Views
3 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

3. Tādēļ ir labāk,

3. Tādēļ ir labāk, kādu dotu likumu atstāt negrozītu, nekā to tūlīt atcelt; bet tā vietā pavisam slepenībā var no likuma atteikties, un ja nāk priekšā tā pārkāpšana, tad vingrinies iecietībā un spriedumā neesi pārāk stingrs. Ja tad nāk kāds cits valdnieks, tad viņam ir brīv likumus, kurus izdevis viņa priekšgājējs, pavisam atcelt un to vietā pēc tautas gara dot maigākus. tad vajadzētu notikt, ka tauta nāktu un tevi tādēļ lūgtu. Te tu gan vari reiz izdotā likuma stingrāko daļu likt malā, bet vienmēr ar nosacījumu, tūlīt ar visu bardzību to atjaunot, ja parādītos caur likumu panāktās labās lietas ļaunprātīgas vajāšanas pēdas. 4. Redzi, tā ir gudrība, pēc kuras katram valdniekam būtu jāvada viņam padotās tautas, ja viņš grib laimīgi valdīt! Bet kāds remdens un nolaidīgs valdnieks drīz nonāks pie vienmēr bēdīgas pārliecības, ka caur savu pārāk lielo piekāpību viņam nevajadzēja ļaut ļaudīm pāraugt sev pār galvu! 5. Jo ļaudis pret saviem valdniekiem izturas kā bērni pret saviem vecākiem. Stingriem un pie tam gudriem vecākiem ir labi, paklausīgi un izpalīdzīgi bērni, kuri mīlēs un cienīs savus vecākus. Turpretī pārāk pieļāvīgiem vecākiem viņu bērni pārāk drīz pāraugs viņu galvām un beigās viņus izspiedīs un padzīs no mājām. 6. Mīli ar nopietnību un gudrību, tas ir mūžīgs likums; kas pēc tā dara, tas nekļūdās un tā augļi būs labi un gardi. Vai tu mani pilnīgi saproti?” 7. KirenijS saka: “Jā, Kungs, pilnīgi, un pasaulē vienmēr tā ir bijis. Kāds pārāk labs, pieļāvīgs valdnieks ar savu valdīšanu drīz ir galā; bet arī tirāniski stingram reti ir ilgs valdīšanas laiks. Es domāju, ka gudrība, laime un ilgstoša pastāvība ir vidū starp abiem!?” 8. ES saku: “Jā, jā, tā tas ir: vidū, kā Es tev to esmu rādījis! Bet nu atkal ejam mājā, jo ir jau pienākusi vēla pēcpusdiena!” 9. KORNĀLIJS jautā: “Bet Kungs, vai vecie pilsoņi tagad paliek šeit guļam? Šie cilvēki arī mājās varētu veikt šo slavējamo Sabata svinēšanu, lai caur savu spēcīgo krākšanu netraucētu citus klātesošos! Jo te jāmūk prom, kā šie ļaudis krāc — parādība, kas man ir augstākā mērā nepatīkama! Es varu panest daudzas neērtības, bet guļošā krākšana mani var novest sava veida izmisumā!” 10. ES saku: “Nu, nu, lai tas paliek! Kamēr viņi krāc, viņi negrēko! Tas ir labi, ka viņi tikai krāc; jo ja viņi būtu bijuši nomodā, viņi būtu daudz ko dzirdējuši, kas viņus būtu sadusmojis, un tas nebūtu labi! Bet, tā kā viņi cieši gulēja, tad no visa notikušā neko nedzirdēja un neredzēja un tādēļ arī nedusmojās; un redzi, tas ir labi! Bet tagad ejam un ļaujam šiem ļaudīm gulēt!” 11. Pēc tam sākam doties uz durvju pusi; bet FARIZEJI un VECĀKIE piesteidzas pie durvīm, kas bija pa pusei atvērtas, ātri lielās durvis plaši atver un saka: “Kungs, stāv rakstīts: “Atveriet plaši durvis un vārtus, lai ieiet goda Ķēniņš! Bet kas ir šis Ķēniņš? Tas ir Jehova Ceobats! Viņam no mūžības uz mūžību visa slava, viss gods un visa cildināšana. 12. KirenijS ar draudzīgu seju saka: “Jā, tā tas ir un tā mūžam jāpaliek! Tas Kungs lai vienmēr ir ar jums!” 13. un VĪRI sauc: “Un ar tavu garu, lai tu, kā Viņš, vēlētos būt mums žēlīgs! Jo līdz šim tavi likumi mūs smagi apspieda, ļaunāk nekā nāve; bet, tā kā mēs tagad paši esam kļuvuši pilnīgi Viņa mācekļi, un paši sev dzīvi uzlikuši tavus likumus, tavi stingrie likumi mums te nav tikpat kā nekas. Bet mēs tev tomēr pateicamies tieši par šiem likumiem, jo bez tiem mēs viegli varētu būt palikuši par šīs vissvētākās lietas nodevējiem! Tādēļ mēs tev arī vairs nelūdzam doto stingro likumu atcelšanu, jo mēs paši, domādami, ticēdami un rīkodamies līdzīgi tev, uz visiem laikiem tieši caur mūsu pašu darbību tos atceļam līdz pēdējam ķeksītim!” 14. KirenijS saka: “Tādā gadījumā arī no manis jums likums ir atlaists un es droši ceru, pret jums šo stingro likumu nekad vairs nevajadzēs atjaunot. Tādēļ nekad neļaujiet sevi novest uz maldu ceļiem un stingri sekojiet tam, ko abi eņģeļi jums ir ieteikuši, tad Dievā tajā Kungā mēs paliksim labākie draugi un mana valdīšana jūs nepaspiedīs! Un ja zem jūsu skolas jaunā priekšnieka būtu redzams, ka viņš jūs, kā vienmēr, vēlētos vajāt tādēļ, ka jūs esat Jēzus, Tā Kunga no Mūžības, draugi un vienlaicīgi jums labu gribošu romiešu draugi, tad jūs gan atradīsiet ceļu līdz manīm, — un tad jau tiks sperti soļi, caur kuriem jūsu fiziskās un it sevišķi garīgās tiesības tiks uz labāko aizsargātas! Un es vēlreiz saku: Tas Kungs lai ir ar jums!” 15. Un VISI atkal sauc: “Un mūžam ar tavu garu!” 16. Pēc tam viņi mūsu priekšā dziļi paklanās, un mēs ejam caur plaši atvērtām durvīm un dodamies mājā, kur mūs gaida labs mielasts, sastāvošs no maizes, vīna un visādiem saldiem un ļoti nogatavojušamies augļiem. Mēs sēžamies pie galdiem, pateicamies un pamazām apēdam to, kas likts uz galdiem, — 66

et pavadot laiku visādās pacilājošās runās un sarunās, paliekam sēžam pie galda līdz saules rietam. 56. Rohans un Kisjons pastāsta viņu piedzīvojumus. 1. Tuvu pie Saules rieta Rohans, kuru pavada Kisjons no Kisas, pienāk pie Manas mājas, jau no tālienes sveicina visus, ko viņš sastop, un arī Kisjons atplestām rokām piesteidzas pie Manis, patiesas draudzības asarām acīs vispirms apsveic Mani un tikai pēc kāda laika savu meitu, kura viņu jau sen tur aiz rokas un daudzkārt to skūpsta, tāpat viņš sveicina arī savu znotu Kornēliju un tikai tad, kad viņš ieskatās, ka Man līdzās sēdošais spožais romietis ir virspavēlnieks Kirenijs, viņš lūdz viņam piedošanu, ka nav viņu pamanījis! 2. Bet KirenijS pavisam aizkustināts satver Kisjona roku, spiež to pie savām krūtīm un saka: “Ne tev man, bet man tev vajag lūgs piedošanu, ka es tevi pirmais neesmu sveicinājis, bet kā atvainojums lai kalpo, ka es tevi personīgi nepazinu! Jo līdzās Kungam Jēzum, kuram, dabīgi, vienam pienāks visa slava un viss gods, es arī tev, tu uzticamākais, krietnais vīrs, esmu parādā nekad neizsmeļamu pateicību; jo no visiem šī apvidus cilvēkiem nešaubīgi tu visvairāk esi veicinājis to, ka es tiku izglābts no lielām nepatikšanām, kas citādi man droši būtu maksājušas dzīvību! Tas man patiesi ir liels prieks, tagad personīgi iepazīt tevi, tu mans ļoti cienījamais draugs!” 3. Kisjons nu atkal reiz ir ļoti laimīgs un mums daudz pastāsta, ko visu viņš pa šo laiku ir piedzīvojis un beigās Man arī atstāsta, ka viņš ar krietno sirmgalvi Rohanu apmeklējis Ziharu un tur runājis ar Jonaelu, Jairutu un ļoti daudz ar Arhielu, kas nu dzīvo un darbojas pavisam dabīgi kā cilvēks, tā ka kādam svešiniekam pat sapnī nevarētu ienākt prātā, ka aiz viņa stāvētu kāda tīri dievišķa būtne. 4. Tāpat viņš ir apmeklējis arī ārstu Joramu un tā brīnišķo māju, tāpat viņa mīļo, sirsnīgo sievu un no abiem dzirdējis ārkārtīgi brīnumainas lietas un Rohans nevarēja vien pietiekami beigt par visu brīnīties; un kad viņš bija tā īsti aizgrābts, tad viņš sevī vienmēr noteica: “Jā, jā, asinis un dzīvību par dievišķo Meistaru no Nācaretes! Jo Viņš nevar būt kāds cilvēks, bet gan viņam vajag būt Pašam Dievam, citādi tādas lietas viņam nebūtu bijušas iespējamas!” 5. Kad Kisjons tā vēl atstāsta, pie Manis pienāk ROHANS un nesaka neko citu, kā: “Kungs, es esmu Tavs, un neviena vara, izņemot Tavu gribu, nevar mani no Tevis šķirt!” 6. ES saku: “Es jau iepriekš zināju, ka tu kļūsi viens no manējiem; bet tu vēl nezini, ka pie Manējiem pieder visi tavi brāļi un amata biedri, bez kā tādēļ pasaules priekšā pārstājuši būt tas, kas viņi bija iepriekš, — līdzīgi arī tu pagaidām paliksi tas, kas tu biji, līdz jaunais skolas priekšnieks, kas parīt stāsies Jairuta vietā, būs nedaudz nācis pie prāta. 7. Bet tavi brāļi jau tevi pamācīs visā, kas tev darāms un runājams un kā tev izturēties pret jauno priekšnieku, kas no sākuma gan sāks slaucīt ar ļoti kuplu slotu; bet tas neturpināsies ne pusgadu un ar nedaudz naudas jūs no viņa panāksiet visu, jo viņam nav nekādas ticības templim, bet gan pagaidām vienīgi naudai, bet pēc tam viņš būs spējīgs ticēt arī kam lielākam. — Bet nu ej pie taviem brāļiem un dari viņiem zināmu visu, ko tu esi redzējis un dzirdējis!” 8. Pēc šiem Maniem vārdiem Rohans sasveicinās ar Kisjonu, pateikdamies viņam par visu, ko viņš viņa labā darījis un beigās saka: “Uz zemes gan maz vairs sastopami tādi kā tu! Tādēļ tu esi vienīgais, kas esi ienācis manā sirdī un to atradis! Lai Kungs tevi svētī par visu, ko tu man un tūkstoš citiem labu esi darījis!” Pēc šiem vārdiem viņš mūsu priekšā dziļi paklanās un steidzas pie saviem brāļiem, kuri šodien vēl ir sapulcējušies sinagogā, — tomēr bez tiem guļošajiem, kuri drīz pēc mūsu aiziešanas aizgāja. Viņš tiek pārsteidzoši draudzīgi sagaidīts un nu priecīgu un līksmu garu viņi savstarpēji viens otram dara zināmu visu, ko viņi bija piedzīvojuši, redzējuši un dzirdējuši. 9. Bet mēs tāpat esam labā omā; jo Kisjons neatnāca viens, bet gan ar vairākiem labi apkrautiem nastu nesējiem lopiem un to pavadoņiem un atveda vīnu, miltus, sieru, maizi, medu un daudzas žāvētas cēlākās zivis, tā ka mātei Marijai tikko bija vieta visu līdzatvesto novietot. 10. Tādēļ tika uzmeklēts kāds kaimiņš, lai viņš pārpalikumu rūpīgi uzglabā savā lielajā pieliekamajā kambarī, ko viņš arī darīja, kaut gan ne tieši aiz tīras laipnības, jo viņš vienmēr bija mantkārīgs skopulis. Bet te viņam par pūlēm un laipnību Kisjons piesolīja un deva pāris zelta gabalus, un tad viņš tūlīt kļuva labvēlīgs un pārmēru pakalpīgs, un, nesot maisu, tā kā bija jau diezgan krēslains, viņš reiz spēcīgi uzgrūdās māceklim JĀNIM, bet tas viņam teica: “Draugs, savā samaksātajā dedzībā esi uzmanīgāks, citādi tu sev un pārējiem kaitēsi! Bet tu būtu laimīgs, ja tu būtu tikpat dedzīgs Dieva Valstībai, kas tev jau 67

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
2 Les Émirats Arabes Unis - CIC