Views
6 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

11. Es saku: “Nē,

11. Es saku: “Nē, nē, tu Mana vismīļotā Jara, tas nedrīkst tevi samulsināt; jo tu vienmēr un mūžīgi no Manis vari sagaidīt tikai vislielāko iecietību. Jo redzi, Es jau saprotu bērniņa raudāšanu, nerunājot par viņa valodu.” 120. Jaras sapnis par Kunga krustā sišanu un augšāmcelšanos. 1. JARA saka: “Nu, ar to es jau varētu pakalpot; bet mani sapņi parasti ir ļoti briesmīgi un pasaules cilvēkus man parāda visā viņu pretīgā izskatā, un es tad viņu vietā redzu tīrus velnus. Un tā tikai nesen man bija kāds sapnis. Tur es redzēju kādu diženu cilvēku, kas Tev, ak Kungs, izskatījās ļoti līdzīgs. Šo cilvēku es redzēju sasaistītu ar virvēm kā kādu noziedznieku. 2. Tiem, kas raudādami Viņam sekoja, es jautāju, ko šis diženais cilvēks spēja tādu izdarīt, ka pasaules cilvēki ar viņu tik ļauni apietas un raudošie kā viens, tā otrs man teica vienu un to pašu: “Viņš bija varens cilvēku labdaris. Nekad viņš nedarīja kādu netaisnību un viņa mutes medus bija gaišākā patiesība. Pasaulīgajiem un varaskārajiem farizejiem viņš teica pārāk daudz patiesības un tādēļ caur vājo romiešu zemes aizgādni viņi lika viņu nolādēt nāvei pie krusta. Tagad viņi viņu ved uz soda vietu; nāc mums līdz un noskaties, ar kādu izsmieklu lielākais cilvēku draugs tiek atalgots no sliktajiem, vissavtīgākajiem cilvēkiem!” 3. Un es kopā ar raudošajiem gāju uz nelielu kalnu un redzēju diženo cilvēku asiņojam no sitieniem un ciešanu pavairošanai viņš uz galvas vēl nesa ērkšķu vainagu un stiepa smagu krustu. Bet soda vietā viņu atsedza un cietsirdīgi kā mežonīgu zvēru uzmeta uz krusta, ņēma daudzas asas naglas, ar smagiem āmuriem tās izsita cauri rokām un kājām un tā visnežēlīgākajā veidā viņu piestiprināja pie smagā krusta! — Ak Kungs, tas bija drausmīgs skats! Kad tikai domāju par šo skatu, es neko vairs nepajaušu! — Beidzot krustu pacēla, ielika to jau sagatavotā bedrē un nostiprināja, lai tas stāvētu stingri. 4. Bet tas brīnumainākais pie tam tomēr bija, ka šis pār mēru diženais cilvēks arī pie visām šādām ciešanu pilnākām mocībām no sevis neizdvesa nevienu spēju skaņu, kamēr tomēr vēl divi citi, kuri ne tuvu netika nežēlīgi mocīti, briesmīgi kliedza un vaimanāja! 5. Te es pamodos un drebēju pie visas miesas. — Kungs, bet tāds sapnis maigi jūtošas meitenes, kādu ir maz, sirdij nav nekāds joks! Tūlīt pēc tam es lūdzu mīļo Tēvu Debesīs, lai Viņš vairs nevēlētos man pieļaut nevienu tik grūtu un mokošu sapni, un redzi, līdz šai stundai es patiesi vairs nepārcietu nevienu tik mokošu sapni. Mans tēvs man gan vienmēr teica, ka sapņi esot tukšas putas un ceļoties no smagām asinīm. Vai tas varētu būt?! Ja jau man būtu tik smagas asinis, tad man arī citādi vajadzētu būt tūļīgākai, nekā es esmu; bet citādi es esmu izveicīga un jautra meitene, — kā man te var būt smagas un slinkas asinis? “ 6. ES, kas pie atstāstījuma esmu kļuvis nedaudz skumjš, teicu: “Nē, nē, Mana vismīļā Jara, tev ir tikai visēteriskākās asinis; bet tavs sapnis bija ļoti nozīmīgs! — Bet tomēr par to tagad vairs nē, laiks tev tam būs skolotājs; bet tu, kas šo sapni esi skatījusi, esi svētīta. Tas tika novēlēts ieraudzīt viņu parādībās tikai nedaudziem praviešiem. 