Views
7 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

6. Katrai būtnei, kā

6. Katrai būtnei, kā pilnīgi pašai, tika dots miers un kustība, slinkums un darbīgums, tumsa un gaisma, mīlestība un dusmas, dedzīgums un lēnprātība un līdzīgi tūkstoš veidos. Starpība bija tikai starp samēriem tajos. 7. Dievā jau kopš mūžības visi pretstati bija augsti labākā kārtībā. Bet pie radītām būtnēm to vajadzēja sasniegt tikai no Dieva nolikto karojošo pretstatu cīņas pašiem sevī konsolidējot caur brīvu cīņu pareizā kārtībā, tātad caur zināmu patstāvību. 8. Bet te radās dažādas uzvaras. Vienā daļā par dominējošo uzvarētāju kļuva stingrais miers, un caur to kustība kļuva pārāk pakārtota, tādēļ viņi vienmēr nepārtraukti ļoti un dedzīgi pūlas akmeni mīkstināt un to padarīt viņiem līdzīgāku un atbilstošāku; otrā daļā atkal visās tās daļās par daudz uzvarēja kustība un tādēļ no tajā vājākā miera vienmēr tiek apkarota, lai ar to stātos atbilstošā proporcijā. 9. Bet pie daudzām būtnēm pretstati pēc Dieva kārtības ir sasnieguši pareizu mieru un caur to viņu esamība ir pilnīga, jo caur viņu vienādām un savstarpējām inteliģences spējām viņi nepārtraukti to atbalsta. 10. Nu redzat, kur tātad kādā sevi brīvi konsolidējošā būtnē kāds spēks caur tajā pārsvarā esošām stūrgalvīgām tieksmēm visus pārējos pretspēkus to sfērā grib likt un pa lielākai daļai arī liek bezdarbīgā klusēšanā, te tāds spēks zināmā mērā pats sevi nonāvē caur to, ka tas novērš visas izdevības, pie kurām tas savu spēku varētu izteikt. bet kāds spēks bez atbilstoša pretspēka, kā jau teikts, ir tikpat labi kā nekāds spēks, kā mēs to jau noteikti skaidri varējām redzēt pie iepriekš pievestā mūsu milža piemēra. 11. Bet kādam šādam sevī pašā sagūstītam spēkam, visu kopā ņemot, tad arī vienmēr vajag piemist tieksmei sevī sagūstīt vēl vairāk spēka, lai savā sāpīgajā verdzībā pats sevi atbrīvotu. Un redzat, nu tas ir tieši tas, ko dēvē par “Sātanu” un “Velnu”. 12. Sātans ir liela personība un atbilst sastingušam mieram un laiskumam, jo šī pirmā radītā personība gribēja savā būtībā apvienot visus citus spēkus, bet tādēļ pati sevī ir mirusi un kļuvusi darbības nespējīga. bet pārējie uzvarētie spēki viņš gan pilnīgi nedus bet gan ir nepārtrauktā darbībā un caur to sevi personificē kā patstāvīgus. Bet caur darbību tie pirmbūtni atdzīvina kā ar kādu šķietamu dzīvību, un tad šī dzīvība iepretī patiesai brīvai dzīvībai acīmredzami ir tikai viltus dzīvība. 