Views
3 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

nezinošs balamute to

nezinošs balamute to grib atjaunot, cik daudz vairāk nepieciešami vajag tikt sabojātam cilvēkam, kas visās savās daļās ir mākslinieciski pilnīgākā, gudrākā dzīvības mašīna, par kuras totālāko savienošanu vienīgi tikai Dievam ir pilnīgākās zināšanas un izpratne, ja kāds nezinošs un ļoti negudrs, savtīgs likumu devējs grib to labot caur visneveiklākiem un mērķim neatbilstīgākiem likumiem, kur viņam tak nav ne mazākās pēdas no kādām zināšanām, caur kurām saprastu, mazākais, tūkstošo daļu, kas viss tam piederas, lai uz cilvēka galvas liktu augt tikai vienam matam! 6. Tādēļ, mans mīļais draugs Kirenij, atstāj to tavus iedomīgos likumus smalki mājās; jo ar tiem tu nevienu patiesi neizlabotu! Bet tā vietā liec valdīt un sankcionē Dieva likumus; caur kuru ievērošanu tu no cilvēkiem mašīnām izveidosi patiesus cilvēkus. 7. Ja viņi reiz ir kļuvuši par cilvēkiem, tad tu viņiem vari likt priekšā valsts vajadzības, un tad viņi kā patiesi cilvēki darīs vairāk, nekā jebkad varētu darīt kā stingru, neveiklu likumu saistīti vergi. 8. Es tev saku: “Tikai tas, ko cilvēks dara aiz brīvas gribas pēc savas brīvas un tātad labi izglītotas izpratnes, ir patiesi darīts un vienā vai otrā veidā nes labumu, bet piespiests darbs un rīcība nav statera vērti. Jo pie katra piespiesta darba un darbības līdzi strādā dusmas un atriebība pret piespiedēju, un tas tad nevienam darbam nevar būt par svētību. 9. Kad tu, mīļais Kirenij, Manus vārdus labi pārdomāsi, tad tev būs pilnīgi skaidrs, ka Es tev esmu teicis tikai pilnīgāko patiesību!” 10. KirenijS saka: “Cēlākais, dievišķīgākais draugs, te man patiesi nav vajadzīgs daudz pārdomāt; jo Tavi vārdi ir tik skaidri un patiesi, kā Saule gaišākā pusdienas laikā, un es darīšu to, ko Tu man esi ieteicis. Es no jauna sankcionēšu Mozus likumu un pratīšu mudināt tautu pēc tā rīkoties. Cēlākais Draugs, ja Tev tas būtu patīkami, es ar tavu slepeno garīgo palīdzību arī grieķiem liktu ievērot man labi zināmos Mozus likumus. Te man netrūkst pat politisks iemesls; jo, kā zināms, starp jūdiem un grieķiem vienmēr ir rīvēšanās, kas pa lielākai daļai vienmēr ceļas no atšķirīgām ticībām Dievam un tikpat atšķirīgo tā izpratni. Jūdi uz nāvi un guni saglabā savējo un grieķi, kuri dialektikā jūdiem ir tālu priekšā, ar viņu veiklajām mēlēm smagnējos jūdus sakauj tādā veidā, ka viņi grieķiem nespēj atbildēt vienu uz tūkstoti, un tādēļ nereti starp abām partijām nonāk līdz asiņainām sadursmēm. Kas tak noteikti nav pastāvošo ticību un Dieva likumu diferences vēlamās sekas. 