Views
4 months ago

3. lielais jāņa evaņģēlijs. 3 grāmata. 1-246

7. Par tamlīdzīgiem

7. Par tamlīdzīgiem noziegumiem Mozus noteica izmeklēšanu ar akmeņiem un uguns nāvi, bet tam, atbaidoša piemēra dēļ, vajag notikt tikai pie ārkārtējiem gadījumiem, pie ļoti nocietinātiem grēciniekiem. Bet Es neatceļu Mozu, Es tikai jums dodu padomu, visā tik ilgi rīkoties maigi, līdz kāda pārāk liela samaitātība neprasa ārkārtējāko stingrību. 8. Caur patiesu tuvākā mīlestību kā tiesneši esiet maigi un taisnīgi, tad kādreiz arī jūs atradīsiet maigu taisnīgu tiesu; jo ar kādu mēru jūs mērojat, ar tādu pašu jums tiks mērīts. 9. Esiet jūs žēlsirdīgi, tad arī jūs atradīsiet žēlsirdību; bet, ja jūs savā tiesā un spriedumos esat bargi, tad kādreiz arī jūs atradīsiet bargu un nepielūdzamu tiesnesi. 10. Pie šādas tiesāšanas apdomājiet, ka cilvēka dvēsele un gars ir ļoti labprātīgi un pakļāvīgi; bet miesa ir un paliek vāja un te nav neviena, kas varētu lepoties ar savas miesas spēku. 11. Bet tiešā nozīmē garā atkalatdzimušie tagad vēl nevar būt; jo patiesu un pilnīgu gara atdzimšanu cilvēki varēs sasniegt tikai tad, kad Cilvēka Dēls visā pilnībā nobeigs Viņam uzdoto. Ievērojiet to un pēc tā rīkojieties!” 70. Taisnīgi laulības šķiršanas gadījumi 1. KIRENIJS saka: “Visa mana pateicība Tev par to, jo vienā lietā, kas man vienmēr sagādāja daudz rūpju, lai tādos gadījumos turētu taisnu tiesu, esmu pilnīgi apgaismots un ticu, ka nu tikko varētu būt kāds gadījums, kas man liktu šaubīties, vai man jāspriež tā vai tā. Vienīgi tikai tas man vēl izvirzās kā ļoti riskants jautājums, un tas skan tā: “Vai tad nav neviena gadījuma, kurā kādu reiz noslēgtu laulību varētu tā pilnīgi anulēt, bez kā acīm redzami būdams vainīgs fatālā laulības pārkāpšanas grēkā, varētu apprecēt kādu citu. 2. ES saku: “Ak jā, tādi gadījumi katrā ziņā var būt, piemēram, kādam vīram būtu sieva, kas citādi kā sieviete būtu ļoti pievilcīga, bet pie atsegšanas izrādītos, ka sieva ir hermofrodīte. Šajā gadījumā būtu izdarāma noslēgtās laulības, ja tas tiktu prasīts, tūlītēja anulēšana; bet, dabīgi, ja nav neviena sūdzētāja, tad uz zemes arī nav neviena tiesneša. Bet tādiem gadījumiem būtu dodams likums, pie kura šāda laulība pavisam nav noslēdzama un puse, kas labi zinādama ka laulības saitēm neder, būtu saucama pie atbildības un zaudējumu atlīdzības kā krāpniece. Bet kas šeit ir teikts par sievišķo pusi, tas ir spēkā arī, ja vīrišķā puse nebūtu nekāds pilnīgs vīrs. Ja sieva viņu atstāj un apprec kādu citu, tad viņa laulību nepārkāpj. 3. Bet arī starp vīriem var būt tādi, kas vai nu Dieva Valstības dēļ paši sevi apgraiza, vai tādi, kas kāda pasaules iemesla dēļ jau viņu jaunībā ir tikuši apgraizīti, kā arī jau mātes miesās ir apgraizīti; visi minētie laulībai ir pilnīgi nederīgi un viņu pilnīgais nederīgums jau no paša sākuma nosaka pilnīgu laulības šķiršanu. 4. Vai arī vienai vai otrai laulības pārkāpēju pusei varētu būt kāda tāda veida miesas kaite (defekts), kuru otrai pusei būtu neizturami izturēt, tad arī te laulība būtu pilnīgi šķirama, — bet tikai tādā gadījumā, ja tā viena puse pirms laulībām par defektu neko nevarēja uzzināt; bet ja tā par to zināja, un tomēr ir laulību noslēgusi, tad laulība ir spēkā un nevar tikt šķirta! Bet tāda veida trūkumi, kas pielaistu kādas jau noslēgtas laulības pilnīgu šķiršanu, būtu: vienas vai otras puses apslēpta apsēstība, tāpat periodisks vājprāts, ļauna veida apslēpta spitālība, vēža izaugumi, utu sērga, kāda neizdziedināma plaušu slimība, epilepsija, mazākais divu jutekļu pilnīgs trūkums, podagra un kādas sērgas radīta miesas vai elpas slikta smaka. 5. Ja pirms laulības noslēgšanas veselajai pusei nebija zināms, ka viņas otra puse ir slima ar kādu no minētām slimībām, tad pēc noslēgtās laulības viņa var prasīt laulību atkal pilnīgi izšķirt, un tas tai vajag tikt atļauts. Jo šajos gadījumos veselā puse ir apkrāpta un krāpšana katru nolīgumu atceļ, un tātad arī laulību. 6. Bet ja šādi laulātie negrib šķirties arī pēc veselās puses gribas, tad laulība ir uzskatāma kā spēkā esoša un vēlāk, izņemot no galda un gultas vairs nevar tikt šķirta; jo te der jūsu izteiciens: Volanti non fit injuria (Kas to grib, tam nenotiek netaisnība). 7. Bet, izņemot šos gadījumus, gandrīz vairs nav neviena, kas varētu tikt pieņemts kā pilnvērtīgs laulības šķiršanas iemesls. 8. Visos citos laulības kļūmīgos gadījumos laulātajiem savā starpā līdz pat nāvei vajag būt pacietīgiem. Jo, ja jaunie laulātie ļaudis baudīja laulības medu, tad viņiem vajag būt mierā arī ar laulības žulti. 78

9. Bet laulības medus jau tāpat ir tās sliktākā daļa, tikai ar žults daļu laulībā sākas dzīvības zelta nopietnība. Bet tai visur vajag iestāties; jo, ja tā nenāktu, tad ar sēju debesīm ietu slikti. 10. Bieži tikai rūgtākajā dzīvības nopietnībā sāk atdzīvoties un attīstīties garīgā sēkla, kas pastāvīgā medus dzīvē tā noslāptu, kā muša, kas ar visu dedzību metas medus podā un medus pārāk lielā saldumā zaudē savu dzīvību. vai tagad tu esi pilnīgi skaidrībā?” 71. Uzvešanās padomi precētiem ļaudīm un tiesnešiem 1. KIRENIJS saka: “Jā, Kungs un Meistar no augšienes! Bet kaut kas gan vēl būtu, un par to vēl kādu vārdiņu, un tad ir izsmelts viss, ko laulība sevī ietver. 2. Redzi, ja kādam vīram, kas parasti visā tur labu kārtību, būtu sieva, kas miesīgi būtu ļoti jutekliskas dabas — kādas diemžēl vienmēr ir daudzas, nekad nepamierināmas sievas. Šāda miesaskārīga sieva no vīra pat vairākas reizes dienā prasa viņas miesas apmierināšanu un nomierināšanu. Vīrs sievai, protams, saka: “Tu esi apaugļota un patlaban tev nepieciešams tas, kas no Dieva tam nolūkam ir noteikts, miers, lai tu tava svētītā stāvoklī caur veltīgu tavas miesas apmierinājumu sev neiemanto kādu ļaunumu un nevajadzīgas ciešanas.” 3. Bet juteklīgā sieva par kādu labu pamācību neko negrib dzirdēt un zināt un nesavaldīgi no vīra prasa izpildīt viņas prasību. Ja viņš sievas gribu izpilda, tad viņš ar to tak acīmredzami dzen izvirtību un pēc Taviem vārdiem tādā veidā grēko pret dievišķo kārtību; bet, ja viņš atturas, tad viņš grēko pret sievas gribu un spiež to uz visādiem nedabīgiem apmierinājumiem vai uz laulības pārkāpšanu un izvirtību ar citiem vīriem. 4. Bet, no otras puses, ir arī tādi miesaskārīgi āži no vīriem, kas viņu nabaga labi audzinātām sievām bieži negrib novēlēt mieru vēl nedaudz stundas pirms dzemdībām. Par to bieži dzirdamas skaļas sūdzības. Bet kādu likumīgu lēmumu Dieva un visas labākās pasaules priekšā te jānosaka gudram tiesnesim? 5. Ja krietns vīrs un tikumīga sieva kārtības un Deva Valstības dēļ prasa laulības šķiršanu, vai tad viņiem jātiek dotai vai ne?” 6. ES saku: “Jā, te pēc vienas vai otras puses prasības laulības šķiršana var tikt dota, bet tomēr ne pilnīga, bet kā vienīgi vairāk no galda un gultas, bet ne arī no savstarpējas apgādāšanas pienākumiem un mantošanas tiesībām, kādas abas lietas kādā mazākā šķiršanās iemeslā tikai tad vairs nav spēkā, ja viena puse bez kāda svarīga iemesla vairāk kā trīs gadus pilnīgi atstājusi tikai no galda un gultas šķirto otro pusi un par atstāto pusi vairs nav rūpējusies, bet sekojusi savām izpriecām. 7. Bet pie šķiršanās, kas te pie tava pievestā gadījuma pēc labās daļas prasības sekotu, vienlaicīgi arī vairs nav spēkā nekādas, lai kāda veida tālākas pretenzijas uz tiesībām. 8. Bet ļoti jāskatās uz to, ka šķiršanās ir dodama tikai tad, ja tā tiek prasīta no krietnās puses un sliktākā puse tai piekrīt, bet ja tā nepiekrīt un apsola laboties, te arī krietnajai pusei šķiršanās nav dodama, bet gan tikai reģistrēts protokols un pēc tam tā mudināma būt pacietīgai. 9. Bet ja šajā gadījumā šķirtie laulātie labā saticībā atkal grib saiet kopā, tad viņiem nav vajadzīga nekāda jauna laulības savienība, bet gan pēc abu pušu gribas senā savienība stājas pilnā spēkā un kāda iespējama otru reizi prasīta šķiršanās viņus vairs nevar šķirt, izņemot vajadzības gadījumā no galda un gultas. 10. Bet ja kādam ir ļoti iekāres pilna sieva un ar savas sirds saprātīgumu, ja viņa spēks to atļauj, viņš izpilda sievas prasību, tad to viņš tieši pārāk rupji negrēko pret Dieva kārtību, jo šādas sievas daba līdzinās sausai zemei, kuru karsta vasaras laikā dārzniekam vajag biežāk aplaistīt, ja viņš savus stādus grib saglabāt. bet ja tad nāk mitrais rudens, tad katrai zemei mitrums būs pietiekams. Bet pie tam saprātīgam vīram savu sievu arī čakli garīgi jāmāca un jāizglīto, un tas viņam nesīs labus augļus. 11. Bet pacietība vienmēr ir labāka, nekā vislabākās tiesības. 12. Labi audzinātai sievai vīra pārāk lielās miesas kāres dēļ tomēr ir vairāk tiesības pieprasīt šķiršanos, nekā vīram sievas pārāk lielās saldkaisles dēļ, jo reiz ieņemtai sievai laikā, ko Dievs sievas dabā ir noteicis, ir vajadzīgs miers. Bet vīram nekāds laiks nav ticis noteikts, un tādēļ viņa dabai vajadzīgs mazāk miera, nekā reiz ieņemtai sievai; tādēļ svētīta sieva tiesai drīzāk uzklausāma, nekā kāds saprātīgs vīrs. 13. Bet pie kāda vīra vēl ļoti jāskatās uz to, kādu dzīvi viņš ir vedis pirms laulībām, vai viņu it kā saprātīgu un pasīvu nav padarījušas caur daudzām apgrēcībām jaunības laika netiklības. Bet pie kādas 79