Views
3 months ago

3. lielais jāņa evaņģēlijs. 3 grāmata. 1-246

8. Bet šķietami miris,

8. Bet šķietami miris, dabīgi tikai pēc miesas, Viņš paliks tikai trīs dienas, tad celsies augšā un tikai tādejādi sagraus visu nakti un tās tiesu. Tikai no tā brīža visiem Viņa apustuļiem būs piešķirta visa vara un viņi tiks apgādāti ar visu Viņa Gara spēku, Viņa gudrību un Viņa mīlestību. 9. Savus divpadsmit vecos mācekļus, kas ir un bija visa liecinieki, Viņš noteikti izsūtīs visā pasaulē, lai sludina Viņa svēto Evaņģēliju. 10. Bet kas no turienes būs ar mums? Tādēļ ka mēs no sākuma nebijām Viņa liecinieki, vai Viņš mums gan kaut ko dāvās no tā žēlastības? Nu, tas noteikti notiks! Bet kas tad notiek ar mums? Jums abiem tas vieglāk un zināmā mērā varat par visu smieties; bet man varbūt rīt vai parīt vajag doties prom tālu no šejienes augstajā pontus apvidā un vadīt un valdīt neizglītoto tautu, ko Tas Kungs vēl turpmāk mācīs un darīs! Kas man par to paziņos un kas man pateiks to, vai mana ļaužu vadība gan būs pilnīgi atbilstoša dievišķai gribai!” 232. Sirdsapziņa un eņģeļa ietekme. 1. Te pie tiem pienāk Rafaels, kas dabīgi arī negulēja un Mathaelam saka: “vai tu domā, ka mēs neskaitāmie eņģeļu gari nu šeit speciāli es, esam Kunga dienestā tikai šeit uz šī pakalna? 2. Redzi, kā šeit tavu acu priekšā skaidri redzams, mēs vienmēr esam gatavi tam Kungam priecīgi pakalpot un Viņa gribu neesam no vienas bezgalības uz otru un esi drošs, ka mēs pavisam noteikti tevi atradīsim Tavā Pontus apvidū un vienmēr tev darīsim zināmu visu, kas pēc Dieva kārtības tev būs nepieciešams zināt! Lai kas notiek, ja tava griba paliek tāda kā ir tagad, tev par visu vajadzīgo acumirklī tiks darīts zināms un pagaidām vairāk tev gan nav vajadzīgs. 3. Bet ja kā ķēniņš tu pārietu parastā valdnieku augstībā un tādā veidā novērstos no Kunga un tātad arī no mums, tad tu, protams, par Dieva Valstību un viņa neizmērojamo žēlastību neko tālāk neuzzinātu. 4. Tātad nerūpējies ne par ko citu, ka lai tu paliec tā Kunga žēlastībā un pilnā mīlestībā, — viss pārējais jau pats no sevis tev tiks dots. 5. Ja tu no visa tā, ko Kungs uz šīs zemes vēl personīgi darīs pats varētu pārliecināties, bet tad tomēr kādā veidā no pasaules ļautos pavedināties, tad viss redzētais un dzirdētais tev tikpat maz ko līdzētu, it kā tu neko nebūtu redzējis un dzirdējis. Bet ja tu turpmāk caur to, ka tu neļaujies no pasaules apžilbināties, bet gan vienmēr to Kungam mīli pār visu nu savu tuvāko kā sevi pašu, turpmāk paliec tā Kunga žēlastībā un mīlestībā, tad tu un ja arī tu būtu svešākās un attālākās pasaulēs, tomēr tiksi iesvaidīts visā, ko tas Kungs kaut kur darīs — ciktāl tas ir vajadzīgs tavas dvēseles svētībai. Jo itin viss, ko Kungs grib un kārto visā bezgalībā, tavas dvēseles svētībai pavisam nav nepieciešams! 6. Redzi Kungs uz visām neskaitāmajām pasaulēm kārto visu, kas tur ir noticis. Bet tas noder tieši tai pasaulei, kur tas ir kārtots un tavas dvēseles svētībai tas pavisam nav nepieciešams. arī šīs zemes pastāvēšanai Kungs vienmēr daudz ko kārto, kas arī uz tevi neattiecas; bet ko Viņš kārtos cilvēka dvēseles svētībai, tas tev netiks noslēpts! — vai tu ar to esi apmierināts vai nē?” 7. Mathaels saka: “mans diženais draugs no Dieva debesīm! Es ar to esmu pilnīgi apmierināts un man nekas cits nav vajadzīgs kā vienīgi tas, ka ja es caur dažādiem apstākļiem tikai uz niecīgāko kaut kur novirzītos no Kunga un Viņa kārtības, lai es no tevis tieku pārmācīts. Jo īstā laikā belziens ir vairāk vērts kā visa pasaule pilna lielāko dārgumu!” 8. Rafaels saka: “Ari tas vienmēr notiks bez tavas prasības. Jo redzi, katram cilvēkam savā sirdī ir kāds garīgs orgāns, kas mums eņģeļiem vienmēr stāv atvērts un netraucēti pieejams! Šīs orgāns vienmēr pārstāv tos vienkāršos jēdzienus: labs — slikts, patiess — nepatiess, pareizs — nepareizs. 9. Ja tu vienmēr dari labo, patieso un pareizo, tad orgāna apstiprinošā un labā daļa tiek no mums aizskārta un caur to tevī rodas tā atalgojuma sajūta, ka tu esi rīkojies un runājis pareizi. 10. Bet ja tu kaut kur neesi rīkojies un runājis pareizi, tad no mums tiks aizskarts tā orgāna pretējā puse un tad tevi pārņem bailes un tev teiks, ka tu esi izgājis no dievišķās kārtības. Un morāliskā valodā šis orgāns pavisam tīri saucās sirdsapziņa. 11. Uz šo balsi tu vari pavisam uzticami paļauties, tā tevi nekad nepievils. Tikai vajadzētu būt, ka kāds šim orgānam ļāvis tā notrulināties, ka beigās tas, kā pārāk materiāls kļuvis, mūsu pieskārieniem vairs pavisam nesajustu, tad jau cilvēka garīgā daļa jau būtu tikpat kā pilnīgi zudusi! Bet pie tevis tas gan mūžam nekad tā nebūs, jo tu jau tālu esi ticis uz priekšu kungu žēlastībā un mīlestībā un Kungs tevi 256

