Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

lige årgange 1937-46, nemlig 28 pct. Det højeste bortfald finder vi dels

i underkategorien med social oprindelse i klassen af selvstændige i

byerhverv, dels i klassen af “almindelige” funktionærer og arbejdere.

I førstnævnte underkategori er bortfaldet 42 pct. i de kvindelige

årgange 1947-56 og 40 pct. i de mandlige årgange 1947-56. I sidstnævnte

underkategori er bortfaldet 41 pct. i de mandlige og kvindelige

årgange 1937-46 samt 40 pct. i de kvindelige årgange 1947-56.

Andelen med lang uddannelse

Da det er dokumenteret og velkendt (se fx Hansen 1995), at lang

uddannelse øger mulighederne for “opadgående” social mobilitet, vil

vi afrunde dette afsnit med enkelte centrale tal fra datamaterialet,

som viser, hvor stor forskellen inden for hver af de her analyserede

generationer er mellem personer med forskellig social oprindelse, når

det drejer sig om andelen med lang videregående uddannelse. (LVU

uddannelse). I såvel årgangene 1937-46 som i årgangene 1947-56

er andelen med lang videregående uddannelse, som ventet, højest

blandt dem med social oprindelse i “klassen af ledende funktionærer

og liberale erhverv” og lavest blandt dem med social oprindelse i

“klassen af almindelige funktionærer og arbejdere”. I de mandlige

årgange 1937-46 er andelen med LVU-uddannelse således 30 pct.

blandt dem med oprindelse i “klassen af ledende funktionærer og

liberale erhverv” mod 6 pct. blandt dem med oprindelse i “klassen

af almindelige funktionærer og arbejdere”. De tilsvarende tal er i de

kvindelige årgange 1937-46: 17 pct. mod 3 pct., i de mandlige

årgange 1947-56: 31 pct. mod 6 pct. og i de kvindelige årgange

1947-56 er de 14 pct. mod 3 pct. Det er tal, som er i god overensstemmelse

med andre undersøgelsers påvisning af den fra generation

til generation sociale skævhed i rekrutteringen til de længste uddannelser

(se fx Hansen 1997).

Udstrømning

Udstrømningen fra de fire sociale oprindelsesklasser er vist i tabellerne

17.1 til 17.4. Inden vi kommenterer disse tal, vil vi først henvise til de

vertikale randfordelinger i tabellerne 17.5 til 17.8. Her kan vi nemlig

se, hvor stor en del i de udvalgte generationer, der er opvokset i hver

af de fire oprindelsesklasser. I årgangene 1937 til 1946 er godt 40 pct.

vokset op i klassen af “almindelige” funktionærer og arbejdere, omkring

25 pct. i klassen af selvstændige i landbrug, ca. 15 pct. i klassen af

selvstændige i byerhverv og ca. 14 pct. i klassen af ledende funktio-

340

SOCIAL MOBILITET

More magazines by this user
Similar magazines