Views
4 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

tik viegli sameklējams.

tik viegli sameklējams. Ļaujiet man padomāt, varbūt es atrodu kādu ceļu, pa kuru jūs beigās Dieva un pasaules priekša parādītos taisnīgi! 2. Pēc maniem uzskatiem lielākais šķērslis te, protams, ir tempļa zvērests. Kā tas ir apejams? Ja es jūsu tomēr pilnīgi patiesā Dieva dēļ to nerespektētu, tad tas man maksātu tikai pāris vārdu, un jūs bez vainas jūsu Dieva un visas pasaules priekšā būtu brīvi no tempļa nastas. Bet jūsu svinīgi izpildītais zvērests mani tam milzīgi traucē, un man par to vajag apspriesties ar daudziem gudriem, kas atpūšas pie mana galda; un tad redzam, kā mēs spēsim iziet no šīm patiesām zemūdens klintīm.” 3. JAUNAIS FARIZEJS saka: “Dari to, un tu mums izdari patiesi labu darbu! Bet iepriekš tomēr man vēl laipni pasali, kas īstenībā ir tie viesi pie tava galda, lai mēs viņiem varam parādīt pienācīgo cieņu! Vecajam vīram vajag būt vai nu ļoti ievērojamam romietim, vai, mazākais, ļoti bagātam grieķim.” 4. JŪLIJS saka: “Atstājams šodien to; jo tāda veida paskaidrojumiem rīt būs laika vairāk, kā pietiekami! Tagad jūsu labumam es gribu nodarboties ar galveno lietu. Ar to jaunais vīrs arī bija mierā, un pēc tam jūlijs pavisam atklāti romiešu valodā, kuru es noteikti arī pratu, vēršas pie Manis un teica: “Kungs, kas gan te būtu tas pareizais? Vara no manas puses iznīcinātu visus zvērestus un visus tempļa likumus, bet tad es te uzstātos kā svinīgāko svēto solījumu sagrāvējs un zvēresta pārkāpšanas vaina tad kristu uz mani. Starp mums runājot, es no zvērestiem, kas tiek pieprasīti ļaunu pienākumu uzturēšanai un diemžēl pārāk bieži tiek doti, ne tikai neko neturu, bet gan tos dziļi nicinu, jo pie tam Dievs tiek piesaukts kā liecinieks un palīgs nepatiesīgumam un zemiskumam. Bet templis Jeruzalemē ir viena apšaubāma lieta! 5. Jo no vienas puses tas tomēr, kā kopš senatnes, visiem jūdiem ir svētākā lūgšanas, upurēšanas un attīrīšanās nams un līdz šai stundai no vairākiem tūkstoš reiz tūkstošiem, ņemot vērā dievbijīgu ticību, tiek turēts svēts; bet no otras puses, kā zināms, tajā bez sirdsapziņas tiek pastrādāti vieni šausmu darbi pēc otriem, kā citādi uz visas mīļās Zemes, iespējams, nekur citur, izejot tikai no tā, es gan tūlīt vēlētos katru zvērestu saplosīt un sagraut. Tādēļ saki tu man, kas te ir pilnīgi pareizi Dieva un cilvēku priekšā! Jo patiesi, ja te viss ir tā, kā šie cilvēki man pilnīgi atklāti pastāstīja, tad man šo jaunekļu ir ļoti žēl un es vēlētos viņiem palīdzēt. 7. Pirmīt tak ir ticis norunāts, kā jāpilda pareiza tuvākā mīlestība. Ja viņi to prasa un arī tava sirds to grib, te tev jau ir koncentrēts viss padoms. Pie tam tu pats tak nekad neesi devis zvērestu, ka tev būtu jāciena tempļa ļaunie baušļi. Bet ja tu ne caur kādu zvērestu neesi ar templi saistīts, kā tam tevi jātraucē darīt to, kas tev liekas labi un lietderīgi? 8. Tu tak jau bieži esi pielietojis varu pret cilvēku sabiedrībām, kas arī ar zvērestu bija saistītas pie viņu senajām parašām un ieradumiem, un tas no tevis pat bija ļoti labi; jo šādās senās parašās un ieradumos pārāk bieži slēpjas lielas slepenas nežēlības. 9. Vara no romiešu puses arī Dieva priekšā uz mūžību atceļ katru ar zvērestu apstiprinātu pienākumu, t.i., ja tas, kas ir stāvējis zvērestā, pats pilnīgi brīvi atzīst, ka, pirmkārt, zvērests viņam bija uzspiests pret paša gribu, un, otrkārt, zvērestam bija vispārīgi ļauns mērķis, un, treškārt, zvērests, tāda veida, kā tas ir, vairāk ir sankcionēts caur pasaulīgu, nevis kādu dievišķu likumu. 10. Kādu tādā veidā caur ļaunu zvērestu sagūstītu cilvēku atbrīvot no ļaunas gūstniecības pat tad ir liels un labs tuvākā mīlestības darbs, ja kāds cilvēks savā izpratnes vājumā savā ticības dabā no sava zvēresta vēl tiktu turēts gūstā, nerunājot šeit, kur no attiecīgajiem jaunajiem vīriem tiek skaidri atzīta pasaules sliktākā zvēresta pilnīga izpratne. Tādēļ dari šeit tikai pilnīgi tā, kā tev šķiet labi, un mans draugs Kirenijs pie tam tev noteikti neliegs palīdzību!” 11. KirenijS tūliņ saka: “Ne tikai neatteiks, bet gan, lai turpmāk mans Jūlijs zināmā mērā var elpot vēl brīvāk, es pie šiem trīsdesmit vīriem pielietošu likumīgu varu, un tad templim rēķini jāprasa no manis. 12. Par šiem Maniem un Kirenija vārdiem Jūlijs ļoti priecājās un visi līksmoja par šādu labu pasākumu. 239. Jūlijs dara zināmu farizejiem savu labo padomu. 1. Pēc tam JŪLIJS vēlreiz vērsās pie sava jaunā farizeja un teica: “Nu, draugs, mēs jau esama atraduši pareizu līdzekli, caur kuru jums kopā ar saviem vecākiem tempļa un tā prasību priekšā vajag likties kā pilnīgi taisnīgiem un beigās pie romiešu aizgādniecības pārvaldes pat pret templi varēs iesniegt taisnīgu sūdzību, pēc kam templis noteikti tiks notiesāts jūsu vecākiem atlīdzināt jūsu zaudēšanu, jo no tempļa 268

piespiestās Romas likuma neievērošanas dēļ, attiecībā uz kārtīgām ceļojuma atļaujām, ko templis līdz šai stundai stūrgalvīgi negrib ievērot, jūs no mums, romiešiem, esat apcietināti un tūlīt tikuši nosūtīti svešzemju leģiona karadienestā. Tātad jūsu labumam jūs jau esat apcietināti. Vai jums tas ir patīkami? 2. VISI saka: “Ak kungs, kas tu arī esi, šo dievišķo padomu tev varēja dot tikai Dievs! Patiesi, tā mēs sev, un ne mazāk mūsu vecākiem, sasniedzām labo mērķi. Ak, svētlaime, cik tu esi salda; un cik daudz gudrāka nu ir lielā Roma, nekā mūsu visnetīrākā Jeruzaleme! Šī nama vecais saimniek un tēvs, uz šo mūs ļoti iepriecinošo ziņu ej un atnes mums vēl vīna; jo nu visiem, kas šeit atrodas, vajag būt dzīvespriecīgiem! Mēs pēkšņi no elles esam tikuši iecelti visās debesīs. Aklie jūdi vēl vienmēr gaida uz kādu apsolīto Mesiju, kuram viņus jāatbrīvo no romiešu jūga. Un redzi, bet mēs nu tieši pie jums un jūsos, jūs mīļie romieši, esam atraduši īsto un vienīgi patieso visu cilvēku Mesiju! Tīra patiesība ir visu cilvēku patiesais Mesija. Bet tā nu ir jūsu vidū, un jūs ar pilnāko un tīrāko patiesību starp jums un jūsos esat visu tīri un krietni domājošo jūdu, kā arī visu cilvēku, kuru dabas ir turētas gūstā ar visādām senām, nederīgām un caur un caur samaitātām mācībām un no tām atvasinātiem vēl sliktākiem likumiem, vienīgie un patiesie Mesijas! Vecais saimniek, ej un liec mums vēl pasniegt vīnu uz mūsu atbrīvotāju mesiju labklājību!” 3. Markus uz svešinieku galda tūlīt liek nest vēl vairāk maizes un vairākas krūzes, pilnas vīna; un jaunais runātājs Jūlijam vēlreiz jautā, kas tā tomēr esot par sabiedrību un kas īstenībā esot viņš pats. 4. JŪLIJS saka: “Es tev pirmīt teicu, kuram no tevis tik ļoti sliktas slavas Jūlija, protams, pret paša gribu, ir nodarīta kāda netaisnība, tam viņš arī īstā laikā pielietos visas iespējamās pūles to atkal vērst par labu. Un Jūlijs, no kura jūs tā baidāties, esmu es pats, un te, iepretī man, sēž cēlais visas Āzijas un Ēģiptes virspavēlnieks Kirenijs, pie kura jūs gribējāt doties uz Sidonu. Un nu, saki man, kā tu esi apmierināts ar mums, cietsirdīgajiem un nepielūdzamajiem romiešiem!” 5. Kad jaunais FARIZEJS to dzird, sākumā viņš kopā ar visiem saviem biedriem ļoti izbīstas; bet drīz atkal saņemas un saka: “Augstais pavēlniek, vai tu uz mums dusmojies manas pirmītējās runas dēļ, kas acīmredzot tev nevarēja likties ļoti glaimojoša? Bet tā nav mana vaina, ka, tāpat kā acīmredzot tā nebija tava vaina, ka tu mūs liki aizgādāt uz Kapernaumu ar līmi aizdrīvētām acīm un ausīm. Ja tu mūs toreiz būtu pazinis tāpat kā tagad, tad tu mums to nebūtu nodarījis. Bet tu mūs turēji par parastiem sliktāko salašņu farizejiem. Bet nu tikai piedod mums un sevišķi man; jo tu jau zini, kas, kā un kādēļ!” 6. JŪLIJS saka: “Es labprāt runāju ar atklātiem cilvēkiem, un brīva runa no vīriem, ka bez kādām bailēm un kautrības. Bez kādām slepenām domām brīvi pasaka patiesību, mani nekad neapvainos; bet bēdas arī tiem, kas citādi domā un jūt un pavisam citādi runā! Nekas man nav pretīgāks, kā meli, un es nolādu pat melus nepieciešamības dēļ! Jo Dieva un visu godīgu cilvēku priekšā ir labāk nomirt, nekā glābts sevi caur kādu nepatiesību. Bet, kā teikts, pie jums man patīk jūsu atklātā runa. Un, tā kā no Jeruzalemes un Betlēmes man jūsu apstākļi ir diezgan pazīstami, tad es arī zinu, ka šeit jūs savu vēlēšanos esat izteikuši diezgan atklāti. Aizmugurē pie jums gan vēl kas slēpjas; tas tomēr ir kāds sīkums, un ja jūs mums, ro9miešiem, parādīsiet patiesu un vienmēr atklātu uzticību un brālīgu padevību, jūs to arī sasniegsiet.” 7. JAUNAIS RUNĀTĀJS saka: “Augstais kungs, esi arī tu pilnīgi atklāts un pasaki tieši, kas tas ir, kas mums vēl būtu aizmugurē, kas attiecas uz šo mūsu vēlēšanos! Jo patiesi, mums gan vēl ir dažs kas, ko mēs šeit nevaram darīt zināmu, jo pirmkārt, laika bija par maz, un, otrkārt, kāda tik ļoti lieliska sabiedrība tak tomēr nevar ar visām durvīm iekrist mājā, sevišķi, ja klāt ir tāds augsts kungs kā visas romiešu Āzijas virspavēlnieks, kura diženumu un majestātiskumu, kopš mēs zinām, ka viņš tas ir, mēs pilnīgi atklāti neuzdrošināmies uzlūkot. Pie tam pie galda atrodas viena meitenīte un viens jauneklis, un te tak tomēr nozīmē: Turi tavu muti nedaudz grožos! bet kad mēs būsim kopā vieni, tad mēs tavā priekšā, augstais kungs, neko vairs neturēsim slepenībā. Bet, tā kā tu pret mums, nabaga grēciniekiem, reiz esi tik žēlīgs un līdzcietīgs, tad klusām pasaki mums arī, kas tev pie mums vēl liekas kā nepatīkams un vai tas, ar kuru tu mūsu dēļ pirmīt runāji romiski, arī ir kāds augsts romietis!” 8. JŪLIJS saka: “Tagad tam, ko jūs pieklājības pēc man par sevi noklusējāt, jau tāpat vairs nav nekāda nozīme, ne man, ne jums. Bet jums gan ļoti svarīga varētu būt iepazīšanās ar to vīru, kas jums krita acīs! Bet arī tam šodien pavisam vairs nav laika, tādēļ tālāko rīt! Ar to izglābtie pavisam godbijīgi apmierinās un atkal ķeras pie maizes un vīna un dzer viņu nu priecīgās dabas visā līksmībā. 269

 • Page 1 and 2:

  Lielais Jāņa Evaņģēlijs 2. GR

 • Page 3 and 4:

  Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2.

 • Page 5 and 6:

  9. ES saku: “Tur galda galā, sē

 • Page 7 and 8:

  ērnam jo mazāk drīkst dot vīra

 • Page 9 and 10:

  6. Fausts saviem kalpotājiem tūl

 • Page 11 and 12:

  5. Ar līdz paņemtiem sarakstiem F

 • Page 13 and 14:

  deras tikai augstsirdība, — bet

 • Page 15 and 16:

  10. Es ar Maniem mācekļiem nu dod

 • Page 17 and 18:

  pirmās dzīvības nesēju, jo es p

 • Page 19 and 20:

  neizdabūs no manis “Nē”! Bet

 • Page 21 and 22:

  un mazo praviešu darbus; bet ka Vi

 • Page 23 and 24:

  jākļūst sniega baltiem, un, ja t

 • Page 25 and 26:

  pie Jairusa? Vai mums par to it kā

 • Page 27 and 28:

  pieredzes! Tādēļ no šīm muļķ

 • Page 29 and 30:

  ga pravietis un veic zīmes un liet

 • Page 31 and 32:

  ne caur ko netiek piespiests, tad v

 • Page 33 and 34:

  cits cēlonis. Šāds ārsts gan š

 • Page 35 and 36:

  pēc izpratnes ir brīvs likums gar

 • Page 37 and 38:

  4. Vai viss, kas mūs ik dienu apņ

 • Page 39 and 40:

  mums no paša rīta vajag turp noie

 • Page 41 and 42:

  16. Gaidi uz To Kungu un nenovērsi

 • Page 43 and 44:

  17. Kad ROHANS to dzirdēja, viņš

 • Page 45 and 46:

  dievišķās kārtības. 6. Tādēj

 • Page 47 and 48:

  13. ES saku: “Redzi, tas ir pavis

 • Page 49 and 50:

  šanās un visas ticības te tomēr

 • Page 51 and 52:

  14. ES saku: “Nu jā, viņiem jau

 • Page 53 and 54:

  pret to viņu skaistumu, kad viņu

 • Page 55 and 56:

  svaru un pērlēm un dārgakmeņiem

 • Page 57 and 58:

  12. Tādēļ vēlreiz teikts: Esi p

 • Page 59 and 60:

  gribat palikt par nelgām un kā t

 • Page 61 and 62:

  Dievs. Te gan Dievs būtu aušīgs

 • Page 63 and 64:

  8. Bet tā, izņemot mūs, iesvaid

 • Page 65 and 66:

  54. Eņģeļu padoms atgrieztajiem

 • Page 67 and 68:

  et pavadot laiku visādās pacilāj

 • Page 69 and 70:

  lielākā veidā tu vari sastapt ar

 • Page 71 and 72:

  11. Vajag būt auksti un silti, lai

 • Page 73 and 74:

  var ieiet Dieva Valstībā!” 7. K

 • Page 75 and 76:

  izd.). Viņiem nav nekādas seviš

 • Page 77 and 78:

  Tu Pats cilvēkiem dod spēcīgus b

 • Page 79 and 80:

  22. ES saku: “Ticiet un dariet, k

 • Page 81 and 82:

  sībām drīzumā varēja no viņa

 • Page 83 and 84:

  Tādēļ palieciet; jo Mozus nav va

 • Page 85 and 86:

  ūtu lielākā muļķība, un mēs

 • Page 87 and 88:

  no Dieva Gara un šādā sabiedrīb

 • Page 89 and 90:

  saka: “Es slavēju jūsu lielo un

 • Page 91 and 92:

  un viens Kungs un Tēvs. Vienīgi V

 • Page 93 and 94:

  mums garšo pavisam labi. 4. Pēc t

 • Page 95 and 96:

  nieks viņam tūlīt asi uzbrūk. 2

 • Page 97 and 98:

  citādi nedaudz gados mēs varam li

 • Page 99 and 100:

  nevari redzēt un ar viņu runāt

 • Page 101 and 102:

  ēdamzālē ienāk Boruss, visus sv

 • Page 103 and 104:

  apgādājis ar miesu un asinīm ves

 • Page 105 and 106:

  drebēja zāles pīlāri, teica:

 • Page 107 and 108:

  91. Jēzus draugi pie Borusa 1. Š

 • Page 109 and 110:

  tas ies labāk! 12. Pēc tā, ko es

 • Page 111 and 112:

  ņiem! Tagad es varu strādāt!”

 • Page 113 and 114:

  98. Mācekļi vētrainajā jūrā.

 • Page 115 and 116:

  tādēļ pamazām atkal aizdedzies

 • Page 117 and 118:

  Bartolomejs!” 9. JŪDA, krāpšan

 • Page 119 and 120:

  siem laikiem. Tiem klosterī no man

 • Page 121 and 122:

  5. Redziet, te jūras dibenā jau g

 • Page 123 and 124:

  104. Kungs svētī Ebaba ģimeni un

 • Page 125 and 126:

  10. Un augšā minētais kapteinis

 • Page 127 and 128:

  Bet nu mani sauc amata pienākumi,

 • Page 129 and 130:

  2. Ebabs nāca pie Manis un lūdza

 • Page 131 and 132:

  muļķīgi un pilnīgi neprātīgi,

 • Page 133 and 134:

  12. Es nevaru redzēt nevienu nosku

 • Page 135 and 136:

  116. Jēzus Mācībai jākļūst ko

 • Page 137 and 138:

  mušam Nācaretē? Šis cilvēks, p

 • Page 139 and 140:

  26. PRIEKŠNIEKS saka: “Kungs, ja

 • Page 141 and 142:

  et tomēr ārkārtīgi cieņas piln

 • Page 143 and 144:

  uzalemes vajadzēja iet uz Nācaret

 • Page 145 and 146:

  vēks un visus, kas te meklēja pal

 • Page 147 and 148:

  atriebtos tam, kas viņus ir apvain

 • Page 149 and 150:

  128. Saruna starp templiešiem un e

 • Page 151 and 152:

  aicina pie galda un tāpat pie gald

 • Page 153 and 154:

  131. Rīts Galvas kalna virsotnē.

 • Page 155 and 156:

  nedaudz viņiem ļāvu varu, tad vi

 • Page 157 and 158:

  pārbaudījumu par to pārliecināt

 • Page 159 and 160:

  gan neko nav zaudējis, bet tomēr

 • Page 161 and 162:

  mana āriene to cilvēkiem, šķiet

 • Page 163 and 164:

  no mazākām. Bet līdzās šai zon

 • Page 165 and 166:

  caur savu gribu spēj visu, par to

 • Page 167 and 168:

  9. ES saku: “Paskaties nedaudz ap

 • Page 169 and 170:

  un ieliekam savā priekšautā un r

 • Page 171 and 172:

  6. ES saku: “Tas ir pavisam labi

 • Page 173 and 174:

  11. Tas ir tas patiesais Sabata mie

 • Page 175 and 176:

  ne tikai mums, bet gan visai mūž

 • Page 177 and 178:

  11. SĀTANS saka: “Es to nevaru!

 • Page 179 and 180:

  acu priekšā ir tas, kas te ir sap

 • Page 181 and 182:

  un pēc tā gan to tūlīt arī izp

 • Page 183 and 184:

  dī arī ikdienas, citādi tie ir u

 • Page 185 and 186:

  uz Cebulonu un Horāciju, viņi to

 • Page 187 and 188:

  šo lielo jūru vajadzēja notikt,

 • Page 189 and 190:

  mās kartes nav, tad vai nu jūs sa

 • Page 191 and 192:

  gās grūtības, stingri pēc tā d

 • Page 193 and 194:

  aptvērusi un dzīvi sapratusi. Bet

 • Page 195 and 196:

  omiešu tērpu un zobenu, un tad ju

 • Page 197 and 198:

  Gan arī pasaules bērnu sāpes tie

 • Page 199 and 200:

  ņiem arī nebija neviena, kas te b

 • Page 201 and 202:

  Jēzus Cezarijas Filipijas novadā.

 • Page 203 and 204:

  nenovērtējamu žēlastību? Ak, T

 • Page 205 and 206:

  2. Ak, līksmojiet, bet pie tam ar

 • Page 207 and 208:

  teikts, ja Tu gribi tikt aizgādāt

 • Page 209 and 210:

  tā, tā tomēr ir pavisam izmisīg

 • Page 211 and 212:

  vīm, kādas jebkad mūsu jūrā ti

 • Page 213 and 214:

  15. MARKUS saka: “Jā, te Tev atk

 • Page 215 and 216:

  kas tikai vienmēr ir labs, patiess

 • Page 217 and 218: kā kārtībā, tā kā kopš tā l
 • Page 219 and 220: Tādas, brāļi, ir manas neautorit
 • Page 221 and 222: atliku uz gandrīz veselu stundu. 1
 • Page 223 and 224: mas romietes.” 5. KirenijS saka:
 • Page 225 and 226: izmisušās sejas, grimases, kurām
 • Page 227 and 228: sim. Labāk runā tu ar brīnišķo
 • Page 229 and 230: iemestu. 8. Mēs, cilvēki, esam tr
 • Page 231 and 232: dīt vienu jautājumu, un saki man,
 • Page 233 and 234: lai ar to barotos, to tikai sev pā
 • Page 235 and 236: pirmais starp saviem biedriem, un v
 • Page 237 and 238: ko dzirdu, ak, te tad es tūlīt la
 • Page 239 and 240: 6. Bet muitniekam ir vienalga, vai
 • Page 241 and 242: neko negrib dzirdēt un šādu tic
 • Page 243 and 244: jauni pētītāji, kas veco pārbau
 • Page 245 and 246: tikai ar to, kas te attiecas tikai
 • Page 247 and 248: 217. Cilvēka garīgā attīstība.
 • Page 249 and 250: 5. ja Mozus te runā: “Sākumā D
 • Page 251 and 252: pašas dievišķās kārtības ceļ
 • Page 253 and 254: vēku pilnīgā dvēsele nebūtu no
 • Page 255 and 256: 7. Bet, ja dvēsele savu miesu un c
 • Page 257 and 258: 3. ES saku: “Arī tas tavām uztv
 • Page 259 and 260: nedaudz vairāk eļļas, lai man š
 • Page 261 and 262: Dieva stingra griba, kas mūžam at
 • Page 263 and 264: sniegtai palīdzībai!” 10. ES sa
 • Page 265 and 266: 4. MARKUSS teica: “Jā, Kungs, es
 • Page 267: izturēšanos jūs no tempļa varē
 • Page 271 and 272: ausīm tā skan kā skaistākā un
 • Page 273 and 274: te eņģelis jaunajam farizejam jau
 • Page 275 and 276: * * * Otrās grāmatas beigas. 275
 • Page 277 and 278: 48. Jairusa mantojuma lietas. . . .
 • Page 279 and 280: 152. Uz kalna parādās Sātans. ..
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...