Views
7 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

4. Eņģelis nāk, un

4. Eņģelis nāk, un KirenijS viņu aptausta un saka: “Jā, tas viss ir daba un, tā teikt, nopietnībā matērija! Viņam patiesi, tāpat kā man, ir visi locekļi un tā pati forma, kā kādam no mums; tikai viss ir cēlāks, maigāks un daudzas reizes skaistāks; jo viņa sejas pievilcība ir, tā var teikt, nepārspējami starojoši skaista! Tā gan pavisam nav kādas meitenes seja, bet gan vīrišķīga, apveltīta ar visu nopietnību, bet pie tam tomēr skaistāka, nekā skaistākās meitenes seja! Es pirmīt patiesi daudz par maz pievērsu uzmanību šim galda biedram. Viņš kļūst arvien skaistāks, jo ilgāk es viņu aplūkoju. manas debesis, tas patiesi ir dīvaini! (Runādams uz eņģeli): “Klausies, tu brīnišķi skaistais eņģeli, vai tu savās skaistajās krūtīs jūti arī mīlestību?” 5. EŅĢELIS runā: “Ak, noteikti; jo mana garīgā miesa ir līdzīga dievišķai gudrībai, un mana dzīvība ir Dieva tā Kunga mūžīgā mīlestība. Un, tā kā mana dzīvība ir tīra mīelstība, tad man tak arī vajag just mīlestību, tā kā pati mana dzīvība nav nekas cits, kā tīra mīlestība! 6. Kā tu, kā citādi tik gudrs vīrs, tomēr vari man tā ko jautāt! redzi, kas Dievs tas Kungs kopš mūžības Pats Sevī bija, ir un mūžam paliks, tam vajag būt arī mums, jo mēs esam pilnīgi no Viņa un tātad arī pilnīgi visā esam Viņa būtība, līdzīgi, kā arī saules stars pilnīgi ir tas, kas ir pati saule, un veic to, ko saule! bet, ja tā, kā tad šāds jautājums?” 7. KirenijS saka: “Jā, jā, tas viss jau ir pavisam patiesi un pareizi, un es to zināju arī bez tava paskaidrojuma. bet man tomēr vajadzēja tev ko jautāt, lai es dzirdu tavas runas skaņu. bet nu mēs viens ar otru esam galā, un tu atkal vari doties uz savu vietu!” 8. EŅĢELIS saka: “Ne tu, bet gan vienīgi Dievs man pavēl;!” 9. KirenijS saka: “Draugs, kā man liekas, pie visa tava skaistuma, gudrības un mīlestības, tu tomēr esi stingrs savā spītīgā ietiepībā!?” 10. EŅĢELIS saka: “Ak, pavisam nē! bet no kāda mirstīgā man nevar un nedrīkst tikt dots nekāds priekšraksts; jo es pats sev esmu kungs un nevienam neļauju sev ko pavēlēt, jo mans Es, tā kā es visā esmu pilnīgi no Dieva, nu ir pilnīgi patstāvīgs Es! Pie tam man, kā kādam šīszemes cilvēkam, nav vajadzīgs no kaut kā baidīties; jo tam man ir vara un spēks, par kādu tu vēl nekad neesi sapņojis. bet, ja tu gribi to iepazīt tuvāk, tad jauta kapteinim Jūlijam un manai audzēknei Jarai, un arī Kunga mācekļiem. Viņi tev par to pratīs kaut ko pastāstīt!” 11. KirenijS saka: “Kungs, saki Tu viņam, lai viņš vēlētos atkal doties uz savu vietu, citādi es nopietnībā sāku no viņa ļoti baidīties; jo ar viņu es patiesi negribētu kopā ēst ķiršus. Viņš kļūst arvien rupjāks un dedzīgāks, un pie visa viņa skaistuma ar viņu nekas nav darāms.” 12. ES eņģelim saku: “Nu, tad dodies atkal uz savu vietu! — Un eņģelis acumirklī seko Manam mājienam un dodas atkal uz savu veco vietu. Un Kirenijs par to ir ļoti priecīgs, jo viņš visā nopietnībā bija sācis no eņģeļa ļoti baidīties. 13. bet tūlīt pēc tam Jānis un Matejs Man jautā, vai viņiem tas viss ir jāpieraksta. 14. ES saku: “Sev jūs to varat darīt, bet ļaudīm jums nav vajadzīgs to pierakstīt; jo viņi tam vēl divtūkstoš gadus ir par jauniem, lai to aptvertu. bet cūkām nekad nevajag mest priekšā pērles, jo viņas šādu ēdienu pavisam nevar atšķirt no sliktākā cūkēdiena. bet sev nedaudz citiem jūs to tomēr varat atzīmēt. 15. un abi mācekļi atbilstošām attēlu zīmēm, atšķirīgām no tām, kādām viņi pēc Manas pavēles raksta ar ebreju burtiem. 219. Debess un Zemes radīšana. 1. Bet Kirenijs lūdz mani atbilstošā veidā turpināt Mozus radīšanas vēstures izskaidrojumu. 2. Un ES saku: “Draugs, ko Es iesāku, to Es arī pabeigšu; tikai pagaidām ir jautājums, vai pirms laika jūs to labi aptversiet. Jo, lai krietni aptvertu Mozus radīšanas vēsturi, vajag būt ļoti labām zināšanām par visu cilvēka būtību, bet kas ir tikpat grūti sasniedzams, kā pareiza un pilnīga Dieva izpratne. Bet, tā kā Man vajadzētu visu cilvēka materiālo, dvēselisko un garīgo uzbūvi sadalīt sastāvdaļās dzīsliņu pa dzīsliņai, šķiedriņu pa šķiedriņai un beidzot rādīt, ka dvēseliskais vispirms ir attīstījies un formējies no garīgā un materiālais no dvēseliskā un zem kādām neskaitāmi daudzām atbilstībām, kas kā bezgala daudzas gaismas pakāpes korespondē ar tikpat daudzām gaismas trūkuma pakāpēm. 4. No tā jūs redzat, ka tas nevar notikt tik viegli un ātri, kā jūs to domājat; bet tomēr Es jums par to teikšu tik daudz, cik jūs pagaidām varat panest un par ko jūs savās dvēselēs jau esat apgādāti ar nedaudz pārliecības pilnām pieredzēm un nepieciešamākajām priekšzināšanām. — Un tātad klausieties: 248

5. ja Mozus te runā: “Sākumā Dievs radīja Debesis un Zemi,” tad ar to Mozus pavisam nav sapratis redzamās debesis un redzamo materiālo zemi, jo viņš kā īsts gudrais par to gan nekad nav domājis, pie kam viņa apgaismotajā prātā vienmēr bija tikai pilnīgākā iekšējā patiesība. Bet šo savu dziļo gudrību viņš aizklāja atbilstošām ainām, tāpat kā savu,. kā patiesības liecību pārāk starojošo seju viņam tautas pri4kšā vajadzēja aizklāt ar trīskāršu aizsegu. 6. Bet zem “Debesīm”, ko Mozus pieved kā vispirms radītām, ir saprotams, ka Dievs ārpus sava mūžīgākā un garā bagātākā centra reiz kā jau laika, kā zināmā mērā ārpus Sevis, izlika ārā inteliģences spējas. bet, kā teikts, tikai inteliģences spējas. Tās ir līdzīgas kādam spogulim, kuram gan arī tumšākā naktī ir spējas sevī, jeb daudz vairāk savā gludajā virsmā, pilnīgi uzticami un patiesi attēlojoši uzņemt un reproducēt apkārtējos priekšmetus. bet tumšākā naktī un tāpat pilnīgā objektā trūkumā spogulis acīmredzami tomēr ir nevajadzīga lieta! 7. bet tādēļ Mozus līdzās kādas debess, vai inteliģences spējas nolikšanai ārpus Dieva dzīvības centra, tūlīt dara zināmu, tā teikt, vienlaicīgu zemes radīšanu. bet kas gan ir šī Mozus zeme? Jūs gan domājat: “Nu šī, kas mūs nes!” — Ak, gluži aplami, Mani mīļie! 8. redzat, ar “zemi” Mozus saprata tikai savstarpēji radnieciskas ārā liktas inteliģences, pielāgošanās un pievilkšanas spējas, kas ir gandrīz tas pats, ko daži Ēģiptes un Grieķijas pasaules gudrie dēvē par ideju asociāciju (domu apvienošanos — izd.), kur no radnieciskiem jēdzieniem un idejām beidzot vajag parādīties kādai veselai, patiesības pilnai teorēmai.9. bet ja no Dieva ārā liktās inteliģences spējas saskaņā ar to radniecību jau pati par sevi bija līdzi likta savstarpēja pievilkšanās, tad arī kā pats no sevis ir tas trešais secinājums, proti, ka starp radnieciskām inteliģences spējām patiesi ir savstarpēja pievilkšanās un iespaidošana, kādam toreiz vēl ļoti garīgam aktam Mozus acīmredzami tomēr nevarēja izvirzīt kādu piemērotāku un vispārējāku gleznu, kā tieši materiālās zemes ainu, kas pati par sevi nav nekas cits, kā tieši atrakciju spējīgu un radniecisku substanču partikulu daļiņu konglomerāts (kopā pievilkšanās). 10. Bet Mozus tālāk runā: “Pār tiem dziļumiem vēl bija tumsība”. vai caur to Mozus it kā nopietnībā lika saprast gaismas trūkumu uz jaunradītās Zemes? Es jums saku, gudrajam Mozum tā kas nebūtu rādījies sapņos pat viņa dumjākās esamības sākumā! Jo Mozus bija dziļš pasaules dabas pazinējs un bija pārāk iesvaidīts ēģiptiešu dziļakās gudrībās un zinātnēs, lai viņš nezinātu, ka Zeme, kā saules bērns, ir, mazākais, miljard reiz miljonus Zemes gadu jaunāka, nekā māte saule — un ka pie tās izcelšanās nevarēja būt tumsa; bet gan ar to Mozus tikai vēlreiz gleznaini lika saprast, ka inteliģences spējas un inteliģenču atrakciju spējīga radniecība vēl nav nekāda labi vai slikti padevusies izpratne, sapratne un pašapzināšanās, kas viss ir identisks ar jēdzienu “gaisma” — bet tam tik ilgi vajag būt tās pretstatam, līdz tās sāk saķerties, spiesties, berzties un tā zināmā mērā viena ar otru cīnīties. 11.Bet vai jūs nekad neesat pamanījuši, kas parādās, ja akmeņus vai kokus sāk stipri vienu pret otru berzēt? redziet, tad te parādās uguns un gaisma. Un, redziet, tā arī ir gaisma, kurai Mozus liek iesākumā rasties!” 220. Zeme un gaisma. 1. (KUNGS): “Ko tātad nozīmēja gaisma, mēs zinām; bet iepriekš vēl ir teikts, ka zeme bija tuksnešaina un tukša! tas ir pavisam noteikti; jo vienīgi ar spējām varēt sevī kaut ko uzņemt, kā arī ar jau augstu vajadzību pēc tā, vēl neviens trauks nav ticis piepildīts. bet, cik ilgi traukā nekā nav, tik ilgi trauks arī ir tuksnešains un tukšs. 2. Tā tas arī ir bijis pie pirmradīšans. Visā bezgalīgajā telpā no Dieva caur Viņa mīlestības un gudrības visvareno gribas spēku gan tika liktas neskaitāmas domas un idejas, kādas domas un idejas mēs iepriekš devējām par atsevišķām spoguļveidīgām inteliģences spējām, un, proti, tādēļ, ka galvā katra atsevišķa doma zināmā mērā ir refleksija (atstarošana — izd.) no tā, ko sevī producē vienmēr darbīgā sirds. 3. bet ka kāda doka vai ideja par sevi vēl līdzinās tukšam traukam vai arī ir līdzīga spogulim tumšā pagrabā, tā arī visa ideju savstarpējā radniecība vēl ir tuksnešaina un tukša; un, tā kā vēl nav sastopama nekāda savstarpēja inteliģences spēju darbība, bet gan tikai spējas esamībai un darbībai, tad arī vēl viss, kā jau iepriekš minēts, ir auksts, bez siltuma un gaismas. 4. Visas šīs vēl bezdarbīgās un nekustīgās dievišķās gudrības domas un idejas ļoti trāpīgi arī tiek salīdzinātas ar “ūdeni”, kurā arī kā vienā ir vienkārši kopā saspiesti neskaitāmi specifiski elementi, bet no kā tomēr savu ļoti dažādveidīgo esamību beidzot ņem visi pasaules ķermeņi. 249

 • Page 1 and 2:

  Lielais Jāņa Evaņģēlijs 2. GR

 • Page 3 and 4:

  Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2.

 • Page 5 and 6:

  9. ES saku: “Tur galda galā, sē

 • Page 7 and 8:

  ērnam jo mazāk drīkst dot vīra

 • Page 9 and 10:

  6. Fausts saviem kalpotājiem tūl

 • Page 11 and 12:

  5. Ar līdz paņemtiem sarakstiem F

 • Page 13 and 14:

  deras tikai augstsirdība, — bet

 • Page 15 and 16:

  10. Es ar Maniem mācekļiem nu dod

 • Page 17 and 18:

  pirmās dzīvības nesēju, jo es p

 • Page 19 and 20:

  neizdabūs no manis “Nē”! Bet

 • Page 21 and 22:

  un mazo praviešu darbus; bet ka Vi

 • Page 23 and 24:

  jākļūst sniega baltiem, un, ja t

 • Page 25 and 26:

  pie Jairusa? Vai mums par to it kā

 • Page 27 and 28:

  pieredzes! Tādēļ no šīm muļķ

 • Page 29 and 30:

  ga pravietis un veic zīmes un liet

 • Page 31 and 32:

  ne caur ko netiek piespiests, tad v

 • Page 33 and 34:

  cits cēlonis. Šāds ārsts gan š

 • Page 35 and 36:

  pēc izpratnes ir brīvs likums gar

 • Page 37 and 38:

  4. Vai viss, kas mūs ik dienu apņ

 • Page 39 and 40:

  mums no paša rīta vajag turp noie

 • Page 41 and 42:

  16. Gaidi uz To Kungu un nenovērsi

 • Page 43 and 44:

  17. Kad ROHANS to dzirdēja, viņš

 • Page 45 and 46:

  dievišķās kārtības. 6. Tādēj

 • Page 47 and 48:

  13. ES saku: “Redzi, tas ir pavis

 • Page 49 and 50:

  šanās un visas ticības te tomēr

 • Page 51 and 52:

  14. ES saku: “Nu jā, viņiem jau

 • Page 53 and 54:

  pret to viņu skaistumu, kad viņu

 • Page 55 and 56:

  svaru un pērlēm un dārgakmeņiem

 • Page 57 and 58:

  12. Tādēļ vēlreiz teikts: Esi p

 • Page 59 and 60:

  gribat palikt par nelgām un kā t

 • Page 61 and 62:

  Dievs. Te gan Dievs būtu aušīgs

 • Page 63 and 64:

  8. Bet tā, izņemot mūs, iesvaid

 • Page 65 and 66:

  54. Eņģeļu padoms atgrieztajiem

 • Page 67 and 68:

  et pavadot laiku visādās pacilāj

 • Page 69 and 70:

  lielākā veidā tu vari sastapt ar

 • Page 71 and 72:

  11. Vajag būt auksti un silti, lai

 • Page 73 and 74:

  var ieiet Dieva Valstībā!” 7. K

 • Page 75 and 76:

  izd.). Viņiem nav nekādas seviš

 • Page 77 and 78:

  Tu Pats cilvēkiem dod spēcīgus b

 • Page 79 and 80:

  22. ES saku: “Ticiet un dariet, k

 • Page 81 and 82:

  sībām drīzumā varēja no viņa

 • Page 83 and 84:

  Tādēļ palieciet; jo Mozus nav va

 • Page 85 and 86:

  ūtu lielākā muļķība, un mēs

 • Page 87 and 88:

  no Dieva Gara un šādā sabiedrīb

 • Page 89 and 90:

  saka: “Es slavēju jūsu lielo un

 • Page 91 and 92:

  un viens Kungs un Tēvs. Vienīgi V

 • Page 93 and 94:

  mums garšo pavisam labi. 4. Pēc t

 • Page 95 and 96:

  nieks viņam tūlīt asi uzbrūk. 2

 • Page 97 and 98:

  citādi nedaudz gados mēs varam li

 • Page 99 and 100:

  nevari redzēt un ar viņu runāt

 • Page 101 and 102:

  ēdamzālē ienāk Boruss, visus sv

 • Page 103 and 104:

  apgādājis ar miesu un asinīm ves

 • Page 105 and 106:

  drebēja zāles pīlāri, teica:

 • Page 107 and 108:

  91. Jēzus draugi pie Borusa 1. Š

 • Page 109 and 110:

  tas ies labāk! 12. Pēc tā, ko es

 • Page 111 and 112:

  ņiem! Tagad es varu strādāt!”

 • Page 113 and 114:

  98. Mācekļi vētrainajā jūrā.

 • Page 115 and 116:

  tādēļ pamazām atkal aizdedzies

 • Page 117 and 118:

  Bartolomejs!” 9. JŪDA, krāpšan

 • Page 119 and 120:

  siem laikiem. Tiem klosterī no man

 • Page 121 and 122:

  5. Redziet, te jūras dibenā jau g

 • Page 123 and 124:

  104. Kungs svētī Ebaba ģimeni un

 • Page 125 and 126:

  10. Un augšā minētais kapteinis

 • Page 127 and 128:

  Bet nu mani sauc amata pienākumi,

 • Page 129 and 130:

  2. Ebabs nāca pie Manis un lūdza

 • Page 131 and 132:

  muļķīgi un pilnīgi neprātīgi,

 • Page 133 and 134:

  12. Es nevaru redzēt nevienu nosku

 • Page 135 and 136:

  116. Jēzus Mācībai jākļūst ko

 • Page 137 and 138:

  mušam Nācaretē? Šis cilvēks, p

 • Page 139 and 140:

  26. PRIEKŠNIEKS saka: “Kungs, ja

 • Page 141 and 142:

  et tomēr ārkārtīgi cieņas piln

 • Page 143 and 144:

  uzalemes vajadzēja iet uz Nācaret

 • Page 145 and 146:

  vēks un visus, kas te meklēja pal

 • Page 147 and 148:

  atriebtos tam, kas viņus ir apvain

 • Page 149 and 150:

  128. Saruna starp templiešiem un e

 • Page 151 and 152:

  aicina pie galda un tāpat pie gald

 • Page 153 and 154:

  131. Rīts Galvas kalna virsotnē.

 • Page 155 and 156:

  nedaudz viņiem ļāvu varu, tad vi

 • Page 157 and 158:

  pārbaudījumu par to pārliecināt

 • Page 159 and 160:

  gan neko nav zaudējis, bet tomēr

 • Page 161 and 162:

  mana āriene to cilvēkiem, šķiet

 • Page 163 and 164:

  no mazākām. Bet līdzās šai zon

 • Page 165 and 166:

  caur savu gribu spēj visu, par to

 • Page 167 and 168:

  9. ES saku: “Paskaties nedaudz ap

 • Page 169 and 170:

  un ieliekam savā priekšautā un r

 • Page 171 and 172:

  6. ES saku: “Tas ir pavisam labi

 • Page 173 and 174:

  11. Tas ir tas patiesais Sabata mie

 • Page 175 and 176:

  ne tikai mums, bet gan visai mūž

 • Page 177 and 178:

