Views
4 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

cilvēks, kā kāds

cilvēks, kā kāds brīvais; jo brīvais garīgi ir savu jutekļu vergs, kamēr vergs garīgi var būt pavisam brīvs cilvēks. 8. Jo ir liela starpība starp kādu cilvēku, kas ir savas gribas kungs, — kam pie patiesa verga tā pilnīgi vajag būt, — un starp kādu cilvēku, kura griba nepazīst nekādu paklausību un pie kura visam vajag notikt tā, kā viņš grib! 9. Un tātad es nu slavēju vergturību un vēlos, ka vispilnībā tai nekad nav jāizbeidzas! Jo es domāju: tiklīdz šī patiesas pazemības skola izbeigsies, zemes cilvēkus piemeklēs liels posts! 10. Protams, būtu gan vēlams, ka visi cilvēki dzīvotu pēc Tavas Mācības, tad vergturība būtu neprātīgākais absurds un noziegums pret cilvēces tiesībām; bet cik ilgi tas vēl tā nav un varbūt vēl ilgi nebūs, tik ilgi augstprātīgajai cilvēcei vergturība ir un paliek patiess Evaņģēlijs no Debesīm uz Zemi, noteikts cilvēces labošanai. 11. ES saku: “Mīļais Jose, te tev visā ir pilnīga taisnība, un te maz vai nekas nav iebilstams; tikai, kas attiecas uz babiloniešu gūstniecības ilgumu, te tu savā dedzībā esi nedaudz pārspīlējis. Jo redzi, katra gūstniecība un katra vergturība pamatā nav nekas cits, kā no dieva pielaista soda tiesa! Bet tiesa diemžēl vienmēr ir un paliek tikai ārkārtējākā nepieciešamība, lai labotu, un tādēļ tai uz cilvēku dvēselēm ir vairāk slikta, nekā laba iedarbība; jo, kas no sliktā izvairās tikai slikto seku dēļ un labo dara tikai labo seku dēļ, tad vēl ir ļoti tālu no Dieva Valstības. Tikai tas, kas labo dara tieši tādēļ, ka tas ir labi un ļauna izvairās paša ļaunuma dēļ, ir pilnīgs cilvēks. Jo, cik ilgi cilvēks pats no sevis nenonāk pie patiesās gaismas, viņš garā paliek vergs, un tātad miris Dieva Valstībai. Ārējs spaids cilvēkus vēl ved uz tikumīgas mīlestības dzīvības citiem maldu ceļiem, par ko mēs tūlīt nedaudz dzirdēsim. 208. Likuma spaids un mīlestība. 1. (KUNGS): “Redzi, nakts laikā gāja kāda ne augsta stāvokļa jaunava. Sava saimnieka uzdotā darbā viņa kaut kur bija tik ļoti aizkavējusies, ka atpakaļceļā viņu pārsteidza nakts. Bet pusnaktī viņa nonāk pie kādas mājas, kurā dzīvo kāds dievbijīgs vientuļnieks, kuram līdzīgi ir visos Jūdejas apvidos, kuri, kā viņi to apgalvo un kas arī patiesi ir viņu dzīvības plāns, Dieva Valstības dēļ ved šķīstu dzīvi. Vēlu vētrainā naktī mājās nākoša jaunava klauvē pie eremīta durvīm un lūdz, laiviņu ielaiž un uz nakti dod pajumti. 2. EREMITS iziet ārā un redz, ka lūdzēja ir jaunava, kuru savā būdā ielaižot, tā tak acīmredzot varētu tikt padarīta netīra. Tādēļ, svētas dedzības aizskarts, viņš saka: “Tu netīrā būtne, nenāc manā tīrajā, Dieva svaidītā būdā; jo caur tevi tā kļūtu netīra, un beigās caur to arī es! Tādēļ dodies tālāk un ej, no kurienes tu esi nākusi!” Ar šiem vārdiem viņš būdu aizslēdz un pavisam mierīgi prātu un priecīgs, ka izbēdzis no šīm viņu netīru padarošām briesmām, raudošo jaunavu atstāj viņas rūgtajam liktenim. Tad viņš labā garastāvoklī atgriežas būdā un slavina Dievu, ka Viņš viņa dvēseli žēlīgi pasargājis no tādām briesmām, un nemaz neraizējas par nabaga jaunavu! Viņam ir vienalga, vai šajā tumšajā naktī viņai notikusi kāda nelaime, vai nē. 3. Bet pēc kādas stundas tā pati jaunava, vētras stipri nomocīta, pienāk pie kāda muitnieka, kuram ir slikta slava un kas tīro jūdu acīs ir liels grēcinieks, mājām. Viņš jau no tālienes dzird jaunavu vaimanājam, jo viņš sargā savu skapi un arī vispār nav draugs agrai gulētiešanai, tādēļ no tīro jūdu puses viņam arī bija dota iesauka “Nekārtīgais nelietis”. 4. Bet šis nekārtīgais nelietis ātri aizdedzina lāpu un steidzas pretī vaimanājošajai jaunavai; un, kad viņš viņu atrod pieklibojam un raudam, viņš viņu mierina, ņem uz savām spēcīgajām rokām, ienes viņu mājā, pasniedz viņai ēdienu un dzērienu un sagatavo viņai labu un mīkstu guļasvietu. Bet no rīta viņš viņu vēl apdāvina, apseglo divus zirgus un pavada viņu, tā kā viņa savu diezgan tālo mājvietu sasniedz pavisam spēcināta un priecīga. — 5. Redzi, eremīts ir stingrs grēku nožēlotājs un pastāvīgi dzīvo paša sev uzliktā soda spaidā, un rūpīgi izvairās no visa, kas viņa iedomāti tīro dvēseli tikai mazākā mērā varētu padarīt netīru, un domā, ka Dievam jau vajag būt lielam priekam par viņu; bet vienlaicīgi viņam arī ir ļoti svarīgi, ka pasaule viņu tur par nevainojamu Dieva svēto un jo vairāk tādēļ, ka par viņu vispār ir zināms, ka viņa istabā vēl nekad nav spērusi kāju neviena sieviete. Dabiski, ka šāda tikumiskā tīrība viņa būdā viņam nes arī daudz procentu, kas noteikti samazinātos, ja beigās tomēr kāds varētu izpaust, ka caur kādas jaunavas ienākšanu, par kuru nevar zināt, kad viņai ir viņas netīrais laiks, reiz viņa būda tomēr tika padarīta netīra. 238

6. Bet muitniekam ir vienalga, vai pasaule par viņu runā melnu vai baltu, viņa māju vienmēr tur par visnetīrāko, un, proti, tā, ka neviens īsts jūds tajā neieies, jo tajā mazākais uz desmit dienām varētu kļūt aptraipīts. Tādēļ tam muitniekam arī ir vienalga, ko ļaudis runā par viņu un viņa māju, un tādēļ viņš rīkojas pilnīgi pēc savas sirds tieksmēm un pie tam domā: ja jau es esmu liels grēcinieks un pilns nekrietnuma, tad es tomēr gribu vingrināties līdzcietībā, lai reiz spētu atrast līdzcietību Dieva priekšā!” 7. Saki Man, mans mīļais Jose, kuram no abiem tu beigās dotu priekšroku? 8. JOSE smiedamies saka: “AK, katrā ziņā muitniekam; jo, ja uz zemes būtu tikai tādi eremīti, tad ar cilvēku dzīvību drīz izskatītos ļoti ļauni! Dumjais eremīts ar savu tikumisko tīrību katru stundu varētu man tikt nozagts desmit reizes! Patiesi, ja pēc nāves man tiktu iznomātas Debesis, tad eremīts man noteikti būtu pēdējais, kuram es zemākās Debesīs norādīt pēdējo vietu, un viņš man netiktu tālāk, līdz viņš kļūtu tāds kā muitnieks! — Vai man ir taisnība, vai ne?” 209. Par iekšējo tikumisko tīrību. 1. Es saku: “Pilnīgi; jo tā tas arī ir. Un Es saku, kas te nebūs kā muitnieks, tas Manā Valstībā patiesi neieies, visā tikumiskā tīrība bez mīlestības var uz mūžību tikt nozagta! 2. Jā, brīva, iekšēja tikumiska tīrība kopā ar patiesu, visu upurējošu tuvākā mīlestību pie Manis ir pāri visam; bet tāda, kādu mēs redzējām pie eremīta, pie Manis nav ne statera vērta. Kas ir tīrs, tam tikai Dieva priekšā jābūt tīram savā sirdī, bet pasaulei par to daudz nav jāzina; jo, ja pasaule viņu tādēļ slavē, tad no manis viņam sagaidāms maz uzslavas. 3. Bet vislabāk ir, ja cilvēks vienmēr saka: “Ak Kungs, esi man grēciniekam žēlīgs!”, nevienu ļauni nenosoda, lūdz par saviem ienaidniekiem un pat tiem vienmēr dara labu, kas par viņu runā ļaunu un, kur iespējams, viņam arī nodara ļaunu. 4. Patiesi, kas ir tāds un tā dara, tas ne tikai ir tīrs manā priekšā — un lai arī viņam vēl būtu daudz grēku, kurus izdarīt viņu šad un tad piespieda viņa miesa, — bet pie tam viņš pilnīgi ir Mans brālis un kopā ar mani Debess un visa tās diženuma ķēniņš! Jo, ja arī tāda cilvēka miesa bieži tiek valdzināta no ļauna dēmona, tad viņa dvēsele tomēr vienmēr staigā Manā garā. 5. Arī eņģeļiem bieži vajag kāpt ellē, visu netikumu purvā, un, kad viņi atgriežas, viņi atkal ir tīri, kā iepriekš augstākās debesīs. Un tas nereti ir ar Maniem brāļiem uz šīs Zemes; ja arī ārēji viņi dažkārt nokāpj ellē, lai arī tur uzturētu spēkā dievišķo kārtību un gribas varu, tad viņu dvēseles, esot saskarsmē ar Manu Garu viņās, tomēr paliek tīras. 6. Īsi, kuru grēki padara pazemīgu kā mūsu muitnieku, tas kā eņģelis caur grēku tikai uz acumirkli ir nokāpis ellē, lai tur radītu mieru un kārtību; bet, tikko viņš ir atgriezies, tad viņam tā ir pretīga, un viņa dvēsele ir tīra kā iepriekš. Bet kuru kā grēcinieku viņa grēki dzen tikai uz augstprātību, un tā grēcinieks paliek augstprātībā, tas jau ir velns, lai cik tīrs viņš ārēji šķistu cilvēku priekšā. 7. Bet Es jums visiem saku: lai kāds grēcinieks un grēciniece jūsu mājā nāk meklēt palīdzību, tad jums nekad viņiem nav jāparāda durvis, bet gan viņiem jāpalīdz tā, it kā viņi nekad nebūtu grēkojuši; un, ja jūs viņiem esat palīdzējuši, tikai tad jums arī jādara viss, lai pa mīlestības un gudrības ceļu grēcinieku labotu, bet tās patiesās gudrības, kas vienmēr izriet tikai no mīlestības. 8. Pēc Mozus likuma laulības pārkāpēja pie jūdiem patiesi ir grēciniece, kurai tūlīt jātiek nomētātai ar akmeņiem, un, proti, drīzākā laikā no katra, kas pēc laulības pārkāpšanas pirmais to sastop. Bet Es jums saku: kas bēgli uzņem savā mājā un cenšas to dubulti izglābt garīgi un miesīgi —, tas no Manis reiz tiks uzskatīts draudzīgām acīm, un viņa vaina tiks ierakstīta bēgošās smiltīs, kuru vagas vējam jāaizpūš! Bet kas uz viņu met akmeni un pats nav brīvs no ikkatra grēka, tam reiz no Manis būs jāpārcieš smaga tiesa. Jo kas Man atnes atpakaļ to, kas te bija pazudis, tam reiz Debesu Valstībā jābūt lielas algas vērtam; bet, kas te tiesā, kaut arī taisnīgi pēc likuma, tas reiz arī tiks tiesāts pēc Maniem taisnīgiem un stingriem likumiem!” 9. Te KirenijS jautā: Kungs, tas, ko Tu runāji, ir skaidrs un patiess, izņemot vienu punktu, kas man vēl ir nedaudz neskaidrs, un tādēļ es par to gan vēlētos lūgt nedaudz tuvāku paskaidrojumu. Bet neskaidrais punkts ir —” 10. ES saku: “neskaidrais punkts ir: Kā kāds citādi tīrs cilvēks caur kādu viņa miesas nodarītu grēku nokāpj ellē, tur rada kārtību un mieru un beigās no tās atkal var atgriezties pavisam tīrs. 11. Redzi, tas ir pavisam viegli saprotams, ja tikai zina, kas, gan šaurākā, gan plašākā nozīmē īstenī- 239

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Drums 2
2 - BECI
2 - Sven
Arduino 2
2 PIECE
DP_2012(2)
2 - EVITA
Ness - Part 2
1 2 - Arsenal Noticias
20 1 2 - Valkyrie
Page 2 FK-LIGHTPLANES
View slides Part 2
/ 2
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Stretnutie s dôchodcami 2
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf
Latín-2 - Vicens Vives
2 Les Émirats Arabes Unis - CIC
+ Vietnam 31+2 jours - Vacances Sinorama