Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Samlet set har 30 pct. af de 20-93-årige, som medvirker i denne

undersøgelse, (endnu) ikke fået nogen uddannelse med erhvervskompetence.

Omvendt er der 6 pct., som har opnået en lang videregående

uddannelse. Imellem disse yderpunkter finder vi lidt under

halvdelen (44 pct.) med en erhvervsfaglig uddannelse (typisk med

svendebrev) og 20 pct. med en kort eller mellemlang videregående

uddannelse (se tabel 6.6). – Når respondenterne opdeles efter deres

fars beskæftigelse i opvækstårene (frem til 16-års-alderen), ses imidlertid

tydelige forskelle grupperne imellem. Manglende uddannelse

forekommer særlig hyppigt (ca 40 pct.) blandt personer, der er vokset

op i familier, hvor faderen var ufaglært arbejder eller selvstændig

i landbruget. Omvendt er andelen blot halvt så stor (ca 20 pct.)

blandt personer, hvis far var funktionær i en overordnet stilling eller

havde et selvstændigt arbejde. Opvækstmiljøer, hvor faderen var

større selvstændig (dvs med ansatte) i byerhvervene, er ligeledes forbundet

med en lav andel uden uddannelse. – Funktionær-hjemmene

udmærker sig i øvrigt ved i højere grad end andre at have sikret deres

børn en lang videregående uddannelse. Hvis faderen var faglært

arbejder eller lille selvstændig i byerhvervene (uden ansatte), har mere

end halvdelen selv fået en erhvervsfaglig uddannelse.

Tabel 6.7

De 30-44-årige fordelt efter højest gennemførte uddannelse. Opdelt efter faders beskæftigelse,

da inter-viewpersonen var barn (op til 16 år). Procent.

Selvstændig Funktionær Faglært Ikke- Alle 1

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESFORHOLD

113

arbejder faglært

arbejder

Land- Byerhv. Byerhv. Over- Selvst. Rutinebrug

med uden ordnet arbejde arbejde

ansatte ansatte stilling

Ingen uddannelse 15 17 11 10 8 18 16 32 18

Erhv.udd.

(fx lærling)

51 47 70 35 39 33 59 46 47

KVU eller MVU 28 30 15 38 40 33 21 19 27

LVU 6 6 4 16 13 17 4 2 8

I alt 100 100 100 99 100 101 100 99 100

Pct.grundlag 184 154 53 165 131 138 258 247 1.387

1. Inkl. interviewpersoner, hvis far havde en anden erhvervsmæssig position end de nævnte.

Kilde: Undersøgelserne af Befolkningens levekår i 1976, 1986 og 2000.

More magazines by this user
Similar magazines