Views
4 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

visu dienu?” 4. ES

visu dienu?” 4. ES saku: “Šoreiz tu mani esi sapratis nedaudz nepareizi; zem tā bija saprotama tikai sabata svinēšanas augstiene sirdī! bet nu tas nav svarīgi, ejam tikai; jo lejā mūs gaida vairāki cietēji! Viņiem vajag tikt palīdzētam, lai tad pēc Manas aiziešanas visā sājā apvidū nav sastopams neviens slimnieks!” 5. Pēc šiem maniem vārdiem visi tad nu dodas ceļā un Es, Jara un Rafaels esam kā ceļa rādītāji, un kāpšana no kalna lejā uz Genecereti ielejā gāja ātri un viegli. 6. Te Es pasaucu kopā visus kalna viesus un teicu: “Visi uzklausiet nu mani! Kā es jums jau uz kalna piezīmēju, es jums visiem to nu saku vēl vienu reizi: “Visu uz kalna redzēto un piedzīvoto pagaidām paturiet pie sevis! Bet ja jūs caur kādu lielu zīmi no debesīm pamanīsiet tam atļauju, tad visās malās to sprediķojiet cilvēkiem, kam ir laba griba; bet ļaunajai pasaulei tam vienmēr jāpaliek tā apslēptam, kā līdzīgi te ir apslēpts zemes iekšienes vidus! Jo kāds ārējs pasaules prāts to nekad neaptvers un jūs nolādētu kā neprātīgus cilvēkus! Bet tas tad arī būtu viņu dvēseļu mūžīga nāve. 7. Vispār ievērojiet sev to: “Mani vārdi, mācība un darbi ir vērtīgāki, nekā Jaras ne ar ko nesalīdzināmās lielās pērles; un tādas pērles nav tam, ali tās mestu priekšā cūkām! Tādēļ vienmēr esiet modri; jo viss, kas nāk no augšas, ir arī tikai tiem, kas arī ir šeit no augšas! Bet suņiem un cūkām piederas tikai pasaules netīrumi; jo suns atkal atgriežas atpakaļ pie tā, ko viņš ir izspļāvis, un cūka atkal vārtās tajā pat peļķē, kurā dažus acumirkļus iepriekš vārtījās, aptraipījās un pilnīgi apgānījās. Tādēļ manu padomu lieciet pie sirds!” 8. KAPTEINIS saka: “Kungs, bet ja mēs no ziņkārīgajiem tiekam iztaujāti, kas uz augstienes ir noticis, kāda tad mums šiem jautātājiem jādod atbilde?” 9. ES saku: “Runājiet patiesību un sakiet, ka Es jums visiem esmu aizliedzis pasaulei to darīt zināmu, un jautātāji jums tad vairs neuzmāksies, bet gan ar to apmierināsies.” 10. Ar šo atbildi KAPTEINIS arī bija pilnīgi mierā, un mēs nu devāmies pilsētā un Ebaba mājā. 154. Dziedniecības brīnums Ebaba viesnīcā Geneceretē. 1. Kad mēs nonācām Ebaba mājā, tūlīt nāca mājas kalpotāji un kalpi un teica, viesnīcā ieradušies ap simts slimnieku un jautā pēc Kunga un dziednieka no Nācaretes. 2. ES kalpiem saku: “Ejiet un sakiet viņiem, ka, nerēķinoties ar Sabatu, viņiem pavisam mierīgi un priecīgi jādodas uz mājām; jo viņu ticība mana Vārda spēkam viņiem ir palīdzējusi!” 3. Ar to kalpi attālinājās, gāja pie slimniekiem viesnīcā un ne mazums brīnījās, ka viņi vairs neatrada neviena slimnieka; jo visi, kas te bija slimi, viena un tajā paša acumirklī kļuva veseli, neievērojot, vai tie bija jūdi vai pagāni. Kad kalpi pie viņiem ienāca, viņi nedzirdēja neko citu, kā slavas dziesmas par viņu miesu atgūto veselību, un izdziedinātie dedzīgi vēlējās Mani redzēt! 4. Bet KALPI teica: “Mums nepiederas jums to atļaut; bet mēs gribam nosūtīt kādu sūtni. Ja Viņš to atļauj, tad jūs varat doties pie Viņa un viņu redzēt un ar viņu runāt; bet ja Viņš to neatļauj, tad pēc Viņa vārdiem jūs pavisam mierīgi un priecīgu prātu varat attālināties no šejienes, jo Viņš ne vienmēr pieņem visus un vēl mazāk ļauj ar Sevi runāt!” — Ar to pie Manis nāk viens kalps un man par to jautā. 5. Bet Es saku: “Es jums teicu, ka viņiem visiem mierīgi un priecīgu prātu jāiet uz mājām, un pie tā paliek! Ko viņi meklēja, to viņi ir sasnieguši, un kaut kam augstākam viņiem nav ne izpratnes, ne pietiekami saprāta, un tā lieciet viņiem doties mājup!” 6. Ar šo lēmumu sūtnis atkal atgriežas atpakaļ pie IZDZIEDINĀTAJIEM un viņiem to saka. Bet viņi saka: “Kam grib nest godu un slavu, tam neklājas iepriekš to jautāt! Tad iet un pēc visas patiesības un pieklājības nes viņam pienākošos slavu un pienākošos pateicību un tiek labi atlaists! Tādēļ pavisam drosmīgi ejam tikai tur, un viņš, tā kā mēs pie Viņa nākm ar labākiem nodomiem pasaulē, neliegs piekļūt pie viņa!” 7. Ar šiem vārdiem nu visi dodas pie Manis mājā. Viņi klauvē pie mūsu lielās ēdamistabas durvīm, bet neviens nesaka: “Nāciet iekšā!” Bet viņi klauvē atkārtoti, un Es Ebabam saku: “Šīs uzmācīgās ticības dēļ ļauj viņiem ienākt!” — Un Ebabs gāja un atvēra viņiem durvis, un, cik daudziem bija vietas, viņi ienāca istabā un sāka mani skaļi cildināt un izteica viņu pateicību.” 8. Es liku viņiem klauvēt un viņiem teicu: “Kādai mutes slavināšanai un lūpu pateicībai pie dieva nav nekādas vērtības, tātad arī pie Manis nē! Kas grib man tuvoties, tas lai man tuvojas ar savu sirdi, tad es viņu uzlūkošu, bet tukša mutes pļāpāšana, pie kam sirds neko nedomā un vēl mazāk ko jūt, manu 178

acu priekšā ir tas, kas te ir sapuvusi maita deguna nāsīm. Ko jūs meklējāt, tas jums tika piešķirts! Kaut ko citu jūs nepazīstat, un jūsu tukšā slavēšana man netīk! Tātad dodieties uz mājām un šai mājai neradiet nekādas neērtības! Bet sargieties no netiklības un izvirtības, no rijības un negausības, — citādi jūs drīz atkal kritīsiet vēl ļaunākās slimībās, nekā, no kādām līdz šim slimojāt un tikāt mocīti!” 9. Šie vārdi izdziedinātajiem gāja pie sirds un viņi viens otram jautāja, kā Es to varēju zināt, ka par savām slimībām viņiem pa lielākai daļai bija jāpatiecas savai saldkaislei. Viņus pārņēma bailes no manis, tā kā viņi sāka domāt: Viņš vēl vairāk var celt dienas gaismā par mūsu ne sevišķi slavējamām rīcībām! Tādēļ ejam!” — Tad viņi atstāja istabu un devās uz turieni, no kurienes viņi bija nākuši. 10. Tas KAPTEINIM uzkrita un viņš Man jautāja un teica: “Kas tas ir, ka viņi nu tik pēkšņi pazuda? Tu viņu grēkus tikko pieminēji, un tas kā ar lielu spēku viņus izdzina ārā pa durvīm!” 11. ES saku: “Tie ir īsti netiklības varoņi! Viņi dzen visāda veida izvirtības un laulības pārkāpšana pie viņiem jau ir kļuvusi pavisam parasta lieta! Sievas pie viņiem ir kopējs īpašums, un kādu jaunavu izvarot tīrs dzīvības joks. bet starp viņiem ir arī daudzi zēnu apkaunotāji un tādi, kas ar jaunavām uzjautrinās nedabiskā, sodomiskā veidā, jo caur to grib pasargāties no ļaunas aplipšanas, bet tādēļ krīt citās vēl ļaunākās slimībās, tādēļ es šos cilvēkus ik stingri saņēmu un atlaidu! Jo viņus uz kādu labošanos vēl var vest tikai stingrs vārds.” 12. KAPTEINIS saka: “No kāda apvidus tad viņi te ir?” 13. Es saku: “No Gedarenes apvidus. Vairāk pret vakariem ir pāris miestu un četri ciemi. Iedzīvotāji ir Jūdu, griķu un romiešu sajaukums. Viņiem ir maz — un patiesībā nekādas reliģijas, un viņu nodarbošanās pa lielākai daļai pastāv no cūku audzēšanas un tirgošanās ar tām Grieķijā un Eiropā, kur tiek ēsta šo dzīvnieku gaļa un to tauki tiek baudīti kā ēdienu garšviela. Tādēļ jau pēc nodarbošanās viņi ir netīri cilvēki; bet viņu āŗējā netīrība tieši nebūtu kāds grēks, ja savā rīcībā viņi paši nebūtu daudz ļaunāki, nekā viņu cūkas. Viņu rīcība viņus noliek daudz zemāk par cūkām, un ar viņiem būs grūti kas panākams!” 14. KAPTEINIS saka: “Nu, tas ir ļoti labi, ka es to zinu, tie ciemi vēl ir padoti man, un es šiem cilvēkiem noteikti nozīmētu tikumības uzraugu, kas pēc dotās instrukcijas pat pie niecīgākās nepieklājības viņiem pavisam piedienīgi pratīs uzsist pa pirkstiem. Nu pagaidiet, jau rīt jum stādā veidā jātiek laupītam katram priekam uz jūsu saldkaislo dzīvi, ka jums nekad vairs nav jābūt patikai sirdī ielaist netīrākās dziņas un tad bez sirdsapziņas tām nodoties! 15. Kungs, es gan esmu tikai cilvēks, bet caur manu, vienmēr valdīšanas lietā nodarbināto dzīvi, esmu pie tā nonācis un pārāk daudz pieredzējis, lai nu skaidri saprastu, ka nekrietnam cilvēkam ir vislabāk, ja to vada ar dzelžainu zizli un viņa labu, ja viņš šad un tad tiek ar žagariem nopērts. Kur kādā lielā cilvēku apvienībā tas tā nav, tur ātri viss sairst!” 16. ES saku: “Jā, jā, tev ir taisnība, — bet tikai tev norādītajos ciemos; bet, ja tevis pievesto tu pielietosi itin visur, tad tu izdarīsi vairāk ļauna, nekā laba. Zālēm vajag būt nozīmētām pēc slimības un nevis otrādi. Bet, kā teikts, norādītajos ciemos tās, t.i., tavas zāles, mazākais, sasniegs to labumu, ka šiem cilvēkiem ļoti tiks sagandēts prieks par viņu saldkaisli. Bet sodu rīksti vajag vadīt nevis dusmu rokai, bet gan patiesas mīlestības rokai!” 155. Mīlestības dedzība. 1. KAPTEINIS saka: “Kungs, to es nu saprotu pavisam labi, bet no savas dzīves tomēr zinu kādu sevišķu gadījumu, kur visa mīlestība neko nespēja panākt; un gadījums bija sekojošs: Starp tiem daudzajiem zaldātiem, kas bija man padoti, bija jauns, milzīgi spēcīgs illirieris. Viņa zobens svēra piecdesmit pfundu, un tomēr viņš to vadīja ar tādu vieglumu, it kā rokā būtu spalva. Šis algotais karavīrs, apbruņots ar bruņām un vairogu, kādā kaujā panāca vairāk nekā simts citu karotāju. Ievērojot to, karā viņš bija labi izmantojams, — bet ne miera laikā; te viņš bija neciešams, un nepagāja ne nedēļa, kad neatklājās kāds jauns netīkams tracis. Es vienmēr ar viņu apgājos laipni, cik iespējams, uzskatāmi viņam attēloju viņa uzsāktā trača ļaunumu un nekrietnību un aizliedzu viņam šādu pārgalvīgu traču celšanu. Te viņš man vienmēr apsolīja pilnīgi laboties un pēc tam dažas dienas arī izturējās pavisam saprātīgi un pieklājīgi; bet tas nekad neturpinājās ilgāk kā desmit dienas, tad jau atkal no visām pusēm nāca sūdzības un, dabīgi, mums pēc tam vajadzēja zaudējumu atlīdzināt. Ja viņam jautāja, kādēļ viņš tomēr tā ko dara, tad viņš vienmēr deva to pašu atbildi un teica: “Es vingrinos kara mākslā un te es, izņemot cilvēkus, neko 179

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
2 Les Émirats Arabes Unis - CIC