Views
7 months ago

3. lielais jāņa evaņģēlijs. 3 grāmata. 1-246

11. Mēs te sakām, ko

11. Mēs te sakām, ko cilvēks savā lielākā samaitātībā, savā pārsātaniskā fantāzijā vien tikai vienmēr var izdomāt, tas tempļa plašo mūsu iekšpusē faktiski tiek izpildīts. Bez mēra un skaita pie cilvēkiem tiek izdarītas nekrietnības, un tas tādā vienaldzīgā nekaunībā, ka tu to pavisam nevari iedomāties! Augstie tempļa kungi cilvēkus, šķiet, vērtē tik augstu, kā parasti vērtē kādu nevajadzīgu zvirbuli. Es negribu teikt ne vārda par visu Dieva baušļu visvieglprātīgāko pārkāpšanu; bet tur tiek atrasti un uzsākti jauni briesmu darbi, par kādiem kādam labam Mozum acīmredzami sapņos nevarēja ienākt prātā, jo citādi viņš uz tāda veida briesmu darbiem noteikti kā sodu būtu uzlicis simtkārtīgu nāvi un desmitkārtīgu elli! Bet cilvēku svētības dēļ ir labāk, ka mēs par to vairs nezaudējam ne vārda! 12. Cilvēcei noteikti būtu parādīts liels pakalpojums, ja reiz naktī ar vienu cirtienu templis ar visiem tā iemītniekiem varētu tikt iznīcināts. Tādēļ kāds atpestītājs cilvēcei jau ilgi ir vajadzīgs; bet viņam mūs, jūdus, nav it kā jāatbrīvo no jums, romiešiem, — jo arī jūs piederat pie mūsu atpestītājiem, — bet gan no tempļa tīri ellišķu drakonu kundzības! Tad, kungs, nabaga cilvēce no prieka gaiši uzgavilēs, ka tā ir tikusi atbrīvota no tās ļaunākā ienaidnieka! 13. Draugs, vai var būt kāda vēl nekaunīgāka doma, kā tā ka visuvarenais Dievs kādam ļaunākam putekļu tārpam par visiem cilvēkiem un visu pārējo radību tā būtu devis savu varu, ka nu šīs tārps pēc viņa visļaunākās patvaļas ar pašu Dievu un ar visiem cilvēkiem un ar visu radību nesodīti var atzīt savas pārsātaniskās pārgalvības?! Nē, nē, kungs! Te vai nu nav nekāds Dievs, vai Dievs atkal kā Noasa un Lata laikā ļauj tādiem velniem piepildīt viņu elles mēru! Ak lielais, svētais Dievs, kur Tu esi, kur tu vilcinies? patiesi, ko tagad dara templis, tas pārsniedz visus cilvēciskos priekšstatus! Ārēji tas gan, protams, vēl rāda to pašu mierinājumu un palīdzību iedvesošo seju; bet iekšēji tas ir kļuvis eļļu elle! Bet ir labāk par to vairs tālāk nerunāt ne zilbi. Tādēļ klusēsim un gaidīsim no tevis ko tuvāk dzirdēt par dziednieku no Nācaretes. 40. Kādēļ apsūdzētie nāca uz Galileju 1. Uz to JŪLIJS saka: “Kas te attiecas uz tempļa ļaunprātību, par to mēs, romieši, jau sen esam informēti, tā kā jūs mums neko jaunu un pārsteidzošu vairs nevarat pavēstīt; un tādēļ soda laiks vairs neliks ilgi uz sevi gaidīt, par to jūs varat būt pavisam droši. 2. Bet ka mēs templi vēl neesam saukuši pie atbildības, tas notiek dumjās un veļ ļoti vientiesīgās tautas dēļ, kas vēl vienmēr templi tur par kādu svētumu un tajā meklē savu svētību. Ja mēs nu ķertos klāt pie tempļa, tad ar niecīgu izņēmumu nu visa tauta būtu pret mums; bet kad drīz vismaz lielākā tautas daļa zinās, kāds īstenībā ir templis, tad mums būs pavisam viegls darbs templi pavisam iznīcināt. Tam nolūkam to uz noteiktāko veicinās tieši lielā dziednieka no Nācaretes jaunākā, tīrākā patiesības mācība, ja tā tikai nedaudz tiks starp ļaudīm izplatīta; jo šī mācība ir tik tīra, kā saule gaišākā pusdienas laikā, un te no katra, kur sirdī valda laba griba, tiks viegli aptverta. Dabīgi, bet kur cilvēka sirds jau pamatā ir samaitāta, te šī mācība arī netiks pieņemta, lai cik dievišķi tīra tā arī ir! Bet te tad tiesu pasludinās romiešu zobens, kādu pasaule tik plašā mērā vēl nav pieredzējusi; te tad Dieva roka būs kopā ar romiešu. — Tas tātad jūsu mierinājumam! 