Views
8 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

“Viņš ir viens

“Viņš ir viens eņģelis!”, tad ar to mēs neesam pateikuši daudz vairāk. Bet ja mēs sakām: “Viņš ir Dievs!”, te mēs tomēr varētu būt pateikuši par daudz; jo Dievs ir tikai gars, bet viņam ir miesa, asinis un kauli, un te varētu jautāt, vai viņš beigās tomēr it kā nav kāds grieķu Zevs vai Apolons. Bet nu nozīmē visā pazemībā, mīlestībā un pateicībā ienest vīnu, maizi un zivis, un kas mums tikai ir ēdams; jo šī labdarība ir nesamaksājami liela!” 22. Un nabaga vīrs nāca ar pilnām krūzēm un viņa sieva un viņa bērni ar maizi, zivīm un vēl citām ēdamām lietām. Un VĪRS, dziļi Manā priekšā noliekdamies, ļoti pazemīgi skanošā balsī teica: “Ak Kungs un meistar! Kas gan tu esi, ka tu vienīgi tikai caur gribu spēj šādas lietas? Es tavā priekšā drebu aiz augstākās godbijības! Tu nevari būt mums līdzīgs cilvēks; bet kas tad tu esi, lai mēs tevi cienīgi varētu godāt?” 23. ES saku: “Redzi, mans draugs, Es gribu tev ko teikt, un no tā tu pats vari spriest! Ja tu rīta agrumā mani, ka kļūst gaišāks un debesis pamazām kļūst rožainas, tad tu saki: “Drīz uzlēks saule!” Bet kļūst gaišāks arī tad, kad sāk parādīties Mēness; bet nespodrajai gaismai neseko rīta blāzma, un kad pilns Mēness beidzot uzlec un apgaismo zemi ar savu pusgaismu, tad tomēr neviena puķīte neatver maigo kausu, lai iesūktu aukstos, nespodros un neatdzīvinošos starus! 24. Tie jau ar spēcīgu gaismu iekautie sūtņi, saules tuvošanos pavēstošie mākonīši, nekā mēness tā pilnīgākā gaismā; bet, ja šiem sūtņiem neskotu Saule, tad uz visas zemes drīz izskatītos tā, kā šīs Zemes īsti sastingušajos ziemeļu apvidos, kurus pilnus deviņus mēnešus nesasniedz neviens saules stars. Un tā, redzi, atbilstoši notiek arī garu mūžīgā pasaulē, vienīgi caur kuru radusies un nu turpina pastāvēt šī materiālā. 25. Uzpeld visādas mācības un pravieši un cilvēkiem māca to un to; šur un tur tajā ir arī kaut kas patiess, bet pie kādas patiesības dzirkstelītes apkārt ir tūkstošiem melu un līdzās kādai patiesības dzirkstelītei tie sevi uzdod, it kā būtu pati patiesība. Visi šādi skolotāji, pravieši un viņu mācības līdzinās Mēness gaismai, kas savu gaismu vienmēr maina, un bieži, tad, kad nakts laikā tās gaisma būtu visvajadzīgākā, nespīd nemaz. 26. Bet līdzās neīstām mācībām un praviešiem ir arī īsti un patiesi, no kuru acīm, sirdīm un mutēm staro Dieva gaisma. Viņi līdzinās ar gaismu apņemtajiem mākonīšiem, kas pavēsta saules ausmu; bet, ja paliktu tikai pie tiem, kaut lai ar cik mirdzošiem mākonīšiem, proti, īstiem un patiesiem praviešiem, tad ar laiku cilvēku sirdīs tomēr sāktu izskatīties tā, kā izskatās zemes īstenos ziemeļos, tieši kā sastindzis ledus, auksts un miris. Bet patiesajiem gaismas mākonīšiem, kas iet pa priekšu saulei, seko pati saule, un pie tās pirmajiem gaismas stariem, kuriem tā liek starot virs Zemes klajumu vēl pelēkajiem kalniem, viss pamostas, kļūst pilns prieka un dzīvības. Putni austošajai gaismas un siltuma mātei dzied viņu tīros psalmus, odi un vabolītes pieceļas gaismas caurstrāvotajā gaisā un brīnišķīgajai dienas mātei sīc savu sajūsmu, un lauku puķes paceļ savas brīnišķīgi izgreznotās galviņas un atver savas balzāmu sniedzošās mutes, lai lielajai pasaules sildītājai dvestu pretī brīnišķu smaržu. 27. Bet no šī ļoti patiesā attēlojuma tu jau vari tik daudz noprast, lai sevī sasniegtu skaidrību, ka tu savā sirdī liec Mani vietā, kas Man pienāks! Ne zvaigžņu, ne Mēness gaisma un tikpat maz mākonīšu spožums nav spējīgs atbrīvot no važām šīs zemes matērijas sagūstīto dzīvību un to tādējādi izvilināt pastāvīgi darbīgā brīvībā; to spēj vienīgi Saules gaisma. 28. Bet kurš starp cilvēkiem var būt tas, par Kura atnākšanu ir pareģojuši visi īstenie pravieši?” 29. Te nabadzīgais vīrs ļoti apmulst un ļoti domīgs kopā ar savējiem iet būdā, lai mūs neapgrūtinātu baudīt vakariņas. 176. Mācekļu liecība par Kristu. (Mateja Ev. 16:13–20) 1. Mēs nu paēdam vakariņas, un BŪDAS SAIMNIEKA ģimene mums sagatavo iespējami labas dusas vietas. bet mājās viņš savai sievai un bērniem saka: “Klausieties! Bez kādām šaubām, tas būs apsolītais mesija! Tātad iemiesots pats Jehova, gara pasaules mūžīgā Pirmsaule, kuram pa priekšu kā gaismas mākonīši ir gājuši visi no Dieva gaismas apgaismotie pravieši! Jā, jā, es gan zinu, man ir skaidrs; bet ko nu darīt?! Es gandrīz vairs neiedrošinos vārdiņu runāt ar Viņu, to mūžam vissvētāko, kuram mums tagad kalpo neskaitāmi pulki eņģeļu, kas katru acumirkli no viņa saņem jaunas pavēles, kas ar domas ātrumu tās aiznes uz zvaigznēm un uz visām pasaules malām! Un tas, kura rīcībā ir visas mūžīgās Debesis un to Ēdenes, šonakt paliek mūsu nabadzīgā būdā! 204

2. Ak, līksmojiet, bet pie tam arī drebiet no prieka; jo šajā naktī Viņš paliek pie mums! Visa zeme nav vērta šīs ausgtākās žēlastības, nerunājot par mūsus visnožēlojamāko būdu, pie tam vēl mēs, kas esam pilni visādu grēku!” 3. Bet, kamēr būdas saimnieks kopā ar savu ģimeni, taisot mums nakts guļas vietas, tā runā, Es jautāju tiem maniem mācekļiem, kuri izpētīšanas nolūkā šodien bija tikuši atsūtīti pirmie, teikdams: “Ko tad ļaudis šajā apvidū saka, kas Es esmu?” (Mt. 16:13) 4. Uz to IZJAUTĀTIE MĀCEKĻI atbild: “Daži visā nopietnībā saka, ka Tu esot no nāves atkal piecēlies Jānis Kristītājs. Citi atkal domā un saka, ka Tu esot Elija, par kuru stāv rakstīts, ka pirms lielā mesijas viņš nāks no debesīm un visus cilvēkus sauks nožēlot grēkus un patiesi atgriezties pie Dieva. Vēl citi domā, tu esot pravietis Jeremijs, par kuru arī tautā pastāv teiksma, ka viņš nāks no debesīm pirms mesijas. Viņi arī saka, Tu varētu būt arī kāds cits viens vai otrs pravietis (Mt. 16:14); jo pirms it kā nāktu lielais mesija, Viņam pa priekšu nāks visi pravieši! — Tās ir tās pieņemamākās teiksmas par tevi. Bet par tevi ir vēl daudzas citas, bet pēc tam, kad mēs tās uzklausījām, mēs cilvēkus par tām norājām un tā vietā viņus vedām uz labākām domām par tevi. Bet daudzi vēl domā, ka tu esot maskējies grieķu Zevs.” 5. ES saku: “Nu labi, jūs man nu esat pavēstījuši, ko esat dzirdējuši, bet tagad es arī no jūsu mutēm vēlos dzirdēt, par ko tad īstenībā jūs Mani turat. Es jums nejautāju it kā tukši, bet gan visā nopietnībā; jo pie dažiem apstākļiem, kur jums šad un tad mana darbība liekas laicīga, Es manu, ka jūs jūsu sirdīs tūlīt spriežat citādi un Mani pilnīgi neuzskatāt par to, par ko Jūs Mani atzīstat, ja no manis tiek veikts kāds liels brīnumdarbs! Tādēļ beidzot sakiet Man pavisam atklāti, par ko jūs pēc jūsu nobriedušām un saprātīgām pārdomām visā nopietnībā Mani turat! (Mt. 16:15) 6. Te visi mācekļi apklusa un, izņemot Sīmani jūdu, nezināja, kas viņiem man uz šo jautājumu būtu jāatbild. JŪDA ISKARIOTS Tomam teica: “Tagad runā! Tu vienmēr esi tik gudrs! Tas tev jābūt tīram jokam, uz Meistara dīvaino jautājumu atrast derīgu atbildi!” 7. TOMS saka: “Runā tu, ja tu esi tik gudrs! Es Viņu turu par to, par ko Viņš Pats Sevi jau sen ir uzdevis! Viņš par sevi nekad nesaka citādi, kā: “Es esmu Cilvēka Dēls, un Dievs ir mans, kā jūsu visu, Tēvs!” Ja Viņš pats Sev dod tādu liecību, kādu citu liecību īstenībā varam Viņam dot, izejot paši no sevis? Viņš, protams, veic darbus, kādus kopš Mozus un citiem praviešiem nav veicis neviens cilvēks. Vienīgi, kad mēs to lietu tā īsti pie gaismas aplūkojam, tad mēs atradīsim, ka tas tomēr ir Dieva Gars, kas to visu veic caur kādu izraudzītu tīru cilvēku! Bet Dieva Garam būs vienalga, vai Viņš caur kādu izvēlētu cilvēku kalnus pārceļ vai iznīcina, jeb vai viņš caur pravieša Vārdu liek izdoties kādam mazākam brīnumam.” 8. JŪDA ISKARIOTS saka: “Tātad tu Viņu turi tikai par kādu pravieti?” 9. TOMS runā: “Katrā ziņā, un par lielāko, kāds jebkad staigājis uz Zemes, — kas gan nav Viņa, bet gan Dieva nopelns! Jo vienīgi Dieva var cilvēku pamodināt par kādu pravieti, kā Viņš to darīja ar Zamuelu, kad tas vēl bija bērns, un kā Viņš, proti, vienīgi Dievs pat neīstā pravieša Bileama ēzeli padarīja par pravieti un caur ēzeli tad arī pašu Bileamu. Ja mēs to īsti aptveram un liecību, ko Jēzus pats sev dod, proti, ka Viņš esot tikai cilvēka dēls, kaut gan arī viņš brīnumaino Dieva spēku, kas sevišķā pilnīb;ā ir Viņš sastopams, izsaka kā dievišķu ES, te pēc manām neautoritatīvām domām mums ir neiespējami viņam dot kādu citu liecību, nevis to, kādu Viņš Pats Sev vienmēr dod! Tātad Viņš ir izcils Dieva Dēls, kādi esam arī mēs, kaut gan ne tik augsti ārkārtējākā mērā, kā Viņš. 10. JŪDA ISKARIOTS saka: “Bet kā tad ar to, ka daudzi Viņu tomēr tur par apsolīto mesiju un labākie romieši un grieķi pat par vienīgi patieso visuvareno Dievu?” 11. TOMS saka: “Viņiem arī ir taisnība; jo Dieva spēks, kas ir Viņš, arī ir vienīgi patiesais Mesija un, bez šaubām, arī pats Jehova.” 12. Ar to Jūda Iskariots samierinājās, un Es, kaut gan Es to dzirdēju, uz to klusēju. 13. Bet PĒTERIS manīja Manu klusēšanu, piecēlās un teica: “Kungs, es pat starp brāļiem par tevi nomanu dažādas domas! Tādēļ atļauj man, ka brāļu dēļ arī es skaļi un sadzirdami par tevi izsaku manu liecību!” 14. ES saku: “Dari to; tātad, kā skan tavi vārdi?” 15. PĒTERIS, resp., Sīmanis jūda, saka: “No manas sirds dziļākiem dzīvības pamatiem, un visas pasaules priekšā es skaļi saku un atzīstu: Tu esi Kristus, dzīvais Dieva Dēls!” (Mt. 16:16) 16. Un ES teicu Pēterim: “Svētīts esi tu, Sīmani Jona dēls; to tev neatklāja tava miesa un asinis, bet gan Mans Tēvs, kas ir debesīs!”(Mt. 16:17) 205

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf