Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Tabel 3.1

Deltagelsesmønster for de tre levekårsundersøgelser.

Deltagelse Antal

Kun 1976 921

Kun 1986 290

1976+1986 1.737

Kun 2000 2.274

1976+2000 173

1986+2000 199

1976+1986+2000 2.335

Aldrig: 1976-stikprøve 257

Aldrig: 2000-stikprøve 1.131

I alt 9.317

Af de 2.274, som kun har deltaget i 2000, stammer størstedelen naturligvis

fra den nye stikprøve, nemlig 2.226, men der er faktisk 48 personer

fra den gamle stikprøve fra 1976, der deltog for første gang i 2000.

Bortfaldet i 2000 undersøgelsen er klart større end i de to foregående

undersøgelser. Hvor hhv. 13 pct. (1976) og 17 pct. (1986) må betegnes

som beskedne bortfald, udgør et bortfald på over 34 pct. naturligvis

et problem. Det er derfor nødvendigt at se nærmere på, hvem

det er, der ikke har medvirket i 2000-undersøgelsen med henblik på

at vurdere, om der er en systematik i bortfaldet; om det med andre

ord forholder sig således, at der er bestemte kategorier af respondenter,

som er overrepræsenteret i bortfaldet. Det er indlysende, at jo

større en andel bortfaldet udgør, jo kraftigere vil en eventuel systematisk

skævhed indvirke på sammensætningen af analyseudvalget.

Den væsentligste årsag til bortfald har til alle tider været de såkaldte

nægtere, altså de personer, som eksplicit afviser at deltage i undersøgelsen.

Andelen af nægtere har været voksende i danske surveyundersøgelser,

og man har samtidig kunnet konstatere, at det er størst

i undersøgelser med et alment, generelt indhold som eksempelvis

levekårsundersøgelser, mens undersøgelser om specifikke emner, tæt

på respondenternes hverdag som eksempelvis undersøgelser af børns

opvækst kan regne med højere opnåelsesprocenter.

48

BORTFALDETS OMFANG, SKÆVHED OG BETYDNING