Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Tabel 16.3

Andelen af 20-69-årige, som i 1976 og 2000 vurderede, at deres levestandard på interviewtidspunktet

var ringere end 5 år tidligere, opgjort for familiesocialgruppe. Procentandele.

Familiesocialgruppe

Tendensen til mindre andele, der vurderer udviklingen i deres levestandard

negativt, ses hos næsten alle befolkningsgrupper. En undtagelse

er enlige forsørgere, hvor 36 pct. i 2000 vurderede deres levestandard

som ringere end 5 år tidligere, mod 31 pct. i 1976, men

forskellen er statistisk usikker (se tabel 16.2).

De indbyrdes forskelle mellem befolkningsgrupperne er stort set konstante

i 24-års perioden. De 60-69-årige vurderer hyppigere end

andre aldersgrupper, at deres levestandard er forringet. Det samme

gælder enlige forsørgere sammenlignet med andre familietyper, mens

parfamilier med børn omvendt på begge tidspunkter har den laveste

andel, der mener, at deres levestandard er forringet. Betragter man

andelene inden for de fem familiesocialgrupper, er der konstant større

andele, der vurderer, at deres levestandard er forringet, når man bevæger

sig fra familiesocialgruppe I til familiesocialgruppe V (se tabel 16.3).

Udviklingen i leveforholdene i Danmark

Spørgsmålet Hvordan er det efter Deres mening gået med leveforholdene

i Danmark de sidste 10 år? Synes De, at leveforholdene alt i alt er

blevet: Bedre? Dårligere? Hverken bedre eller dårligere? blev stillet i

1986 og 2000, men ikke i 1976.

314

Ringere levestandard Pct.grundlag

1976 2000 1976 2000

I 9 6 296 493

II 11 9 508 767

III 16 10 1.537 804

IV 17 15 1.525 1.448

V 22 17 1.098 617

I alt 18 12 4.964 4.129

Anm.: “Ved ikke”-svar er udeladt.

BEFOLKNINGENS EGNE VURDERINGER

More magazines by this user
Similar magazines