un tavus biedrus ir pavisam no jauna pārveidojis un organizējis. Tava dvēsele gan vēl ir tā senā, kurā jau pavisam spēcīgi sākusi darboties tā Kunga mīlestība kā Viņa Gars; bet tava senā ļaunā miesa no Kunga ir tikusi pavisam pārvērsta, lai tā nenospiestu tavu dvēseli. 12. Tev savā sirdī vajadzētu tikai stingri gribēt no Kunga atkrist tad tava miesa arī kļūtu mežonīga, kā reiz Esana, kuram mežonīgu zvēru medības sagādāja vairāk prieka nekā tēva pieradinātā ganāmpulka sargāšana. Bet pie tevis arī tas nav iespējams, jo tava dvēsele jau ir pārāk spēcīgi un vispārēji caurstrāvota no mīlestības gara uz Kungu. 13. Tava mīlestība uz Dievu caur tuvākā mīlestības darbiem īsā laikā pāries intensīvā būtībā un formā un tad kļūsi pilnīgi viens ar dvēseli; tad tu būsi atkal atdzimis garā un patiesībā un ienesi garīgā laulībā ar pirmmīlestību Dievā un caur to ar Viņu tāpat kļūsi viens. 14. Bet caur to arī Dieva mīlestība iepretī tev kļūs būtiska un pieņems formu un tad, kā šeit miesīgi, tu vienmēr varēsi redzēt un runāt ar Dievu. Tev saredzams un tavai sirdij sadzirdāms Kungs būs un uz mūžību paliks tavs Vadonis un skolotājs. Un te gan vairs nebūs nekāda iespējamība tavā sirdī un tavā izpratnē tevi no Kunga novērst, jo gribā un izpratnē, kā īsts un patiess mūžīgā Tēva dēls tu būsi pilnīgi viens ar Viņu. — vai tu to saproti?” 15. Mathaels saka: “Jā, es to labi saprotu un nu visā esmu nomierināts!” 233. Meteors. 1. Bet, kamēr Mathaels vēl gribēja ko teikt, pavisam zemu lidoja liels un ļoti spēcīgi mirdzošs meteors un caur ātro lidojumu gaisā izraisīja kādu īpašu, labi sadzirdāmu šņākoņu, jo visumā tas bija tikko ap 800 ass attālumā no zemes virsmas. Aiz meteora bija saskatāma gara aste, kas šķietami vilkās līdzi lidojošam meteoram. Visi trīs par šo parādību izbijās un steidzīgi jautāja eņģelim, kas tad tas nu būtu. 2. Bet eņģelis, tā vietā lai viņiem tūlīt pakalpotu ar atbildi un paskaidrojumu, šāvās meteoram pakaļ un nedaudz acumirkļos kā nedaudz neveiklu, div ar pus ass diametrā lielu lodi, uz kādas brīvas vietas nolika pie tiem trim un tad teica: “Nu, tad nākat šeit un aplūkojat šo parādību bez bailēm, pie tam nevienam no jums netiks nodarīts ne mazākais ļaunums!” 3. Tie trīs pieceļas un ar lielu pieticību tuvojas vēl arvien spēcīgi mirdzošam meteoram. Tuvumā viņi jūt spēcīgu sēra smaku un viss ievērojamais blāķis tuvumā izskatās pilnīgi līdzīgs bimšteinam un no lielajām porām šaujas laikā zili baltas liesmas un izraisa īpašu šņākoņu un vieglu svilpoņu un sprakstoņu. Dažas liesmiņas vēl ir ļoti gaišas, bet daudzas arī jau nespodras. 4. Tikai tagad Mathels atkal jautā eņģelim teikdams: “Nu, kas tas ir par priekšmetu, kā un no kurienes tas rodas? Tā šķiet esam diezgan blīva masa un cilvēka spēkam vajag būt ļoti smagam. Mīļais debesu draugs, apgaismo mums to nedaudz!” 5. Eņģelis saka: “Šī pika vēl pirms pusstundas bija daļa no Saules. Caur lielu uguns krāteri tā tur iekšā vareni trakoja un kopā ar daudzām citām ar neaptverami lielu spēku tika izsviesta ārā lielajā pasaules telpā. Kā nejauši šī pika ieguva virzienu pret Zemi. Ar lielāku kā zibens ātrumu tā lidoja caur ēteri un jau aiz pasaules daļu Eiropu sasniedza Zemes atmosfēru, kurai sākumā tā pieskārās tikai virspusē. Bet kad nākamā momentā tā krita dziļāk un pie vienmēr blīvākās šīs zemes atmosfēras atrada lielu pretestību, tās kritiena ātrums tika ļoti samazināts. Līdz tas nonāca līdz šim reģionam, tas četros laika acumirkļos nolidoja tikai divdesmit ceļa stundas. Kad es to panācu tomēr jau bija gandrīz pāri visai Āzijai un divdesmit acumirkļos būtu iekritusi lielajā zemes jūrā. Bet tas Kungs tā gribēja, ka jūs arī šajā ziņā saņemat izskaidrojumu un nepārtraukti neticat, ka te virs zemes lidotu kāds ļauns gars, lai tas nu cilvēkiem darītu kādu zaudējumu. Nu jums ļaunais gars jūsu priekšā un no tā varat mācīties, ka starp lielajiem pasaules ķermeņiem tā, kas ir pavisam dabīga parādība.” 6. Murels saka: “Bet kā tas nāca, ka gaisā tas tik ļoti mirdzēja, bet šeit mirdzēšana kļūst arvien nespodrāka un nespodrāka.” 7. Rafaels saka: “Spēcīgo mirdzēšanu panāk pārmēru ātrais lidojums caur gaisu. Meteors milzīgi spēcīgi beržas gar gaisa daļiņām un tās ļoti stipri saspiež, jo tās pietiekami ātri nevar no meteora attālināties. Bet ja gaiss, kā tas ir šeit, kaut kur tiek pārāk stipri saspiests vai piespiests, aizdegas. Tādēļ kāda tāda meteora visā ceļa posmā gaiss nepārtraukti aizdegas un kur tāds meteors savā gājienā atrodas, vienmēr ir zibens gaišs un tādēļ ka aiz tik ātri lidojoša meteora gaisā izveidojas brīva telpa, kuras sienas vēl ir pavisam liesmojoši satrauktas, tad aiz meteora arī vienmēr redz kādu dilstošu, stipri kvēlojošu 257

