūkots ar dusmīgām acīm, tādēļ, ka kāda mirušā dēļ neesi sadzirdējis kāda dzīvā balsi! 2. Palestīnas apgabala liktenis 1] (KUNGS:) “Redzat, tādēļ Es jau esmu paredzējis, ka tā apdzīvotā vieta, kuru mēs nu apmeklējam simts gados jau vairs neeksistēs, lai ar laiku ar to netiek pieļauta kāda elku pielūgšana. 2] Manu Nācareti vairs neatradīs, bet gan kādu citu pāri kalnājam pret rietiem no šejienes. Ģenecarete vairs nepastāvēs, šaipus jūrai paliks tikai Tiberija. Filipa Cezareja, kur mēs nu esam, ir jau uguns aprīta, bet paliks viena augšpus jūras, no kurienes nāk Jordāna, un viena mūsu lielās sāls jūras rietumos, kur netālu ir Tira un Sidona. Bet Samārijas zeme paliks tikai daļā no šejienes pret dienvidiem līdz Lielajai jūrai. Neliela daļa, kas atrodas vairāk pret rītiem, kopā ar īsteno Siharu un īsteno Horeba kalnu izzudīs, un vēlākie pēcnācēji to meklēs un atradīs netālu no lielās jūras. Bet tā būs vēl tikai vārda pēc viens stāvs kalns, bet ne pēc patiesības. Un tā ies arī ar Jeruzalemi un vēl ļoti daudzām Apsolītās zemes vietām, kas daudzkārt tiks pārvērstas tuksnesī. 3] To visu labi ievērojiet, jo tā notiks, lai šo vietu dievināšanas dēļ cilvēki pārāk nesadzirdētu viņu nabaga brāļu un māsu balsis. Viņiem visiem tas liks apmulst. Mana būda viņiem jāmeklē neīstā Nācaretē un jāpaliek muļkos, jo īstā Nācarete, drīz pēc tam, kad Es uzbraukšu Manā valstībā, tiks no zemes virsmas iznīdēta. 4] Kas te meklēs pēc ārišķīgā, tas arī atradīs ārišķīgo un tur nomirs; bet kas šo Nācareti meklēs sirdī, tas to atradīs kartā nabaga brālī un īsto Betlēmi katrā nabaga māsā. 5] Nāks laiks, kad cilvēki no lielas tālienes ceļos uz šejieni un meklēs šo vietu. Vārdi gan paliks — bet ne tās vietas! Jā, valstis Eiropā vedīs karus, lai šo vietu iegūtu, un domās un ticēs, ka ar to Man izdara labu pakalpojumu, bet savas sievas un bernus un brāļus un māsas atstās dzimtenē nabadzībā, postā un bēdās! 6] Bet, kad viņi tajā pusē nāks pie Manis, lai par savām pūlēm un uzupurēšanos saņemtu algu, tad Es viņiem atklāšu viņu muļķību un rādīšu, kādu postu viņi, caur viņu no manis nekad neprasīto muļķību ir nodarījuši, un vispirms tiem, kas pirmām kārtām bija uzticēti vinu rūpēm, kādas te ir nabaga vājās sievas, bērni un citi mājas iemītnieki, kuriem vajadzēja viņu palīdzību. Un viņiem tiks nozīmēts, ka lai viņi ātŗāk nenāk pie Manas žēlastības gaismas, līdz viņi pilnīgi nebūs vērsuši par labu visu no viņiem sagādāto ļaunumu — kas viņiem būs ļoti grūti izdarāms, jo gara pasaules vājā krēslas gaismā virs un zem zemes viņiem tam būs tikai ļoti trūcīgi līdzekļi. 7] Es jums saku: cilvēku lielās muļķības dēļ šī vieta tiks nodota kādas pagānu tautas rīcībā un caur tiem pagāniem Manas mācības divkosīgos piekritējus Es likšu pērt austrumos un rietumos, dienvidu un 4