7. Bet uz šīs zemes cilvēkiem daudz kas ir apslēpts. Lielo “Kāpēc” jūs reiz uzzināsiet viņpasaulē! — Bet nu pastāsti man vēl vienu sapni, kurā trīs dienas pēc tam tu redzēji to pašu cilvēku!” 8. JARA saka: “Ak, to es arī atstāstu daudz labprātāk; jo tas ir daudz tūkstotis reizes priecīgāks. Te es pēkšņi, kā liekas, ļoti agrā rītā, atrados kādā ļoti jaukā dārzā, no kura, diemžēl ļoti labi varēdama pazīt, es varēju redzēt iepriekšējā sapnī redzēto soda vietu. Šāds skats man tūlīt iedvesa lielas bailes, tā, ka es sapnī sāku lūgt, lai mīļais Tēvs Debesīs tomēr vēlētos mani pasargāt no kādas līdzīgas parādības; tomēr es diemžēl redzēju soda vietā vēl stāvam tos trīs pazīstamos krustus. 9. Bet te tūlīt pie manis pienāca kāds BRĪNUMSKAISTS JAUNEKLIS, mierināja un spēcināja mani ar vārdiem, kurus es ļoti labi iegaumēju: “Nebaidies, tu maigā, tīrā dvēsele! Tas, ko tu pirms trim dienām redzēji, tam pēc Dieva lēmuma vajadzēja tā notikt, citādi neviens cilvēks nekad nevarētu kļūt svētlaimīgs un nevarētu uzlūkot Dievu. Tas, kas tika sists krustā, bija Dieva Dēls, un dievs bija Viņš. Bet tagad pēc trim dienām šis Dieva Dēls ar paša varu atkal piecelsies no Savas dievišķās miesas nāves un no šī brīža valdīs pār visu bezgalību un Viņa valstībai un viņa kundzībai mūžam nekad nebūs beigu; un Viņa Vārda priekšā lieksies visas varas un spēki un tie, kas negribēs liekties, tiem Viņš ļaus iet bojā. Bet tuvojas pēdējais svētlaimīgais acumirklis, tādēļ labi novēro smago, aizzēģelēto kapakmeni!” 10. Kad jauneklis man to teica, redzi, te smagais kapakmens pats pacēlās virs kapa un no tā līksmu, 140

et tomēr ārkārtīgi cieņas pilnu seju piecēlās uz mata tas pats vīrs, kuru es pirms trim dienām redzēju tik drausmīgi piesitam krustā. Es pat uz rokām un kājām redzēju tās rētas un ne acumirkli nešaubījos, ka tas bija viņš. 11. Un VĪRS pienāca pie manis un bezgala labskanīgā balsī man teica: “Tas, ko tu te sapnī redzēji, bija tikai mirdzošs paraugs no tā, kas drīz notiks īstenībā; bet pirms tam tu mani vēl redzēsi īstenībā un pēc manas augšāmcelšanās vairākas reizes!” — Pēc šiem vārdiem es atkal pamodos un daudz par to pārdomāju. Bet, izņemot Tevi, es realitātē vēl neesmu sastapusi nevienu viņam līdzīgu vīru!” 12. ES saku: “Nu, varbūt Es tas esmu? — Bet nu par to vairāk nē, un tādēļ par ko citu nākamai dienai!” 121. Saruna starp kapteini Jūliju un Kungu par templiešu ļaunumu. 1. (KUNGS): “Farizeji, kas Manis dēļ šeit ar atceļojuši no Jeruzalemes un kurus mūsu draugs patiesi gudrā veidā ir sabaidījis, rīt, kad viņi Mani pazīs, Man ļoti uzmāksies. Bet Es viņiem pirmo reizi došu nobaudīt tīru vīnu, t.i., Es bez aplinkiem viņiem sejā teikšu pilnu patiesību. 2. Slimniekiem, kas ir šeit un vēl nāks, nav jādara nekas cits, kā tikai jāpieskaras Mana svārka apmalei, — un viņi kļūs veseli. Pēc tam Maniem mācekļiem brokastu maize jāēd nemazgātām rokām, un tas būs pietiekami, lai šos patiesi īstos filistrus no farizejiem un rakstu mācītajiem saniknotu. Tad viņi tūlīt sāks ar viņu zināmajiem viltīgajiem jautājumiem, un Es viņiem došu atbildes, kuras viņiem liksies vēl daudz skābākas un rūgtākas, nekā etiķis un žults, pazīstams dzēriens, ar kuru viņi nabaga grēciniekiem mēdz remdēt slāpes. — Bet nu tās pāris stundas līdz rītam pavadīsim klusēdami. 