13. Šādi uzvarēti, bet tomēr sakāvi atzīt negriboši spēki tad ir tas, ko iepretī sātanam dēvē par “velniem” vai “ļauniem gariem”, — Un tā tu, Mans mīļais Kirenij, redzi, ka Es tev tā nu esmu devis mazu mājienu, kā tu arī esi prasījis tikai nelielu mājienu, arī par sātanu un velniem. Bet ja tu gribi vairāk, tad runā, un Es tev gribu dot detalizētāk. 230. Pirmgaru pamācība. 1. KirenijS saka: “Kādu jēgu es nu gan esmu ieguvis, un man liekas, ka kaut ko es no tā saprotu, bet par kādu zināmu skaidrību te vēl ilgi nav runa. Tā lieta, šķiet, grib pāriet kādos tādos garīgos smalkumos, ar kuru skaidrību ir pavisam cita izpratne, kā apmēram var saprast, ka divi bumbieri un vēlreiz divi bumbieri sastāda četrus bumbierus. Šajā ziņā pie manis par kādu skaidru izpratni vēl ilgi nav runa; jo spēku nosvēršana savā starpā ir izveidota tik smalki, ka tā kādā būtnē kā es grūti var ienākt labi kārtotā proporcijā, un vienā un tajā pat būtnē, un savā starpā visā darbībā izturas tā, ka no tā kļūst kāda Dievam pilnīgi līdzīga būtne. 2. Es domāju, ka kādai jaunradītai būtnei, kādi mēs visi līdzīgi esam, to tomēr sevī un no sevis nekad nav iespējams pilnīgi izdarīt, un tātad viņa zināmā veidā pilnīgi viena nevar būt vainīga, vai viņa ir izglītojusies pilnīgi labā vai daļēji labā kārtībā, vai pavisam pret labo kārtību, jo kas kādam cilvēkam varētu viņa rupjību piedēvēt par pilnīgu vainu, ja viņam kopš dzimšanas nekad nebija pilnīga izdevība mācīties smalkos tikumus, kā tas ir starp labi izglītotiem cilvēkiem? 3. Bet kā var iedomāties, ka primitīvām gara būtnēm, kas kādu esamību ir ieguvušas tikai kā Dieva domas un idejas, jau varētu būt tāda izpratne, ar kuras palīdzību viņas tūlīt būtu varējušas izglītoties pēc radītāja kārtības? Neiespējami, ka Sātana zināmā mērā personīgajai pirmbūtnei varētu būt Miķeļa izpratne, citādi Sātanam tūlīt vajadzētu būt izglītotam kā Miķelim. Īsi: Kungs, es vēl ļoti svārstos starp gaismu un tumsu un nezinu, kā man tā gaisma īstenībā jāsatver? Kur es tai pārāk tuvojos, te man liekas, ka tā mani it kā sāktu dedzināt kā liesma, un ja es no tās attālinos, nu, tad atkal kļūst tumšs, un es atkal stāvu vietā, no kuras esmu izgājis. 4. Tādēļ, mazākais, man gan vēl būs ļoti nepieciešams aplūkotajā lietā sava saprāta lampā vēl ieliet 258

