Views
3 months ago

3. lielais jāņa evaņģēlijs. 3 grāmata. 1-246

garlaicīgi, neskatoties

garlaicīgi, neskatoties uz to ka ap Viņu būtu visa bezgalība pilna brīnumainām pasaulēm, bet uz tām nepastāvētu neviena būtne, kuru Viņš aiz Savas mīlestības ir radījis, kas Viņu pazītu, mīlētu un kurai būtu liels spēks par Viņa gudrības, varas un spēka neskaitāmiem brīnumdarbiem. Bet lai Viņu varētu pazīt un mīlēt, Radītājam radībai un Tēvam bērniem tiktāl vajag nākt pretī un tādā veidā viņiem Sevi atklāt, ka radībai un sevišķi bērniem iespējams Radītāju Tēvu, pazīt kā tādu. 11. Ja šie nosacījumi netiek izpildīti, tad Dievs veltīgi ir radījis eņģeļus un cilvēkus, arī visu, kas te ir. Tad Viņš ( kā Radītājs un Tēvs) tik un tā mūžam paliktu viens un Viņa lai cik brīnumskaistā radība par Viņu zinātu tikpat daudz cik zāle zina par pļāvēju, kas to nopļauj un izžāvē sienā. 12. Bet Dievs pa piemērotiem ceļiem Savām patiesu dzīvības brīvību meklējošām, ar visu prātu un visu saprātu apveltītām būtnēm, Sevi vienmēr ļoti sadzirdāmi ir atklājis un sagatavojis uz Savu ierašanos. Bet ar šo ierašanos viss apsolītais nu arī ir piepildījies; radība Viņu redz miesā un asinīs kā sevi pašu. Viņš starp cilvēkiem staigā apkārt pilnīgi kā cilvēks un kā Tēvs kopš mūžības māca viņiem pazīt viņu lielo uzdevumu. 13. Bet tādā viss tad arī ir lielākā kārtībā un tagad vienīgi no mums cilvēkiem ir atkarīgs pavisam apzinīgi pielietot šo lielo, ieteikto dzīvības līdzekli un lielais dubultmērķis ir sasniegts, proti: Bērns ir iepazinis savu mūžīgo, svēto Tēvu, ar mīlestībā apreibušām acīm skata Viņu un pār mēru priecājās un arī Tēvs pār mēru priecājas, ka Viņš te vairs nestāv viens, bet gan Savu bērnu gaismas pilnākā vidū, kas Viņu pazīst, slavē, pār mēru mīl un vienmēr no jauna ar izbrīnu aplūko Viņa brīnumdarbus, tos ļoti apbrīno un cildina Viņa bezgalīgo varu un gudrību! Un tai tad vajag būt lielākai svētlaimei kā Radītājam tā radībai! — vai es esmu spriedis nepareizi vai pareizi?” 240. Rafaela misijas jautājums. 1. Rafaels saka: “pavisam pareizi, tas ir tā un ne citādi! Bet arī to tu neesi smēlis no savas miesas un asinīm, bet gan no Kunga Vārda Gara. Bet pietiek, ka jūs to nu zināt! Bet to ko jūs šajā sfērā to paturat pie sevis! Jo lai to aptvertu, tiek prasītas dvēseles kā te ir jūsējās. Citiem pietiek tas, ka viņi Dievu atzīst un Viņu kā Tēvu mīl pār visu. Bet ja jūs kaut kur atradīsiet patiesi