3. Bet nu vēl par kaut ko citu! Jūs pirmīt pieminējāt, ka savas nekārtības pret Romu vairāk esat cēluši jūsu zemes dienvidos un tikai pēdējā laikā esat nonākuši šeit Galilejas novadā. Tādēļ es jums jautāju, kādus panākumus jūs ar savu musināšanu pret Romu esat sasnieguši un kas jūs ir pamudinājis pāriet uz Galileju?” 4. SNETALS saka: “Kungs, dienvidu zemēs mēs tikai ēdām un dzērām un ne ar vārdu neiedrošinājāmies uzstāties pret Romu, tā kā lielāko daļu ļaužu mēs atradām pret Romu ļoti labvēlīgi noskaņotus. Bet gan, kur vien tas tikai bija iespējams, mēs par tempļa izlaidīgo rīcību neskopojāmies izplatīt ļoti nozīmīgas dzirksteles. Bet pie šādas daudz vairāk antitempliskas, nekā antiromiskas rīcības mēs pirms neilga laikā kādā ļoti templiskā vietā diezgan stipri apdedzinājāmies. pamazām sāka mūs izsekot, un mums nekas cits neatlika, kā ātri doties prom. 5. Naktī un miglā mēs devāmies caur Samariju un pēc dažām dienām pāri kalniem nonācām šeit šajā zemē. Te mēs drīz sastapāmies ar ļaudīm, kas, vai nu aiz kāda patiesa iemesla, vai viņi to darīja tikai, lai mūs, lētticīgos lempjus, apvestu ap stūri, ne tieši labi izteicās par romiešu spaidiem. Īsi, to atšķirt — tas gāja nedaudz par tālu mūsu izpratnes horizontam. Mēs tātad viņu dziesmiņai vieglprātīgi piebalsojām un pro forma dažu ko arī piebildām. Bet tā lieta neturpinājās ne trīs dienas; mēs no romiešu karavīriem 44

tikām pēkšņi aizturēti un apcietināti un kopā ar mums vēl četri vai pieci no tiem, kuru dziesmai mēs bijām piebalsojuši. Un nu tev ir viss, kas tev tikai vienmēr no mums var būt, un tu vari par mums taisīt spriedumu. 6. JŪLIJS saka: “Lai jau paliek pie mana pirmā sprieduma, pēc kura jūs no manis esat paziņoti kā pilnīgi nesodāmi. Bet nu ir runa par kaut ko pavisam citu, un tas pavisam īsi pierādāms jautājumā: Ko jūs nu darīsiet? Templī jums vairs neiespējami atgriezties. Jeruzalemē pie jūsu vecākiem gan arī labāk vairs nē; tur jums tieši nevarētu klāties vislabāk! Ko tātad jūs esat nodomājuši darīt?!” 7. SNETALS saka: “Kungs, tas ir viens ļoti karsts punkts. Atvēli mums nedaudz laika, par to pamatīgi pārdomāt!” 8. Bet MATAELS, kas stāv viņu tuvumā, saka: “Uzklausi mani, es tev gribu dot vienu labu padomu un, ja tu tam seko, tev neklāsies slikti!” 9. SNETALS runā: “Vai tu neesi viens no tiem pieciem, kas kopā ar mums esi ticis šeit nogādāts?” (Mataels to apstiprina.) 10. “Ja tā, kā tu, kā noteikti tikai uz laiku ļauns neprātis, šajā ārkārtīgi smagajā lietā vari mums dot kādu saprātīgu padomu?! Jo jūs pieci smagākās ķēdēs esat tikuši šeit atgādāti kā ļauni un bīstami neprāši, respektīvi, kā apsēstie! Kas jūs ir izdziedinājis? Jo nu tu runā pavisam skaidri un tev vajag būt tikušam izdziedinātam. uz kuģa tu tikai rēci, drīz kā vērsis, drīz kā lauva un drīz atkal gaudoji kā vilks; un ja tu ķērcošākā balsī pasaulē izteici kādu vārdu, tad tie pastāvēja zaimos, lāstos un nolādējumos. Īsi, tu esi tieši tas pats, kaut tu nu nēsā romiešu svārkus, un es nevaru pietiekami nobrīnīties, kā tu nu esi nācis šādā skaidrībā. Kādam no šīs lielās sabiedrības vajag būt tevi kopā ar taviem biedriem izārstējušam. Bet kas? Kur ir tāds brīnumdziednieks? 11. Bet lūk! Nu man kaut kas nāk prātā! Kungs, kas mūs nopratināja, mums jautāja par kādu dziednieku no Nācaretes; viņš gribēja no mums izzināt, vai un ko visu mēs kaut kur par šo vīru esam uzzinājuši. Mēs teicām tik daudz, cik no nostāstiem bija zināms. 12. Pēc tam mēs jautājām ko tuvāk par šo retāko cilvēku, bet mums pretī nenāca nekāda atbilde, kā mēs to vēlējāmies; tagad tu pats mūs ved uz pēdām! Ka tu pats kopā ar taviem biedriem esi ticis izdziedināts, par to vairs nav šaubu, bet tāpat, šķiet, vairs nav šaubu, ka no augstā romiešu kunga kā nejauši pieminētais dziednieks no Nācaretes ir tieši šeit! Viņam vajag būt šeit, jo citādi neviens mirstīgais uz zemes jūs nebūtu izdziedinājis. saki mums, vai mūsu pieņēmumam bija kāds pamats, tikai tad mēs gribam dzirdēt tavu padomu attiecībā uz mūsu turpmāko esamību!” 41. Mataela viņa likteņa un dziedināšanas stāsts 1. MATAELS saka: “Redzi, brāli, mēs bijām tempļa biedri un mums vajadzēja dalīt to pašu likteni, tikai jūs devāties pret dienvidiem un mums vajadzēja doties pret rītiem. Bet mēs kritām kādas iemiesotu velnu ordas rokās un caur to mūsu miesas kļuva par mājokli daudziem velniem; bet te sastapām vienu dziednieku, gan lielāko, kādu zeme jebkad nesusi, un viņš tikai caur savu pār visu dzīvību valdošo, vareno vārdu bez kādas atlīdzības mūs izdziedināja. 2. Viņš ir šeit! Tas pats, kuru romiešu kapteinis Jūlijs savā jautājumā jums pieminēja; bet jums vēl nav laiks, ar viņu tuvāk iepazīties. Viņš pats to noteiks, kad jums viņu tuvāk jāiepazīst! Tādēļ nejautājiet tālāk un klausieties, ko es jums teikšu! 3. Jūs gan vēl esat šīs pasaules bērni, bet, ja jūs gribat, varat arī kļūt par patiesiem, tīriem un dzīvības pilniem Dieva bērniem. Šie Romas kungi labprāt jums tam palīdzēs. Kungs, kas jūs nopratināja, noteikti nekavēsies ne acumirkli likt jūs uz pareiza ceļa un jo vieglāk, kur šeit klātesošs ir arī valsts pārvaldnieks Kirenijs no Sidonas. 4. Redziet, tur aiz jums stāv arī trīsdesmit templieši. Viņi jau pieder pie Ārzemnieku leģiona un tagad ir caur un caur romieši. Kļūstiet arī jūs tie paši, un jums ir palīdzēts uz visiem laikiem un uz visu mūžību! Bet Jeruzalemē mums mūžam vairs nezied nekāda laime; jo jūs pazīstat tempļa, cerams, arī gandrīz visas Jeruzalemes būtību, tāpat kā nolādēto ūdeni! Kādam cilvēkam te vēl var būt vēlēšanās jebkad atkal apmeklēt visu velnu un grēku galveno ligzdu? ja jūs vēlaties mirt, tad dodaties uz Jeruzalemi; bet ja jūs vēlaties dzīvot un arī atrast mūžīgu dzīvību, tad pēc miesas kļūstiet romieši un pēc dvēseles patiesi jūdi pēc Mozus! — Vai jūs to sapratāt? 5. SNETALS saka: “Jā, jā, jā, mēs to saprotam; bet tikai neizsakāmi dīvaini ir tas, ka tu nu esi nonācis 45