11. Bet ja es arī grieķiem stingrai ievērošanai dotu jūdu Dieva likumus un tos, kā teicu, politisku iemeslu dēļ no valsts sankcionējam, tad tāda veida rīvēšanās noteikti izpaliks. Kungs un Meistar, ja es to daru, vai man ir taisnība? Un ja es to daru, tad no Tavas gudrības neizmērojamiem dziļumiem saki man, kā man tas jākārto, lai sasniegtu priekšā stādīto labo mērķi!” 28. Par gara brīvību. 1. Es saku: “Draugs, tava griba ir laba, bet miesa ir vāja! Tavs labais nodoms kāda gadsimta laikā gan realizēsies un tam nolūkam tu vēl paveiksi daudz laba, — bet garīgās dzīves lietās ne no kā tā nesargies, kā no romiešu “vajag”; jo tā kas cilvēkam vienmēr ir kaitīgāk, nekā tas viņiem var noderēt! Jo katrs “vajag” ir tiesa un nepielaiž nekādu brīvību, kas tīri dievišķās lietās tak ir vienīgais labi mēslotais tīrums, uz kura var uzdīgt dzīvības sēkla, dzīt asnu un beigās nest svētības bagātu dzīvības augli! 2. Ja tu kādu jaunu putnu, kas tikko ir izšķīlies no olas, ņemtu un barotu, lai tas drīzāk spētu lidot, bet līdztekus citādi labai barošanai putnam vienmēr apgrieztu spārnus, saki, vai te putnam ko līdzēs pat labākā barība? Putns gan veģetē, bet ar brīvu lidojumu tik ilgi nekas nesanāks, cik ilgi tu viņam apcirpsi spārnus! 3. Bet kā putns nevar lidot bez spārnu spalvām, tā arī cilvēka gars nevar sasniegt brīvas dzīvības darbību, ja caur sankcionētu “vajag” viņam tiek apcirpti brīvas izpratnes spārni. Bet gars bez brīvas darbības jau tādēļ ir miris, ka viņam nav tas, kas pamatu pamatā nosaka un sastāda viņa dzīvību. 4. Tu vari cilvēkam dot tūkstoti likumus viņa tīri laicīgās dzīvības sfērā un tos visus sankcionēt zem “vajag”, tad tu ar to cilvēka garam kaitēsi daudz mazāk, nekā, ja tu pasaulīgi viņam sankcionēsi vienu vienīgu Dieva likumu. 5. Garīgajam vajag palikt brīvam un sevī pašā brīvi noteikt sankciju, tāpat kā ar to saistīto tiesu; un tikai tā sevī un no sevis var sasniegt dzīvības pilnību. 6. Labā un patiesā brīvības izpratne ir gara dzīvības gaisma, no kurienes tas tad pats sev nosaka tam atbilstošos likumus. Šie likumi tad ir brīvi likumi un saskaņoti vienīgi ar dzīvības brīvību. Gara griba 34

pēc izpratnes ir brīvs likums garā un mūžīga nepieciešamība rīkoties pēc brīvas gribas, tā ir tā mūžīgā sankcija, pēc kuras neviens gars noteikti nevar rīkoties citādi, kā viņš tieši grib brīvi rīkoties. 7. Un redzi, tā tad arī ir tā mūžam pati sev noteicošā kārtība Dievā, Kuram tak noteikti pār Sevi nav nekādu likuma devēju! 8. Pēc mūžam pilnīgākās izpratnes un gudrākās apziņas Dieva brīvākā griba Viņā paša nosaka likumu, to sankcionē caur paša, kaut gan vēl vienmēr brīvi nepieciešamību; un tas tad tiktāl ir visu radīto laicīgo lietu un to pastāvēšanas pamats, cik tas ir nepieciešams gara iekšējai izglītībai, nostiprināšanai un patstāvībai. 9. Bet cilvēciskam garam sevī un caur sevi jākļūst tikpat pilnīgam, cik pilnīgs sevī un caur sevi ir Dieva Pirmgars, citādi gars nav nekāds gars, bet gan tiesāta nāve. 10. Bet lai cilvēka gars tas var kļūt, viņam jātiek dotai izdevībai, laikā varēt tāpat attīstīties, kā dievišķais Gars kopš mūžības pašā Dievā no un caur sevi pašu ir izveidojies! 29. Brīvas attīstības svētība. 1. (KUNGS): Tādēļ gan ir labi un pareizi grēciniekus sodīt, ja viņi par daudz novēršas no kārtības, kuru Pats Dievs licis drošai un īsākā laikā iespējamai pilnības sasniegšanai; bet no iespējamības grēkot neviens nav jāattur ar dzelžainu “vajag”. Jo patiesi es tev saku: Viens grēcinieks, kas brīvi no sevis nožēlo grēkus, man ir mīļāks, nekā deviņdesmit deviņi pēc likuma mēra taisnīgie, kuriem nav vajadzīgs nožēlot grēkus; Tas ir pilnīgs cilvēks, pārējie tikai pa pusei. 2. Bet ar to Es, protams, negribu teikt, ka tādēļ Man kāds grēcinieks būtu mīļāks, nekā taisnīgais, ka viņš it kā vienmēr ir grēcinieks — jo grēkā nocietināties tāpat nozīmē kļūt par dzīvnieku, kas savu netīro dzīvību vairāk velk tikai aiz aplamas, instinktveidīgas motivācijas -; bet gan šeit ir runa tikai par tādu grēcinieku, kas sevī brīvi atzīst, ka darījis nepareizi, rīkodamies pret likumu, no jauna sāk rīkoties pēc Dieva kārtības un kļūst par cilvēku, kuram nav palikusi sveša dzīvības skola. 3. Šāds gars reiz Manā valstībā spēs darīt bezgala vairāk, kā kāds, kas aiz verdziskām bailēm nekad ne par matu nav novirzījies no likuma un šādā, caur bailēm piespiestā likuma ievērošanā licis pamatus mašīnai, kurā nav nekādas paša gribas, un miesīgi un garīgi tajā dzīvo. 4. Ņem akmeni un uzmet to gaisā! Nepaies ilgs laiks un tas, pēc tajā un visā Zemē liktā vajag likuma īsākā laikā noteikti drīz nokritīs uz zemes. Vai akmens tādēļ ir slavējams, ka tas tik precīzi ievēro likumu? Tu gan te ar akmeni, kur ir runa par stingru pamatojumu, vari darīt visu iespējamo, bet sagādā akmenim kādu brīvu darbību, un tas nekad neatstās savu mirušo mieru! 5. Tādēļ caur vajag likumu tev cilvēkus nav jāpadara par akmeņiem, bet gan viņu brīvībā viņus tikai jāizglīto, tad tu esi rīkojies pilnīgi pēc Dieva kārtības. 6. Redzi, ja cilvēki, kuri uz Zemes stāv pašā augšā, nebūtu tik slinki, kādi viņi ar retiem izņēmumiem ir, tad viņi pie nedaudz attīstīta novērošanas gara ļoti viegli pamanītu, ka cilvēks, ja tikai viņš ir sasniedzis kādu izglītības zināmu pakāpi, mūžam nekad neapmierinās ar dzīvniecisku vienveidību. — Viņš vairs neceļ sev būdu no žagariem, salmiem un mīcītiem māliem, bet gan viņš apstrādā akmeņus un no māliem izgatavo ķieģeļus, tad ceļ izskatīgas mājas ar mūri visapkārt un uz tā būvē spēcīgus torņus, no kuru dzeguļiem tālu var pārskatīt, vai viņa mājai netuvojas kāds ienaidnieks. 7. Un tā tūkstotis izglītotu cilvēku noteikti ceļ arī tūkstoti mājas, no kurām neviena nav līdzīga otrai ne formā, ne iekšējā iekārtojumā; turpretī aplūko putnu ligzdas un dzīvnieku guļas vietas, un tu tajās neatradīsi nekādas atšķirības! Aplūko bezdelīgu, zvirbuļu ligzdas, apskati zirnekļu tīklus, bišu šūnas un tūkstotis dzīvnieku no dzīvniekiem cēlušos produktus un neveiklos darinājumus, un tu nekad neatradīsi kādu uzlabojumu un arī nekādu pasliktinājumu; turpretī aplūko cilvēku neveiklos darinājumus, kādu tu tajos atradīsi gandrīz līdz bezgalībai sniedzošos daudzveidību! Un tomēr tie ir vieni un tie paši cilvēki, kas to visu paveikuši ar lielām pūlēm! 8. Bet no tā jau ar rokām aptverams, ka Dievs, kas cilvēkiem deva viņam līdzīgu garu, cilvēkus tieši radījis ne, lai viņi kļūtu par dzīvniekiem, bet gan par pilnīgi brīvāko Dieva līdzību. 30. Attīstība un likums. 1. (KUNGS): “Bet ja cilvēks, bez dzimuma, ādas krāsas un laicīgā stāvokļa atšķirības, no Dieva ticis 35

 • Page 1 and 2: Lielais Jāņa Evaņģēlijs 2. GR
 • Page 3 and 4: Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2.
 • Page 5 and 6: 9. ES saku: “Tur galda galā, sē
 • Page 7 and 8: ērnam jo mazāk drīkst dot vīra
 • Page 9 and 10: 6. Fausts saviem kalpotājiem tūl
 • Page 11 and 12: 5. Ar līdz paņemtiem sarakstiem F
 • Page 13 and 14: deras tikai augstsirdība, — bet
 • Page 15 and 16: 10. Es ar Maniem mācekļiem nu dod
 • Page 17 and 18: pirmās dzīvības nesēju, jo es p
 • Page 19 and 20: neizdabūs no manis “Nē”! Bet
 • Page 21 and 22: un mazo praviešu darbus; bet ka Vi
 • Page 23 and 24: jākļūst sniega baltiem, un, ja t
 • Page 25 and 26: pie Jairusa? Vai mums par to it kā
 • Page 27 and 28: pieredzes! Tādēļ no šīm muļķ
 • Page 29 and 30: ga pravietis un veic zīmes un liet
 • Page 31 and 32: ne caur ko netiek piespiests, tad v
 • Page 33: cits cēlonis. Šāds ārsts gan š
 • Page 37 and 38: 4. Vai viss, kas mūs ik dienu apņ
 • Page 39 and 40: mums no paša rīta vajag turp noie
 • Page 41 and 42: 16. Gaidi uz To Kungu un nenovērsi
 • Page 43 and 44: 17. Kad ROHANS to dzirdēja, viņš
 • Page 45 and 46: dievišķās kārtības. 6. Tādēj
 • Page 47 and 48: 13. ES saku: “Redzi, tas ir pavis
 • Page 49 and 50: šanās un visas ticības te tomēr
 • Page 51 and 52: 14. ES saku: “Nu jā, viņiem jau
 • Page 53 and 54: pret to viņu skaistumu, kad viņu
 • Page 55 and 56: svaru un pērlēm un dārgakmeņiem
 • Page 57 and 58: 12. Tādēļ vēlreiz teikts: Esi p
 • Page 59 and 60: gribat palikt par nelgām un kā t
 • Page 61 and 62: Dievs. Te gan Dievs būtu aušīgs
 • Page 63 and 64: 8. Bet tā, izņemot mūs, iesvaid
 • Page 65 and 66: 54. Eņģeļu padoms atgrieztajiem
 • Page 67 and 68: et pavadot laiku visādās pacilāj
 • Page 69 and 70: lielākā veidā tu vari sastapt ar
 • Page 71 and 72: 11. Vajag būt auksti un silti, lai
 • Page 73 and 74: var ieiet Dieva Valstībā!” 7. K
 • Page 75 and 76: izd.). Viņiem nav nekādas seviš
 • Page 77 and 78: Tu Pats cilvēkiem dod spēcīgus b
 • Page 79 and 80: 22. ES saku: “Ticiet un dariet, k
 • Page 81 and 82: sībām drīzumā varēja no viņa
 • Page 83 and 84: Tādēļ palieciet; jo Mozus nav va
 • Page 85 and 86:

  ūtu lielākā muļķība, un mēs

 • Page 87 and 88:

  no Dieva Gara un šādā sabiedrīb

 • Page 89 and 90:

  saka: “Es slavēju jūsu lielo un

 • Page 91 and 92:

  un viens Kungs un Tēvs. Vienīgi V

 • Page 93 and 94:

  mums garšo pavisam labi. 4. Pēc t

 • Page 95 and 96:

  nieks viņam tūlīt asi uzbrūk. 2

 • Page 97 and 98:

  citādi nedaudz gados mēs varam li

 • Page 99 and 100:

  nevari redzēt un ar viņu runāt

 • Page 101 and 102:

  ēdamzālē ienāk Boruss, visus sv

 • Page 103 and 104:

  apgādājis ar miesu un asinīm ves

 • Page 105 and 106:

  drebēja zāles pīlāri, teica:

 • Page 107 and 108:

  91. Jēzus draugi pie Borusa 1. Š

 • Page 109 and 110:

  tas ies labāk! 12. Pēc tā, ko es

 • Page 111 and 112:

  ņiem! Tagad es varu strādāt!”

 • Page 113 and 114:

  98. Mācekļi vētrainajā jūrā.

 • Page 115 and 116:

  tādēļ pamazām atkal aizdedzies

 • Page 117 and 118:

  Bartolomejs!” 9. JŪDA, krāpšan

 • Page 119 and 120:

  siem laikiem. Tiem klosterī no man

 • Page 121 and 122:

  5. Redziet, te jūras dibenā jau g

 • Page 123 and 124:

  104. Kungs svētī Ebaba ģimeni un

 • Page 125 and 126:

  10. Un augšā minētais kapteinis

 • Page 127 and 128:

  Bet nu mani sauc amata pienākumi,

 • Page 129 and 130:

  2. Ebabs nāca pie Manis un lūdza

 • Page 131 and 132:

  muļķīgi un pilnīgi neprātīgi,

 • Page 133 and 134:

  12. Es nevaru redzēt nevienu nosku

 • Page 135 and 136:

  116. Jēzus Mācībai jākļūst ko

 • Page 137 and 138:

  mušam Nācaretē? Šis cilvēks, p

 • Page 139 and 140:

  26. PRIEKŠNIEKS saka: “Kungs, ja

 • Page 141 and 142:

  et tomēr ārkārtīgi cieņas piln

 • Page 143 and 144:

  uzalemes vajadzēja iet uz Nācaret

 • Page 145 and 146:

  vēks un visus, kas te meklēja pal

 • Page 147 and 148:

  atriebtos tam, kas viņus ir apvain

 • Page 149 and 150:

  128. Saruna starp templiešiem un e

 • Page 151 and 152:

  aicina pie galda un tāpat pie gald

 • Page 153 and 154:

  131. Rīts Galvas kalna virsotnē.

 • Page 155 and 156:

  nedaudz viņiem ļāvu varu, tad vi

 • Page 157 and 158:

  pārbaudījumu par to pārliecināt

 • Page 159 and 160:

  gan neko nav zaudējis, bet tomēr

 • Page 161 and 162:

  mana āriene to cilvēkiem, šķiet

 • Page 163 and 164:

  no mazākām. Bet līdzās šai zon

 • Page 165 and 166:

  caur savu gribu spēj visu, par to

 • Page 167 and 168:

  9. ES saku: “Paskaties nedaudz ap

 • Page 169 and 170:

  un ieliekam savā priekšautā un r

 • Page 171 and 172:

  6. ES saku: “Tas ir pavisam labi

 • Page 173 and 174:

  11. Tas ir tas patiesais Sabata mie

 • Page 175 and 176:

  ne tikai mums, bet gan visai mūž

 • Page 177 and 178:

  11. SĀTANS saka: “Es to nevaru!

 • Page 179 and 180:

  acu priekšā ir tas, kas te ir sap

 • Page 181 and 182:

  un pēc tā gan to tūlīt arī izp

 • Page 183 and 184:

  dī arī ikdienas, citādi tie ir u

 • Page 185 and 186:

  uz Cebulonu un Horāciju, viņi to

 • Page 187 and 188:

  šo lielo jūru vajadzēja notikt,

 • Page 189 and 190:

  mās kartes nav, tad vai nu jūs sa

 • Page 191 and 192:

  gās grūtības, stingri pēc tā d

 • Page 193 and 194:

  aptvērusi un dzīvi sapratusi. Bet

 • Page 195 and 196:

  omiešu tērpu un zobenu, un tad ju

 • Page 197 and 198:

  Gan arī pasaules bērnu sāpes tie

 • Page 199 and 200:

  ņiem arī nebija neviena, kas te b

 • Page 201 and 202:

  Jēzus Cezarijas Filipijas novadā.

 • Page 203 and 204:

  nenovērtējamu žēlastību? Ak, T

 • Page 205 and 206:

  2. Ak, līksmojiet, bet pie tam ar

 • Page 207 and 208:

  teikts, ja Tu gribi tikt aizgādāt

 • Page 209 and 210:

  tā, tā tomēr ir pavisam izmisīg

 • Page 211 and 212:

  vīm, kādas jebkad mūsu jūrā ti

 • Page 213 and 214:

  15. MARKUS saka: “Jā, te Tev atk

 • Page 215 and 216:

  kas tikai vienmēr ir labs, patiess

 • Page 217 and 218:

  kā kārtībā, tā kā kopš tā l

 • Page 219 and 220:

  Tādas, brāļi, ir manas neautorit

 • Page 221 and 222:

  atliku uz gandrīz veselu stundu. 1

 • Page 223 and 224:

  mas romietes.” 5. KirenijS saka:

 • Page 225 and 226:

  izmisušās sejas, grimases, kurām

 • Page 227 and 228:

  sim. Labāk runā tu ar brīnišķo

 • Page 229 and 230:

  iemestu. 8. Mēs, cilvēki, esam tr

 • Page 231 and 232:

  dīt vienu jautājumu, un saki man,

 • Page 233 and 234:

  lai ar to barotos, to tikai sev pā

 • Page 235 and 236:

  pirmais starp saviem biedriem, un v

 • Page 237 and 238:

  ko dzirdu, ak, te tad es tūlīt la

 • Page 239 and 240:

  6. Bet muitniekam ir vienalga, vai

 • Page 241 and 242:

  neko negrib dzirdēt un šādu tic

 • Page 243 and 244:

  jauni pētītāji, kas veco pārbau

 • Page 245 and 246:

  tikai ar to, kas te attiecas tikai

 • Page 247 and 248:

  217. Cilvēka garīgā attīstība.

 • Page 249 and 250:

  5. ja Mozus te runā: “Sākumā D

 • Page 251 and 252:

  pašas dievišķās kārtības ceļ

 • Page 253 and 254:

  vēku pilnīgā dvēsele nebūtu no

 • Page 255 and 256:

  7. Bet, ja dvēsele savu miesu un c

 • Page 257 and 258:

  3. ES saku: “Arī tas tavām uztv

 • Page 259 and 260:

  nedaudz vairāk eļļas, lai man š

 • Page 261 and 262:

  Dieva stingra griba, kas mūžam at

 • Page 263 and 264:

  sniegtai palīdzībai!” 10. ES sa

 • Page 265 and 266:

  4. MARKUSS teica: “Jā, Kungs, es

 • Page 267 and 268:

  izturēšanos jūs no tempļa varē

 • Page 269 and 270:

  piespiestās Romas likuma neievēro

 • Page 271 and 272:

  ausīm tā skan kā skaistākā un

 • Page 273 and 274:

  te eņģelis jaunajam farizejam jau

 • Page 275 and 276:

  * * * Otrās grāmatas beigas. 275

 • Page 277 and 278:

  48. Jairusa mantojuma lietas. . . .

 • Page 279 and 280:

  152. Uz kalna parādās Sātans. ..

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf
2 Les Émirats Arabes Unis - CIC
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...