lielas dvēseles, tad jūs viņiem varēsit darīt zināmu arī to, par ko mēs nu jau vairāk kā divas stundas esam runājuši. — Bet nu, mīļie draugi, vēl par ko citu! 2. Jūsu ceļos un takās jums kā Dieva Valstības līdzstrādniekiem ļoti bieži būs apstākļi, ka jūsu mācekļi jums neatlaidīgi jautās un teiks: Jūsu Mācība gan ir ļoti dižena, skaista un aizgrābjoša, bet jūsu izteiktais apgalvojums vēl vienmēr nepiepildās. Mums sevī jādzird Tēva balss, jā mums pat tika apsolīts Tevu redzēt un sarunāties, bet līdz šim mēs no visa tā vēl neko neesam pieredzējuši. Ja jūsu Mācība satur patiesību, tad arī jūsu mums dotam apsolījumam vajag apstiprināties. Mēs ievērojam visu, bet vēl vienmēr mēs nejūtam neko no jūsu mums solītā piepildīšanos! Runājat un atbildat un uzticami un atklāti sakāt mums, kur ir iemesls, ka jūsu solījums mums nekad negrib piepildīties! Ko jūs šādā gadījumā viņiem teiksit?” 3. Šeit visi trīs ieplēš acis un Murels saka; “draugs, ja mēs Kunga vārdā uzticami apsolām un mūsu mācekļi patiesi seko Mācībai, tad pavisam dabīgi, ka Kungs mūs kaut kur nedrīkst atstāt likteņa varā, tādēļ ka citādi tad tomēr acīm redzami būtu gudrāk Mācību nesludināt, nekā iepretī cilvēkiem ar to uzskriet uz sēkļa. 4. Un es šeit pat pilnīgi atklāti vēlētos apgalvot, ka līdzīgas dievišķas likteņa varā pamešanas vienmēr bija ļoti svarīgs reliģiju pagrimšanas blakus iemesls. Jo aiz kāda apsolīta iemesla apsolītais ticīgajiem piepildās nepilnīgi vai ļoti bieži pavisam nepiepildījās. Skolotājiem nu vajadzēja ķerties pie mākslīgiem līdzekļiem, lai no ļaudīm netiktu uz apkaunojošāko apkalpoti. Tas ļaužu prātus drīz izmainīja un tad ar apkrāpto tautu nekas tīri garīgs vairs nebija pasākams. 5. Tādēļ Kungam tas vairs nebūtu jādara visiem Savas Mācības izplatītājiem. Viņam viņus vairs nevajadzētu atstāt likteņa varā, kur viņi Viņa apsolījumu kā noteikti piepildošu izvirzījuši kā kādu patiesības un dievišķības galveno pierādījumu; jo mazākais es mīļāk vēlētos būt vienkāršs ielu slaucītājs nekā līdz asinīm nomocīts Jeremijs! Un tas vēl nebūtu esamības dēļ, ja kā tāds kādam darītu ko noderīgi labu; bet te no kāda noderīguma tomēr mūžam nevar būt nekāda runa, kur cilvēkos tikai rada sašutumu!” 6. Rafaels saka: “Bet mīļais draugs, savā dedzībā tu pavisam atej no tā, ko es tev īstenībā jautāju! Kungs Savējiem vienmēr un mūžīgi darīs to, ko Viņš ir apsolījis; bet tas tikai atkarīgs no tā vai jūs vien- 264

mēr pilnvērtīgos noteikumus zem kuriem Kungs izteiktiem apsolījumiem vienmēr tūlīt liek piepildīties, precīzi zināt. 7. Jo pie kāda cilvēka tas bieži var būt atkarīgs no kāda sīkuma, kura dēļ dotais solījums patiesi nepiepildās. Te tad jums kā patiesiem skolotājiem vajag prast precīzi paskaidrot kā māceklim vēl trūkst, ka viņš to vēl nevar apgūt. Nu redzi, tieši uz to attiecas jautājums, kuru es tev pirmīt uzdevu. ” 241. Dieva valstība cilvēka sirdī. 1. (Rafaels:) “Bet tā, ka es redzu, ko jūs no manis uz jums uzstādīto jautājumu nekādā gadījumā nevarat atbildēt, tad kā pietiekamu jūsu modinātam prātam es pats gribu jums uz to atbildēt. Bet jums šo manu atbildi vajag sev labi iegaumēt un dziļi ierakstīt savās sirdīs, jo tajā ir ļoti daudz, jā beigās viss ka jūs precīzi zināt nosacījumus, kas ir nepieciešams lai sasniegtu patiesu Dieva bērna stāvokli, jo pēc nemainīgās Dievišķās kārtības tiem vajag būt nepieciešamiem. 2. Jūs zināt, ka katram cilvēkam, pavisam neatkarīgi no dievišķās gribas visvarenības, brīvi un pēc atzītās dievišķās kārtības pašam vajag sevi izglītot un izveidot, lai tādā veidā kļūtu brīvs Dieva Bērns. 3. Tas ieteiktais, stiprākais un tātad iedarbīgākais līdzeklis tam nolūkam ir mīlestība uz Dievu un līdzīgā mērā mīlestība uz tuvāko, vienalga vai tas ir kāds vīrs vai sieva, jauns vai vecs. 4. Mīlestībai līdzās stāv pazemība, lēnprātība un pacietība, jo bez šiem trim pavadoņiem mīlestība pavisam nevar pastāvēt un nav nekāda patiesa un tīra mīlestība. 5. Bet kā cilvēks sevī var uzzināt, ka viņš pavisam noteikti atrodas tīrā mīlestībā pēc dievišķās kārtības. 6. Ja cilvēks redz kādu nabaga brāli vai kādu nabaga māsu vai pat viņi nāk pie viņa pēc palīdzības, lai tad viņš sevi pārbauda vai sevi pašu pilnīgi aizmirstot, viņa sirds pavisam priecīgi un pārmērīgi skubina viņu dot. Ja viņš to sevī jūt nu dabīgi pavisam nopietni un dzīvi, tad viņš jau ir nobriedis un gatavs būt patiesam Dieva bērnam un izteiktais apsolījums, kas sagaidāms patiesam Dieva bērnam, te sāk parādīties pilnīgā realitātē un brīnumaini izpaužas runā un darbos un caur to jūs savu mācekļu priekšā pamatoti parādāt sevi kā skolotāju. 7. Bet tie mācekļi, pie kuriem apsolījums neparādīsies, lai vadās pēc tā un ja izteiktie apsolījumi pie viņiem vēl vienmēr nav saskatāmi, paši ir vainīgi, jo viņi savas sirdis vēl pilnīgi nav atvēruši nabaga tuvākiem. 8. Mīlestība uz Dievu un brīvprātīga sekošana Viņa pazītai gribai ir īstenie debesu elementi cilvēka sirdī. Tas ir tas dievišķā Gara kambaris un mājoklis katra cilvēka sirdī; bet tuvākā mīlestība ir vārti uz šīm svētajām dzīvojamām telpām. 9. Šiem vārtiem vajag būt pavisam atvērtiem, lai tajā var ienākt Dieva pilnība un pazemība, lēnprātība un pacietība ir tie trīs plašie logi, caur kuriem Dieva svēto dzīvojamo telpu tik visgaiši apgaismo varenākā debesu gaisma un sasilda ar visu dzīvības pilnību no debesīm! 10. Tādēļ viss atkarīgs no brīvas un priecīgi parādītas tuvākā mīlestības; iespējami lielākā pašaizliedzība pati ir apsolījuma izpausme. — Te jums nu ir pareiza atbilde uz jums vissvarīgāko dzīvības jautājumu. Pārdomājat to un darāt pēc tā, tā jūs sevis paša priekšā, jūsu brāļu un Dieva priekšā stāvēsiet kā attaisnoti; Jo ko nu pats Kungs dara cilvēkiem, to arī jums vajadzēs darīt, lai kļūtu viņam līdzīgi un tātad Viņa bērni!” 242. Patiesa garīga dzīvība. 1. Kad Rafaels savu manis iedvesto runu bija beidzis, tie trīs ļoti brīnījās un Mathaels teica: “Šos patiesi svētos vārdus mēs gan saprotam un pirmo reizi pilnīgi arī to, ko Dāvids ar to gribēja pateikt, kad viņš savā dievišķā psalmā runāja: Darāt augstas durvis un plašus vārtus, lai ienāk tas goda Ķēniņš!- Bet dzīva realizēšana! Ak, kur tā ir?! Kas tam vajadzīgs, lai to dzīvības silti panāktu! 2. Kādam nabaga cilvēkam gan tieši jau nedaudz iedod un tad pat nav arī žēl tā sīkuma ko trūcīgam iedevis; bet uz to daudz vairāk ir mudinājis prāts, nekā kādas tuvākā mīlestības jūtas! Ak, Dievs, cik tālu cilvēks ar savu prātu un vēso, visas mīlestības nabago spriedumu stāv no mērķa. Kas kādam nabagam kaut ko pasniedz ar patiesu brāļa un tuvākā mīlestību un pie tam vēl viņam ir pazemības pilns prieks Jehova vārdā saviem nabaga brāļiem un māsām darīt iespējami daudz laba un sevī vienmēr jūt dzīvu 265

