Views
8 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

ko vairāk prasīt.”

ko vairāk prasīt.” 8. MARKUS saka: “Jūs gan esat smalki vareni un smalki cilvēki! Jūsu skolotājs, kaut gan ne personīgi, jo viņš jau labi sen laicīgo ir apmainījis ar mūžīgo, bet jo vairāk faktiski, pēc jūsu ļaunās filozofijas, ir Epikūrs. Tādēļ sakiet, vai jūs gribat ko ēst un dzert, un jūsu vēlēšanās tiks izpildīta.” 9. VIENS saka: “kas tad tev tur līdzās tavai mītnei ir par nomodā vēl esošiem viesiem? Jo nu jau gan varētu būt ap pusnakti, un vēl tik daudz viesu tavas mājas priekšā? Vai varbūt arī viņi ir izglābtie? Jo jūrā šonakt bez kāda sevišķa vēja ir ļoti augsti viļņi.” 10. MARKUS saka: “Šie viesi uz jums maz attiecas un ir pārāk augsti romiešu kungi, lai jūs drīkstētu iedrošināties iet pie viņiem. Īsi, — jūsu daba stāv dziļi zem to viesu dabas. Starp citiem tur klātesošs ir arī kapteinis Jūlijs no Geneceretes. Ja jums ar viņu ir kas runājams, tad es varu viņu atsūtīt šeit pie jums.” 11. Kad jaunie leviti un farizeji izdzirdēja šo vārdu, viņi ļoti izbijās un lūdza Markusu, lai viņš vēlētos viņus no tā pasargāt; jo viņš neesot nekāds cilvēks, bet gan viens nepielūdzams velns. Jo šeit starp viņiem bija daži, kuriem tikai pirms dažām dienām Geneceretē Jūlijs lika ar līmi aizdrīvēt acis un ausis un tad ar militāru pavadonību nogādāt Kapernaumā. Tādēļ viņus arī pārņēma briesmīgas bailes, jo viņi domāja, ka jūlijs viņiem to nodarīs vēlreiz. 12. bet MARKUS viņiem teica: “Te jums nav ko bīties, izņemot ceļojuma atļaujas caurskatīšanu, uz ko romieši, kā zināms, vispār skatās ļoti stingri.” 13. VIENS NO LEVITIEM saka: “Te mums īstenībā ir tas piedauzības akmens. Templis vēl vienmēr negrib pakļauties šai romiešu prasībai, un tādēļ mēs, zemākie tempļa kalpotāji, vienmēr nonākam tūkstošveidīgās nepatikšanās, kuras tad mums neviens cilvēks vairs neatlīdzina, templis nē un kāds cits arī nē; un tomēr, tempļa spiestiem, mums vajag ceļot no viena pasaules gala līdz otram; un, ja mēs kur ciešam kādu zaudējumu, tad tas ne no vienas puses mums netiek atlīdzināts. 14. Mēs gan esam bagātu vecāku bērni, citādi templis mūs noteikti nebūtu ievilinājis savā dienestā. Bet tagad mēs, reiz nolādēti, jau esam mūra likumos un no tiem vairs nevaram atbrīvoties. Tā sekas ir, ka mums nu visai pasaulei vajag būt tiem īstenajiem grēkāžiem. Mēs nu reiz esam pasaules lāsta patiesā jūgā. Ja tu spēj, atbrīvo mūs no tā! No vienas puses, mūsu ticībā dedzīgie vecāki un radinieki, no otras — tempļa dzelžainais “vajag”. 15. MARKUSS saka: “Zināt ko? Pēc jūsu vārdiem jūs tomēr gandrīz derat tai sabiedrībai mājas priekšā. Nāciet nu kopā ar mani, un es par jums aizmetīšu kādu labi vārdiņu! Varbūt es tomēr jūs izglābju no tempļa rīkles, kas, pēc jūsu izteicieniem, tik ļoti cilvēciski draudzīgi ir norūpējusies par jums, viņa kalpiem. 16. IZGLĀBTIE saka: “Viss gan būtu skaisti un pareizi, ja tur nebūtu klāt Jūlijs, jo mums nav ceļošanas atļaujas.” 17. MARKUS saka: “NU, tad viņš jums tās sagādās.” 18. IZGLĀBTIE saka: “Tas noteikti, bet kādas?” 19. MARKUS saka: “Nāciet un sekojiet man! Ar ceļojuma atļaujām izdosies labāk, nekā jūs domājat; jo Jūlijs, tāpat kā es, ir atklātas dabas draugs. 20. Pēc šīs pierunāšanas no Markusa un viņa abu dēlu puses izglābtie beigās tomēr ļaujas pierunāties un Markuss ļoti priecīgā garastāvoklī nesteidzīgiem soļiem ved viņus pie mums. 296. Farizeji kritizē Jūliju. 1. Kad visa sabiedrība atnāca pie mums, viņiem tūlīt tika dota vieta, tā ka ērti apsēdās pie kāda galda, kas bija līdzās mūsējam. 2. Pēc tam Markuss pienāk pie Manis un jautā, vai viņam izglābtajiem jāpasniedz sāls, maize un vīns. 3. Es viņiem saku: “Jautā viņiem un savai sirdij, vai viņi kaut ko prasa un vai tava sirds grib dot, tad dod! Jo redzi, arī tas ir kāds patiesas tuvākā mīlestības galvenais likums! Tuvākajam vajag prasīt, vainu caur sadzirdamu vārdu, caur palīgā saucienu, vai sliktākajā gadījumā caur viegli saskatāmu mēmu vajadzību, un tavai sirdij aiz mīlestības tūlīt vajag stingri gribēt, pēc tā būt darbīgai; tad tuvākā mīlestība patiesi ir tikusi realizēta dievišķā kārtībā, un tā rezultāts devēja dvēselei un garam te neizpaliks. — Vai tu saprati?” 264

4. MARKUSS teica: “Jā, Kungs, es to nu pilnīgi sapratu un tūlīt sekošu šai tavai pamācībai. 5. Es saku: “Ej, bet neizpaud viņiem par mani! Viņiem vēl nevar par daudz uzticēties, jo viņu sirdīs vēl mājo dziļa nakts un viņu dvēseles vēl ilgi nepatver nekādus patiesības dziļumus. 6. Pēc tam Markuss ātri dodas pie izglābtajiem un viņiem jautā, vai un kas viņiem būs vajadzīgs viņu miesas spēcinājumam. 7. VIENS saka: “Draugs, mēs gan esam izsalkuši un izslāpuši, bet visa mūsu mantība tagad pastāv deviņos sarkanos grašos. par tiem šajā, kā zināms, ar maizi trūcīgajā apvidū noteikti nekas daudz nav dabūjams. Bet ja tu par tiem tomēr vari ko ievērojamu dot, tad dod mums, un mēs tev gribam pasniegt tos deviņus grašus!” 8. MARKUSS saka: “Ja ar jums ir tā, tad nav vajadzīgs arī tie deviņi graši, un jūs tomēr saņemsiet pietiekami, ko ēst un dzert.” 9. Pēc tam Markuss tūlīt pasauc savu sievu un savus bērnus un liek viņiem jaunatnākušos viesus uz labāko apgādāt ar maizi, sāli un vīnu; jo tagad vēl ko dabūt gan nebūtu viegli. No rīta viņi tad jau tiks labāk apgādāti. Sagādātais tūlīt tiek ienests un izglābtie dūšīgi ķeras klāt un pār mēru slavē maizi un vīnu. 10. DAŽI saka: “Tas ir ēģiptiešu ķēniņu vīns.” Citi to tur par persiešu izcelsmes. Bet viens domā, ka tas ir īsts romiešu vīns. 11. Bet MARKUSS saka: “Neviens no visiem tiem, bet gan vīnogas ir izaugušas šeit.” — Par to visi ļoti brīnās; jo visā jūdu zemē bija labi zināms, ka Galilejā bija sliktākās vīnogas. 12. Bet pēc diezgan daudz vīna iebaudīšanas no jauna klāt nākusī sabiedrība kļuva diezgan dzīva un bez kādas kautrēšanās mūsu priekšā, kas mēs atradāmies tuvu viņiem, sāka — kā mēdz teikt — izklāstīt patiesības. 13. Jūlijs, kas nu sēdēja pavisam tuvu pie viņu galda, vairāk jokodamies nekā nopietni, kādam jaunam farizejam jautāja, vai viņam — tieši farizejam — gadījumā arī Geneceretē nav kas darāms. 14. UZRUNĀTAIS saka: “Kungs, kas tu arī vari būt, vai cezarietis vai genecerietis, tas nu man ir vienalga; bet šis caurums no pilsētas ir par sliktu pat velnam, nerunājot par kādu godīgu mana veida cilvēku! Visā manā dzīvē otro reizi šis perēklis mani noteikti nekad neredzēs. Tur mīt kāds zināms romiešu kapteinis Jūlijs. Ar to ir pietiekami; jo ar šo vārdu jau ir izteikts viss, kas vien var būt sātana. kas no mirstīgo skaita jebkad viņam ir tuvojies, tas personīgi ir iepazinis arī sātanu. Personīgi es viņu gan nekad neesmu redzējis; bet viņa pavēles es esmu nobaudījis, un no tā es secinu ka arī viņa persona būs uz mata līdzīga viņa necilvēciskajiem likumiem. 15. Tas Jūlijs šķiet esam nesamierināms Jeruzalemes iedzīvotāju ienaidnieks, citādi viņam tak tomēr nebūtu iespējams tik barbariski un īsti sātaniski nežēlīgi apieties ar mūsu veida cilvēkiem. 16. Tas gan ir taisnība, ka sevišķi pret templiešiem, ja ir izdibināta patiesība par viņu viltībām, intrigām un visādām krāpšanām, nevar būt tieši ļoti labi noskaņots; bet tomēr visur vajag darīt arī kādu izņēmumu un tikai tad izteikt spriedumu, ja iepriekš ir izsvērti visi apstākļi, zem kādiem kāds cilvēks pieder kādai kolēģijai. Ja cilvēks to ir brīvi izvēlējies, nu, te tad gan ar tiesībām var teikt: “Volanti non fit injuria”. (kas to tā grib, tam nenotiek netaisnība — izd.) Bet cik bieži ir daudzi, lai arī par sevi cik sliktas kolēģijas biedri, kas uz to ir tikuši piespiesti pret viņu gribu. 17. Ja ir godīgs tiesnesis, kam sirds un galva ir īstā vietā, tad lai iepriekš pārbauda, vai kas no mums par šādas kolēģijas nožēlojamu biedru kļuva brīvprātīgi vai piespiests! Ja ir brīvprātīgais, tad par katras šādas ļaunas kolēģijas pavēles izpildīšanu noteikti ar visām tiesībām var tikt sodīts. Bet ja, kā tas ir pie mums, uz to ir piespiests, tā teikt, ar kvēlojošu dzelzi un caur līdzīgu spaidu vajag izvest kolēģijas ļaunos pasākumus, tad tomēr vajag apieties citādi, nekā ar brīvprātīgu neģēli. 18. piemēram, kādam ļoti godīgam, jaunam un spēcīgam cilvēkam uzbrūk laupītāji un slepkavas un viņu ieved laupītāju alā. Tur viņam tiek draudēts ar mokošākajiem nāves veidiem, ja viņš kā spēcīgs cilvēks negrib kļūt par laupītāju un slepkavu. Katrs, lai cik šķietami viegls, bēgšanas mēģinājums tik sodīts ar mokošāko nāvi. 19. Bet notiek, ka šāda laupītāju un slepkavu sabiedrība tiek panākta no taisnīga soda rokas un tiek sodīta. vai te ir pareizi, ja jaunajam cilvēkam vajag dalīties to liktenī, kas ar kvēlojošiem dzelžiem viņu padarīja par laupītāju? Šādu nelaimīgo pēc iespējas būtu jāmēģina izglābt, bet ne beigās bez kādas žēlastības viņu, līdzīgi patiesiem ļaundariem jāpakar pie krusta un viņam jāsalauž kājas. Tiesāt un nolādēt ir ātri un viegli, sevišķi tiem, kuriem viņu rokās ir zobens un vara! Bet kā, — tas ir pavisam cits jautājums! 20. Pēc manas sajūtas vēl vienmēr būtu labāk, ja desmit patiesiem neliešiem, bet kuru vainu nevar 265

 • Page 1 and 2:

  Lielais Jāņa Evaņģēlijs 2. GR

 • Page 3 and 4:

  Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2.

 • Page 5 and 6:

  9. ES saku: “Tur galda galā, sē

 • Page 7 and 8:

  ērnam jo mazāk drīkst dot vīra

 • Page 9 and 10:

  6. Fausts saviem kalpotājiem tūl

 • Page 11 and 12:

  5. Ar līdz paņemtiem sarakstiem F

 • Page 13 and 14:

  deras tikai augstsirdība, — bet

 • Page 15 and 16:

  10. Es ar Maniem mācekļiem nu dod

 • Page 17 and 18:

  pirmās dzīvības nesēju, jo es p

 • Page 19 and 20:

  neizdabūs no manis “Nē”! Bet

 • Page 21 and 22:

  un mazo praviešu darbus; bet ka Vi

 • Page 23 and 24:

  jākļūst sniega baltiem, un, ja t

 • Page 25 and 26:

  pie Jairusa? Vai mums par to it kā

 • Page 27 and 28:

  pieredzes! Tādēļ no šīm muļķ

 • Page 29 and 30:

  ga pravietis un veic zīmes un liet

 • Page 31 and 32:

  ne caur ko netiek piespiests, tad v

 • Page 33 and 34:

  cits cēlonis. Šāds ārsts gan š

 • Page 35 and 36:

  pēc izpratnes ir brīvs likums gar

 • Page 37 and 38:

  4. Vai viss, kas mūs ik dienu apņ

 • Page 39 and 40:

  mums no paša rīta vajag turp noie

 • Page 41 and 42:

  16. Gaidi uz To Kungu un nenovērsi

 • Page 43 and 44:

  17. Kad ROHANS to dzirdēja, viņš

 • Page 45 and 46:

  dievišķās kārtības. 6. Tādēj

 • Page 47 and 48:

  13. ES saku: “Redzi, tas ir pavis

 • Page 49 and 50:

  šanās un visas ticības te tomēr

 • Page 51 and 52:

  14. ES saku: “Nu jā, viņiem jau

 • Page 53 and 54:

  pret to viņu skaistumu, kad viņu

 • Page 55 and 56:

  svaru un pērlēm un dārgakmeņiem

 • Page 57 and 58:

  12. Tādēļ vēlreiz teikts: Esi p

 • Page 59 and 60:

  gribat palikt par nelgām un kā t

 • Page 61 and 62:

  Dievs. Te gan Dievs būtu aušīgs

 • Page 63 and 64:

  8. Bet tā, izņemot mūs, iesvaid

 • Page 65 and 66:

  54. Eņģeļu padoms atgrieztajiem

 • Page 67 and 68:

  et pavadot laiku visādās pacilāj

 • Page 69 and 70:

  lielākā veidā tu vari sastapt ar

 • Page 71 and 72:

  11. Vajag būt auksti un silti, lai

 • Page 73 and 74:

  var ieiet Dieva Valstībā!” 7. K

 • Page 75 and 76:

  izd.). Viņiem nav nekādas seviš

 • Page 77 and 78:

  Tu Pats cilvēkiem dod spēcīgus b

 • Page 79 and 80:

  22. ES saku: “Ticiet un dariet, k

 • Page 81 and 82:

  sībām drīzumā varēja no viņa

 • Page 83 and 84:

  Tādēļ palieciet; jo Mozus nav va

 • Page 85 and 86:

  ūtu lielākā muļķība, un mēs

 • Page 87 and 88:

  no Dieva Gara un šādā sabiedrīb

 • Page 89 and 90:

  saka: “Es slavēju jūsu lielo un

 • Page 91 and 92:

  un viens Kungs un Tēvs. Vienīgi V

 • Page 93 and 94:

  mums garšo pavisam labi. 4. Pēc t

 • Page 95 and 96:

  nieks viņam tūlīt asi uzbrūk. 2

 • Page 97 and 98:

  citādi nedaudz gados mēs varam li

 • Page 99 and 100:

  nevari redzēt un ar viņu runāt

 • Page 101 and 102:

  ēdamzālē ienāk Boruss, visus sv

 • Page 103 and 104:

  apgādājis ar miesu un asinīm ves

 • Page 105 and 106:

  drebēja zāles pīlāri, teica:

 • Page 107 and 108:

  91. Jēzus draugi pie Borusa 1. Š

 • Page 109 and 110:

  tas ies labāk! 12. Pēc tā, ko es

 • Page 111 and 112:

  ņiem! Tagad es varu strādāt!”

 • Page 113 and 114:

  98. Mācekļi vētrainajā jūrā.

 • Page 115 and 116:

  tādēļ pamazām atkal aizdedzies

 • Page 117 and 118:

  Bartolomejs!” 9. JŪDA, krāpšan

 • Page 119 and 120:

  siem laikiem. Tiem klosterī no man

 • Page 121 and 122:

  5. Redziet, te jūras dibenā jau g

 • Page 123 and 124:

  104. Kungs svētī Ebaba ģimeni un

 • Page 125 and 126:

  10. Un augšā minētais kapteinis

 • Page 127 and 128:

  Bet nu mani sauc amata pienākumi,

 • Page 129 and 130:

  2. Ebabs nāca pie Manis un lūdza

 • Page 131 and 132:

  muļķīgi un pilnīgi neprātīgi,

 • Page 133 and 134:

  12. Es nevaru redzēt nevienu nosku

 • Page 135 and 136:

  116. Jēzus Mācībai jākļūst ko

 • Page 137 and 138:

  mušam Nācaretē? Šis cilvēks, p

 • Page 139 and 140:

  26. PRIEKŠNIEKS saka: “Kungs, ja

 • Page 141 and 142:

  et tomēr ārkārtīgi cieņas piln

 • Page 143 and 144:

  uzalemes vajadzēja iet uz Nācaret

 • Page 145 and 146:

  vēks un visus, kas te meklēja pal

 • Page 147 and 148:

  atriebtos tam, kas viņus ir apvain

 • Page 149 and 150:

  128. Saruna starp templiešiem un e

 • Page 151 and 152:

  aicina pie galda un tāpat pie gald

 • Page 153 and 154:

  131. Rīts Galvas kalna virsotnē.

 • Page 155 and 156:

  nedaudz viņiem ļāvu varu, tad vi

 • Page 157 and 158:

  pārbaudījumu par to pārliecināt

 • Page 159 and 160:

  gan neko nav zaudējis, bet tomēr

 • Page 161 and 162:

  mana āriene to cilvēkiem, šķiet

 • Page 163 and 164:

  no mazākām. Bet līdzās šai zon

 • Page 165 and 166:

  caur savu gribu spēj visu, par to

 • Page 167 and 168:

  9. ES saku: “Paskaties nedaudz ap

 • Page 169 and 170:

  un ieliekam savā priekšautā un r

 • Page 171 and 172:

  6. ES saku: “Tas ir pavisam labi

 • Page 173 and 174:

  11. Tas ir tas patiesais Sabata mie

 • Page 175 and 176:

  ne tikai mums, bet gan visai mūž

 • Page 177 and 178:

  11. SĀTANS saka: “Es to nevaru!

 • Page 179 and 180:

  acu priekšā ir tas, kas te ir sap

 • Page 181 and 182:

  un pēc tā gan to tūlīt arī izp

 • Page 183 and 184:

  dī arī ikdienas, citādi tie ir u

 • Page 185 and 186:

  uz Cebulonu un Horāciju, viņi to

 • Page 187 and 188:

  šo lielo jūru vajadzēja notikt,

 • Page 189 and 190:

  mās kartes nav, tad vai nu jūs sa

 • Page 191 and 192:

  gās grūtības, stingri pēc tā d

 • Page 193 and 194:

  aptvērusi un dzīvi sapratusi. Bet

 • Page 195 and 196:

  omiešu tērpu un zobenu, un tad ju

 • Page 197 and 198:

  Gan arī pasaules bērnu sāpes tie

 • Page 199 and 200:

  ņiem arī nebija neviena, kas te b

 • Page 201 and 202:

  Jēzus Cezarijas Filipijas novadā.

 • Page 203 and 204:

  nenovērtējamu žēlastību? Ak, T

 • Page 205 and 206:

  2. Ak, līksmojiet, bet pie tam ar

 • Page 207 and 208:

  teikts, ja Tu gribi tikt aizgādāt

 • Page 209 and 210:

  tā, tā tomēr ir pavisam izmisīg

 • Page 211 and 212:

  vīm, kādas jebkad mūsu jūrā ti

 • Page 213 and 214: 15. MARKUS saka: “Jā, te Tev atk
 • Page 215 and 216: kas tikai vienmēr ir labs, patiess
 • Page 217 and 218: kā kārtībā, tā kā kopš tā l
 • Page 219 and 220: Tādas, brāļi, ir manas neautorit
 • Page 221 and 222: atliku uz gandrīz veselu stundu. 1
 • Page 223 and 224: mas romietes.” 5. KirenijS saka:
 • Page 225 and 226: izmisušās sejas, grimases, kurām
 • Page 227 and 228: sim. Labāk runā tu ar brīnišķo
 • Page 229 and 230: iemestu. 8. Mēs, cilvēki, esam tr
 • Page 231 and 232: dīt vienu jautājumu, un saki man,
 • Page 233 and 234: lai ar to barotos, to tikai sev pā
 • Page 235 and 236: pirmais starp saviem biedriem, un v
 • Page 237 and 238: ko dzirdu, ak, te tad es tūlīt la
 • Page 239 and 240: 6. Bet muitniekam ir vienalga, vai
 • Page 241 and 242: neko negrib dzirdēt un šādu tic
 • Page 243 and 244: jauni pētītāji, kas veco pārbau
 • Page 245 and 246: tikai ar to, kas te attiecas tikai
 • Page 247 and 248: 217. Cilvēka garīgā attīstība.
 • Page 249 and 250: 5. ja Mozus te runā: “Sākumā D
 • Page 251 and 252: pašas dievišķās kārtības ceļ
 • Page 253 and 254: vēku pilnīgā dvēsele nebūtu no
 • Page 255 and 256: 7. Bet, ja dvēsele savu miesu un c
 • Page 257 and 258: 3. ES saku: “Arī tas tavām uztv
 • Page 259 and 260: nedaudz vairāk eļļas, lai man š
 • Page 261 and 262: Dieva stingra griba, kas mūžam at
 • Page 263: sniegtai palīdzībai!” 10. ES sa
 • Page 267 and 268: izturēšanos jūs no tempļa varē
 • Page 269 and 270: piespiestās Romas likuma neievēro
 • Page 271 and 272: ausīm tā skan kā skaistākā un
 • Page 273 and 274: te eņģelis jaunajam farizejam jau
 • Page 275 and 276: * * * Otrās grāmatas beigas. 275
 • Page 277 and 278: 48. Jairusa mantojuma lietas. . . .
 • Page 279 and 280: 152. Uz kalna parādās Sātans. ..
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...