3. Mani mācekļi ar abiem esejiešiem un dažiem farizejiem un rakstu mācītājiem paveikuši labu darbu, jo viņi viņus visus ieguvuši Man, un arī ir devušies pie miera. Bet divi jaunie farizeji, Pilans un Ahats, pirmais no Kisas un pēdējais no Jesairas, abi galvenie runātāji un pie tam vienkārši, gudri cilvēki, jau ilgāku laiku ir starp Maniem mācekļiem. Viņi, ieradušies šeit tikai vakar no rīta, tūlīt atkal pievienojas Maniem mācekļiem un pie atgriešanas darba Manus mācekļus pavisam priekšzīmīgi atbalsta, jo Maniem mācekļiem, izņemot trīs, bez izņēmuma zvejniekiem, ir par maz veiklas mēles, un tādēļ abi jaunie farizeji viņiem labi pakalpo. 4. Bet tu, Ebab, ej pie viņiem un saki mācekļiem, ka viņiem rīt brokastu maize jāēd ar nemazgātām rokām un pārējiem šeit atgrieztajiem farizejiem un rakstu mācītājiem un abiem esejiešiem pa to laiku jāpaliek nepamanītiem, līdz jeruzalemieši ir aizceļojuši. Tikai tad viņiem jānāk, un Es viņus svētīšu. Ja viņi tad grib mainīt tērpu un palikt pie Manis, tad viņiem ir atļauts kā viens, tā otrs. Ej un paziņo to mācekļiem un pārējiem, — tu jau zini, kam!” — Ebabs tūlīt attālinās un visu precīzi dara, kā Es viņam esmu uzdevis. Un visi par šo vēsti priecājas un apsola punktīgi un precīzi darīt visu, ko Es viņiem liku paziņot. 5. Ebabs nāk atpakaļ un tūlīt mums atstāsta, ka viņam uzdotais ziņojums tika labi uzņemts. Visi par to priecājas un KAPTEINIS saka: “Es pavisam ārkārtīgi priecājos par rītdienu; bet pie tam es arī saku, un sevišķi tagad, satraukts caur mīļās Jaras dīvaino sapni, ka es ar šiem zeļļiem nedzīšu nekādus jokus. Tiklīdz viņi man stāsta blēņas, es viņus lieku nopērt, tā ka viņiem no mugurām straumēm jāplūst ļaunām asinīm! Jo vārdu sitieni šiem necilvēkiem ir daudz par maz un viņus tikai vēl vairāk mudina uz atriebību; bet pēriens uz dzīvību un nāvi viņu ļauno dedzību ļoti atvēsinās. Vēl nav skaidrs, ka es to daru, bet tieši izslēgts tas arī nav. 6. Tas varētu būt ļoti viegli iespējams, ka šie zeļļi un viņu izpalīgi Jeruzalemē pie Tevis, ak Kungs un draugs, ja tikai ir kāds mats no tādas iespējamības, uz mata izdarītu to, ko meitenīte redzēja pirmajā sapnī! Es saku, dzirkstelīte iespējamības un pie tam ļoti sevišķi vājais zemes aizgādnis Poncijs Pilāts, — un ne no šā, ne tā tevi pienaglo pie krusta! 7. Jā, ja es būtu zemes aizgādnis Jeruzalemē, te lai kāds tik pamēģinātu likt pie Tevis rokas! Es to desmit reizes piekārtu pie krusta un tikai desmitajā reizē liktu viņam salauzt kājas! Bet diemžēl es esmu norīkots šeit un nevarētu Tev nākt palīgā, un Tavi draugi Kirenijs un Kornēlijs arī nē; tādēļ pirms tam šiem zeļļiem viņu postu nesošo drosmi vajag sākt atvēsināt, lai viņi ir pavisam pienācīgi iebiedēti un turpmāk ne tik viegli iedrošinās uzlikt viņu pretīgās ķepas Dieva vīram, kāds Tu visaugsti esi! 8. Ak, pagaidiet jūs salašņas, rītdienai jums jākļūst tik karstai, ka jums man no tīra karstuma asins sviedriem! Kad tie zeļļi dabūs dažas ļoti spēcīgas lekcijas, tad es gandrīz gribētu saderēt uz pusi Romas 141

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf