Views
7 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

maz, tā kā pēc šāda

maz, tā kā pēc šāda tikai momentāna apgaismojuma tūlīt seko vēl dziļāk tumsa. 4. Tādēļ esi ar mums tikai pateicīgs, un ar laiku mums jau izdosies! Bet, kā teikts, pēkšņi tas neiet, un es un mēs visi esam īsti priecīgi, ka mēs sākam saprast, kādēļ tas īstenībā tā ir un nevar būt citādi; jo no kāda cieta un nepastrādāta bluķa pēc tēlnieka nedaudzajiem kalta cirtieniem jau netaps gatavs pilnīga cilvēka stāvs. 5. Par debesu eņģeļiem mēs gan daudz ko esam dzirdējuši un lasījuši. Tie trīs svešinieki, kas apmeklēja Ābramu, bija eņģeļi! Pie Lata bija eņģeļi; Jēkaba vadītājs, kā zināms, bija pilnīga eņģelis; Bileama ēzelis pravietim pasludināja kāda eņģeļa klātbūtni; jaunā Tobija pavadonis un vadonis bija eņģelis; Izraēlieši redzēja Dieva soda eņģeli ejam no vienas ēģiptiešu mājas uz otru; pie tiem trim jaunekļiem ugunskrāsnī redzēja eņģeli, — un rakstos par to vēl daudzkārt ir runa, ka Dieva eņģeli, kā miesīgi redzami, ir satikušies ar šīs Zemes cilvēkiem. Kāpēc tas nebūtu iespējams šeit? 6. bet šeit eņģeļa klātbūtne ir tik ārkārtēji neparasta, ka pēc pilnas patiesības to, protams, gan nevar aptvert tik viegli, cik ātri tam tic no sen pagājušiem laikiem. Ticēt ir viegli, jo aizgājušos laikus vienmēr stādās priekšā kā labākus, kāds ir tagadējais, kuru aiz zināmas pietātes vienmēr tur par necienīgu tāda veida dievišķām parādībām, nepadomājot, ka Sodomā un Gomorā arī tieši negāja Dievam ļoti patīkami, citādi Viņš nebūtu licis par šīm vietām no debesīm līt ugunij. 7. Īsi un labi, tev pašam vajag saprast, ka šī lieta ir pavisam ārkārtēja, kurai līdzīga, cik mums zināms, uz šīs zemes vēl nav piedzīvota! Tātad, ka mēs pie savādā parauga, kur eņģelis mums sagādāja pierādījumu par savu debesu būtību, mēs nedaudz apmulsām, gan arī būs saprotams, ja labi apsver visas mūsu tagadējās dzīvības attiecības. Tādēļ tu, augstais Jūlij, mūsu momentāno muļķīgo izturēšanos nepierēķini mums par kādu ļaunprātīgu grēku. 244. Jūlijs pamāca farizejus. 1. JŪLIJS saka: “Nu, es jums jau arī teicu, ka tā no jūsu puses bija liela dumjība, kas jūsu dvēselēs vēl ir iestrēgusi no jūsu pirmās audzināšanas. kas vēl nav pilnīgi ārā, tas ar laiku tiks no jums aizgādāts prom. Pēkšņi tas gan, protams, neiet; jo sena iesakņojusies dumjība no cilvēka bieži iziet grūtāk, nekā izdziedina kādu cilvēka miesas senu slimību. bet šis līdzeklis beigās var izdziedināt abas. 2. Mēs ne uz vienu nedusmojamies par viņa iedzimto un iemiesoto muļķību, jo neviens muļķis nav vainīgs par to, ka viņa audzināšana nebija labāka. bet ja pēc tam viņam nāk izdevība iegūt ārkārtējas pieredzes un apspriesties ar cilvēkiem, kas ir spēcīgi patiesā gudrībā un visu lietu, kas vien tikai var nākt priekšā uz šīs mīļās Zemes, pareizā izpratnē, tad viņam savu seno dumjību vajag atmest un kā vienīgi patieso un labo pieņemt to, ko viņš ir redzējis un kā viņam no nesavtīgiem patiesības un laba meklējošiem un zinošiem vīriem tas tika izskaidrots. Turpretī, ja viņš stūrgalvīgi tam pretojas, tad viņš ir soda rīkstes vērts; un, ja arī tas nenestu augļus, tad tāds cilvēks ir attālināms no labāko cilvēku sabiedrības un liekams vājprātīgo iestādē, jo savā stūrgalvībā un dziļi iesakņotajā dumjībā cilvēkus par daudz sadusmotu, — kas te nebūtu labi. 3. bet pie jums tas tā noteikti nav, jo caur biežu satiksmi ar mums, romiešiem un grieķiem, kas mēs uz šīs mīļās Zemes, par spīti visiem pārmetumiem, ka mēs neticam jūsu sprediķotajam Ābrama, Īzaka un Jēkaba Dievam, gan jau drīkstētu būt pieredzējušākās un izglītotākās tautas, jūsu inteliģence jau par daudz tika pamodināta. bet ja mūs jums uzstādītu jautājumu, vai jūs tam tik ļoti stingri ticat, kā tas būtu sagaidāms no jūsu vārdiem ceremonijām, tad, ja arī ne jūsu mutes, tad jūsu ačgārnā un ļaunā rīcība skaļi izteiks atbildi un teiks: “Mēs pavisam neticam, bet dumjās tautas priekšā gan tikai liekuļojam ticību, un par šādu liekuļošanu, kādu mākslu mēs labi protam, liekam cik iespējams, daudz samaksāt!” Ja tad es mūsu ticību jūsu Dievam salīdzinu ar jūsējo, tad mēs ticam tūkstoškārt vairāk, nekā jūs! Jā, mēs atzīstam, ka jūsu Dievs ir vienīgi patiesais Dievs, kamēr mūsu dievi īstenībā nav nekas cits, kā Viņa atsevišķās, diženās, Viņa cienīgas īpašības, kuras mēs attēlojam un godinām alegoriskos tēlos. Tādēļ jums nu vēl vajag daudz ko mācīties, labi pārbaudīt un beidzot saprast, kādas ir visas lietas pasaulē un kas patiesi aiz tām slēpjas. 5. bet, ja jūs patiesību esat atraduši, tad pieņemiet to, palieciet pie tās un domājiet un rīkojieties pēc tās, tad jūs īstenībā būsiet Dieva bērni, kamēr līdz šim bijāt kā visi jūdi, kas te saka, ka viņi esot Dieva bērni, bet sirdī pat netic, ka ir kāds Dievs!” 274

* * * Otrās grāmatas beigas. 275

 • Page 1 and 2:

  Lielais Jāņa Evaņģēlijs 2. GR

 • Page 3 and 4:

  Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2.

 • Page 5 and 6:

  9. ES saku: “Tur galda galā, sē

 • Page 7 and 8:

  ērnam jo mazāk drīkst dot vīra

 • Page 9 and 10:

  6. Fausts saviem kalpotājiem tūl

 • Page 11 and 12:

  5. Ar līdz paņemtiem sarakstiem F

 • Page 13 and 14:

  deras tikai augstsirdība, — bet

 • Page 15 and 16:

  10. Es ar Maniem mācekļiem nu dod

 • Page 17 and 18:

  pirmās dzīvības nesēju, jo es p

 • Page 19 and 20:

  neizdabūs no manis “Nē”! Bet

 • Page 21 and 22:

  un mazo praviešu darbus; bet ka Vi

 • Page 23 and 24:

  jākļūst sniega baltiem, un, ja t

 • Page 25 and 26:

  pie Jairusa? Vai mums par to it kā

 • Page 27 and 28:

  pieredzes! Tādēļ no šīm muļķ

 • Page 29 and 30:

  ga pravietis un veic zīmes un liet

 • Page 31 and 32:

  ne caur ko netiek piespiests, tad v

 • Page 33 and 34:

  cits cēlonis. Šāds ārsts gan š

 • Page 35 and 36:

  pēc izpratnes ir brīvs likums gar

 • Page 37 and 38:

  4. Vai viss, kas mūs ik dienu apņ

 • Page 39 and 40:

  mums no paša rīta vajag turp noie

 • Page 41 and 42:

  16. Gaidi uz To Kungu un nenovērsi

 • Page 43 and 44:

  17. Kad ROHANS to dzirdēja, viņš

 • Page 45 and 46:

  dievišķās kārtības. 6. Tādēj

 • Page 47 and 48:

  13. ES saku: “Redzi, tas ir pavis

 • Page 49 and 50:

  šanās un visas ticības te tomēr

 • Page 51 and 52:

  14. ES saku: “Nu jā, viņiem jau

 • Page 53 and 54:

  pret to viņu skaistumu, kad viņu

 • Page 55 and 56:

  svaru un pērlēm un dārgakmeņiem

 • Page 57 and 58:

  12. Tādēļ vēlreiz teikts: Esi p

 • Page 59 and 60:

  gribat palikt par nelgām un kā t

 • Page 61 and 62:

  Dievs. Te gan Dievs būtu aušīgs

 • Page 63 and 64:

  8. Bet tā, izņemot mūs, iesvaid

 • Page 65 and 66:

  54. Eņģeļu padoms atgrieztajiem

 • Page 67 and 68:

  et pavadot laiku visādās pacilāj

 • Page 69 and 70:

  lielākā veidā tu vari sastapt ar

 • Page 71 and 72:

  11. Vajag būt auksti un silti, lai

 • Page 73 and 74:

  var ieiet Dieva Valstībā!” 7. K

 • Page 75 and 76:

  izd.). Viņiem nav nekādas seviš

 • Page 77 and 78:

  Tu Pats cilvēkiem dod spēcīgus b

 • Page 79 and 80:

  22. ES saku: “Ticiet un dariet, k

 • Page 81 and 82:

  sībām drīzumā varēja no viņa

 • Page 83 and 84:

  Tādēļ palieciet; jo Mozus nav va

 • Page 85 and 86:

  ūtu lielākā muļķība, un mēs

 • Page 87 and 88:

  no Dieva Gara un šādā sabiedrīb

 • Page 89 and 90:

  saka: “Es slavēju jūsu lielo un

 • Page 91 and 92:

  un viens Kungs un Tēvs. Vienīgi V

 • Page 93 and 94:

  mums garšo pavisam labi. 4. Pēc t

 • Page 95 and 96:

  nieks viņam tūlīt asi uzbrūk. 2

 • Page 97 and 98:

  citādi nedaudz gados mēs varam li

 • Page 99 and 100:

  nevari redzēt un ar viņu runāt

 • Page 101 and 102:

  ēdamzālē ienāk Boruss, visus sv

 • Page 103 and 104:

  apgādājis ar miesu un asinīm ves

 • Page 105 and 106:

  drebēja zāles pīlāri, teica:

 • Page 107 and 108:

  91. Jēzus draugi pie Borusa 1. Š

 • Page 109 and 110:

  tas ies labāk! 12. Pēc tā, ko es

 • Page 111 and 112:

  ņiem! Tagad es varu strādāt!”

 • Page 113 and 114:

  98. Mācekļi vētrainajā jūrā.

 • Page 115 and 116:

  tādēļ pamazām atkal aizdedzies

 • Page 117 and 118:

  Bartolomejs!” 9. JŪDA, krāpšan

 • Page 119 and 120:

  siem laikiem. Tiem klosterī no man

 • Page 121 and 122:

  5. Redziet, te jūras dibenā jau g

 • Page 123 and 124:

  104. Kungs svētī Ebaba ģimeni un

 • Page 125 and 126:

  10. Un augšā minētais kapteinis

 • Page 127 and 128:

  Bet nu mani sauc amata pienākumi,

 • Page 129 and 130:

  2. Ebabs nāca pie Manis un lūdza

 • Page 131 and 132:

  muļķīgi un pilnīgi neprātīgi,

 • Page 133 and 134:

  12. Es nevaru redzēt nevienu nosku

 • Page 135 and 136:

  116. Jēzus Mācībai jākļūst ko

 • Page 137 and 138:

  mušam Nācaretē? Šis cilvēks, p

 • Page 139 and 140:

  26. PRIEKŠNIEKS saka: “Kungs, ja

 • Page 141 and 142:

  et tomēr ārkārtīgi cieņas piln

 • Page 143 and 144:

  uzalemes vajadzēja iet uz Nācaret

 • Page 145 and 146:

  vēks un visus, kas te meklēja pal

 • Page 147 and 148:

  atriebtos tam, kas viņus ir apvain

 • Page 149 and 150:

  128. Saruna starp templiešiem un e

 • Page 151 and 152:

  aicina pie galda un tāpat pie gald

 • Page 153 and 154:

  131. Rīts Galvas kalna virsotnē.

 • Page 155 and 156:

  nedaudz viņiem ļāvu varu, tad vi

 • Page 157 and 158:

  pārbaudījumu par to pārliecināt

 • Page 159 and 160:

  gan neko nav zaudējis, bet tomēr

 • Page 161 and 162:

  mana āriene to cilvēkiem, šķiet

 • Page 163 and 164:

  no mazākām. Bet līdzās šai zon

 • Page 165 and 166:

  caur savu gribu spēj visu, par to

 • Page 167 and 168:

  9. ES saku: “Paskaties nedaudz ap

 • Page 169 and 170:

  un ieliekam savā priekšautā un r

 • Page 171 and 172:

  6. ES saku: “Tas ir pavisam labi

 • Page 173 and 174:

  11. Tas ir tas patiesais Sabata mie

 • Page 175 and 176:

  ne tikai mums, bet gan visai mūž

 • Page 177 and 178:

  11. SĀTANS saka: “Es to nevaru!

 • Page 179 and 180:

  acu priekšā ir tas, kas te ir sap

 • Page 181 and 182:

  un pēc tā gan to tūlīt arī izp

 • Page 183 and 184:

  dī arī ikdienas, citādi tie ir u

 • Page 185 and 186:

  uz Cebulonu un Horāciju, viņi to

 • Page 187 and 188:

  šo lielo jūru vajadzēja notikt,

 • Page 189 and 190:

  mās kartes nav, tad vai nu jūs sa

 • Page 191 and 192:

  gās grūtības, stingri pēc tā d

 • Page 193 and 194:

  aptvērusi un dzīvi sapratusi. Bet

 • Page 195 and 196:

  omiešu tērpu un zobenu, un tad ju

 • Page 197 and 198:

  Gan arī pasaules bērnu sāpes tie

 • Page 199 and 200:

  ņiem arī nebija neviena, kas te b

 • Page 201 and 202:

  Jēzus Cezarijas Filipijas novadā.

 • Page 203 and 204:

  nenovērtējamu žēlastību? Ak, T

 • Page 205 and 206:

  2. Ak, līksmojiet, bet pie tam ar

 • Page 207 and 208:

  teikts, ja Tu gribi tikt aizgādāt

 • Page 209 and 210:

  tā, tā tomēr ir pavisam izmisīg

 • Page 211 and 212:

  vīm, kādas jebkad mūsu jūrā ti

 • Page 213 and 214:

  15. MARKUS saka: “Jā, te Tev atk

 • Page 215 and 216:

  kas tikai vienmēr ir labs, patiess

 • Page 217 and 218:

  kā kārtībā, tā kā kopš tā l

 • Page 219 and 220:

  Tādas, brāļi, ir manas neautorit

 • Page 221 and 222:

  atliku uz gandrīz veselu stundu. 1

 • Page 223 and 224: mas romietes.” 5. KirenijS saka:
 • Page 225 and 226: izmisušās sejas, grimases, kurām
 • Page 227 and 228: sim. Labāk runā tu ar brīnišķo
 • Page 229 and 230: iemestu. 8. Mēs, cilvēki, esam tr
 • Page 231 and 232: dīt vienu jautājumu, un saki man,
 • Page 233 and 234: lai ar to barotos, to tikai sev pā
 • Page 235 and 236: pirmais starp saviem biedriem, un v
 • Page 237 and 238: ko dzirdu, ak, te tad es tūlīt la
 • Page 239 and 240: 6. Bet muitniekam ir vienalga, vai
 • Page 241 and 242: neko negrib dzirdēt un šādu tic
 • Page 243 and 244: jauni pētītāji, kas veco pārbau
 • Page 245 and 246: tikai ar to, kas te attiecas tikai
 • Page 247 and 248: 217. Cilvēka garīgā attīstība.
 • Page 249 and 250: 5. ja Mozus te runā: “Sākumā D
 • Page 251 and 252: pašas dievišķās kārtības ceļ
 • Page 253 and 254: vēku pilnīgā dvēsele nebūtu no
 • Page 255 and 256: 7. Bet, ja dvēsele savu miesu un c
 • Page 257 and 258: 3. ES saku: “Arī tas tavām uztv
 • Page 259 and 260: nedaudz vairāk eļļas, lai man š
 • Page 261 and 262: Dieva stingra griba, kas mūžam at
 • Page 263 and 264: sniegtai palīdzībai!” 10. ES sa
 • Page 265 and 266: 4. MARKUSS teica: “Jā, Kungs, es
 • Page 267 and 268: izturēšanos jūs no tempļa varē
 • Page 269 and 270: piespiestās Romas likuma neievēro
 • Page 271 and 272: ausīm tā skan kā skaistākā un
 • Page 273: te eņģelis jaunajam farizejam jau
 • Page 277 and 278: 48. Jairusa mantojuma lietas. . . .
 • Page 279 and 280: 152. Uz kalna parādās Sātans. ..
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
2 - BECI
Drums 2
Arduino 2
2 - Sven
2 PIECE
DP_2012(2)
2 - EVITA
Ness - Part 2
20 1 2 - Valkyrie
1 2 - Arsenal Noticias
Page 2 FK-LIGHTPLANES
View slides Part 2
/ 2
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Stretnutie s dôchodcami 2
Latín-2 - Vicens Vives
+ Vietnam 31+2 jours - Vacances Sinorama