 • Page 1 and 2:

  Lielais Jāņa Evaņģēlijs 3. gr

 • Page 3 and 4:

  LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS. III G

 • Page 5 and 6:

  5. Un tā kā jūs, kā vēl Sātan

 • Page 7 and 8:

  viņiem lielākoties arī izdodas.

 • Page 9 and 10:

  Gars, arī pavisam citādi vajag ap

 • Page 11 and 12:

  a, vajag darīt labu tam, kas viņa

 • Page 13 and 14:

  12. Kur pie šādām rūpēm dvēse

 • Page 15 and 16:

  teikti labprātīgi varētu visai p

 • Page 17 and 18:

  gāts; jo pasaules pārāk materiā

 • Page 19 and 20:

  parast vajag būt dvēselei noderī

 • Page 21 and 22:

  kā kausēts medus, piens un medus

 • Page 23 and 24:

  zem sava jumta patiesi jau dabūjis

 • Page 25 and 26:

  sagūstīti un ievest tumšā alā

 • Page 27 and 28:

  tas ar cilvēku un labo velnu, kād

 • Page 29 and 30:

  kas nekad nenotiek. 3. Tā arī tik

 • Page 31 and 32:

  traukti cīnījies un turpmāk mū

 • Page 33 and 34:

  dara laimīgus! Jā, cilvēciskais

 • Page 35 and 36:

  tas ir pretrunā ar Manu Mācību!

 • Page 37 and 38:

  et diemžēl arī par lielākās va

 • Page 39 and 40:

  vēl slēpj, nav nekas cits, kā ti

 • Page 41 and 42:

  un tempļa uzdevumā viņiem pret R

 • Page 43 and 44:

  izpratne? Pie tam mēs kā nākamie

 • Page 45 and 46:

  tikām pēkšņi aizturēti un apci

 • Page 47 and 48:

  tu šo ainu saproti?” 3. SNETALS

 • Page 49 and 50:

  viņiem vairs neraizēsies. Un tā

 • Page 51 and 52:

  pie mums un bijāt īstenais iemesl

 • Page 53 and 54:

  ojāejas malas. Bet to redz tikai t

 • Page 55 and 56:

  13. Redzi, tā ir tā, ko tu pirmī

 • Page 57 and 58:

  ir visas viņa slepenās zināšana

 • Page 59 and 60:

  21. Kur tu visos rakstos jebkad esi

 • Page 61 and 62:

  jau ir mīļāk, personīgi viņu p

 • Page 63 and 64:

  īnumus mēs esam redzējuši ar pa

 • Page 65 and 66:

  lielo laipnību atstrādāt, ja tik

 • Page 67 and 68:

  pilnīgi līdzvērtīgu. kad jums t

 • Page 69 and 70:

  pagatavot papildinājumu; Dievs tas

 • Page 71 and 72:

  ir labi dzīvot, kādēļ kaut ko j

 • Page 73 and 74:

  tam vairākus gadu simtus tāda die

 • Page 75 and 76:

  grēks, kas nav daudz labāks, kā

 • Page 77 and 78:

  ciest trūkumu. Bet ja kāds darba

 • Page 79 and 80:

  9. Bet laulības medus jau tāpat i

 • Page 81 and 82:

  13. Tādēļ šādiem laulības nos

 • Page 83 and 84:

  tad jums nav līdzams! Ja kāds rei

 • Page 85 and 86:

  meistars; jo redzi, katrs pats sevi

 • Page 87 and 88:

  14. Tādēļ dievišķo saprātu te

 • Page 89 and 90:

  kārtot! — Vai tu to saproti? 9.