ziemeļu novados. 8] Tādēļ tiecaties, ka Manas dzīvības Mācības un patiesas Dieva izpratnes vidū darbīgas mīlestības vienīgā ceļā neieviešas muļķība un akla māņticība, tad tās katram dos to patieso gaismu un dabasun gara pasaules visu lietu pareizu un neierobežotu uzskatu! Tas ir un mūžam paliek vienīgi patiesais un iedarbīgais ceļš uz Mani un Manu mūžīgo valstību. 9] Es kā kopš mūžības mīlestība viens pats esmu gaisma, ceļš, durvis, un mūžīgā dzīvība. Kas kaut kur citur grib iespiesties Manā gaismas valstībā, tas līdzinās zaglim un laupītājam un jau šajā un vēl vairāk reiz tajā pusē tiks izstumts galējākā tumsībā. — Tagad zināms, kas jums darāms un kas Manā priekšā ir pareizi! Dariet pēc tā un jūs staigāsiet pa pareizo ceļu! 10] Bet nu ejam pie tiem deviņiem noslīkušajiem, un tu, Markus, liec atnest vīnu, jo mums tas būs vajadzīgs!” 3. Kungs pie tiem deviņiem noslīkušajiem 1] Pēc tam mēs ātri ejam pie tiem deviņiem un Es lieku viņus pagriezt ar sejām uz augšu un ar galvām pret kalnu. Kad viņi tā tiek nolikti, ES Markusam saku: “Ielej katram mutē dažus pilienus vīna!” Tas bija viegli izdarāms, jo mutes visiem bija pavērtas. Kad tas bija izdarīts, Es uz visiem klātesošiem teicu: “Katrs mazticīgais no jums lai nāk un pārbauda, vai tie deviņi nav pilnīgi nomiruši!” 2] Bet starp tiem trīsdesmit atgrieztajiem farizejiem bija arī viens ĀRSTS, kas gan labi pazina, vai kāda miesa bija pilnīgi mirusi vai nē. Viņš pienāca klāt un teica: “Es šeit pienācu viņus pārbaudīt ne tādēļ, ka man būtu tikai niecīgākās šaubas par to, ka šie noslīkušie būtu miruši, bet gan lai kā kompetents un lietpratējs jums dotu pilnvērtīgu pierādījumu, ka šie deviņi ir pilnīgi nomiruši.” Pēc tam viņš tos deviņus aptaustīja, apskatīja viņu acis un degunus kā pilnīgākās nāves un visu fizisko dzīvības garu pilnīgas izdzišanas zīmi. 3] Kad pēc pamatīgākās pārbaudes, kā arī visu to, kas savas zināšanas turēja par īstām, derīgām un pareizām, līdzliecības, ārsts skaļi nodeva savu liecību un vēl piemetināja: “Viņi bija pilnīgi miruši ne šodien, bet gan jau vakar, vienu stundu pēc tam, kad nonāca ūdenī. Spriežot pēc deguniem un smakas, jau ir iestājusies arī trūdēšana. Neviena cilvēciska zinātne, spēks un vara šos deviņus vairs neatsauks dzīvībā! Tas var būt iespējams vienīgi Tam, kas Pastarā dienā ko kapiem pasauks dzīvībā visus mirušos!” 4] ES teicu: “Bet lai pēc šīs ārsta derīgās liecības jūs pilnīgi pazīstat Dieva diženumu, tad Es skaļi saucu uz Tēvu un saku: “Tēvs, slavini Tavu Vārdu!”” 5] Te daudzi kā daudzus pērkonus dzirdēja vienu balsi: “Es to esmu slavinājis caur Tevi, Mans mīļotais Dēls, jo Tu esi Tas, pie kā Man ir īsta labpatika! Cilvēkiem Tevī jāklausās!” 6] Daudzi šos vārdus dzirdēja, bet daudzi dzirdēja tikai pērkona grāvienus. Bet TIE, kuri pērkonu vārdus dzirdēja, deva liecību par to, ko bija dzirdējuši un tie CITI par to brīnījās un teica: “Tas ir dīvaini, mēs gan dzirdējām tikai pērkonu, — bet tā kā vairāki ir dzirdējuši tos pašus vārdus, tad mēs tiem tikpat labi ticam, itkā paši būtu tos dzirdējuši. Bet no tā tomēr izriet, ka šis Meistars īstenībā ir tikai Dēls — un nevis svētais, visuvarenais Tēvs, kas mājo Debesīs, un kuru neviens cilvēks nevar redzēt, bet gan svētākos brīžos tikai sarunāties. Mozus tātad arī bija viens Visaugstākā Dēls, ja arī viņš veica ārkārtēji lielas zīmes, un tie pārējie pravieši tie bija līdzīgā mērā; tikai šis Nācarietis gan varētu būt lielākais no visiem praviešiem, jo Viņš veic lielākas un visvairāk zīmes!” 7] MURELS, kas to pavisam labi bija dzirdējis, saka: “Nē, te jūs maldāties, tā no jums vēl ir pavisam varena muļķība! Kas pirms Mozus caur Kunga Garu pasludināja kādu Mozu, kas Eliju vai Zāmuelu, kas kādu no četriem lielajiem praviešiem?! Viņi kā nejauši tika no DIeva modināti un pareģoja! Un par ko viņi visvairāk pareģoja? Tieši par To, kas nu ir mūsu priekšā! Balss, kas nu bija dzirdama kā varens pērkons, tikpat labi varēja būt Viņa paša, kā tā, kas uz mums runā no Viņa miesīgās mutes! Starpība pastāv tikai tajā: Ar miesas muti Viņš uz mums runā kā cilvēks, bet ar pērkona balss palīdzību Viņš ļauj sevi sadzirdēt kā To, kas mūžam bija, ir un būs — kas radījis visu kas te ir un uz Sinaja zem pastāvīga zibens un pērkona tautai deva likumus. Tādēļ vienīgi Viņam viss ir iespējams, arī tas, ka aiz augstākās mīlestības uz Saviem bērniem, kādi esam mēs, varēja tapt Cilvēks. Citādi Viņš no Saviem bērniem, kurus viņš pār visu mīl, mūžam nekad nevarētu tikt saredzēts un pilnīgi iepazīts!” 4. Kunga rīkojumi pie noslīkušo atmodināšanas 5

 • Page 1 and 2: Lielais Jāņa Evaņģēlijs 4. GR
 • Page 3: Lielais Jāņa Evaņģēlijs, 4. gr
 • Page 7 and 8: pēc otra ejam prom, — un vīri u
 • Page 9 and 10: tajam kāda noslīkušā iespējama
 • Page 11 and 12: 1] Bet vecais MARKUSS no mājas, ku
 • Page 13 and 14: giem pamācīja, itkā mēs būtu v
 • Page 15 and 16: nīgi nonācis pie Jāņa, pat pie
 • Page 17 and 18: devies uz Galijeju un atkal darot s
 • Page 19 and 20: tība. Jo vispārējai, nemantīgai
 • Page 21 and 22: tikai mierīgā situācijā, bet š
 • Page 23 and 24: kādam sliktam, uzspiestam un nolā
 • Page 25 and 26: 19] Un RAFAELS saka: “Tev gan vē
 • Page 27 and 28: apņemšanās rīkoties pēc Mācī
 • Page 29 and 30: Viņu sacelties un sacelsies! Ak, V
 • Page 31 and 32: nekādas tirgoņa meitas no Kaperna
 • Page 33 and 34: agāts ar labiem un cēlim darbiem!
 • Page 35 and 36: zina — tiko jūs bijāt pāri mā
 • Page 37 and 38: un viss cilvēks te stāv pilnīgs
 • Page 39 and 40: neizdarītu. 2] Bet neskatoties uz
 • Page 41 and 42: tu ievainotajam seno ievainojumu b
 • Page 43 and 44: pielietotam un pēc neilga laika ar
 • Page 45 and 46: ams. Ko var nabaga niedra, ja tā n
 • Page 47 and 48: ar tavu vairāk kā simttūstoš ci
 • Page 49 and 50: mana kalpone nebūtu aizgājusi pir
 • Page 51 and 52: apģērbt. Bet Es viņam norādu, k
 • Page 53 and 54: cik ievērības cienīgs cilvēks t
 • Page 55 and 56:

  14] Bet šādā stāvokli kāds cil

 • Page 57 and 58:

  mitreiz simtstūkstoš saules, pat

 • Page 59 and 60:

  tam var atnest šāds pilnīgs cilv

 • Page 61 and 62:

  u elements. 12] Draugs, ja kāds gr

 • Page 63 and 64:

  un tā savas nožēlojamās dienas

 • Page 65 and 66:

  Es domāju, ka te pietiekami tika p

 • Page 67 and 68:

  vēka galvenai misijai, jo bez tā

 • Page 69 and 70:

  viņu bērniem esot, un dažkārt a

 • Page 71 and 72:

  attaisnoties! 5] Bet tev jau tāpat

 • Page 73 and 74:

  tīgi savam labumam, pirms vēl vi

 • Page 75 and 76:

  ķēniņu Aleksandru, pašaizliedz

 • Page 77 and 78:

  kās pieredzes līdz šim visam sma

 • Page 79 and 80:

  kas te viņu sirdīs sauc: “Ozian

 • Page 81 and 82:

  padarītas. 12] Bet bēdas tam, kas

 • Page 83 and 84:

  dzīga izturēšanās. 15] Tālab d

 • Page 85 and 86:

  iedzīvotājs un tas paliks mūžī

 • Page 87 and 88:

  priekšā un ar tik aptverami skaid

 • Page 89 and 90:

  neprasīs; bet kā visu cilvēku T

 • Page 91 and 92:

  dvēseles radīts, bet tādēļ tā

 • Page 93 and 94:

  jās saules pasaulēs laiku pa laik

 • Page 95 and 96:

  ir dumjāks un aklāks kā šajā z

 • Page 97 and 98:

  uz sliktā ceļa, tad viņš ļauj

 • Page 99 and 100:

  95. Kalpošanas mērķis 1] (KUNGS:

 • Page 101 and 102:

  priekšā, nevēlaties atstāt cies

 • Page 103 and 104:

  senie ēģiptieši, kuru pirmais, n

 • Page 105 and 106:

  savas esamības un dzīvības brīv

 • Page 107 and 108:

  4] Tīkls arī ir nepieciešams lī

 • Page 109 and 110:

  saules, bet kā to reiz gan garu pa

 • Page 111 and 112:

  4] Un tas arī bija labi, lai tās

 • Page 113 and 114:

  12] Jā, tajos turpmākajos laikos

 • Page 115 and 116:

  kopā salipušais garīgais līdzī

 • Page 117 and 118:

  tikpat maz žēlosies, cik kāds ta

 • Page 119 and 120:

  un, otrkārt, vēl bija tik labs te

 • Page 121 and 122:

  12] Tādēļ cilvēks arī visvair

 • Page 123 and 124:

  tad var ap sevi satvert tālāk un

 • Page 125 and 126:

  kādu brīvu radīšanu, kā tas m

 • Page 127 and 128:

  dzirdēto un visi sāk Mani skaļi

 • Page 129 and 130:

  prot izvilkt ārā kādu visgudrāk

 • Page 131 and 132:

  tā lielo spēku un varu! 9] Tādē

 • Page 133 and 134:

  ķēnišķi greznojuši un laicīgi

 • Page 135 and 136:

  stundas ceturtās daļas laika apm

 • Page 137 and 138:

  personā atrodas runājošs un note

 • Page 139 and 140:

  zemes visnolādētāko vietu, kas i

 • Page 141 and 142:

  pa lielākai daļai arī paliek tie

 • Page 143 and 144:

  gan es nekad neesmu bijis un kā z

 • Page 145 and 146:

  9] Rabīns teica: “Draugs, es nu

 • Page 147 and 148:

  am tev jāizmaksā tūkstots naudas

 • Page 149 and 150:

  klajumus! Kas ir matērija, kā tā

 • Page 151 and 152:

  12] Kad vēlākās un speciāli pie

 • Page 153 and 154:

  2] Bet tā kā šie dabas dzīvība

 • Page 155 and 156:

  uz Betāniju un ceļa redzējām li

 • Page 157 and 158:

  les turpinās, jo vairāk viņi kļ

 • Page 159 and 160:

  mā tu pats sev ņēmi laicīgo mie

 • Page 161 and 162:

  āk miers un drīz kļuva saskatām

 • Page 163 and 164:

  atstāsta kāds pēdējais, īsten

 • Page 165 and 166:

  no daudzajām bestijām nekustējā

 • Page 167 and 168:

  ainu, tad abas saites, pie kurām l

 • Page 169 and 170:

  ierīkota. 2] Bet kādam no pozitī

 • Page 171 and 172:

  vairojieties un piepildiet zemi un

 • Page 173 and 174:

  zaudējumu, un tātad brūces vietu

 • Page 175 and 176:

  daudz pārdomā, un tu to jau atrad

 • Page 177 and 178:

  10] Debesu iedzīvotāji, kāds ir

 • Page 179 and 180:

  šu dzimumu. Te tādos brīdinājum

 • Page 181 and 182:

  22] “Tas ķēniņš ved mani savo

 • Page 183 and 184:

  vārdus. Tālab esmu pilnīgi amier

 • Page 185 and 186:

  nebiju piespiežams kaut ko izpaust

 • Page 187 and 188:

  dienām?” 4] SIMONS saka: “Kung

 • Page 189 and 190:

  2] Bet te visiem cilvēkiem kā pil

 • Page 191 and 192:

  7] Vai tu gan domā, ka tu panestu

 • Page 193 and 194:

  Ēģiptes augšējā daļā, — be

 • Page 195 and 196:

  “Romiet! Kas tev lika mani šeit

 • Page 197 and 198:

  atkal sasniedzām Nīlu un kādu no

 • Page 199 and 200:

  kamas netikles un nereti ar tām iz

 • Page 201 and 202:

  15] Tad ziņkārīgie drīz gāja a

 • Page 203 and 204:

  nobrieduši un veseli; arī pēc ta

 • Page 205 and 206:

  pie mums tas ir grēku nožēlošan

 • Page 207 and 208:

  8] Mēs to nebūtu uzsākušas, ja

 • Page 209 and 210:

  pielūgta un augsti godāta iespēj

 • Page 211 and 212:

  labākās dotības. Tādēļ šeit

 • Page 213 and 214:

  izskatās tik līdzīgi kā dvīņu

 • Page 215 and 216:

  attālumā. 6] Ar manas Mācības p

 • Page 217 and 218:

  gums! Skeptiķis par to tik ļoti i

 • Page 219 and 220:

  akšanas un, kas viņi to atvēra,

 • Page 221 and 222:

  tēli; jo senajiem ēģiptiešiem r

 • Page 223 and 224:

  stāv divas smailas kolonnas, saukt

 • Page 225 and 226:

  eiz atstās, tad viņam jānosaka,

 • Page 227 and 228:

  noteikti pastāvēja un kādai tai

 • Page 229 and 230:

  Kuru ūdens tā īsti labi vairs ne

 • Page 231 and 232:

  un mirti, meža dateli un āžu un

 • Page 233 and 234:

  ķermeņi, zināmā mērā ir saule

 • Page 235 and 236:

  ties, tad viņa aptumšo viņas gai

 • Page 237 and 238:

  attālumā. 4] Caur šo dabas pirmg

 • Page 239 and 240:

  vēl vairāk noderēt; bet arī kā

 • Page 241 and 242:

  eizas pašizziņas, Es jums esmu iz

 • Page 243 and 244:

  atkal pilnībā ir kārtība un sp

 • Page 245 and 246:

  229. Kirenijs lūdz paskaidrot māc

 • Page 247 and 248:

  as garu; ja kāds gars skubina un k

 • Page 249 and 250:

  233. Galvas priekšējo smadzeņu s

 • Page 251 and 252:

  eprezentē lietu arī no vispārēj

 • Page 253 and 254:

  1] (KUNGS:) “Nolieciet kādu lai

 • Page 255 and 256:

  kam viņai ir iedēstīti līdzekļ

 • Page 257 and 258:

  kas te tālāk notiks. 241. Jautāj

 • Page 259 and 260:

  1] ES saku: “Jā, jā, tas tieši

 • Page 261 and 262:

  cināta kļūt par Dieva bērnu, ta

 • Page 263 and 264:

  āļu priekšā! Bet pamodini arī

 • Page 265 and 266:

  mudināt pravieši. Bet vai tas jum

 • Page 267 and 268:

  nocentrējas ap zemi. Bet lai zemes

 • Page 269 and 270:

  254. Visuma lielums 1] ES saku: “

 • Page 271 and 272:

  kustības, to ātrumā vēl aonkār

 • Page 273 and 274:

  ja Es kādam no jums jautātu tā,

 • Page 275 and 276:

  2] Pēc jūsu laika mēra apmēram

 • Page 277 and 278:

  4] Kāda tāda dvēsele beigās tik

 • Page 279 and 280:

  jutīs, ne līdzīgi pasaules cilv

 • Page 281 and 282:

  48. Corela pašatzīšanās . . . .

 • Page 283 and 284:

  154. Atraitnes dzīvības indīgā

 • Page 285:

  259. Piemēri par dzīvnieku inteli

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...