nedaudz vairāk eļļas, lai man šī lieta, kaut arī tikai nedaudz, kļūst gaišāka. Jo tagad es sev liekos kā kāds no rīta pussnaudā guļošais. No vienas puses, acis vēl spiež bezgaismas miegs, bet līdztekus no otras puses dienas gaisma tā apstrādā pēc miega alkstošās acis, ka tās nevar pilnīgi nodoties miegam. Tādēļ Tu, ak kungs, labāk manas acis nu jau pilnīgi pamodini. Citādi man vēl var viegli notikt, ka pie visas šīs rīta gaismas visā gudrībā un mīlestībā es pavisam labi vēlreiz iemiegu dievišķās kārtības pilnīgā izpratnē. 5. ES saku: “Jā, mīļais draugs, bet Es tev jau iepriekš tieši teicu, ka šīs lietas būs grūti pilnībā aptvert. Bet ja jau tev tik ļoti vajag šajā lietā iegūt pareizu izpratni, tad caur ainām un līdzībām Es tev tomēr gribu mēģināt dot nedaudz gaišāku gaismu. 6. Bet ja tu domā, ka radītām būtnēm Dievs pašizglītību atstāja viņu pašu ziņā, pirms tām piemita spējas sevī pilnīgi pazīt dievišķo kārtību, te tu noteikti esi uz maldu ceļa. te pa priekšu gāja daudzas mācības un pagāja ilgs laika posms starp pirmradītās kārtības došanu pirmradītajām būtnēm un periodu, kurā tad šādiem gariem viņu patstāvīgā izglītība tika atstāta viņu ziņā. 7. Iedomājieties laika posmu starp Ādamu un tevi, un redzi, viss šis jau diezgan ilgais laiks līdz šai stundai ir ticis no visām pusēm aizpildīts ar patiesām mācībām. 8. Un pēc tik ilgas sagatavošanas Es tagad beidzot Pats esmu nācis te un cilvēkiem skaidri rādu ceļu, kas viņiem ejams ar viņu pašu iekšējo spēku, kas līdz šim saņēma iespējamāko izglītību pro un contra. Tikai ar šo Manu šeit esamību cilvēkiem tiek dota pilnīgākā patstāvība viņu dzīvības pilnībai un kopā ar to jauns mīlestības likums, kas īsti dievišķi pilnā mērā sevī ietver visus pārējos likumus un visu Dieva gudrību. 9. Ja kāds cilvēks kopš šī brīža dzīvos pēc šī jaunā likuma, tad viņš arī savu dzīvi nekļūdīgi varēs izglītot pilnīgi pēc dievišķās kārtības un pēc tam tūlīt ieiet patiesas un brīvākās dzīvības pilnībā. bet ja viņš šo jauno mīlestības likumu nepieņems un pēc tā, kā izejot no sevis paša pēc tā nerīkosies, tad viņš patiesas dzīvības pilnības mērķus, protams, arī nesasniegs. 10. Bet neviens tad nevarēs teikt: “Es nezināju, kas man bija jādara!” Un ja kāds cilvēks, lai arī cik tālu no šejienes, tomēr teiktu: “Dieva sauciens nav iespiedies manās ausīs!”. Tad viņam tiks atbildēts: “No šīs stundas uz visas zemes nav neviena cilvēka, kas savā sirdī nebūtu saņēmis to, kas te starp cilvēkiem ir pilnīgs taisnīgums.” 11. Ikvienam viņa sirdī tiek likta brīdinoša balss, kas viņam rādīs, kas te ir labs un vienīgi patiess. Kas šo balsi uzklausīs un pēc tās rīkosies, tas sasniegs lielāku gaismu, un tā viņam apgaismos visas dievišķās kārtības takas. 231. Lucifera krišanas sekas. 1. (KUNGS): “Bet cik īss ir šis laika posms no Ādama līdz mums pret to cilvēka uztverei gandrīz bezgalīgo laika posmu no pirmo pirmradīto garu pirmā pirmtapšanas perioda līdz tam, kad viņi tika likti viņu brīvās gribas pilnā pielietošanā; un atkal kāds neizmērojami liels laika posms kopš viņu krišanas līdz Ādamam un līdz mums! 2. Redzi, bezgalīgajā radības telpā ir zināmas Pirm- un tātad galvenās Vidussaules, kas to lielā attāluma dēļ no šejienes, kaut gan tās ir neizsakāmi daudz reižu lielākas, nekā šī zeme, tikko skatāmas kā mazi mirdzoši punktiņi, — un tas tikai pie tādiem cilvēkiem, kam ir ļoti asa redze! Šīm pirmssaulēm ir apmēram tāds vecums, kā periodam no pirmgaru krišanas līdz šim laikam. Un redzi, ja šādu Sauļu vecumu gribētu noteikt pēc zemes gadu mēra, tad virs visas zemes nespētu uzzīmēt kādu skaitli, kas pietiekami ietvertu bezgalīgo zemes gadu daudzumu! Un ja tūkstoš reiz tūkstoš Zemes gadu vietā ņemtu vienu mazāko zemes puteklīti, no kura neskaitāmā daudzuma Zeme var pastāvēt pēc tās lieluma, platuma un masas, neizslēdzot jūras mēru, tad, tā aprēķināts laika posms šādai apspriežamajai saulei vēl būtu par mazu. 3. Viens šāds laika posms tātad tomēr it kā turpinās skaisti ilgi, un tomēr tas tikko dēvējams par kaut ko pret tā perioda ilgumu, kurā Dievs no savām domām un idejām sāka veidot un darīt patstāvīgus pirmos garus. Kas viss šajā bezgala garajā periodā nenotika pirmgaru brīvas gribas pilnveidošanai! 4. Un tomēr pirmgaru bezgala ilgā izglītības perioda beigās bija vēl liels daudzums tāda veida, kuri, kaut gan Dieva pareizo izglītības ceļu labi aptvēra, bet par kādu brīvu rīcību uz šī ceļa beigās tomēr neko negribēja zināt, bet gan drīzo priekšrocību dēļ, kaut gan tās ir tikai uz īsu laiku, no piedāvātā un labi rādītā Dieva kārtības ceļa novērsās un stājās uz viņu pašu bojāejas ceļa. 259