  11. SĀTANS saka: “Es to nevaru!

 • Page 179 and 180:

  acu priekšā ir tas, kas te ir sap

 • Page 181 and 182:

  un pēc tā gan to tūlīt arī izp

 • Page 183 and 184:

  dī arī ikdienas, citādi tie ir u

 • Page 185 and 186:

  uz Cebulonu un Horāciju, viņi to

 • Page 187 and 188:

  šo lielo jūru vajadzēja notikt,

 • Page 189 and 190:

  mās kartes nav, tad vai nu jūs sa

 • Page 191 and 192:

  gās grūtības, stingri pēc tā d

 • Page 193 and 194:

  aptvērusi un dzīvi sapratusi. Bet

 • Page 195 and 196:

  omiešu tērpu un zobenu, un tad ju

 • Page 197 and 198: Gan arī pasaules bērnu sāpes tie
 • Page 199 and 200: ņiem arī nebija neviena, kas te b
 • Page 201 and 202: Jēzus Cezarijas Filipijas novadā.
 • Page 203 and 204: nenovērtējamu žēlastību? Ak, T
 • Page 205 and 206: 2. Ak, līksmojiet, bet pie tam ar
 • Page 207 and 208: teikts, ja Tu gribi tikt aizgādāt
 • Page 209 and 210: tā, tā tomēr ir pavisam izmisīg
 • Page 211 and 212: vīm, kādas jebkad mūsu jūrā ti
 • Page 213 and 214: 15. MARKUS saka: “Jā, te Tev atk
 • Page 215 and 216: kas tikai vienmēr ir labs, patiess
 • Page 217 and 218: kā kārtībā, tā kā kopš tā l
 • Page 219 and 220: Tādas, brāļi, ir manas neautorit
 • Page 221 and 222: atliku uz gandrīz veselu stundu. 1
 • Page 223 and 224: mas romietes.” 5. KirenijS saka:
 • Page 225 and 226: izmisušās sejas, grimases, kurām
 • Page 227 and 228: sim. Labāk runā tu ar brīnišķo
 • Page 229 and 230: iemestu. 8. Mēs, cilvēki, esam tr
 • Page 231 and 232: dīt vienu jautājumu, un saki man,
 • Page 233 and 234: lai ar to barotos, to tikai sev pā
 • Page 235 and 236: pirmais starp saviem biedriem, un v
 • Page 237 and 238: ko dzirdu, ak, te tad es tūlīt la
 • Page 239 and 240: 6. Bet muitniekam ir vienalga, vai
 • Page 241 and 242: neko negrib dzirdēt un šādu tic
 • Page 243 and 244: jauni pētītāji, kas veco pārbau
 • Page 245 and 246: tikai ar to, kas te attiecas tikai
 • Page 247: 217. Cilvēka garīgā attīstība.
 • Page 251 and 252: pašas dievišķās kārtības ceļ
 • Page 253 and 254: vēku pilnīgā dvēsele nebūtu no
 • Page 255 and 256: 7. Bet, ja dvēsele savu miesu un c
 • Page 257 and 258: 3. ES saku: “Arī tas tavām uztv
 • Page 259 and 260: nedaudz vairāk eļļas, lai man š
 • Page 261 and 262: Dieva stingra griba, kas mūžam at
 • Page 263 and 264: sniegtai palīdzībai!” 10. ES sa
 • Page 265 and 266: 4. MARKUSS teica: “Jā, Kungs, es
 • Page 267 and 268: izturēšanos jūs no tempļa varē
 • Page 269 and 270: piespiestās Romas likuma neievēro
 • Page 271 and 272: ausīm tā skan kā skaistākā un
 • Page 273 and 274: te eņģelis jaunajam farizejam jau
 • Page 275 and 276: * * * Otrās grāmatas beigas. 275
 • Page 277 and 278: 48. Jairusa mantojuma lietas. . . .
 • Page 279 and 280: 152. Uz kalna parādās Sātans. ..
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf