Views
6 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

pravieti, kādu zināmu

pravieti, kādu zināmu Jēzu no Nācaretes, mūsu vajāšana ir likumīga vai nelikumīga!” 16] Kirenijs lasa pilnvaru, kas beigās ir parakstīta ar Eroda vārdu. Īsi burtiski tā skan tā: Saskaņā ka man firstam Erodam par 1000 mārciņām sudraba un 100 mārciņām zelta no Romas dāvāta vara pār visu Jūdu zemi, es, balstīdamies uz dārgi pirkto Romas palīdzību, kārtoju un pavēlu man un manam institūtam ļoti bīstami domājošo Galijelas pravieti sagūstīt un tad atgādāt dzīvu vai mirušu, — pirmā gadījumā es pats viņu pārbaudīšu un redzēšu kāda gara bērns viņš ir. Bet manis izsūtītajiem vajātājiem ar šo manis pašrocīgi rakstīto dokumentu ir pilnīgākās tiesības uz visiem ceļiem un takām un uz visām ielām attiecīgo meklēt, vajāt, saķert un pretošanās gadījumā kopā ar viņa piekritējiem nonāvēt, un tad arī kā mirušu nodot man, par ko katram, kas viņu būs sagūstījis, tiks izmakstāts 300 sudraba grašu liels atalgojums. — Dota Jeruzālemē paša pilī.” 17] CINKA saka: “Nu, ko tu man uz to saki? Vai mums trīsdesmitiem ir taisnība vai nē?” 18] KIRENIJS te nedaudz pārdomā un tad saka: “Ar manu ziņu ungribu Erodam tādā kārtā nekad nav tikusi dota tāda pilnvara. Cik man zināms viņam kāda pilnvara tikai tiktāl piešķirta, vajadzības gadījumā viņa paša mājā pielietot pat zobena tiesības, — ārpus mājas tikai tad, ja pret mums romiešiem notiktu kāda sazvērestība un kāds romiešu garnizons, tāpat arī kārtīga tiesa būtu attālu no dumpja vietas, bet klāt būtu Erods ar savu goda un drošības varu; stingrās zobena tiesības viņš varētu pilietot šajā vienā vienīgajā gadījumā! 19] Tā skan no Romas Erodam izsniegtā pilnvara, kuru es pats pārbaudīju un parakstīju, jo kas no Romas tiek noteikts par Āziju, tam vajag iet caur manām vai caur manis norīkotā rokām, bet kas īsā laikā mani par to visu ir informējis. Šī pilnvara tātad no manis tiek izziņota par spēkā neesošu un tas tik ilgi līdz es no Romas nesaņemšu direktīvas, kā, kad un kādēļ — man nezinot — Erodam tika dota šāda plaša pilnvara, kurai mums uzticamiem romiešiem vajag iedvest īstas bailes un raizes! 20] Šo pilnvaru jūs atkal nedabūnat atpakaļ, līdz tā neatgriezīsies no Romas. Bet pa to laiku jūs esat mani gūstekņi! Ja pēc pasaules likuma jūs paši arī neesat nekādi noziedznieki, tad jūs tomēr esat darba rīki, ar kuriem noziedznieks izdara vienu briesmu darbu pēc otra. Un briesmu darbiem Roma vēl nekad nevienam nav devusi pilnvaras un noteikti nedos arī jūsu Erodam. 21] Bet es zinu, kā zem kādiem šķietami patriotiskiem ieganstiem erodieši ļaunprātīgi izmanto viņu koncensijas! Vecā Eroda izdarītā nevainīgo bērnu noslepkavošana man vēl vienmēr kalpo kā skaidrs pierādījums tam, kā šīs viltīgās grieķu lapas viņu no Romas panāktās tiesības prot izmantot savam labumam, lai romiešu masas ļaunprātīgi neciestu jūdu tautu. 22] Ak, es jau pratīšu Erodam norādīt viņa robežas; tā būs mana pilnīgi nopietna lieta. Vecais Erods nobaudīja manu senromieša taisnīgumu, kaut gan toreiz man bija tiko nedaudz pāri 30 gadiem. Nu es jau esmu gandrīz sirmgalvis, un esmu kļuvis pieredzējušāks un nopietnāks, — tagad es arī turu lielākas lietas uz stringrāko taisnīgumu. Tagad pie manis pilnīgi ir spēkā: Pereat mundus, fiat jus! (Ja pasaulei būtu jāiet bojā, taisnīgums tiks ievērots! — izd.) 23] Es nu tūlīt nosūtīšu divus sūtņus, vienu uz Romu un otru uz Jeruzalemi pie Eroda, lai sūtnis pieprasa visas Romas pilnvaras, kas atrodas Eroda rokās. Bēda viņam un viņa kalpiem, kalpotājiem un kalpotāju kalpotājiem, ja viņa pilvaru jēga nesaskanēs ar šīm jums izsniegatajām pilnvarām!” 10. Cinka aizstāvēšanās runa un viņa vēstījums par Jāņa Kristītāja nāvi 1] CINKA saka: “Kungs! Tā tak itkā tomēr nebūs arī MŪSU ļaunā lieta, ja mūsu kungs un pavēlnieks līdz šim bija Erods. Viņš gan pats par sevi nabaga cilvēcei gan nodarīja daudzas nežēlīgas netaisnības — es to ļoti labi un skaidri saskatīju, bet kas te pie tam cits darāms, kā skumīgi izpildīt viņa pavēles?! Ko tad var darīt kāds tavs bende, ja tu viņam pavēli nocirst galvu kādam patiesam vai arī šķietamam noziedzniekam?! Viņam sevī tūkstoškārt var būt pilnīgākā pārliecība, ka notiesātais visā nopietnībā ir nevainīgs, viņam asais cirvis tomēr jāliek pie viņa skausta! 2] Vai tad mēs itkā nezinājām Jāņa, kuram pirms neilga laika nocirta galvu, pilnīgāko nevainību? Ak, mēs pazinām viņu un mīlējām gudro, dievišķo savādnieku, jo viņš vēl cietumā mums deva skaistākās mācības un mudināja mūs būt pacietīgiem un izturīgiem, brīdināja no grēkiem pret Dievu un tuvāko, un mums arī norādīja, ka Galilejā tagad esot cēlies visu praviešu pravietis un patiesākais visu priesteru priesteris, kuram viņš nebūtu cienīgs atraisīt kurpju saites. Viņš mums pasludināja, ka tas mūs reiz atbrīvos no visa ļauna un mums rādīs gaismas, patiesības un visas dzīvības ceļu. To viņš mums sar- 12

