Views
8 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

tad, lai tās

tad, lai tās izdziedinātu, dabīgi vajadzīgas arī kādas citas zāles. Ja kāds jūt sāpes acī, tad viņam pret tām noteikti vajag pielietot pavisam citu līdzekli, nekā pret sāpēm vienā vai otrā kājā. Kam ir sāpes vēderā, tam to vajag ārstēt citādi, nekā, ja sāpes būtu vienā vai otrā rokā un tā pie miesas slimībām vajag skatīties arī uz to, vai slimība ir nesena vai ielaista un neatlaidīga. Jaunu slimību var novērst ar vieglākiem līdzekļiem, kamēr ielaistai vajadzīgas spēcīgas zāles, gandrīz uz dzīvību un nāvi, lai tā tiktu padzīta no miesas. Bet cilvēki ar viņu dvēselēm vienmēr atbilst arī viņu miesu atsevišķiem locekļiem. Ja tātad kāda dvēsele vienmēr atbilst kādam cēlākam vai necēlākam tās miesas loceklim, tad tai atbilstoši jo vairāk vajag tikt tā ārstētai, kā atsevišķiem locekļiem, kam tā atbilst. 7. No šīs ainas tad atkal arī cilvēku dažādās attiecības, attiecīgi viņi dvēseliski tikumiskai formai ir tikpat dažādi ārstējamas kā viņu atsevišķie locekļi, kuriem tie atbilst viņu dvēseliski tikumiskā sfērā. Vienam ļoti bojātam zobam mutē, ja nekādi citi līdzekļi vairs nelīdz, vajag tikt izrautam un iznīdētam, lai tas nebojā veselos zobus; tāpat kādam nelabojami ļaunam cilvēkam no kādas draudzes, lai caur viņu visa draudze netiek samaitāta. Tāpat kādai veselai tautai bieži vajag tikt ja ne fiziski, tad morāli iznīcinātai, lai caur to beigās netiktu samaitātas visas zemes tautas. 8. Apskatieties hronikās, un jūs atradīsiet, kādas lielas tautas reiz bija babilonieši, ninivieši, medieši, persieši, ēģiptieši, senie grieķi un pirms viņiem feniķieši un trojieši! Kur nu visas tās tautas ir tagad? Kur ir sodomieši un gomorieši un kur to desmit pilsētu tautas? Jā, fiziski tie gan vēl pastāv savos neaizsargātos pēcnācējos, bet tiem nekur vairs nav kāds vārds un arī nekad vairs nekļūs par kādu šīs Zemes tautu zem senā nosaukuma; jo tikko kaut kur ir vēl kas sliktāks, kā kāds sens vārds, pie kura pielipušas, neko neizteicošas slavas. Šāda veida cilvēki vai tautas beigās šāda pasaulē slavena vārda dēļ sevi tur par daudz labākām un godājamākām, nekā kādas jaunas tautas, kuras caur pazemību, lēnprātību un mīlestību pret saviem brāļiem Dieva priekšā atrodas taisnīgā stāvoklī. 9. Ja jūs to nu tikai nedaudz uzmanīgi aplūkojiet, tad jūs drīz atradīsiet, cik labs un taisnīgs ir Tēvs debesīs! Jo šai zemei reiz stingrs mērķis, ka uz tās visai bezgalībai tiek audzināti Dieva gara bērni, un tādēļ ir vajadzīgs, ka zeme vienmēr tiek turēta vairāk cieta un neauglīga, nekā irdena un trekna. 10. Tā kopā ar cēlo labību uzdīgusi nezāle tādēļ netraucē cēla augļa augšanai, ka tā aug un nobriest kopā; Tā ka pēc tam tā tomēr ir ļoti noderīga šur un tur cietai kļuvušai augsnei. Īsi un labi: ko Dievs pielaiž, ir labi, un pilnīgi tīram cilvēkam beigās tomēr ir tīrs viss, ko Zemes nes sevī un virs sevis! — Sakiet, vai jūs visi šo manis teikto esat labi sapratuši? 11. KirenijS saka: “Kungs, kuram arī te nav jābūt Tevi sapratušam? Tas viss ir saules gaišs!” 12. Es saku: “Tas labi, un tā Josem mums par to jāizsaka savas noteiktas domas!” 206. Joses atvainošanās runa. 1. JOSE saka: “Ak Kungs, mani uzskati par to patiesi būs ļoti nedroši! Vispārībā es gan saprotu, kas ar to gribēts teikt, un es par sevi nevaru tieši apgalvot, it kā es to nebūtu pietiekami skaidri sapratis; bet par to izteikt saules gaišās pārdomas, tam es jūtos daudz par vāju. Tādēļ jau atkal būtu labi, ja arī šeit mani vēl pārstāvēt vēlētos viscēlā Jara. Jo ja arī es runāju, kā man liekas, lai cik gudri, te beigās tomēr varu nonākt kādās pretrunās. Un tā man gan ir daudz patīkamāk paklausīties, nekā pašam runāt. Ak, ja kāds te ko teiktu, kas te tikai mazākā mērā būtu kas neīsts un nepareizs, tad jau mana mēle nepaliktu bezdarbīga; bet lai attīstītu patiesības, kas stāv pārāk augstu virs manas izpratnes apvāršņa, es vēl ilgi jūtos par vāju. Un tā es pieticīgi klusēju labprāt manā vietā ļauju runāt gudrākiem un kā kluss apbrīnotājs klausos, kā kāda gudra daba tikpat mirdzoši izstaro gudrus vārdus, kā rīta saules tās gaismas starus. Pie tam es, mazākais, sev atrodu pavisam lieki par kaut ko jau tāpat saules gaišu izteikt vēl tālākas pārdomas. kas gan gaišākā pusdienas laikā aizdedzinās lampu, lai caur to pastiprinātu saules gaismu? Bet kas vēl var šaubīties par tavas gaišākās gaismas vārdiem, kas plūda no tas mutes, nu, tas lai piesakās, un viņš nekavējoties tiks vests uz gaismas ceļa! 2. Es gan zinu, ka tev, ak kungs, tā teikt, bez apdoma jāpaklausa, ja Tu no kāda ko gribi; bet šeit, un, proti, sekojot manas sirds īstenai pazemībai, man sevi vajag parādīt kā nepklausīgu! Jo Tava prasība, ak Kungs, ļoti viegli varētu būt arī kā sava veida pārbaudījums, vai mana iedzimtā, manis paša bieži pārāk augsti vērtētā pašapziņa mani aizraus tik tālu, ka nākšu klajā ar manu jau tāpat slikto nakts lampu, lai ar to sauli tomēr it kā padarītu gaišāku, nekā tā ir! Bet te mana mierīgā sirds man laimīgā kārtā saka: “Iedomīgais zēn, uzmanies, Kungs pārbauda tevi! Skaties, ka tu viņa priekšā pastāvi žēlastībā!” Bet ja es tā 236

ko dzirdu, ak, te tad es tūlīt labi izprotu un palieku manā man piešķirtā vietā! — Vai man ir taisnība vai nē, viscaur tā izturēties?” 3. ES saku: “Mans mīļais Jose, taisnība un tomēr ne gluži taisnība, jo, ja es no tevis ko prasu, tad Es noteikti zinu, kādēļ! Un ja tu visā gribi veicināt tavu pestīšanu, tad tev vajag man paklausīt visās lietās lai kādas tās ir. Un pat ja es prasītu tavas miesas dzīvību, tad tev to vajadzētu atstāt ar prieku; jo es nevienam neprasīšu viņas miesas dzīvību par postu tam, kas Manis dēļ to atstātu! 4. Bet Es gan zinu, kas tavu mēli tagad ir nedaudz sasaistījis. Redzi, pirmīt tu biji nedaudz vīzdegunīgs, kad tu par sevi apgalvoji, ka tu esi vienīgi par patiesību! Bet es tev rādīju, ka tu vēl ilgi nezini, kas ir patiesība; un tādēļ, ka Jara, vienkārša meitene no Gneceretes, pēc tam tevi acīmredzami apkaunoja, ka manu tev uzstādīto jautājumu viņa tik spīdoši atbildēja, tad tu pēc tam esi nedaudz zaudējis drosmi. Bet redzi, šī tava neliela mazdūšība pamatā nav nekāda īsta pazemība, bet gan daudz vairāk tavas dabas slepenībā aizskarta iedomība! Un redzi, tas tad arī ir neliels iemesls, kādēļ tu nu tik grūti izšķīries par runāšanu! Bet es gribu, ka šis līdz iemesls tev sevī nu pilnīgi jāuzvar; jo kādai nedaudz iedomīgai dabai ir labāk tikt nedaudz izsmietai, nekā uz triumfējošas veiksmes ceļa justies no visām pusēm apbrīnotam un glaimotam, tādēļ, ja es tev prasu ko pateikt, runā tikai! Un tā pasaki nu savas domas par Manu pamācību par verdzību! 207. Joses izpratne par verdzības pieļaušanu. 1. JOSE saka: tad tavā vārdā visā iespējamā īsumā es to gribu pamēģināt, bet vai mana izpratne būs pavisam pareiza, tas, protams, varētu būt cits jautājums. 2. dzīvības klasē cilvēka kājas, acīmredzot,. Stāv zemāk, nekā rokas; bet, ja kājas cilvēku nenestu pie ūdens, tad rokas nevarētu tikt notīrītas no putekļiem un netīrumiem. Tādēļ es domāju, ka vergu darbs vispārībā ir tikpat nepieciešams, kā kungu darbs. Kad kāja paslīd, nokrīt viss cilvēks, tādēļ bieži noteikti ir labi un derīgi vairāk piegriezt vērību kājām, kas ar visām tiesībām varētu tikt dēvētas par miesas vergiem, nekā citiem locekļiem. Kājām truli un bez gribas dienām ilgi vajag nest smago un pie tam pavisam laisko miesu un kā algu beigās nesaņem nekā cita, kā augstākais, pie kāda avota atsvaidzinoši tiek nomazgātas, kamēr pēc paveiktā ceļojuma, visā ceļojuma laikā laiskā bijusī miesa spēcinās ar ēdieniem un dzērieniem. Bet ko uz to var un grib teikt kājas? Neko — jo tam tās ir radītas! 3. Un tā es domāju, ka verdzība ir nepieciešamība, kas nekad nevar tikt izskausta, ja cilvēcei jāpaliek tai dotajā kārtībā; tikai vajadzētu būt, ka ar laiku cilvēki atrastu kādu citu pārvietošanās līdzekli — te, protams, kāju vergu darbs nebūtu nepieciešams, un es ticu, ka ar laiku tā varētu notikt ar verdzību! 4. Katrā ziņā būtu labāk, ja varētu pilnīgi iztikt bez cilvēci pazemojošās verdzības, bet tas vēl ilgi varētu turpināties, līdz zemi noskūpstīs tāds laimīgs laiks. 5. No brīvās cilvēces vergs patiesi tiek uzskatīts kā nezāle starp cilvēkiem. Bet caur šo dīvaino nezāli brīvais cilvēks tiek pārāk mēslots un pie tam kļūst slinks un pilnīgi bezdarbīgs, — un to es uzskatu par ļoti sliktu. Šajā ziņā atkal būtu labāk, ja nebūtu nekādas vergturības. Bet, no otras puses, ja vergturība atkal ir pazemības skola, tad tā, protams, ir obligāta nepieciešamība cilvēcei, kas pacēlusies pārāk augstu; jo pēc babiloniešu gūstniecības izraēlieši atkal bija kļuvuši pavisam laba tauta, — tikai žēl, ka gūstniecība neturpinājās, mazākais, pilnu gadsimtu! Jo, pēc manām domām, pēc atbrīvošanas starp viņiem vēl bija pārāk daudzi, kuriem acu priekšā vēl pārāk lidinājās Jūdu valsts iepriekšējais spožums, tādēļ viņiem arī nekas nebija darāms steidzīgāk, kā atkal atjaunot seno spožumu. Un kad te atkal tika celti mūri un tempļi, tad atkal bija klāt senā augstprātība, un drīz pēc tam Jeruzalemē gāja vēl sliktāk, nekā iepriekš pirms babiloniešu gūstniecības. Tātad četrdesmit gadi acīmredzami bija par maz; bet simts gados domas par spožumu, greznību un augstprātību visiem mūsu tēviem noteikti būt pilnīgi zudušas uz gadu simtiem! 6. Protams, tas viss ir tikai mans noteikti vēl ļoti nenobriedušais pieņēmums un, bez šaubām, atradīs ļoti krietnus un labi pamatotus jūsu iebildumus; bet es nu runāju tā, kā es to jūtu. Jo, ja kāds par kādu ļaunu darbu saņem pliķi, tad viņš izsargāsies darīt ļaunu ne daudz ilgāk, nekā turpinājās sāpes; bet, ja par kādu ļaunu darbu viņš no Dieva tiek piemeklēts ar ilgām un ļoti sāpīgām ciešanām, tad viņš noteikti tikko jebkad vairs atkārtos grēku, kas viņam ir sagādājis tik smagas un sāpīgas ciešanas. 7. Tādēļ es vergturību, kas turpinās īsti ilgu laiku, uzskatu tikai par mērķim atbilstošu un arī saprotu šī stāvokļa dzelzs nepieciešamību, un domāju, ka kāds labs un paklausīgs vergs daudz vairāk ir pilnīgs 237

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
2 - BECI
Drums 2
Arduino 2
2 - Sven
2 PIECE
DP_2012(2)
2 - EVITA
Page 2 FK-LIGHTPLANES
View slides Part 2
Ness - Part 2
20 1 2 - Valkyrie
1 2 - Arsenal Noticias
/ 2
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf
Latín-2 - Vicens Vives
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Stretnutie s dôchodcami 2
+ Vietnam 31+2 jours - Vacances Sinorama