 • Page 1 and 2:

  Lielais Jāņa Evaņģēlijs 3. gr

 • Page 3 and 4:

  LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS. III G

 • Page 5 and 6:

  5. Un tā kā jūs, kā vēl Sātan

 • Page 7 and 8:

  viņiem lielākoties arī izdodas.

 • Page 9 and 10:

  Gars, arī pavisam citādi vajag ap

 • Page 11 and 12:

  a, vajag darīt labu tam, kas viņa

 • Page 13 and 14:

  12. Kur pie šādām rūpēm dvēse

 • Page 15 and 16:

  teikti labprātīgi varētu visai p

 • Page 17 and 18:

  gāts; jo pasaules pārāk materiā

 • Page 19 and 20:

  parast vajag būt dvēselei noderī

 • Page 21 and 22:

  kā kausēts medus, piens un medus

 • Page 23 and 24:

  zem sava jumta patiesi jau dabūjis

 • Page 25 and 26:

  sagūstīti un ievest tumšā alā

 • Page 27 and 28:

  tas ar cilvēku un labo velnu, kād

 • Page 29 and 30:

  kas nekad nenotiek. 3. Tā arī tik

 • Page 31 and 32:

  traukti cīnījies un turpmāk mū

 • Page 33 and 34:

  dara laimīgus! Jā, cilvēciskais

 • Page 35 and 36:

  tas ir pretrunā ar Manu Mācību!

 • Page 37 and 38:

  et diemžēl arī par lielākās va

 • Page 39 and 40:

  vēl slēpj, nav nekas cits, kā ti

 • Page 41 and 42:

  un tempļa uzdevumā viņiem pret R

 • Page 43 and 44:

  izpratne? Pie tam mēs kā nākamie

 • Page 45 and 46:

  tikām pēkšņi aizturēti un apci

 • Page 47 and 48:

  tu šo ainu saproti?” 3. SNETALS

 • Page 49 and 50:

  viņiem vairs neraizēsies. Un tā

 • Page 51 and 52:

  pie mums un bijāt īstenais iemesl

 • Page 53 and 54:

  ojāejas malas. Bet to redz tikai t

 • Page 55 and 56:

  13. Redzi, tā ir tā, ko tu pirmī

 • Page 57 and 58:

  ir visas viņa slepenās zināšana

 • Page 59 and 60:

  21. Kur tu visos rakstos jebkad esi

 • Page 61 and 62:

  jau ir mīļāk, personīgi viņu p

 • Page 63 and 64:

  īnumus mēs esam redzējuši ar pa

 • Page 65 and 66:

  lielo laipnību atstrādāt, ja tik

 • Page 67 and 68:

  pilnīgi līdzvērtīgu. kad jums t

 • Page 69 and 70:

  pagatavot papildinājumu; Dievs tas

 • Page 71 and 72:

  ir labi dzīvot, kādēļ kaut ko j

 • Page 73 and 74:

  tam vairākus gadu simtus tāda die

 • Page 75 and 76:

  grēks, kas nav daudz labāks, kā

 • Page 77 and 78:

  ciest trūkumu. Bet ja kāds darba

 • Page 79 and 80:

  9. Bet laulības medus jau tāpat i

 • Page 81 and 82:

  13. Tādēļ šādiem laulības nos

 • Page 83 and 84:

  tad jums nav līdzams! Ja kāds rei

 • Page 85 and 86:

  meistars; jo redzi, katrs pats sevi

 • Page 87 and 88:

  14. Tādēļ dievišķo saprātu te

 • Page 89 and 90:

  kārtot! — Vai tu to saproti? 9.

 • Page 91 and 92:

  4. Es jums to saku tādēļ, lai pi

 • Page 93 and 94:

  jas saimniekam nekad netrūkst vies

 • Page 95 and 96:

  maniem ļaunākiem biedriem tiku š

 • Page 97 and 98:

  esu sfēras. — Vai šo teikto nu

 • Page 99 and 100:

  izskatīties ka uz Zemes?! Bet īsi

 • Page 101 and 102:

  vienu, nepazīstamo Dievu, bet kuru

 • Page 103 and 104:

  ar mīlestību apkampa kādu Dievu,

 • Page 105 and 106:

  sībām par ārpasauli un tās atti

 • Page 107 and 108:

  šņas šīs šķietamās Saules no

 • Page 109 and 110:

  nav vajadzīgs; jo Es neesmu nācis

 • Page 111 and 112:

  6. Redzi, tā izcēlās senais Zodi

 • Page 113 and 114:

  11. Bet kad ar laiku strādāt lais

 • Page 115 and 116:

  10. Priesteru kasta bija arī tā,

 • Page 117 and 118:

  Jo pie visām debesīm, tā ko tom

 • Page 119 and 120:

  cīgi pārtikušiem miera vēsti no

 • Page 121 and 122:

  šaubījos, ka man tiks piešķirta

 • Page 123 and 124:

  6. Bet ja tu dari labu nabagiem, ta

 • Page 125 and 126:

  acumirkļiem uzmācās šādas bail

 • Page 127 and 128:

  īvās un nebrīvās Zemes radības

 • Page 129 and 130:

  eiz tiek atbrīvota un atkal var mi

 • Page 131 and 132:

  strīdēsies?! 12. Redzi, Dieva var

 • Page 133 and 134:

  kādām sevišķām šausmām, tas

 • Page 135 and 136:

  šam lielākas sāpes un ciešanas

 • Page 137 and 138:

  23. Arurans saka: “Cik ilgi mums

 • Page 139 and 140:

  diem. Pēc tam mēs dodamies lejā

 • Page 141 and 142:

  gadiem tādu avansu valstij atmaks

 • Page 143 and 144:

  ņiem; bet pieaicināt tad veco Mar

 • Page 145 and 146:

  ir parādījis kā katras uzticība

 • Page 147 and 148:

  9. Tādēļ te tomēr visprātīgā

 • Page 149 and 150:

  6. Pēc tam Kirenijs vēršas pie M

 • Page 151 and 152:

  kad jāizvēlas no diviem ļaunumie

 • Page 153 and 154:

  un vairs nezin ka viņam jāatbrīv

 • Page 155 and 156:

  teicienus, kas bija piepildījušie

 • Page 157 and 158:

  ir atsaucis, mums nav nekādu šķ

 • Page 159 and 160:

  pēc Kunga gribas mēs kopīgi jau

 • Page 161 and 162:

  7. Kirenijs saka: “Nu, ja tu tā

 • Page 163 and 164:

  17. Redzi, tu mans viscēlākais ja

 • Page 165 and 166:

  durvis, lai nāk iekšā visas diž

 • Page 167 and 168:

  paņēma melnu rakstāmo zīmuli, t

 • Page 169 and 170:

  6. Īsi, pārdomājat, ka Viņš pa

 • Page 171 and 172:

  arī varu iedomāties tūkstots br

 • Page 173 and 174:

  14. Beidzot Florians saka: “Jā,

 • Page 175 and 176:

  161. Floriana atzīšanās Kunga pr

 • Page 177 and 178:

  mīgi pārzina savu vieglo mājtur

 • Page 179 and 180:

  19. Bet ar šo aizrādījumu Aruran

 • Page 181 and 182:

  parādījis ko tādu; ko kopš mū

 • Page 183 and 184:

  8. Tad viņš apklusa un kad mēs v

 • Page 185 and 186:

  8. Pie Mana galda kreisā apakšēj

 • Page 187 and 188:

  un teiktu: Redzi, kāds tas cilvēk

 • Page 189 and 190:

  19. Bet pagaidi tikai vēl nedaudz,

 • Page 191 and 192:

  ķināja ar lielākiem skaitļiem p

 • Page 193 and 194:

  5. Par Manu Mācību neviens nevar

 • Page 195 and 196:

  vakar. Un tai laikā es atkal dzird

 • Page 197 and 198:

  gaidīt visu un ka kāds lai cik ga

 • Page 199 and 200:

  atslēgu, bet Tev, ak, Kungs, tas j

 • Page 201 and 202:

  arī kādu turpmāko dzīvību. 25.

 • Page 203 and 204:

  15. Kas tad ir tas, ko tu dēvē pa

 • Page 205 and 206: 18. Es saku: “Nu pavisam labi; be
 • Page 207 and 208: skatīt par laimīgu. 16. Bet šie
 • Page 209 and 210: 14. Vētra un lietus gāze ir piln
 • Page 211 and 212: mieļiem un ja arī katrs vestu če
 • Page 213 and 214: zemi nonākušas no zvaigznēm. 3.
 • Page 215 and 216: jā dvesmā un tas lai tev kalpo pa
 • Page 217 and 218: kas tas ir. 13. Kāds patiesības d
 • Page 219 and 220: 18. Srhabi saka: “Tu gan esi ļot
 • Page 221 and 222: aiz tīri pārspīlētas piesardzī
 • Page 223 and 224: Tā, kuru tu tik ļoti piesardzīgi
 • Page 225 and 226: ar Viņu nekas nav?” 10. Sehabi s
 • Page 227 and 228: samelotam labumam. Neīsts pravieti
 • Page 229 and 230: 206. Sehabi pazīst Kungu. 1. “Pr
 • Page 231 and 232: pavisam dīvaina lieta, bet tieši
 • Page 233 and 234: kāda nedaudz ieslīpa pamata ar se
 • Page 235 and 236: dzemdējošo spēku. Cilvēkam tam
 • Page 237 and 238: a. Tava to desmit Mozus baušļu ap
 • Page 239 and 240: ana teltī bija izperinājuši vis
 • Page 241 and 242: kādā mākslā vai zinātnē iegū
 • Page 243 and 244: saki to, un es arī ar to būšu ap
 • Page 245 and 246: tad šajā ziņā tu tas patiesi ne
 • Page 247 and 248: kļuvusi bez ķermeņa, no jauna va
 • Page 249 and 250: stots reiz tūkstots mūsu Zemes, m
 • Page 251 and 252: jūs slepenībā līksmosit! Jo jū
 • Page 253 and 254: pilnība! Jo Viņš drīkst tikai k
 • Page 255: tības no debesīm. 3. Un es tad ar
 • Page 259 and 260: 8. Tātad cik darbīgi ir Saules ga
 • Page 261 and 262: ūtu meklējams tam iemesls. Te aiz
 • Page 263 and 264: un kurli! Jautājums: Vai tāds tē
 • Page 265 and 266: mēr pilnvērtīgos noteikumus zem
 • Page 267 and 268: aiz dzīvākās mīlestības dziņa
 • Page 269 and 270: posts un trūkums. Tikai caur sting
 • Page 271 and 272: 12. Jūs uz Venēras redzējāt vis
 • Page 273 and 274: 48. Mataela runa par likumu un mīl
 • Page 275 and 276: 161. Floriana atzīšanās Kunga pr