Views
9 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

pamesti, kā kādi sen

pamesti, kā kādi sen jau nomirušu koku stumbri uz kāda kalna galotnes, kā acīm redzams pierādījums, ka arī tādā augstā reģionā reiz spēja augt kupli meži! Bet kas te ir darāms? Tas ir liels jautājums. Dimanta kroni tam, kas uz to spēj atrast derīgu atbildi! Bet lai viņš labi apsver mūsu saistīto un ar visām pasaules ķēdēm važās iekalto stāvokli! 11. No vienas puses, kā vesels Sinaja kalns mums uz skausta sēž romieši, no otras puses namdara dēls, kas pēkšņi, kā no mākoņiem nokritis, no kāda tīrākā mājas lempja ir atdzimis par pravieti, kāds kopš Ābrama nekad starp mums nav dzīvojis. Visi skrien viņam pakaļ, liels un mazs, jauns un vecs! Ja šodien Pats Jehova nonāktu lejā uz zemi, tad ir liels jautājums, vai Viņš paveiktu vai varētu paveikt vēl lielākus darbus! Viņš no tālienes tikai caur Vārdu izdziedina katru slimību, sauc no kapa mirušos un dod viņiem atkal veselīgu dzīvību! Tāpat viņš pavēl vējiem un jūras viļņiem, un tie paklausa viņam kā vergi savam pavēlniekam. Ja viņš runā, tad itin visā atmirdz visdziļākā dievišķā gudrība, un visi ir aizrauti no viņa vārdu varas un seko viņam no vienas pilsētas uz otru. Pie tam vēl viņam blakus ir Romas varenie, kuri, ja viņam tas būtu vajadzīgs, leģioniem būtu viņa rīcībā. Bet mēs tieši stāvam briesmīgākā bezdibeņa malā, lai katru acumirkli tiktu aprīti, bet mūsu pusē nav neviena mirstīga būtne, — izņemot šos vecos gulētājus sinagogā! Te es vēlreiz jautāju: kas mums darāms? 12. Ko mums nu līdz Mozus un visi tie pravieši, un ko Pats Jehova, Kas runāja ar Mozu un praviešiem, bet nu mūs jau kopš vairāk kā simts gadiem atstāj dziļākā purvā!? Un vai mēs jau kliedzam, ka mūs būtu jādzird līdz zvaigznēm, tikpat neviens Jehova vairs nepiesakās un atstāj mūs kaunpilnākā peļķē, ļaunāk nekā kāds vējagrābslis līgavainis savu nabaga, no viņa desmit reizes pavesto un nelaimīgu padarīto līgavu! Bet par to mums vēl ir goda titula nosaukums “Dieva tauta”, kamēr bezdievīgie pagāni stāv visā godā un viņiem pieder visa zemes vara un visas bagātības tā, kā to pēc rakstiem Jehova apsolīja Dāvidam, — bet kas nekad nepiepildījās! 13. Tur, pavisam dievišķi augsti runājot, teikts: “Un tavai valstij turpmāk vairs nebūs nekādas beigas!” Aplūkojam tagad Dāvida mūžīgo valsti! Ak, kāda Dāvidam glaimojoša pravieša skaistie meli. Cik bieži jau Dāvida valstij ir bijis gals! Viņam pašam jau bija tas prieks līdzās savam dēlam to piedzīvot un ja viņa dēlu nebūtu sagūstījis ozols, tad labais Dāvids savam saldajam Jehovam būtu varējis nodziedāt priekšā vēl tūkstoš psalmu, un Absalons tomēr būtu nosēdies uz troņa! — Bet atstājam pie malas pagātni un tagad aplūkojam apsolīto mūžīgo Dāvida valsti! Ak tu skaistā valsts! Varbūt Dāvida dvēsele ir devusies Cēzaru Romā, kura valstij mazākais, tagad ir daudz labākas izredzes uz mūžīgu pastāvēšanu, nekā pēc Dieva sirds lielā vīra gliemeža valstij! Brāļi, vai jūs vēl ar rokām neaptverat, ka visa mūsu senā mācība ir tīras pasakas, kas nav nekas cits, kā tikai sadzejoti vārdi no seniem laikiem?! Un mēs vēl esam nelgas un turamies pie tās, it kā tur patiesi būtu iegūstama kāda svētība! Kāds ēzelis vai vērsis no cilvēka uz savas miesas vēl pacietīs vecus, noskrandušus svārkus, ja viņš veco vietā var dabūt desmit jaunus no labāka auduma?! 14. Vēstnešu pašu pieredze mums Saules gaiši rāda, ka visai Mozus mācībai un visiem praviešiem vairs nav nekādas nozīmes, kā kādam tukšam riekstam, — un tomēr mēs šeit izsalkuši turamies pie tās kā pie kāda droša aprēķina un aiz tīras sen iesakņojušās dumjības tomēr nekustamies no vietas, kaut arī visās mūsu miesas atverēs jau ieplūst ūdens kā Jordana Nāves jūrā! 15. Tādēļ, brāļi, pieslienamies arī mēs namdara dēlam, un mēs esam drošībā! Jo viņš mūsu acu priekšā dara to, ko vecie par Jehovu, kuru viņi jebkad tikpat maz redzējuši, kā mēs, ir izdomājuši! Es domāju, ar šo manu priekšlikumu tagad ir atbildēts uz manis uzstādīto grūto jautājumu; dariet pēc tā, un mums visiem tūlīt fiziski un morāliski klāsies labāk! 16. Rohans, mūsu vecākais, ar labu piemēru pirmais mums ir gājis pa priekšu, sekojam viņam, un neviens no mums nebūs kļūdījies! Varbūt tieši šis iepriekš maz ievērotais namdaris Jēzus ir pilnīgi piemērots tam, lai, mazākais, uz kādu laiku atkal atjaunotu nelaimīgo, mūžam jābūtošo Dāvida valsti! Jo ar viņa neaptverami maģisko varu, ar kuru neviena pasaules vara nevar mēroties, visātrāk ir iespējams māņticīgajiem romiešiem iedzīt tādu respektu, ka viņu varenie leģioni pārāk drīz varētu dabūt tūkstoš kāju promskriešanai.” 17. Te pieceļas VECĀKIE, rakstu mācītājiem, farizeji un leviti un saka: “Tu slikti pazīsti rakstus, ja tu vari tik ķecerīgi runāt, kur laicīgā ziņā, liekas, kas ir, bet garīgā ziņā tā ir melns noziegums pret nenoliedzamo Dieva majestāti un tādēļ mūsu svētības dēļ mēs esam spiesti tevi izdzīt no mūsu sabiedrības starp pagāniem.” 18. RUNĀTĀJS saka: “Vai jūs domājat caur to mani it kā sodīt? Ak, te jūs vareni maldāties! Ja jūs 58

gribat palikt par nelgām un kā tādi nomirt badā, tad paliekat jūsu senajā naktī un tumsā! Jūs vecās, dumjās galvas, parādiet man piemēru, kur kāds Dieva runātājs no kapa dzīvībā būtu atsaucis atpakaļ kādu nomirušo, kā šis namdaris!” 19. VECĀKIE saka: “To Dievs darīs Pastarajā dienā!” 20. RUNĀTĀJS saka: “Pastarajā dienā jūsu Dievs jums kaut ko nosvilpos priekšā! Neviens cilvēks nezina ne zilbi par to, ka Jehova, kā mēs Viņu no rakstiem pazīstam, jebkad kādu cilvēku būtu atsaucis atpakaļ no nāves dzīvībā! Tā kā neviens cilvēks to nekad nav piedzīvojis un viņa īsās laicīgās dzīves galā viņam acu priekšā nebija nekas cits, kā droša mūžīga nāve, tad viņam kļuva ļoti baisi un, ļoti noskumis, viņš bailīgi sāka jautāt: “Kas es esmu un uz kurieni es aizeju, kad šī dzīve ir galā? Un, tā kā nekad nav trūcis tā dēvēto “Dieva kalpu”, kādiem būt mums ir tas slikti zobgalīgais gods, tad daudziem jautātājiem par apmierinājumu un viņu pašu mērķu iespējami labākai apmierināšanai, viņiem tak vajadzēja kaut ko atrast, kas nedaudz nomierinātu ļoti zinātkāros jautātājus un caur to nāca atmodināšana “Pastarajā dienā”, jo ļoti ticams, ka plašās debesis nekad netiks nodotas apskatīšanai, un arī mēs, domājošie nelgas, ļaujamies pierunāties un tādēļ esam akli pret nedzirdētākiem, patiesi notikušiem darbiem, kas tiek veikti mūsu acu, ausu un degunu priekšā. Vai tad tas nopietnībā ir kaut kas dižens, kādam vīram, ja viņš kā sirmgalvis vēl vienmēr nevar šķirties no jau pavisam appelējušā tā dēvētā bērna knupīša? 21. Ko tad jūs vēl turpmāk gaidāt no vecajām jūdu grabažām, kuras pie tagadējās tautas apgaismības vairs nevar noturēties ne pusgadsimta? Es noteikti nebūšu tāds nelga un negaidīšu šīs aklās mācības beigas, no kuras citādi nav nekas cits, kā tukši vēsturiski vārdi vai arī pasakainas teikas, kuras improvizējot aukles vispirms stāsta viņu zīdaiņiem, un no kurām tad pieaugušie zīdaiņi salasījuši kopā fantastisku Dieva mācību, kurā nav atklājama nekāda sistēma un ne dzirkstelītes no kādas grieķu veida loģiskas kārtības! 22. Vai tad Jehova reiz nebūtu spējīgs runāt un mācīt tik loģiski, kā kāds nabadzīgs grieķu filozofs, te pirms Viņš savai vispār nepavisam ne uz galvas kritušai tautai grib mācīt patiesību, kārtību un gudrību. Viņam būtu jāiet skolā pie grieķiem! 23. Bet lai tas ir mūžam tālu no manis, ka man Jehovu nebūtu jāstādās priekšā kā gudrāku, nekā kādu caur savu bērnu kalponi izglītotu pravieti, kuram pie visas viņa pārējās muļķības tomēr vēl ir tik daudz iedzimtas atjautības, lai kā savu uzdotu tik tumšu mācību, ka viņš, vispirms un kā pirmais, to pavisam nevar saprast un nesaprot, kas īstenībā jau tādēļ ir likts viņa plānā, ka šādai mācībai jo mazāk jātiek saprastai no kāda cita cilvēka! — Beidziet man reiz ar jūsu Jehovu! Patiesi, kā godīgam cilvēkam man tagad jāsāk tā īsti kaunēties, ka es jebkad varēju pievienoties šādai necilvēciski dumjai mācībai! 24. Bet ja sākumā Mozus mācībā kas bija, tad šis kas caur cilvēku zemisku nekrietnību nu tagad ir tā sakropļots, ka mums no tās vairs nav nekā cita, kā arī jau varbūt pavisam nepareizi izteikti vārdi! 25. Tādēļ es vēl šodien esmu namdara Jēzus māceklis! Viņš ir labs un vienu godīgu zelli noteikti no sevis neatraidīs, kā jūs!” 50. Vecāko runa par jūdaisma stāvokli. 1. VECĀKIE, pavisam nikni pārsteigti, uz runātāju saka: “Dieva noliedzēj! Dieva zaimotāj! Vai tu nezini, ka caur šo tavu Dievu zaimojošo runu tu tieši pēc Mozus esi pelnījis, tūlīt sinagogā tikt nomētātam ar akmeņiem? Kā tu, tādēļ, ka tev pašam nav nekādas ticības, vari iedrošināties citiem cilvēkiem satricināt viņu stingrāko ticību un paļāvību uz Dievu un Mozu? 2. Vai tad tev patiesi ir tik maz prāta, ka tu tādēļ nevari saprast, ka te neviena cilvēka vecums nav pietiekams, lai sevī, pat caur vairāku tūkstošu pieredzēm, kļūtu gudrs un ticētu tikai tam, ko pats ir piedzīvojis? Tādēļ Dievs no Sava gara cilvēkus ir iepazīstinājis ar rakstu zīmēm, caur kurām viņiem tas, ko ir piedzīvojuši un ko viņu pēcnācēji jebkad tikko atkal varētu piedzīvot, tieši šiem pēcnācējiem jāuzraksta, lai arī viņi iegūtu svētīgas zināšanas par to, ko viņi paši viņu laikā diez vai var piedzīvot, jo katrs laiks nes kaut ko jaunu. To mums rokām aptverami jau māca mūsu nedaudzo dienu, kuras mēs uz Zemes esam nodzīvojuši, pieredze, tā ka neviens gads, neviens mēnesis, neviena nedēļa un pat neviena diena pilnīgi nelīdzinās otrai tajā, kas te notiek! Papēti atpakaļ hronikās, un mēs tev dodam visu, kas mums ir, ja tu mums spēj uzrādīt kādu laiku, kurā noticis tieši tas, kas notiek mūsu acu un ausu priekšā! 3. Bet ja uz Zemes nenoliedzami lietas ir tādas un ne citādas, ko tad tu gribi ar tavu tukšo un rupjo 59

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...