 • Page 1 and 2:

  Lielais Jāņa Evaņģēlijs 2. GR

 • Page 3 and 4:

  Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2.

 • Page 5 and 6:

  9. ES saku: “Tur galda galā, sē

 • Page 7 and 8:

  ērnam jo mazāk drīkst dot vīra

 • Page 9 and 10:

  6. Fausts saviem kalpotājiem tūl

 • Page 11 and 12:

  5. Ar līdz paņemtiem sarakstiem F

 • Page 13 and 14:

  deras tikai augstsirdība, — bet

 • Page 15 and 16:

  10. Es ar Maniem mācekļiem nu dod

 • Page 17 and 18:

  pirmās dzīvības nesēju, jo es p

 • Page 19 and 20:

  neizdabūs no manis “Nē”! Bet

 • Page 21 and 22:

  un mazo praviešu darbus; bet ka Vi

 • Page 23 and 24:

  jākļūst sniega baltiem, un, ja t

 • Page 25 and 26:

  pie Jairusa? Vai mums par to it kā

 • Page 27 and 28:

  pieredzes! Tādēļ no šīm muļķ

 • Page 29 and 30:

  ga pravietis un veic zīmes un liet

 • Page 31 and 32:

  ne caur ko netiek piespiests, tad v

 • Page 33 and 34:

  cits cēlonis. Šāds ārsts gan š

 • Page 35 and 36:

  pēc izpratnes ir brīvs likums gar

 • Page 37 and 38:

  4. Vai viss, kas mūs ik dienu apņ

 • Page 39 and 40:

  mums no paša rīta vajag turp noie

 • Page 41 and 42:

  16. Gaidi uz To Kungu un nenovērsi

 • Page 43 and 44:

  17. Kad ROHANS to dzirdēja, viņš

 • Page 45 and 46:

  dievišķās kārtības. 6. Tādēj

 • Page 47 and 48:

  13. ES saku: “Redzi, tas ir pavis

 • Page 49 and 50:

  šanās un visas ticības te tomēr

 • Page 51 and 52:

  14. ES saku: “Nu jā, viņiem jau

 • Page 53 and 54:

  pret to viņu skaistumu, kad viņu

 • Page 55 and 56:

  svaru un pērlēm un dārgakmeņiem

 • Page 57 and 58:

  12. Tādēļ vēlreiz teikts: Esi p

 • Page 59 and 60:

  gribat palikt par nelgām un kā t

 • Page 61 and 62:

  Dievs. Te gan Dievs būtu aušīgs

 • Page 63 and 64:

  8. Bet tā, izņemot mūs, iesvaid

 • Page 65 and 66:

  54. Eņģeļu padoms atgrieztajiem

 • Page 67 and 68:

  et pavadot laiku visādās pacilāj

 • Page 69 and 70:

  lielākā veidā tu vari sastapt ar

 • Page 71 and 72:

  11. Vajag būt auksti un silti, lai

 • Page 73 and 74:

  var ieiet Dieva Valstībā!” 7. K

 • Page 75 and 76:

  izd.). Viņiem nav nekādas seviš

 • Page 77 and 78:

  Tu Pats cilvēkiem dod spēcīgus b

 • Page 79 and 80:

  22. ES saku: “Ticiet un dariet, k

 • Page 81 and 82:

  sībām drīzumā varēja no viņa

 • Page 83 and 84:

  Tādēļ palieciet; jo Mozus nav va

 • Page 85 and 86:

  ūtu lielākā muļķība, un mēs

 • Page 87 and 88:

  no Dieva Gara un šādā sabiedrīb

 • Page 89 and 90:

  saka: “Es slavēju jūsu lielo un

 • Page 91 and 92:

  un viens Kungs un Tēvs. Vienīgi V

 • Page 93 and 94:

  mums garšo pavisam labi. 4. Pēc t

 • Page 95 and 96:

  nieks viņam tūlīt asi uzbrūk. 2

 • Page 97 and 98:

  citādi nedaudz gados mēs varam li

 • Page 99 and 100:

  nevari redzēt un ar viņu runāt

 • Page 101 and 102:

  ēdamzālē ienāk Boruss, visus sv

 • Page 103 and 104:

  apgādājis ar miesu un asinīm ves

 • Page 105 and 106:

  drebēja zāles pīlāri, teica:

 • Page 107 and 108:

  91. Jēzus draugi pie Borusa 1. Š

 • Page 109 and 110:

  tas ies labāk! 12. Pēc tā, ko es

 • Page 111 and 112:

  ņiem! Tagad es varu strādāt!”

 • Page 113 and 114:

  98. Mācekļi vētrainajā jūrā.

 • Page 115 and 116:

  tādēļ pamazām atkal aizdedzies

 • Page 117 and 118:

  Bartolomejs!” 9. JŪDA, krāpšan

 • Page 119 and 120:

  siem laikiem. Tiem klosterī no man

 • Page 121 and 122:

  5. Redziet, te jūras dibenā jau g

 • Page 123 and 124:

  104. Kungs svētī Ebaba ģimeni un

 • Page 125 and 126:

  10. Un augšā minētais kapteinis

 • Page 127 and 128:

  Bet nu mani sauc amata pienākumi,

 • Page 129 and 130:

  2. Ebabs nāca pie Manis un lūdza

 • Page 131 and 132:

  muļķīgi un pilnīgi neprātīgi,

 • Page 133 and 134:

  12. Es nevaru redzēt nevienu nosku

 • Page 135 and 136:

  116. Jēzus Mācībai jākļūst ko

 • Page 137 and 138:

  mušam Nācaretē? Šis cilvēks, p

 • Page 139 and 140:

  26. PRIEKŠNIEKS saka: “Kungs, ja

 • Page 141 and 142:

  et tomēr ārkārtīgi cieņas piln

 • Page 143 and 144:

  uzalemes vajadzēja iet uz Nācaret

 • Page 145 and 146:

  vēks un visus, kas te meklēja pal

 • Page 147 and 148:

  atriebtos tam, kas viņus ir apvain

 • Page 149 and 150:

  128. Saruna starp templiešiem un e

 • Page 151 and 152:

  aicina pie galda un tāpat pie gald

 • Page 153 and 154:

  131. Rīts Galvas kalna virsotnē.

 • Page 155 and 156:

  nedaudz viņiem ļāvu varu, tad vi

 • Page 157 and 158:

  pārbaudījumu par to pārliecināt

 • Page 159 and 160:

  gan neko nav zaudējis, bet tomēr

 • Page 161 and 162:

  mana āriene to cilvēkiem, šķiet

 • Page 163 and 164:

  no mazākām. Bet līdzās šai zon

 • Page 165 and 166:

  caur savu gribu spēj visu, par to

 • Page 167 and 168:

  9. ES saku: “Paskaties nedaudz ap

 • Page 169 and 170:

  un ieliekam savā priekšautā un r

 • Page 171 and 172:

  6. ES saku: “Tas ir pavisam labi

 • Page 173 and 174:

  11. Tas ir tas patiesais Sabata mie

 • Page 175 and 176:

  ne tikai mums, bet gan visai mūž

 • Page 177 and 178:

  11. SĀTANS saka: “Es to nevaru!

 • Page 179 and 180:

  acu priekšā ir tas, kas te ir sap

 • Page 181 and 182:

  un pēc tā gan to tūlīt arī izp

 • Page 183 and 184:

  dī arī ikdienas, citādi tie ir u

 • Page 185 and 186:

  uz Cebulonu un Horāciju, viņi to

 • Page 187 and 188:

  šo lielo jūru vajadzēja notikt,

 • Page 189 and 190:

  mās kartes nav, tad vai nu jūs sa

 • Page 191 and 192:

  gās grūtības, stingri pēc tā d

 • Page 193 and 194:

  aptvērusi un dzīvi sapratusi. Bet

 • Page 195 and 196:

  omiešu tērpu un zobenu, un tad ju

 • Page 197 and 198:

  Gan arī pasaules bērnu sāpes tie

 • Page 199 and 200:

  ņiem arī nebija neviena, kas te b

 • Page 201 and 202:

  Jēzus Cezarijas Filipijas novadā.

 • Page 203 and 204:

  nenovērtējamu žēlastību? Ak, T

 • Page 205 and 206:

  2. Ak, līksmojiet, bet pie tam ar

 • Page 207 and 208: teikts, ja Tu gribi tikt aizgādāt
 • Page 209 and 210: tā, tā tomēr ir pavisam izmisīg
 • Page 211 and 212: vīm, kādas jebkad mūsu jūrā ti
 • Page 213 and 214: 15. MARKUS saka: “Jā, te Tev atk
 • Page 215 and 216: kas tikai vienmēr ir labs, patiess
 • Page 217 and 218: kā kārtībā, tā kā kopš tā l
 • Page 219 and 220: Tādas, brāļi, ir manas neautorit
 • Page 221 and 222: atliku uz gandrīz veselu stundu. 1
 • Page 223 and 224: mas romietes.” 5. KirenijS saka:
 • Page 225 and 226: izmisušās sejas, grimases, kurām
 • Page 227 and 228: sim. Labāk runā tu ar brīnišķo
 • Page 229 and 230: iemestu. 8. Mēs, cilvēki, esam tr
 • Page 231 and 232: dīt vienu jautājumu, un saki man,
 • Page 233 and 234: lai ar to barotos, to tikai sev pā
 • Page 235 and 236: pirmais starp saviem biedriem, un v
 • Page 237 and 238: ko dzirdu, ak, te tad es tūlīt la
 • Page 239 and 240: 6. Bet muitniekam ir vienalga, vai
 • Page 241 and 242: neko negrib dzirdēt un šādu tic
 • Page 243 and 244: jauni pētītāji, kas veco pārbau
 • Page 245 and 246: tikai ar to, kas te attiecas tikai
 • Page 247 and 248: 217. Cilvēka garīgā attīstība.
 • Page 249 and 250: 5. ja Mozus te runā: “Sākumā D
 • Page 251 and 252: pašas dievišķās kārtības ceļ
 • Page 253 and 254: vēku pilnīgā dvēsele nebūtu no
 • Page 255 and 256: 7. Bet, ja dvēsele savu miesu un c
 • Page 257: 3. ES saku: “Arī tas tavām uztv
 • Page 261 and 262: Dieva stingra griba, kas mūžam at
 • Page 263 and 264: sniegtai palīdzībai!” 10. ES sa
 • Page 265 and 266: 4. MARKUSS teica: “Jā, Kungs, es
 • Page 267 and 268: izturēšanos jūs no tempļa varē
 • Page 269 and 270: piespiestās Romas likuma neievēro
 • Page 271 and 272: ausīm tā skan kā skaistākā un
 • Page 273 and 274: te eņģelis jaunajam farizejam jau
 • Page 275 and 276: * * * Otrās grāmatas beigas. 275
 • Page 277 and 278: 48. Jairusa mantojuma lietas. . . .
 • Page 279 and 280: 152. Uz kalna parādās Sātans. ..
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...