 • Page 91 and 92:

  4. Es jums to saku tādēļ, lai pi

 • Page 93 and 94:

  jas saimniekam nekad netrūkst vies

 • Page 95 and 96:

  maniem ļaunākiem biedriem tiku š

 • Page 97 and 98:

  esu sfēras. — Vai šo teikto nu

 • Page 99 and 100:

  izskatīties ka uz Zemes?! Bet īsi

 • Page 101 and 102:

  vienu, nepazīstamo Dievu, bet kuru

 • Page 103 and 104:

  ar mīlestību apkampa kādu Dievu,

 • Page 105 and 106:

  sībām par ārpasauli un tās atti

 • Page 107 and 108:

  šņas šīs šķietamās Saules no

 • Page 109 and 110:

  nav vajadzīgs; jo Es neesmu nācis

 • Page 111 and 112:

  6. Redzi, tā izcēlās senais Zodi

 • Page 113 and 114:

  11. Bet kad ar laiku strādāt lais

 • Page 115 and 116:

  10. Priesteru kasta bija arī tā,

 • Page 117 and 118:

  Jo pie visām debesīm, tā ko tom

 • Page 119 and 120:

  cīgi pārtikušiem miera vēsti no

 • Page 121 and 122:

  šaubījos, ka man tiks piešķirta

 • Page 123 and 124:

  6. Bet ja tu dari labu nabagiem, ta

 • Page 125 and 126:

  acumirkļiem uzmācās šādas bail

 • Page 127 and 128:

  īvās un nebrīvās Zemes radības

 • Page 129 and 130:

  eiz tiek atbrīvota un atkal var mi

 • Page 131 and 132:

  strīdēsies?! 12. Redzi, Dieva var

 • Page 133 and 134:

  kādām sevišķām šausmām, tas

 • Page 135 and 136:

  šam lielākas sāpes un ciešanas

 • Page 137 and 138:

  23. Arurans saka: “Cik ilgi mums

 • Page 139 and 140:

  diem. Pēc tam mēs dodamies lejā

 • Page 141 and 142:

  gadiem tādu avansu valstij atmaks

 • Page 143 and 144:

  ņiem; bet pieaicināt tad veco Mar

 • Page 145 and 146:

  ir parādījis kā katras uzticība

 • Page 147 and 148:

  9. Tādēļ te tomēr visprātīgā

 • Page 149 and 150:

  6. Pēc tam Kirenijs vēršas pie M

 • Page 151 and 152:

  kad jāizvēlas no diviem ļaunumie

 • Page 153 and 154:

  un vairs nezin ka viņam jāatbrīv

 • Page 155 and 156:

  teicienus, kas bija piepildījušie

 • Page 157 and 158:

  ir atsaucis, mums nav nekādu šķ

 • Page 159 and 160:

  pēc Kunga gribas mēs kopīgi jau

 • Page 161 and 162:

  7. Kirenijs saka: “Nu, ja tu tā

 • Page 163 and 164:

  17. Redzi, tu mans viscēlākais ja

 • Page 165 and 166:

  durvis, lai nāk iekšā visas diž

 • Page 167 and 168:

  paņēma melnu rakstāmo zīmuli, t

 • Page 169 and 170:

  6. Īsi, pārdomājat, ka Viņš pa

 • Page 171 and 172:

  arī varu iedomāties tūkstots br

 • Page 173 and 174:

  14. Beidzot Florians saka: “Jā,

 • Page 175 and 176:

  161. Floriana atzīšanās Kunga pr

 • Page 177 and 178:

  mīgi pārzina savu vieglo mājtur

 • Page 179 and 180:

  19. Bet ar šo aizrādījumu Aruran

 • Page 181 and 182:

  parādījis ko tādu; ko kopš mū

 • Page 183 and 184:

  8. Tad viņš apklusa un kad mēs v

 • Page 185 and 186:

  8. Pie Mana galda kreisā apakšēj

 • Page 187 and 188:

  un teiktu: Redzi, kāds tas cilvēk

 • Page 189 and 190:

  19. Bet pagaidi tikai vēl nedaudz,

 • Page 191 and 192:

  ķināja ar lielākiem skaitļiem p

 • Page 193 and 194:

  5. Par Manu Mācību neviens nevar

 • Page 195 and 196:

  vakar. Un tai laikā es atkal dzird

 • Page 197 and 198:

  gaidīt visu un ka kāds lai cik ga

 • Page 199 and 200:

  atslēgu, bet Tev, ak, Kungs, tas j

 • Page 201 and 202:

  arī kādu turpmāko dzīvību. 25.

 • Page 203 and 204:

  15. Kas tad ir tas, ko tu dēvē pa

 • Page 205 and 206:

  18. Es saku: “Nu pavisam labi; be

 • Page 207 and 208:

  skatīt par laimīgu. 16. Bet šie

 • Page 209 and 210:

  14. Vētra un lietus gāze ir piln

 • Page 211 and 212:

  mieļiem un ja arī katrs vestu če

 • Page 213 and 214: zemi nonākušas no zvaigznēm. 3.
 • Page 215 and 216: jā dvesmā un tas lai tev kalpo pa
 • Page 217 and 218: kas tas ir. 13. Kāds patiesības d
 • Page 219 and 220: 18. Srhabi saka: “Tu gan esi ļot
 • Page 221 and 222: aiz tīri pārspīlētas piesardzī
 • Page 223 and 224: Tā, kuru tu tik ļoti piesardzīgi
 • Page 225 and 226: ar Viņu nekas nav?” 10. Sehabi s
 • Page 227 and 228: samelotam labumam. Neīsts pravieti
 • Page 229 and 230: 206. Sehabi pazīst Kungu. 1. “Pr
 • Page 231 and 232: pavisam dīvaina lieta, bet tieši
 • Page 233 and 234: kāda nedaudz ieslīpa pamata ar se
 • Page 235 and 236: dzemdējošo spēku. Cilvēkam tam
 • Page 237 and 238: a. Tava to desmit Mozus baušļu ap
 • Page 239 and 240: ana teltī bija izperinājuši vis
 • Page 241 and 242: kādā mākslā vai zinātnē iegū
 • Page 243 and 244: saki to, un es arī ar to būšu ap
 • Page 245 and 246: tad šajā ziņā tu tas patiesi ne
 • Page 247 and 248: kļuvusi bez ķermeņa, no jauna va
 • Page 249 and 250: stots reiz tūkstots mūsu Zemes, m
 • Page 251 and 252: jūs slepenībā līksmosit! Jo jū
 • Page 253 and 254: pilnība! Jo Viņš drīkst tikai k
 • Page 255 and 256: tības no debesīm. 3. Un es tad ar
 • Page 257 and 258: un tavus biedrus ir pavisam no jaun
 • Page 259 and 260: 8. Tātad cik darbīgi ir Saules ga
 • Page 261 and 262: ūtu meklējams tam iemesls. Te aiz
 • Page 263: un kurli! Jautājums: Vai tāds tē
 • Page 267 and 268: aiz dzīvākās mīlestības dziņa
 • Page 269 and 270: posts un trūkums. Tikai caur sting
 • Page 271 and 272: 12. Jūs uz Venēras redzējāt vis
 • Page 273 and 274: 48. Mataela runa par likumu un mīl
 • Page 275 and 276: 161. Floriana atzīšanās Kunga pr