giem pamācīja, itkā mēs būtu viņa mācekļi un labākie draugi! 3] Kad Erods mums jautāja, ko dara ieslodzītais un kā viņš izturas, mēs visi par viņu varējām pateikt tikai to labāko. Tas Erodam tik ļoti patika, ka viņš pats apmeklēja Jāni un ļāvās no viņa pamācīties. Patiesi daudz nebūtu trūcis, ka Erods viņam būtu devis pilnīgu brīvību, ja Jānis, citādi ļoti gudrs cilvēks, nebūtu izdarījis lielu muļķību, baudkārīgajam Erodam viņa sakaru ar skaisto Erodiju apzīmēt kā ļoti grēcīgu! Jā, bet Jānim gandrīz izdevās Erodu no Erodijas novērst. 4] Nelaimīgā kārtā šajā laikā Erods ar lielu greznību svinēja savu dzimšanas dienu, un Erodija, kurai Eroda vājība bija zināma, šajā dienā izgreznojās pavisam neparasti un caur to savu parasto pievilcību pacēla līdz tiko ticamiem augstumiem.Tā izgreznojusies, viņa ar savu pūķu māti nāca viņam novēlēt laimes, un tā kā viņa mājā bija arfisti un stabulnieki un vijolnieki, tad Erodija dejoja pavisam saldkaisla kļuvuša Eroda priekšā. Tas saldkaislajam āzim tā patika, ka nelga deva smagu zvērestu viņai piešķirt visu, ko vien viņa no viņa prasītu! Nu mūsu labā Jāņa liktenis bija tikpat kā izšķirts, jo viņš stāvēja ceļā vecās nolādētajai mantkārībai; viņa jaunajai deva padomu, ka viņai jāprasa Jāņa galva uz sudraba šķīvja, ko jaunā — kaut gan ar slepenām šausmām — darīja. 5] Nu, ko te līdzēja mūsu mīlestība uz Jāni, ko mūsu pārliecinošākā apziņa par viņa pilnīgāko nevainību, ko mūzui nožēlas?! Ko mūsu skaļie lāsti vecajai un jaunajai Erodijai?! Man pašam cietumā kopā ar vienu tiesas sargu labajam Jānim vajadzēja pavēstīt varenā pavēlnieka neģēlīgo gribu, vajadzēja likt viņu sasaistīt un tad uz nolādētā bluķa ar asu cirvi nocirst godājamo galvu! Es pie tam raudāju kā bērns par abu sievu lielo ļaunumu un par mana, man tik dārga kļuvušā drauga bēdīgo likteni. Bet ko tas viss līdzēja pret viena vienīga varmākas tumšo, apmāto un stūrgalvīgo gribu?! 6] Tā mēs nu esam izsūtīti sagūstīt un Erodam nodot Galilejā darbojošos pravieti, kas, jādomā, ir tieši tas pats, par kuru Jānis mums ir pasludinājis tiklielas lietas. Vai mēs kā ar zvērestu nolīgti šī varmākas kalpotāji un kalpi varam ko darīt?! Jeb vai mēs varam aiziet no viņa dienesta, kad mēs gribam?! Vai uz slepenu aiziešanu itkā nav likt cietums un nāve?! Ja mēs nu esam tādi, kādiem mums vajag būt un mēs rīkojamies tā, kā mums vajag rīkoties, tad, kungs, dari man zināmu taisnīgu tiesnesi, kas mūs par to varētu nolādēt! 7] Liec no debesīm nokāpt lejā uz zemes visiem eņģeļiem un Pašam Dievam un pār mums izteikt nolādējuma spriedumu, tad tas būs tieši tikpat taisnīgs, kā Jāņa galvas nociršana. Ja ir kāds taisnīgs Dievs, tad Viņam acīmredzami vajag būt gudrākam kā visiem cilvēkiem!? Bet ja viņš ir gudrāks un pie tam visuvarens, tad es patiesi neaptveru, kāda iemesla dēļ Viņš ļauj uz zemi nākt tādiem briesmoņiem no cilvēkiem un pie tam vēl kļūt vareniem! 8] Tas arī ir vienīgais iemesls, kādēļ es un mani 29 izpalīgi neticam nekādam Dievam. Bet Jāņa galvas nociršana mums atņēma ticības dzirkstelīti, jo te es būdams Dievs drīzāk 1000 zibeņiem būtu licis nospert 1000 Erodus, nekā Jānim nocirst galvu! Var gan būt taisnība, ka tajā pusē Dievs Jānim var tūksoškārt atlīdzināt, ja viņš šeit ar pacietību un padevību panesa viņam nodarīto nežēlību; bet pēc mana sprieduma es mīļajam Dievam neatdotu pus dzīves, kurā es nu pārliecinoši dzīvoju, par 1000 vislaimīgākajām dzīvēm, par kurām neviens cilvēks nav varējis nekā pārliecinoši noteikta uzzināt. 9] Kam ir vara, tas var diktēt un darīt pēc savas vēlēšanās, bet mums vājajiem un nevarīgajiem tad vajag uz dzīvību un nāvi viņam kalpot kā nastu nesējiem ēzeļiem. Ja viņš nonāvē, tad tas nav nekas, jo caur savu varu viņam uz to ir tiesības, bet ja mēs nonāvējam, tad mēs esam ļaundari un tādēļ tiekam nonāvēti. Bet te es tev un visiem tavas padomes kungiem un gudrajiem jautāju, kāds Dievs to var paciest kā taisnīgu? — Es lūdzu, tevi, kungs, man par to dot skaidru atbildi!” 11. Kirenija draudzīgā atbilde Cinkam 1] KIRENIJS ir pārsteigts par šo iebildumu un paklusā balsī Man saka: “Tas cilvēks patiesi nav uz galvas kritis un šķiet ka viņam ir laba daba! Viņam jātiek palīdzētam! — Kā Tu, ak Kungs, domā, vai tam vīram, varbūt arī viņa pavadoņiem, jātiek pievērstiem mums?” 2] ES pavisam atklāti saku: “Ar vienu cirtienu nekrīt neviens tikai daļēji spēcīgs koks! Tam, kuru grib vest uz gaismu, nevajag ļaut skatīties pilnā pusdienas saulē. Jo, ja viņam ar vienu reizi dod par daudz gaismas, tad viņš uz ilgāku laiku kļūst akls; bet ja viņu pie gaismas pieradina pamazām, tad viņš arī gaišākā gaismā visu spēs redzēt lielākā skaidrībā un pēc tam vairs nepāries nekādā aklumā. 3] Bet šis cilvēks Man ir izdarījis lielu pakalpojumu ar to, ka viņš kā acu un ausu liecinieks Manu 13

 • Page 1 and 2: Lielais Jāņa Evaņģēlijs 4. GR
 • Page 3 and 4: Lielais Jāņa Evaņģēlijs, 4. gr
 • Page 5 and 6: ziemeļu novados. 8] Tādēļ tieca
 • Page 7 and 8: pēc otra ejam prom, — un vīri u
 • Page 9 and 10: tajam kāda noslīkušā iespējama
 • Page 11: 1] Bet vecais MARKUSS no mājas, ku
 • Page 15 and 16: nīgi nonācis pie Jāņa, pat pie
 • Page 17 and 18: devies uz Galijeju un atkal darot s
 • Page 19 and 20: tība. Jo vispārējai, nemantīgai
 • Page 21 and 22: tikai mierīgā situācijā, bet š
 • Page 23 and 24: kādam sliktam, uzspiestam un nolā
 • Page 25 and 26: 19] Un RAFAELS saka: “Tev gan vē
 • Page 27 and 28: apņemšanās rīkoties pēc Mācī
 • Page 29 and 30: Viņu sacelties un sacelsies! Ak, V
 • Page 31 and 32: nekādas tirgoņa meitas no Kaperna
 • Page 33 and 34: agāts ar labiem un cēlim darbiem!
 • Page 35 and 36: zina — tiko jūs bijāt pāri mā
 • Page 37 and 38: un viss cilvēks te stāv pilnīgs
 • Page 39 and 40: neizdarītu. 2] Bet neskatoties uz
 • Page 41 and 42: tu ievainotajam seno ievainojumu b
 • Page 43 and 44: pielietotam un pēc neilga laika ar
 • Page 45 and 46: ams. Ko var nabaga niedra, ja tā n
 • Page 47 and 48: ar tavu vairāk kā simttūstoš ci
 • Page 49 and 50: mana kalpone nebūtu aizgājusi pir
 • Page 51 and 52: apģērbt. Bet Es viņam norādu, k
 • Page 53 and 54: cik ievērības cienīgs cilvēks t
 • Page 55 and 56: 14] Bet šādā stāvokli kāds cil
 • Page 57 and 58: mitreiz simtstūkstoš saules, pat
 • Page 59 and 60: tam var atnest šāds pilnīgs cilv
 • Page 61 and 62: u elements. 12] Draugs, ja kāds gr
 • Page 63 and 64:

  un tā savas nožēlojamās dienas

 • Page 65 and 66:

  Es domāju, ka te pietiekami tika p

 • Page 67 and 68:

  vēka galvenai misijai, jo bez tā

 • Page 69 and 70:

  viņu bērniem esot, un dažkārt a

 • Page 71 and 72:

  attaisnoties! 5] Bet tev jau tāpat

 • Page 73 and 74:

  tīgi savam labumam, pirms vēl vi

 • Page 75 and 76:

  ķēniņu Aleksandru, pašaizliedz

 • Page 77 and 78:

  kās pieredzes līdz šim visam sma

 • Page 79 and 80:

  kas te viņu sirdīs sauc: “Ozian

 • Page 81 and 82:

  padarītas. 12] Bet bēdas tam, kas

 • Page 83 and 84:

  dzīga izturēšanās. 15] Tālab d

 • Page 85 and 86:

  iedzīvotājs un tas paliks mūžī

 • Page 87 and 88:

  priekšā un ar tik aptverami skaid

 • Page 89 and 90:

  neprasīs; bet kā visu cilvēku T

 • Page 91 and 92:

  dvēseles radīts, bet tādēļ tā

 • Page 93 and 94:

  jās saules pasaulēs laiku pa laik

 • Page 95 and 96:

  ir dumjāks un aklāks kā šajā z

 • Page 97 and 98:

  uz sliktā ceļa, tad viņš ļauj

 • Page 99 and 100:

  95. Kalpošanas mērķis 1] (KUNGS:

 • Page 101 and 102:

  priekšā, nevēlaties atstāt cies

 • Page 103 and 104:

  senie ēģiptieši, kuru pirmais, n

 • Page 105 and 106:

  savas esamības un dzīvības brīv

 • Page 107 and 108:

  4] Tīkls arī ir nepieciešams lī

 • Page 109 and 110:

  saules, bet kā to reiz gan garu pa

 • Page 111 and 112:

  4] Un tas arī bija labi, lai tās

 • Page 113 and 114:

  12] Jā, tajos turpmākajos laikos

 • Page 115 and 116:

  kopā salipušais garīgais līdzī

 • Page 117 and 118:

  tikpat maz žēlosies, cik kāds ta

 • Page 119 and 120:

  un, otrkārt, vēl bija tik labs te

 • Page 121 and 122:

  12] Tādēļ cilvēks arī visvair

 • Page 123 and 124:

  tad var ap sevi satvert tālāk un

 • Page 125 and 126:

  kādu brīvu radīšanu, kā tas m

 • Page 127 and 128:

  dzirdēto un visi sāk Mani skaļi

 • Page 129 and 130:

  prot izvilkt ārā kādu visgudrāk

 • Page 131 and 132:

  tā lielo spēku un varu! 9] Tādē

 • Page 133 and 134:

  ķēnišķi greznojuši un laicīgi

 • Page 135 and 136:

  stundas ceturtās daļas laika apm

 • Page 137 and 138:

  personā atrodas runājošs un note

 • Page 139 and 140:

  zemes visnolādētāko vietu, kas i

 • Page 141 and 142:

  pa lielākai daļai arī paliek tie

 • Page 143 and 144:

  gan es nekad neesmu bijis un kā z

 • Page 145 and 146:

  9] Rabīns teica: “Draugs, es nu

 • Page 147 and 148:

  am tev jāizmaksā tūkstots naudas

 • Page 149 and 150:

  klajumus! Kas ir matērija, kā tā

 • Page 151 and 152:

  12] Kad vēlākās un speciāli pie

 • Page 153 and 154:

  2] Bet tā kā šie dabas dzīvība

 • Page 155 and 156:

  uz Betāniju un ceļa redzējām li

 • Page 157 and 158:

  les turpinās, jo vairāk viņi kļ

 • Page 159 and 160:

  mā tu pats sev ņēmi laicīgo mie

 • Page 161 and 162:

  āk miers un drīz kļuva saskatām

 • Page 163 and 164:

  atstāsta kāds pēdējais, īsten

 • Page 165 and 166:

  no daudzajām bestijām nekustējā

 • Page 167 and 168:

  ainu, tad abas saites, pie kurām l

 • Page 169 and 170:

  ierīkota. 2] Bet kādam no pozitī

 • Page 171 and 172:

  vairojieties un piepildiet zemi un

 • Page 173 and 174:

  zaudējumu, un tātad brūces vietu

 • Page 175 and 176:

  daudz pārdomā, un tu to jau atrad

 • Page 177 and 178:

  10] Debesu iedzīvotāji, kāds ir

 • Page 179 and 180:

  šu dzimumu. Te tādos brīdinājum

 • Page 181 and 182:

  22] “Tas ķēniņš ved mani savo

 • Page 183 and 184:

  vārdus. Tālab esmu pilnīgi amier

 • Page 185 and 186:

  nebiju piespiežams kaut ko izpaust

 • Page 187 and 188:

  dienām?” 4] SIMONS saka: “Kung

 • Page 189 and 190:

  2] Bet te visiem cilvēkiem kā pil

 • Page 191 and 192:

  7] Vai tu gan domā, ka tu panestu

 • Page 193 and 194:

  Ēģiptes augšējā daļā, — be

 • Page 195 and 196:

  “Romiet! Kas tev lika mani šeit

 • Page 197 and 198:

  atkal sasniedzām Nīlu un kādu no

 • Page 199 and 200:

  kamas netikles un nereti ar tām iz

 • Page 201 and 202:

  15] Tad ziņkārīgie drīz gāja a

 • Page 203 and 204:

  nobrieduši un veseli; arī pēc ta

 • Page 205 and 206:

  pie mums tas ir grēku nožēlošan

 • Page 207 and 208:

  8] Mēs to nebūtu uzsākušas, ja

 • Page 209 and 210:

  pielūgta un augsti godāta iespēj

 • Page 211 and 212:

  labākās dotības. Tādēļ šeit

 • Page 213 and 214:

  izskatās tik līdzīgi kā dvīņu

 • Page 215 and 216:

  attālumā. 6] Ar manas Mācības p

 • Page 217 and 218:

  gums! Skeptiķis par to tik ļoti i

 • Page 219 and 220:

  akšanas un, kas viņi to atvēra,

 • Page 221 and 222:

  tēli; jo senajiem ēģiptiešiem r

 • Page 223 and 224:

  stāv divas smailas kolonnas, saukt

 • Page 225 and 226:

  eiz atstās, tad viņam jānosaka,

 • Page 227 and 228:

  noteikti pastāvēja un kādai tai

 • Page 229 and 230:

  Kuru ūdens tā īsti labi vairs ne

 • Page 231 and 232:

  un mirti, meža dateli un āžu un

 • Page 233 and 234:

  ķermeņi, zināmā mērā ir saule

 • Page 235 and 236:

  ties, tad viņa aptumšo viņas gai

 • Page 237 and 238:

  attālumā. 4] Caur šo dabas pirmg

 • Page 239 and 240:

  vēl vairāk noderēt; bet arī kā

 • Page 241 and 242:

  eizas pašizziņas, Es jums esmu iz

 • Page 243 and 244:

  atkal pilnībā ir kārtība un sp

 • Page 245 and 246:

  229. Kirenijs lūdz paskaidrot māc

 • Page 247 and 248:

  as garu; ja kāds gars skubina un k

 • Page 249 and 250:

  233. Galvas priekšējo smadzeņu s

 • Page 251 and 252:

  eprezentē lietu arī no vispārēj

 • Page 253 and 254:

  1] (KUNGS:) “Nolieciet kādu lai

 • Page 255 and 256:

  kam viņai ir iedēstīti līdzekļ

 • Page 257 and 258:

  kas te tālāk notiks. 241. Jautāj

 • Page 259 and 260:

  1] ES saku: “Jā, jā, tas tieši

 • Page 261 and 262:

  cināta kļūt par Dieva bērnu, ta

 • Page 263 and 264:

  āļu priekšā! Bet pamodini arī

 • Page 265 and 266:

  mudināt pravieši. Bet vai tas jum

 • Page 267 and 268:

  nocentrējas ap zemi. Bet lai zemes

 • Page 269 and 270:

  254. Visuma lielums 1] ES saku: “

 • Page 271 and 272:

  kustības, to ātrumā vēl aonkār

 • Page 273 and 274:

  ja Es kādam no jums jautātu tā,

 • Page 275 and 276:

  2] Pēc jūsu laika mēra apmēram

 • Page 277 and 278:

  4] Kāda tāda dvēsele beigās tik

 • Page 279 and 280:

  jutīs, ne līdzīgi pasaules cilv

 • Page 281 and 282:

  48. Corela pašatzīšanās . . . .

 • Page 283 and 284:

  154. Atraitnes dzīvības indīgā

 • Page 285:

  259. Piemēri par dzīvnieku inteli

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI