Views
7 months ago

3. lielais jāņa evaņģēlijs. 3 grāmata. 1-246

ja tās kaut kur

ja tās kaut kur uzdīgst vajag tikt iznīdētām, un ja kļūst ļoti karsts un sauss, nedrīkst bez uzmanības tikt atstāta lejkanna. 20. Un redzi, līdzīgu dārziņu Es esmu iekārtojis arī tavā sirdī un esmu bagātīgi apgādājis ar visādiem derīgiem augiem; šī dārziņa pieskatīšana un tālākā kopšana nu jau ir atstāta vienīgi tavā ziņā. Esi uzmanīga un čakla šī dārziņa pieskatīšanā un kopšanā, tad tu no tā iegūsi bagātu ražu! — Vai tu šo ainu saproti?” 21. Jara saka: “Jā, Kungs, Tu mana vienīgā mīlestība, es to pilnīgi saprotu; bet par to gan vēlētos nedaudz noskumt, ka līdz ražai man vēl ilgi jāpārvar tik daudz vētru! Bet es ceru un ticu, ka tu Savai nabaga kalponei neļausi iet pazušanā, ja viņā kādā postā sauks Tevi palīgā; jo Tu esi dzirdējis un uzklausījis manas lūgšanas tad, kad es Tevi neredzēju un nepazinu kā tagad! ” 22. Es saku: “Visi kas Mani pazīst un sirdī piesauc un paļaujas uz Mana Vārda varu, mūžam nenāks kaunā un ciešanās, par to tu vari būt pilnīgi droša! Bet nu nozīmē sēsties pie galdiem un ēst kas tur ir uzlikts!” 211. Ceturtā baušļa izskaidrojums. 1. Pēc tam mēs visi ātri dodamies pie galdiem un baudām mūsu mielastu. Ēšanas laikā šoreiz netika runāts, bet pēc nobaudītā vīna sabiedrībā sāka kļūt ļoti dzīvi. Līdzās tam galdam, kur sēdēju Es kopā Kireniju, Kornēliju, Faustu un Jūliju, ar Maniem mācekļiem, ar Ebalu, Jaru, Kisjonu, Philopoldu, ar Aruranu, Helēnu, Mataelu un viņa biedriem, ar eņģeli Rafaelu un zēnu Josoli, bija iekārtots kāds jauns galds mūsu persiešiem. Tie visi citi jau zināmie viesi sēdēja pie īpaši viņiem norīkotiem galdiem, skatoties pēc tā, ka viņi sabiedriski saderēja kopā. 2. Bet visi brīnījās par patīkami silto vakaru pēc tik kardinālas vētras un sevišķi viņi brīnījās, ka zeme, virs kuras vēl pirms pāris stundām stāvēja ūdens vairākas pēdas augstumā un ir pilnīgi sausa. Arurans man jautāja, kā izskatīsies ar nakts mītnēm tik daudziem. Cik var saiet viņa teltīs viņš labprāt gribētu uzņemt, bet tā, ka te ir runa par pajumti vairākiem simtiem, tad viņa teltis gan ne tuvu nebūtu pietiekamas. 3. Es teicu: “Draugs, Ādamam un viņa tuvākiem pēcnācējiem nebija ne teltis, ne būdas vai pat pavisam ērti iekārtotas mājas; zemes virsma un kāds ēnains koka viņiem bija viss, un viņi ļoti daudzas naktis gulēja zem klajas debess un bija veseli un spēcīgi. Viņi pat neprata izgatavot miesas segas. Vīģes lapu vainags kaunuma apsegšanai bija viņu miesas tērps un visi sasniedza vairāku simtu gadu lielu vecumu. Bet tagad cilvēki ir atraduši dzīves ērtības un vienas pazaudētās paradīzes vietā paši sev ir radījuši daudzas simttūkstošas, un redzi, tagad simts gadu vecums ir kļuvis brīnums. 4. Redzi, pie tā ir vainīga cilvēka izlutinātība, caur to viņi paši attālinās no pasaules ķermeņa dabas, kuras mērķis ir nest cilvēkus, paēdināt un uzturēt stiprus un veselus! 5. Tādēļ tu, Mans mīļais Aruran esi bez raizēm par šo daudzo viesu naktsguļu. Viņi pavisam labi pavadīs nakti uz labas un veselīgas zemes. Kuru reiz pārņem miegs, tas pavisam labi izguļas uz akmens spilvena; ja akmens zem galvas viņam nav paciešams, tad tas cilvēks nekad nav noguris un viņam nav vajadzīgs miers un tā viņš jau atkal var piecelties un iet pie darba. 6. Mīkstas gultas cilvēkus padara mīkstus un viņiem atņem nepieciešamo locekļu spēku un pārāk ilgs miegs vājina dvēseli un miesas muskuļus. Cilvēka daba ir kā zīdainis, kuru nekas tik labi nebaro kā mātes krūts un tie bērni, kas ilgi saņem barību no spēcīgas mātes krūts, pieņemot, ka viņa ir tik veselīga un nesamaitāta kā kāda Ieva –kļūst milzīgi stipra un viņus nenogurdina cīna ar lauvu. 7. Līdzīgā mērā šīs Zemes daba cilvēkiem arī ir patiesa mātes krūts. Ja viņi caur visādām nevajadzīgām mīkstčaulībām no tās neattālinās. Bet ja cilvēki no šīs lielās mātes krūts reiz attālinās un sevi izolē no tās spēcīgās iedarbības, tad viņiem, protams, iziet tā, kā kādam pieaugušam vīram, ja viņam no kādas mātes jādzer piens. Tas viņam būs pretīgs un viņš to izspļaus. Kas viņu kā bērnu spēcināja un vislabāk baroja, tas viņu kā no mātes krūts sen pāraugušu vīru padarīs slimu un nespēcīgu. 8. Nu, cilvēks pie mātes krūts, protams, gan nevar vienmēr dzert spēku un dabas dzīvību saviem muskuļiem; bet no Zemes mātes krūts viņam nekad nav pārāk jāattālinās, ja viņš miesā grib būt spēcīgs un sasniegt lielu vecumu. 9. Mozus teica: Godā tēvu un māti, tad tu ilgi dzīvosi un tev labi klāsies! Ar to Mozus apzīmēja ne tikai radītāju tēvu un dzemdējošo māti; bet gan tikpat labi arī Zemi un tās vienmēr jaunas dzīvības 234

dzemdējošo spēku. Cilvēkam tam arī nav jāuzgriež mugura, bet gan tā patiesi jātur augstā godā un par to viņš saņems to svētību, kuru Mozus miesīgi ir apsolījis. Godāt miesīgo tēvu un māti ir labi un vajadzīgs, tur kur attiecības ir tā vērtas; bet ja tas, ko Mozus pavēstīja ir Dieva Vārds, tad līdzīgi Saules gaismai tam vajadzīga būt kādai vispārējai un ne caur ko nepārtrauktai iedarbībai! 10. Bet ja Mozus vēstījums ir ierobežots tikai uz to, ka tikai tiem sagaidāms ilgs mūžs un labklājība uz zemes, kas godā savus miesīgos vecākus, tad acīm redzami izskatās slikti ar tiem, kas ne reti tos ir zaudējuši jau šūpulī un tad ir tikuši uzaudzināti no pavisam svešiem cilvēkiem! Kā viņiem jāgodā viņu īstos vecākus, ja viņi tos nekad nav pazinuši? 11. Daudzi bērni bieži tiek atrasti uz ceļiem un ielām. Nežēlīgas mātes savā saldkaislē viņus ir ieņēmušas un drīz pēc dzemdēšanas kaut kur izlikušas. Tādi atradeni tiek no jūtīgiem un līdzcietīgiem cilvēkiem pacelti un aprūpēti. Šiem labdariem tad viņi arī ir parādā visu mīlestību un cieņu. Mozus nerunā par tādiem neīstiem vecākiem, bet gan tikai par īsti patiesiem vecākiem! 12. Bet labi audzinātam atradenim tomēr neiespējams varēt savus īstos vecākus godāt, jo pirmkārt viņš viņus pavisam nepazīst, un ja viņš viņus arī pazītu, tad otrkārt viņam Dieva un visu cilvēku priekšā patiesi gan nebūtu nekāds krietns pienākums pret tiem, kas grēcīgā saldkaislē viņu laiduši pasaulē un tūlīt pēc piedzimšanas viņu izlikuši nāvei.- Bet tā, ka tādam cilvēkam tad neiespējams varēt pēc Mozu mīlēt un godāt savus īstenos vecākus vai tad viņam nebūtu pretenzija pret Mozus vēstījumu? Ak, šī lieta tad būtu pavisam skaista un kā gudrākais Dieva Vārds izskatītos šausmīgi labi! 13. Bet tālāk ir arī vecāki, kas savus bērnus audzina visam, kas tikai var tikt dēvēts par sliktu. Viņi viņiem jau šūpulī iedēsta pavisam sātanisku augstprātību un māca pret katru būt cietsirdīgiem un nejūtīgiem. Tādi tīģeri vecāki saviem bērniem māca jau priekšlaicīgi būt pārdrošiem, melīgiem un viltīgiem. Vai Mozus gan arī tādiem bērniem, kas savus vecākus godā visā zemiskumā un ļaunumā, jo viņi no saviem bērniem to grib, ir noteicis savu labo vēstījumu? 14. Ko tad zagļu, laupītāju un slepkavu bērni ir parādā saviem vecākiem? Pavisam dabīgi viņi savus vecākus var godāt tikai caur to, ka viņi ļoti teicamā pakāpē ir tādi un dara to, kādi ir viņu vecāki un ko viņi vienmēr dara, tātad redzi, caur svešu ceļinieku apzagšanu, aplaupīšanu un nonāvēšanu! — Vai Mozus vēstījumu kā iedarbīgu gan var izstiept uz tādiem bērniem? 15. Tikai daļēji skaidram pasaules prātam te vajag tev teikt, ka kāds tā saprasts vēstījums kopā ar Mozus baušļiem būtu pirmā ranga negods visai dievišķai gudrībai! Kā Dievs, tas augsti gudrais, var dot kādu bausli, saskaņā ar ko, kādam miesā iedzemdinātam eņģeļa garam jābūt parādā mīlestību un visu cieņu vecāku pārim, kuri miesā ienāca no zemākās elles. 16. Tu redzi, ka tas Mozus bauslis, aplūkots no šī patiesā viedokļa būtu lielākā un trakākā aplamība! 17. Tātad no vienas puses ir skaidrs un nu vairāk kā pierādīts, ka viss ko Mozus runāja un noteica, ir tīrs Dieva vārds un tādēļ sevī mūžam nevar glabāt nekādu aplamību; bet no otras puses, ja Mozus likumu pēc sen ierastā dumjā veidā tā interpretē un ievēro, kā tas līdz šim tika izskaidrots un ievērots, visu labākā cilvēciskā saprāta tiesas krēsla priekšā tam vajag būt acīm redzamai muļķībai! 18. Bet kur tad iemesls, ka Mozus likuma, kā tas līdz šim tika ievērots, neskatoties uz tā dievišķo izcelšanos, vajag būt aplamībai? Iemesls tā neizpratnē, ka Mozus ar šo bausli galvenokārt ir pavēstījis lielās Dieva dabas, proti, Zemes vispārējo vecāku pāri. Cilvēku dzimumam radītu pasaules ķermeni kā tēvu un tā klēpi no kura nepārtraukti tiek dzemdēti visu veidu un sugu neskaitāmi bērni, kā tīrāko māti. Tātad miesas cilvēkam vienmēr jāgodā un jāciena šo pirmseno vecāku pāri un nekad tam nav jārāda izlutināta mugura, tad viņš mantos ilgas dzīves veselu miesu un patiesu labklājību. 19. No šī vecāku pāra čakls cilvēks arī visvairāk var iemācīties visu labo, lielo un patieso un tā vispirms uzcelt tās lielās kāpnes, pa kurām sentēvs Jēkabs redzēja uzkāpjam un nokāpjam debesu eņģeļus. Kas te čakli un lielā nopietnībā pētī dabu, tas sev un saviem brāļiem cels dienas gaismā daudz svētības labklājībai. 20. Tādēļ tu, Mans mīļais Aruran, un tikai nebaiļojies, ja tu vienu nakti pavadīsi tavas senās miesas mātes klēpī, — tādēļ tev nenotiks nekas ļauns!” 212. Ceturtā baušļa farizejiskie jauninājumi. 1. Arurans nu ir pavisam apmierināts un saka, ka vēl nekad nav dzirdējis kaut ko tik patiesi praktiski gudru un viņš arī vienmēr rūpīgi sekos šim padomam. Bet visvairāk par to brīnās mūsu persieši. 235